ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 1. Sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 2. Yarıyıl > Tefsir Tarihi ve Usulü > Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite  (Okunma Sayısı 1731 defa)
21 Haziran 2012, 18:11:07
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 21 Haziran 2012, 18:11:07 »TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 10.ÜNİTE


 

1-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde hangi bölgelerde yeni gelişmeler olmuştur?….Hindistan Malezya Endonezya Mısır Fas Suudi Arabistan ile Avrupa ve Amerika .

 

2-Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinin genel özelliği nedir?….Zaman bakımından yeni ancak yöntem ve içerik açısından eski bir çalışma olması

 
******Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğmasına yol açan bazı gelişmelerin maddelerini mutlaka okuyun .soru olarak çıkarmaya çalıştım ama nasıl sorarlar bilemiyorum************.

 
3- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerin başında ne gelir?….Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmiş olmaları.

 
4- Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmeleri nasıl tezahür etmiştir?….Bazen doğrudan batı karşısında tavır almak bazen de Müslüman toplumların batı karşısında bugün içine düştüğü duruma bağlı olarak şekillenen bir pozisyon almak şeklinde tezahür etmiştir.

 
5-Batıya karşı bir duruş almak gerektiği kanaatindeki Müslümanların tavrı nasıl olmuştur?….Bir kısmı tam bir ret mantığı ile cephe almışken bazıları kayıtsız şartsız kabul mantığı ile hareket etmiştir.

 
6- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin dikkat çekici bir özelliği ?….Öze dönüş söylemi ile Kur’an’a dönüşü savunmalarıdır.

 
7-Kur’an’ı merkeze alan okumaların tabii bir neticesi nedir?….Sünnet konusundaki menfi yaklaşımların ortaya çıkması.

 
8-Rivayet eksenli tefsirler hangi dönemde eleştiriye tabi tutulmuştur?….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde

 
9-Hangi dönemde israiliyat konusunda büyük hassasiyet gelişti?….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde

 
10-Bu dönemde mezhepçiliğe sert eleştiriler olmuş mudur?….Evet bidatçiliğe mezhepçiliğe taklitçiliğe karşı sert eleştiriler olmuştur?

 
11-Yeni yöneliş sahiplerince yazılan tefsirler Kur’an’ı nasıl yorumlamıştır?….Önemli bir kısmı Kur’an’ın ezeli kelam olduğu düşüncesini reddederek tarihselci bir bakış açısıyla yorumlamıştır.bazı tefsirlerde rasyonalist bir bakış açısıyla yorumlanmıştır.

 
12-Tarihselciliğin görevi nedir?….Gerçeği anlayabilmek için tarihte gerçeğin oluşma koşullarını gösterir.

 

 
13-Tarihselcilik kavramı ne zaman kabul gördü?….Batıda 17.yy rastlamakta ise de bir terim olarak hüsnükabul görmesi 18.yydan sonradır.

 
14-Epistemolojik ve metodolojik açıdan beşeri bilimlerin de tabiat bilimleri kadar özgür olması gerektiğini savunan düşünür kim?….Vico

 
15-Wilhelm Dilthey ‘in iddiası ne?….Saf akıl diye savunulan tabiatçı bir aklın olamayacağını iddia etti.

 
16-Doğa bilimleri ve beşeri bilimler arasındaki fark?….Doğa bilimleri ‘’açıklamakta’’ beşeri bilimlerse ‘’anlamakta’’.Çünkü tabiat olayları ‘’açıklanabilir’’hadiseler ama olayların ruhu sadece ‘’anlaşılabilir’’

 
17-Kur’an vahyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden fırka?….Hz.Peygamberin kendi kavminin dili ile gönderildiğini söyleyen Berahime

 
18-Hz.peygamberin mesajı evrensel değildir diyen kişi kim ve sebepleri ?….Nusaybinli bir Yahudi olan ve İsevilik fırkasının da başı sayılan Ebu İsa İshak b. Yahya sebepleri;birincisi:Kur’an arap diliyle indirilmiştir.arap diliyle inen bir kitabın arap olmayanlar hüccet olması beklenemez.İkincisi:her peygamberin kendi kavminin diliyle gönderilmiş olduğu gerçeğidir.Muhammed peygamberinde Araplardan başka kavmi olmadığına göre Kur’an yalnızca Araplara gönderilmiş olmalıdır.

 
19-Son dönemde Kur’an’ın tarihsel bir metin olduğunu ve günümüz için geçerli olmayan bazı hükümleri bulunabileceğini ileri süren pek çok modernist yazar kimi referans alıyor?….Mutezileyi

 
20-Mutezilenin bu konudaki görüşü nedir?….Kur’an’ın mahluk (yaratılmış) olduğu düşüncesini savunur.mutezileden hiç kimse Kur’an mahluktur derken onu tarihselci bir bakış açısıyla ele almış değildir.

 
21- Tefsirindeki bazı yorumları tarihselci bakış açısının önemli argümanlarına benzeyen ama tarihselci söylem tarafından pek de bilinmeyen isim kim?…h.333 tarihinde vefat eden Maturidi

 
22-Tarihselci düşünürlerin Kur’an kıssaları hakkındaki düşünceleri?….Kur’an kıssalarında önemli olanın lafızlar değil manalar olduğunu;dolayısıyla manayı yansıttığı sürece lafızlarda birbirinden farklı ifadelerin kullanılabileceğini söylerler.

 
23-Kıssalar çerçevesinde Kur’an ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma nedir?….(Kur’an kıssalarının tarihsel veriler olduğunu bu verilerin o dönem Araplarının bilgileri yada dil üslupları çerçevesinde serdedilmiş bilgilerden ibaret olduğunu savunan) Halefullah’ın ‘’Kur’an’da Öyküleme Sanatı’’ adlı eseridir.

 

 

 
24-Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa yaklaşım nasıldır?…. Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa üç yaklaşım vardır:Birinci grup;tarihselciliği İslami ilimlerin tecdidi noktasında zorunlu bir mecra olarak görenler.(modernist düşünürler)İkinci grup;tarihselci yaklaşımı bütünüyle reddeden ve kökeni itibarıyla Batılı olan bu yaklaşımın –muharref kitaplar açısından olsa da - tahrife uğramayan Kur’an açısından yıkıcı sonuçları olacağını savunanlarÜçüncü grup;varoluşsal bir durum olarak tarihsel materyallerden yararlanmak gerektiğini esasen nasih-mensuh esbab-ı nüzul gibi İslami tefsir geleneğindeki pek çok Kur’an ilminin tam olarak bu meseleyle ilgili olduğunu dolayısıyla tarihselci bakış açısının geleneğimize bütünüyle aykırı düşmediğini söyleyenler.(bu grupta yer alanların itirazı Kur’an ahkamının tarihsel addedilerek yürürlükten kaldırılması teşebbüslerinedir.)

 
25-Semantik(anlambilim) kök olarak nerden gelir?….Grekçe’den gelir.

 
26-İlmi bir disiplin olarak semantik nedir?….Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koyma demektir.

 
27-Semantik bir kelimenin anlamını nasıl ortaya koyar?…. Semantik bir kelimenin anlamını öncelikle lügavi/etimolojik açıdan doğru bir şekilde tespit etmeye çalışır.Daha sonra bu kelimelerin kendi dönemi içerisinde geçmiş olduğu almam değişikliklerini inceler.Son aşamada ise kelimelerin tarihi süreç içerisinde kazandığı ya da kaybettiği anlamları araştırır.

 
28-Kelimelerin kendi dönemleri içerisindeki kullanımlarına nasıl ulaşılır?….eşsüremli(senkronik) incelemeyle

 
29- Kelimelerin gelişen tarihsel süreçteki kazanımlarına ya da kayıplarına nasıl ulaşılır?….artsüremli(diyakronik) incelemeyle

 
30- İyi bir tefsir yazmanın vazgeçilmez şartı nedir?….Etimoloji (kökenbilim)

 
31-Çokanlamlılık eşanlamlılık gibi semantiğin alt konuları tefsir usulünün hangi konularında incelenir?…. Tefsir usulünün Garibu’l Kur’an vucuh nezair gibi konu başlıklarında incelenmiştir.

 
32-Semantik ilminin bir disiplin olarak kuruluşu ve geliştirilmesi kime aittir?….Batı dünyasına aittir.

 
33-Semantik ilmini başarıyla kullanan Japon bilim adamı kimdir ve eserleri nedir?….Toshihiku İzutsu Kur’an’da Allah ve İnsan İslam Düşüncesinde İman Kavramı gibi sahanın abide eserlerini kaleme almıştır.

 
34-Semiyotik ilmi nedir?….canlı varlıkların birbirleri arasında bildirişim amacıyla kullandıkları her tür işaret sistemini ele alan ilimdir.

 
35-Semantik ve semiyotik arasındaki fark?….Semantik kelimelerin anlamlarını tespit eden ve bu anlamlarda ki değişimleri inceleyen bir ilim iken bu alanla iç içe görünen semiyotik daha geniş bir sahayı ihata eder ve dilsel olsun ya da olmasın tüm işaretlerin gösterilenleri üzerinde fikirler yürütür.semiyotik tüm gösterge türleriyle ilgilendiği için hem semantikten hem de hermenötikten(yorumbilim)daha geneldir.

 
36-Semiyotik süreç kaç aşamadan oluşur?….Dört aşamadan oluşur:Algı ;koklama görme işitme ve dokunma duyularına dayana ve somut alemde var olan maddi bir şeyin duyu organlarımızla algılanmasını ifade eden duyusal düzeydir.Bilme ;söz konusu maddi şeyin semiyotik tabiatının barındırdığı zihinsel bir uğraşıyı içerir.Anlam ;işaretlerin şifrelerini çözme uğraşısıdır.bu anlama ulaşmada ilk düzeydir.Açıklama ;bazen dağınık veya yanlış olabilen anlamın açıklaması ki daha derin bir düzey içerip içermediğini bilme çabası devreye girer

 
37-Kur’an’ın mucizevi süpersentetik bir dil örgüsü olduğunu bu sebeple muhatabın Kur’an bütüncüllüğü içerisinde şık durmayan bir anlamı nasslara yükleyemeyeceğini ifade eden meşhur dilbilimci kimdir?….Abdulkahir el-Cürcani

 
38-Hermeneutik(yorumbilim) kelimesini kökeni neye dayanır?….Yunan düşüncesine dayanır.yunan mitolojisinde tanrıların mesajlarını insanlara Hermes iletir ilettiği bu mesajlara kendi yorumunu da katardı.bu sebeple yorumbilimi anlamındaki hermenötiğin köken itibarıyla bu kelimeden geldiği kabul edilir.

 
39-Hermenötiğin temel itibarıyla kaç manası vardır?….Temeli itibarıyla hermenötiğin ‘’söylemek’’ ‘’izah etmek’’ ve ‘’tercüme etmek’’anlamlarından oluşan üç manası vardır.

 
40-Hıristiyan ilahiyatında Kutsal Kitabın yorumlanması sürecine ne denir?….Teolojik hermenötik

 
41-Hermenötiğin sistematik hale gelmesi ne ile olmuştur?….batıdaki aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen romantik hermenötik ile olmuştur.

 
*****hermenötiğin ikinci paragrafını mutlaka okuyun tanımla...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite
« Posted on: 19 Eylül 2019, 22:20:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite rüya tabiri,Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite mekke canlı, Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite kabe canlı yayın, Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite Üç boyutlu kuran oku Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite kuran ı kerim, Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite peygamber kıssaları,Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Ünite ilitam ders soruları, Tefsir Tarihi ve Usulü 10.Üniteönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &