ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 1. Sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 2. Yarıyıl > Tefsir Tarihi ve Usulü > Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite  (Okunma Sayısı 5250 defa)
21 Haziran 2012, 18:21:49
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 21 Haziran 2012, 18:21:49 »Tefsir Tarihi ve Usulü 5 Soru-Cevap Özet Çalışması
 

1-Tefsir tarihi boyunca müfessirlerin Kur'an-ı anlama ve tefsir etme sürecinde ilgi duydukları hususlar ?Kur'an 'ın dilsel özellikleri,hükümleri,kıssaları,kevni yasalar konusundaki temasları,insana yol gösterme ve hidayet etme gibi hususlarına ilgi duymuşlardır.

 

2-Müferssirlerin tefsirde kullandıkları yöntemler?-Rivayet Tefsiri -Dirayet Tefsiri

 

 

3-Rivayet tefsir yöntemi neyi öne çıkarmış?-Bağımlı ve nakilci niteliği

 

 

4-Dirayet tefsir yöntemi neyi öne çıkarmış ?-Öznel ictihadi ve serbest bir yaklaşımı

 

 

5-Tefsirde esas olan yöntem?-Rivayet tefsiri ( rivayet sağlıklı br dirayet tefsiri içinde gereklidir)

 

 

6-Tefsir tarihinin ilk tabakalarında neden Kur'an'ın nakilsiz olarak tefsiredilmesi tenkid edilmiştir?-Kur'an'ın Allah kelamı olması ona ve tefsirine karşı sorumlu bir yaklaşım içinde olmayı gerektirir.

 

 

7-Kur'an herhangi bir konuda delilsiz ve bilgisiz hüküm vermeyi hangi kapsamda değerlendirmiş?-Zann olarak değerlendirmiş ve zannı yasaklamıştır.

 

 

8-Peygamberimizin 'zann' konusundaki hadisi?''Kim Kur'an-ı kendi görüşüyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın''

 

 

9-Rivayet tefsirinde tefsirin kuvvetli olmasını gerekçesi nedir?-Vahyin nüzul kaynağına yakın olmak

 

 

10-Peygamberlerin kendi kavimlerinin dilleriyle gönderilme sebebi?-Kur'an boşluğa değil 7.yy daki tarihiekonomik sosyal dini ve kültürel ortam üzerine nazil olmuştur.Bu şartları tanıyan Kur'an'ın nüzuluna şahit olan muhatapların ilahi metinlerden ne anladıkları önemlidir.

 

 

11-Rivayetin sözlük anlamı?-birini su kaynağına götürmek ve su içirme nakle dayanmak

 

 

12-Rivayetin terim anlamı?Kur'an'ı Kur'an Hz.Peygamberin sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsir etmek

 

 

 

13-Rivayet tefsirinin diğer isimleri?Me'sur ve nakli tefsir

 

 

14-Rivayet tefsirinde harici kaynak olarak görülenler?-Kur'an'ın Kur'an Arap dili ve cahiliye şiiri ile tefsir edilmesi

 

 

15-Bir ayetin başka bir ayetle tefsir edilmesini dirayet tef. Kapsamına alan görüş?-Müfessirin kendi zihin gücü ve bilgi düzeyi ile bir ayeti başka bir ayetle açıklama yönünene gitmesi yani bu bağlantıyı insan yeteneğinin ürünü olarak görür

 

 

16-Bir ayetin başka bir ayetle tefsir edilmesini rivayet tef. Kapsamına alan görüş?-Kur'an ın Kur'an ile tefsiri harici kaynak olamsı açısından rivayet tefsiri kap. görülmüştür

 

 

17-Riveyet tef. ılk malzeme ?-Hz.Peygamber'in tefsiri

 

 

18-Hz.peygamber neden Kur'an'ın tamamını tefsir etmemiştir?-O dönemde meselelerin azlığı insanların vahyin inişine şahit olmaları ve dillerinin saflığını koruması gerekli kılmamıştır.Hz. Peygamber Ashabına Kur'an'ın müphem mücmel müşkil yönlerini açıklamıştır.

 

 

19-Sahabileri Kur'an ın tamamını tefsire yönelten sebep?-Hz.Peygamberin vefatından sonra devam eden fetihler sonucunda yeni kültürel ve dini gruplarla karşılaşılması ve bu yeni ortamda ortaya çokan meselelere çözüm bulunması gerekiliği

 

 

20-Riveyet tefsirinin kaynakları ?-Kur'an Hz.Peygamber Sahabiler Tabiin Tebei Tabiin

 

 

21-Riveyet tefsir yöntemleri?-Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri -Kur'an'ın riveyetle tefsiri 22-Kur'an 'ın Kur'an ile tefsiri ne şekilde olur?-Kur'an daki mutlak bir ifade istisna sebebini zikretmek, tahsis etmek veya içeriğini başka yerde açıklamak suretiyle-ısm-i mevsul ism-i işeret veya zamir gibi müphem ifadelerin başka ayetle açıklanması-Kur'an daki garip bir kelimenin başka bir yerede izah edilmesi

 

 

23-Peygamberimizin uyguladığı Kur'an'ın Kur'an ile tefsir örneği?-Peygamberimiz En'am suresindeki zulmü (82.ayet) Lokman suresi (13.ayet) deki ilgili ayet ile tefsir etmiş ve 'Zulmü Allah'a şirk koşmak' olarak açıklamıştır.

 

 

*Kur'an ın Kur'an ile tefsirine diğer bir örnekde Kur'an da bazı insanların kalplerinin Allah tarafından mühürlendiğini ve hideyete eremeyeceklerini bildiren ayetlere (bakara 7 A'raf 101 ) verdiği hükmün sebeplerini sayarak izahını yapmıştır.(112.sayfa son kıtayı okumakdayarar var :) )

 

 

24-Hz.Peygamberin Kur'an'a karşı görevleri?-Tebliğ(vahyi eksiksiz olarak insanlara ulaştırması) ve Tebyin (açıklaması)Örnekler :-Boşanmanın makbul şekli ve keyfiyetini açıklaması(Talak 1.ayeti açıklamış)-Kur'an'ın müphem bıraktığı konuları açıklamıştır.(namazın kılınışı vs.)

 

 

25-Sahebenin Hz.Peygamberden sonra en önemli kaynak olmasının sebebi?-Çünkü onlar vahye vahyin iniş yerlerine vahyi önceleyen tarihi olay ve şartlara şahitlik etmişlerdir.Ayrıca kendi düşünceleriyle ulaşamayacakları bilgileri Hz.Peygamberden duymuş olmalarnını mümkün olması.

 

 

26-Sahabe tefsirine örnekler?-ıbn.Abbas ve ıbn.Mes'ud un 'Tertemiz eşler' ifadesini (bakara25) ''Tertemiz eşler hayız görmezler abdestsizlik ve cunupluk halleri olmaz ayrıca kötü kokmazlar'' şek. Tefsiri-ıbn.Abbas'ın ısra (60) ayetindeki rüyayı 'ısra gecesinde Hz.Peygambere gösterilendir' şek. tefsiri-Ebu'd-Derda nın ''(Allah ) hergün işitendir(rahman 29) ayetine yaptığı '(Allah heran) ya bir günahı bağışlarya bir sıkıntıyı giderir,ya bir topluluğu yükseltir ya da bir başkasını olduğu yere bırakır ' şek. Deki tefsiri

 

 

27-Tabiun rivayet tefsirine örnekler ?-Mücahid'in (tef. Yoğun olarak re'y e yer vermiş) ''o gün bir takım yüzler Rablarına bakıp parlayacaktır'' (kıyame 22-23) ayetlerini 'Rablerinden sevap beklerler' ve 'mahlukattan hiç kimse onu göremez ' şek. Tefsiri (Taberi onun görüşünü uygun görmememiş ıkrime ve Hasen in Ahirette mü'minlerin Rablerine bakacağı görüşünü tecih etmiş)-Mücahid'in 'aşağılık maymunlar olun'(bakara 65) ayetine burdaki değişmenin fiziksek bir değişiklik değil ,kalplerinde ve ahlaklarında olan bozulma ve değişme ol. şek . Tefsiri-Said b. Cübeyrin Nisa 51. ayetinde geçen ''cipt'' kelimesinin Habeşce olduğu ve ''sihirbaz'' manasına geldiğini ve ''tağut'' kelimesinin de ''kahin '' demek olduğunu ifede etmesi

 

 

28-Riveyet tefsirinin zaaf noktaları ?-Tefsirde uydurma haberlerin çok olması-ısnatların hazfedilerek sedece metinlerin yer alması-ısrailiyata dair haberlerin tefsire karışması

 

 

29-Tefsirde uydurma haberlerin çok olmasınde ne etkili olmuştur?-*ılk dönemdeki siyasi ve mezhebi ayrışmalardan kaynaklanan taassup ve biatlar (ımam şafii uydurma hadislerin otorite isimlere nispet edilmesini 'ıbn Abbas'tan nakledilen haberlerden ancak yüz kadarı sahihtir' diyerek özetlemiştir.)

 

 

30-ısnatlar neden hazfedilmiştir ve böyle tefsire örnek?-ısnadların fazla yer tutması ve okuyucuya bıkkınlık verdiği gerekçesiyle -Suyuti'nin ed_Dürrü'l-Mensur fi Tefsiri'l Me'sur böyle tefsiye örnektir.31-Isnatların hezfedilmesinin zararı?-Sahih olanla uydurma olanın ayır edilememesine neden olur çünkü isnad 'ravilerin güvenilir olduklarının ' tespitinde önemlidir.

 

 

32-ınsanları ısrailiyata yönelten nedir?-ınsanlardaki aşırı merak ve hırsın bazı ayetlerin deyatlarını öğrenmeye sevk etmesi33-ısrailiyat tan bilgi alınan kimseler ?-Abdullah b. Selam, Vehb b.Münebbih, ve Ka'b el-Ahbar (Ehli kitanın önde gelenlerinden sonradan müslüman olmuş kişilerdir)

 

Not:Hangi konularda israiliyattan bilgi alındığına bakmakda yarar var (s.115)

 

 

34- ''Üç şeyin aslı yoktur: Tefsir, melahim ve megazi '' sözü kime aittir?-Ahmed b. Hanbel

 

 

35-Meşhur olan rivayet tefsirleri?-ıbn Cerir et-Taberi : Camiu'l-Beyan an Te'vili Ayi'l-Kur'an ıbn.Ebi Hatim : Tefsiru'l-Kur'ani'-Azim Ebu'l-Leys es-Semerkandi : Tefsiru'l Kur'ani'l-AzimEbu ıshak es-Sa'lebi : el-Keşf ve'l Beyan an Te'vili'l-Kur'an Ebu Muhammed el Hüseyin el-Begavi : Mealimu't-Tenzil Ebu'l Fida ısmail ıbnKesir :Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim Ebu Zeyd Abdurrahman es-Sealibi : el-Cevahiru'l-Hisan fi Tefsiri'l-Kur'an Celaleddin es-Suyuti : ed-Dürrü'l Mensur fi Tefsiri'l-Me'sur

 

 

36-Taberi tefsir yaparken neden kaçınmıştır ?-Mücerred ve müstakil rey ile Kur'an-ı tefsir etmekten kaçınmıştır.Ona göre Peygamberin beyanı ya da ona delalet edecek bir delil bulunmadıkça kimsenin bir ayetin tefsirinde 'bu benim reyimdir ' demesi caiz değildir.

 

 

37-Taberinin tefsir kaynakları ?-Kur'an,sünnet,sahabe,tabiin ve daha sonraki alimlerin sözleri.ebeb-i nüzul,muhkem-müteşabih,nasih-mensuh,huruf-u mukattaa,kıssalar,i'caz ve siyak bilgileri,Arap dili verileri

 

 

*Taberi tefsiri salt rivayet tefsiri değil riveyet içinde dirayet tefsiridir.

 

 

38-Taberi kimin metodunu kullanmıştır ?-Yahya b.Selam ın nakil,nakdve tercih metodunu geliştirerek kullanmıştır.

 

 

39-Taberi tefsirinin özellikleri ?*ıtikadi konulara yer vermiş (kulların fiilleri,Allah'ın görülmesi)*Kaderiye ve Cehmiyye gibi Ehl-i Sünnete ters düşünceleri olan grupları eleştirmiş*'El' ve 'yüz' gibi ifadeleri Allah ın şanına uygun biç. Tefsir etmiş*Eserinde 'tefsir' ye...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite
« Posted on: 17 Eylül 2019, 01:28:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite rüya tabiri,Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite mekke canlı, Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite kabe canlı yayın, Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite Üç boyutlu kuran oku Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite kuran ı kerim, Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite peygamber kıssaları,Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite ilitam ders soruları, Tefsir Tarihi ve Usulü 5. Ünite önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &