ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Zehebî nin eserleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zehebî nin eserleri  (Okunma Sayısı 2586 defa)
26 Nisan 2011, 13:45:14
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 26 Nisan 2011, 13:45:14 »Zehebî'nin Eserleri


1- Et-Telvîhat fî ilmi'l-Kirâat. (Aslı bulunamadı)

2- EI-Erbeûn el-Büldâniye. (Yazma. Teymuriye kütüphanesi: 438)

3- Es-Seiâsûn el-Büldaniye. (Aslına rastlanmadı)

4- Men küntü mevlâhü fe'Aliyyün mevlahü» hadisinin tarikleri.

5- EI-KeIâ alâ hadîsit-Tayr. (Bu Tirmizi'nin Süneninde 3721 no ile, Hakim'in Müstedrekte 3/130. Hatib Tarihinde 3/171'de Ebû Ya'la 7/4052 Enesten şöyle bir haber nakleder: Efendimizi (s.a.v.)'e bir kı­zarmış kuş getirildi. O da <ıAllahım! Bana yaratıkların en hayırlısını gönderde, benimle birlikte bu kuştan yesin." buyurmuş. Bunun üzeri­ne Hz.Aii çıkagelmiş. İşte Zehebî bu eserinde hadisin bütün tarîkları-nı nakil ile hadisin sahih dereceye ulaşmasada bir aslı olduğunu be­lirtir.

6- El-Müstedrek alâ Müstedreki'l-Hâkim. Bu Müstedrekteki zayıf ve uydurma hadisleri şamil bir eser olup Şam zahiriye kütüphanesin­de (Mecamî' no 62) bir kısmı mevcuttur.

7- Kitabüz-Ziyâdat el-Muzdaribe: Sika olmayan ravilerin sika ra-vilerin rivayeti gibi rivayet edip bir yere sokuşturduğu ziyadenin il­men Muzdarip olduğunu isbatlayan bir eser.

8- Turuku-ehâdîsin-Nüzûl.

9- El-Azbüs-Silsilfil-hadîsi'l-müselsel. (Yazma, Teymiye/Hadis 542)

10- Minyetüt-Tâlib li a'zabi'l-Metâlib.

11- El-Mûkız fî ilmi mustalihi'l hadîs. Matbu.

12- Ehâdîsü's-Sıfât. Bulunamadı.

13- El-Erbaîn fî sıfati Rabbi'l-Alemîn. (Mahtut, Zahire'ye/ŞAM)

14- Cüz'ün fiş-Şefâat. Bulunamadı.

15- Sifatünnar: İbni Tannverdi (el-Menhelüs-Sâfide) anlatır. Bulu nam adı.

16- RisaletÜ'z-Zehebîyye ilâ tbni Teymiyye. Matbu.

17- Er-Rav'u ve'1-Evcâl fî Nebei'l-Mesîhid

18- Deccâl İS Kitabü Ru'yeti'l Bârî. Bulunamadı.

19- Kitabü'i Arş (Zahiriye kütüphanesi Mecâmî' 47)

20- EI-Ulüv-li'1-Aliyyi'i-Ğaffâr. Matbu.

21- EI-Kebâir. Matbu. Büyük günahlardan 70 çeşidini onlatır.

22- KitabU-ma-ba'de'1-Mevt. Bulunamadı.

23- Devamü'n-Nâr. Bulunamadı.

24- Meseletü'i-Gıybet. Bulunamadı.

25- Mes'eletü'İ-Vaîd. Bulunamadı.

26- Mes'eletü'l-İctihad. Henüz bir nüshasına rastlanamadı.

27- Mes'eletü haberi'I-vâhid. Henüz bir nüshasına rastlanamadı.

28- Tahrîm-i edbârin-nisâ. Bunu Siyeri A'lamün-Nübelâ 14/128'de anlatır. İki cüz imiş.

29- Teşbîhü'i-Hasîs (Darü'l-Kütübü'l-Mesriyye. Yazma)

30- El-Hıdâb. Bulunamadı.

31- Saİatüt-Tesbîh. Bulunamadı.

32- Kahkaha. Namazda kahkahanın durumuyla ilgili.

33- Hukûku'1-Câr. (Köprülü kütüphanesi no 1584/3)

34- FezâilU'1-Hac. Bulunamadı.

35- El-Libâs. Bulunamadı.

36- Mes'eletüs-Simâ.

37- El-Vitr. Bulunamadı

38- Muhabbetüs-Sâlihîn. Bulunamadı.

39- Düâü'I-Mekrûb. Bulunamadı.

40- Zikru'I-Vildan. Bulunamadı.

41- Et-Ta'ziyetü'I-Hasene. Bulunamadı.

42- Keşfü'l-Kurbe'inde fikdi'l-Ehıbbe...

43- Ahbaru Sedd-i Zü'l Karneyn.

44- Ahbârü Kudati-Dımışk.

45- Esmâü men âşe semânîne seneten ba'de vefati Şeyh... (Aya sofya kütüphanesi no 2953).

46- El-İşâra ila vefeyâtü'I a'yân.  (Haleb, Ahmediye kütüphanesi no   928)

47- El-l'lâm bi vefeyâti'l-a'lâm (Şam Zahiriye Kü. no 117. Mecmu)

48- El-Emsâr zevatü'1-Âsâr. Matbu.

49- Ehlü'l Mieti fesâıden. Matbu.

50- El-Beyân an ismi İbnü fülân. Bulunamadı.

51- TârihU'l-İslam. Bu kitap.

52- Et-Târihü'l-Mümti: Bulunamadı.

53- Tezkeretü'l-Huffaz. 4 cilt, Matbu. 1176 kişinin tercemesi.

54- Terâcim-U Ricalî ravâ anhüm İshak. (Matbu. Leyden 1890)

55- Tesmiyetü Ricali Müslim eîlezîne inferede bihim ani'l-Buharî. (Lâleli Kütübhanesi no 2089).

56- Takyîdü'l-Mühmei. Bulunamadı.

57- Et-Telvîh bimen sebeka ve lehika. Bulunamadı.

58- Erbaatün-teâsarû. Bulunamadı.

59- Tarih-ü-Düveli'I İslam. Hind ve Mısır'da basıldı.

60- Dîvanüz-Zuafâ vel-Metrukîn. Matbu.

61- Zikru men iştehere bi Künyetihî mine'l-A'yân.

62- Zikru men yü'temenü kavîuhû fi'l Cerh vet-Ta'dil.

63- Zeylü'l-İşarât

64- Zeylü Düveli'l-İslâm. Matbu.

65- Zeylü-Siyeri'l A'lâmin-Nübelâ.

66- Zeyli-divânüz-Zuafâ.    (Üçüncü    Ahmed    Kütübhanesi no 3053/1)

67- Zeyli-Kitâbüz-Zuafâ li İbni'l Cevzî.

68- Ezzeyl alâ Zeyl'iz-Zuafâ.

69- Zeylü'l Iber fî haberi men aber. Matbu.

70- Er-Red alâ İbni'l Kattan.

71- Kitabüz-Zelâzil.

72- Siyeri A'lâmin-Nübelâ. Matbu 25 cild.

73- Tabakatüş-Şüyuh.

74- EI-Abâb fit-Târîh. Bulunamadı.

75- El-İber fi haberi men aber. Matbu.

76- Unvanüs-Siyer fî Zikris-Sahabe.

77- EI-Kıbân.

78- El-Mücerred fi ricali İbni Mâce (Zahiriyye no 531/Hadis).

79- El-Mürtecel. Bulunamadı.

80- El-Müştebeh fir-Ricâl. Matbu 3 cüz.

81- Mu'cemüş-Şüyuh el-Kebîr. Matbu.

82- Mu'cemüş-Şüyuh el-Evsat. Matbu.

83- Mu'cemüş-Şüyuh es-Sağîr. Matbu.

84- Mu'cemü'l-Muhtas bil Muhadiseyi'î Asr. Matbu.

85- Ma'rifetü âli Mende.

86- Ma'rifetü'l Kurra el-Kibar. Matbu.

87- EI-Muîn fi tabakati'l Muhadisîn (Feyzullah ağa 1528/İstan-bul).

88- El-Muğnî fiz-Zuafâ. Matbu.

89- El-Mukaddimetü zaten-Nikat fi'1-Elkâb.

90- Men tükillime fîhi vehüve mevsukun. Matbu.

91- Mizânü'I  İtidal.  Çok  basımı  yapıldı. Zehebî'nin  en  meşhur eseri budur. Burada zayıflan derecelendirir.

92- Hâletü'l Bedr fi adedi ehli Bedr.

93- Ahbari Ebî Müslim el-Horasânî

94- Ahbarü Ümmi'l-Mü'minîn Âişe (R.A).

95- Et-Tıbyân fî Menakıb'ı Osman (R.A).

96- İbni Ukde el-Köfî.

97- Hayatü Ebî Hanife. (Zahid Kevser mejjıujm neşretti).

98- Tercemetü Ebî Yusuf. Buda bir öncekiyle neşredildi.

99- Ahmed b. Hanbel.

100- Hıdır.

101- Es-Seleft.

102- Şafiî.

103- Eş-Şeyh el-Muveffık.

104- Mâlik b. Enes.

105- İmam Muhammed b. Hasen

106- Tevkîfi ehlit-Tevfîk alâ menâkıbı's-Sıddîk.

107- Ed-Dürretü'I-Yetîme fî sîreti İbni Teymiyye.

108- Sîretü'I Hallâc. (Haleb Kütübhanesi no 1220/1)

109- Sîretü Taberânî.

110- Sîretü Saîd b. el-Müseyyeb.

111- Sîretü Ömer b. Abdi'l Aziz.

112- Es-Siratün-Nebeviyye. (Bu İslam tarihinin ilk cildidir.)

113- FethU'l-Metâlib fî Menâkıb-ı Ali b. Ebî Tâlib.

114- Kad nehârak bi ahbâri !bni Mübarek.

115- Menâkibü'l-Buhârî.    (Mahtut.    Dârü'l-Kütübü'l    Mısrıyye. Mecmu1 no 965.)

116- Ni'me's-Sümer fî Sîrati Ömer

117- Nefdü'I Cu'be fî ahbâri Şu'be.

118- Beyânü   zağlü'1-iim   vet-Taleb.   Matbu.   (Zahid   Kevseri'nin ta'  İiki ile.)

119- Et-Temessük bis-Sünen. Rastlanamadı.

120- Sîretü'z-Zehebî. (Kendi hayatı)

121- Fadlü âyete'i-Kürsî. Rastlanamadı.

122- Tıbbün-Nebevî. Matbu.

123- Kesrü vesen-i Raten.

124- Mefâhiratü'l-Mışmış vet-Tût. (Berlin Kütüphanesi).

125- Ehâdîsün muhtârât mine'l mevzuat mine'I-Ebâtîlİ li'I-Cürkâ-nî.

126- Bülbülü'r-Ravd.

127- Tecrîd-i Esmâis-Sahâbe. Matbu.

128- Tezhîb-ü Tehzîbi'I Kemâl fi ma'rifetir-Ricâl.(Duyduğuma gö­re   basılıyor).

129- Tertîbü'l Mevzuat li İbni'l Cevzî. (Ezher Kütüphanesi. Hadis 290).

130- Telhîsü'I-İleli'l-Mütenâhiye (Ezher K. Hadis 290).

131- Tenkîhü Kitabit-Tahkîk fî ehâdîsi't-Ta'Iik. (Feyzullah Efendi Kü. 296).

132- Tehzîb-ü tarihî Birzalî.

133- Zikru'l Cehr bi'I-Besmele. (Zahiriyye kü. Mecmû/55)

134- Erruhsatü fi'İ-öınâ vet-Tarb bi şartihî. (Zahiriye kütüphane si.no 7159)

135- El-Kâşif. KütUb-ü Sitte ricali. 3 cilt olup matbûdur.

136- El-Mücerred min Tehzîbi'I Kemâl. (Berlin kütüphanesi 9938. Şehid Ali paşa kütüphanesi no 523.)

137- Muhtasar-U İnbahü'r-Ruvât alâ enbâi'n-Nukât.

138- Muhtasar-ü'l Ensâb lis-Sem'ânî. (EI-Ensâb matbûdur.)

139- Muhtasar-ü Kitabi'1 ba's ven-Nüşûr.

140- Muhtasar-ü Tarîh-i Bağdâd.

141- Muhtasar-ü Tarîh-i Dımışk.(Sahavi on cilt diye söylersede bu   gün yoktur.)

142- Muhtasar-ü Tarîh-i Mısr.

143- Muhtasar-ü Tarîh-i Nîsâbür li Hâkim.

144- Muhtasar-U TuhfetÜ'I Eşraf bi-ma'rifeti'1-Etrâf. Bulunamadı.

145- Muhtasar-U Takvîmü'l Buldan. Matbu Paris 1840.

146- Muhtasar-ü Muhtasaru't-Tekmile li kitabis-Sile.

147- Muhtasar-Ü Muhtasaru't-Tekmile li vefeyâtin-nakale.

148- Muhtasar-ü Cami-ü Beyâni'l Hm.

149- Muhtasar-ü Kitabil-Cihad li-İbni'l Asâkir.

150- Muhtasar-U Zeylî tarihi Bağdad.

151- Muhtasarü'r-Red ala İbni Tahir.

152- Muhtasar-ü Kitâbürravdateyn ve zeylîhî. Li Ebî Şâmme.

153- Muhtasar-ü "Zühdü'l-Beyhakî/"

154- Muhtasar-ü Kitabi silahi'I mü'min.

155- Muhtasar-ü SilatU't-Tekmile li vefeyatin-nakale

156- Muhtasar-ü ed-Duafâ li İbni'l Cevzî.

157- Muhtasar-ü eİ-Fârûk fis-Sıfât...

158- Muhtasar-ü Kitabi'l Kader. Lil Beyhakî.

159- Muhtasarü'l-Muhtacı ileyh, min tarihi Muhamrned b. Saîd.

160- Muhtasarü'l Medhal İi'l Beyhakî.

161- Muhtasar-ü El-Müstedrek. Müstedrek haşiyesi olarak matbu-dur.

162- Muhtasar-ü Kitab...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zehebî nin eserleri
« Posted on: 16 Ekim 2019, 14:53:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zehebî nin eserleri rüya tabiri,Zehebî nin eserleri mekke canlı, Zehebî nin eserleri kabe canlı yayın, Zehebî nin eserleri Üç boyutlu kuran oku Zehebî nin eserleri kuran ı kerim, Zehebî nin eserleri peygamber kıssaları,Zehebî nin eserleri ilitam ders soruları, Zehebî nin eserleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &