ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Ridde olayı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ridde olayı  (Okunma Sayısı 5612 defa)
16 Nisan 2011, 17:21:50
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 16 Nisan 2011, 17:21:50 » 

Ridde (Dinden Dönme) Olayı


Rasulullah (s.a.v.) vefatı çevrede duyulunca birçok Arap gurupları İslâm dininden dönerek zekatın (devletçe) toplanmasına karşı koydu­lar. Ebu Bekr (r.a.) da bunlarla savaşmak için hamleye hazırlandı. Ömer (r.a.) ve diğer sahabeler ise, Ebu Bekr'e: "Bunlarla savaşta acele etme." diye nasihat ettiler. Ebu Bekr ise: "Vallahi (devlet başkanı ola­rak) bana bir deve boduğunu (yavrusunu) veya bir oğlağı, Rasulullaha (s.a.v.) verdikleri gibi vermekten men ediyorlarsa kesinlikle onlarla savaşacağım." dedi. Bunu duyunca Ömer (r.a.): "Rasulullah (s.a.v.):

İnsanlarla 'Iailahe illallah Muhammedu'r Rasulullah deyin­ceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söyleyen malını ve canım benden kurtarmış olur. Ancak o malın hakkı hariç, o kişinin hesabını görmek de Allah'a düşer, buyurmuşken onlarla nasıl savaşacaksın!" dedi. Ebu Bekr de: "Vallahi namaz ile zekatı (din emri olarak) birbi­rinden ayıranlarla savaşacağım. Zira zekat malın "hakkı"dır. Efendi­miz de zaten "Ancak onun hakkı hariç" buyurmamış mıydı?" dedi. Ömer der ki: "Vallahi anladım ki Allah Ebu Bekr'in göksünü (anlayı­şını) harb için genişletmiş idi. Kesinlikle onun hak olduğunu anla­dım."[37]

Urve ve diğerleri anlatıyor: Ebu Bekr (r.a.) Muhacir ve Ensardan oluşan bir ordu ile yola çıktı ve Necd'in hizasındaki Nek'a denen yere kadar vardı. Bedeviler çocuklarını alıp kaçtılar. Ebu Bekr yanındaki -lerle istişare etti. Onlar da: "Sen Medine'ye çocuk ve kadınların ba­şına dön, ordunun başında birisini tayin et." diye görüş belirttiler. O da Halid b. Velid'i tayin edip geri döndü. Giderken Halid'e de: "Eğer bu mürteddler tekrar İslâm'a girer ve zekatı verirlerse sizden, yani ordu­dan dileyen Medine'ye geri dönsün." diye talimat verip Medine'ye yollandı.[38]

Ama Urve'den başka bir ravi bu konuda şöyle anlattı: "Ebu Bekr'in yola çıkışı Cemadiye'l Ahir ayında idi. Yola devam edip Irak yolu ta­rafından gidince iki konak ve birkaç mil mesafedeki "Zü'l Kassa"ya kadar vardı. Giderken Medine'ye Sinan ed-Damri'yi vali yaptı. Medine'ye saldırılabilecek geçitleri tutması için de Abdullah b. Mes'ud'u görevlendirdi. [39]

İbnu Lehi'a da, Üsame b. Zeyd-Zühri isnadıyla Hanzala b. Ali el-Leysi'den şöyle nakleder: Ebu Bekr (r.a.), Halid b. Velid'i sefere çıka­rıp ona: "Beş şey üzerine insanlarla savaşmasını, bu beşten birini bile terk eden ile beşini de terketmiş gibi savaşacağını, bunların;

I-"'La ilahe illallah Muhammedun-Rasulullah'a" şahadet edilmesi

2- Nama­zın kanması

3- Zekatın verilmesi

4- Ramazan orucunun tutulması

5- Beytullah'm Hac edilmesi olduğunu bildirdi.[40]

Urve'den nakledildiğine göre Aişe (r.a.) der ki: Eğer babam Ebu Bekr'in başına gelenler köklü koca dağların başına inseydi kesinlikle onu paramparça ederdi. Medine'de nifak baş kaldırmış, Arapların bir kısmı dinden dönmüş idi. Vallahi ashabın ihtilaf ettiği her noktada ba­bam İslâmî nasibi ile onda isabet ederdi.[41]

Yezid b. Roman'dan da bu konuda şöyle nakledilir: -Ashab-ı kiram, Ebu Bekr (r.a.)'a "Sen bu yoculuğa bizzat katıl­maktan sakın. Zira kimin üzerine yürüyeceğini sen de bilmiyorsun! Güvendiğin birine bu işi üstlenmesini emredip doğru Medine-i Mü-nevvere'ye geri dön. Zira sen Medine'den kaynayıp durmakta olan bir nifakla ayrılmıştın." dediler. O da insanların başına genel komutan olarak Halid'i tayin etti. Ensarın basma hususi olarak Sabit b. Kays b. Şemmas'ı komutan yaptı. Halid b. Velid'e de Tuleyha el-Esedfye saldırmasını emretti.[42]

Zühri'den bu konuda şunlar nakledilir: Halid b. Velid de Zü'l Kassa denen yerden iki bin yedi yüz ile üç bin kişi arasında bir kuvvet ile Tuleyha'yı ele geçirmek üzere harekete geçti, oradaki Abdi Şems oğullarıyla daha evvel aralarında sulh anlaşması bulunan Ukkaşe b. Mıhsan el-Esedi ile Sabit b. Akram el- Ensari (r.a.) oraya yolladı. İkisi Beni Esed ile Rumme arasındaki Katan dağına kadar ilerleyip orada Tuleyha'ya doğru birtakım mallar taşıyan kardeşi Hibal'e rastladılar ve hemen hücum edip onu öldürdüler ve kervandaki mallan aldılar. Bunu duyan Tuleyha ile kardeşi Seleme hemen peşlerine düşüp Ukkaşe ve Sabit (r.a.)'ları öldürdü.[43]

Velid el-Muvakkari, Zühri'den naklediyor: Halid b. Velid (r.a.) ya­lancı başı Tuleyha'nm üzerine yürüyüp onu öldürdü. Önce bu adam Uyeyne b. Hısn (r.a.)'a biat etmişti. Tuleyha ordusunun yenildiğini görünce: "Siz neye yeniliyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden birisi: "Bunun sebebini sana ben anlatayım. Bizden arkadaşının kendisinden önce ölmesini istemeyen hiç kimse yok. Şimdi biz ise öyle bir toplu­luğa rasladık ki, onların hepsi de arkadaşlarından önce kendileri can vermek istiyor." dedi. Tuleyha harpte çok çetin bir savaşçı idi. O gün Ukkaşe ve Sabit'i bizzat öldüren o idi. Tuleyha şu şiiri okudu:

1- Ukkaşe ile Sabit b. Akranı helak olmuş olarak bırakıp ayrıldığım akşam koyunlarım benim otlağımda idiler.

2- Ben onlara

3- Artık bir gün (yiğitlik ve) azamet içinde korunmuş görürsün, bir günde bir gölgede gölgelenir görürsün.

4-  Siz o kavmi öldürürken ne sanıyordunuz, kurtulamadılarsa da onlarda rical (yiğit) değiller miydi

5-  Develer ve kadınlar yakalanmışsa da Hıbal el-Esedi'nin ölümü sebebiyle çekinip korkmadılar.

Hak, Tuleyha'ya galip gelince taranıp temizlendi, sonra İslâm'a gi­rip Umre'ye niyetlendi. Artık insanlar arasında güven içinde devesine binerek yola çıktı. Hatta Medine'ye kadar gelip Ebu Bekr (r.a.)'a uğ­radı. Ardından Mekke'ye hareket edip orada Umresini yerine getirdi. Daha sonra çok iyi bir müslüman olarak yaşadı.[44]

Bundan başka bir rivayette şu ilaveler vardır:

-Halid b. Velid (r.a.) Beni Esed pınarlarından Büzâha suyu başında Tuleyha'ya rastladı. Tuleyha'nın yanında Uyeyne b. Hısn ile Kurra b. Hübeyre el-Kuşeyri de vardı. Çok şiddetli bir savaşa tutuştular, Tuleyha biraz sonra kaçıp kurtuldu ise de Uyeyne ile Kurra esir alın­dılar ve Ebu Bekr (r.a.)'a yollandılar. O da kanlarını akıttı.[45]
[37] İbnu'l Cevzi, Muntazam 4/76; Buhari, itisam 96/3-7285, Zekat 24/7 h.no 1399. 1400; Müslim, İman 20; Ebu Davud 1556; Nesai, Mücteba 5/14, 15; Tirmizi 2733; Belazuri, Futuhu'l Buldan 1/113. Hadisin sırf metin kısmı için bak: Nesai 7/77, 78. 79, 81; Müsned 1/11, 19, 35, 48,2/377, 423, 475, 502, 3/300, 322, 339, 4/8; Beyhaki S. Kübra 1/7, 54, 2/3, 3/9, 4/104, 114, 7/3, 4; Hakim 2/522; Abdürrezzak no 6916, 10020, 18718; Hatib 9/315, 10/464, 12/201; Buhari T. Kebir 3/367, 7/35; İbnu Ebi Şeybe 10/122, 123, 12/374, 376, 377, 380; Taberani Kebir 2/198, 347, 6/161, 8/382; Said b. Mansur Sünen 2901, 2933

[38] Taberi buna yakın bir haberi Hişam b. Kelebi'den nakleder 2/160; İbnu'l Cevzi Muntazam 4/76

[39] Tarih-i Halife b. Hayyat syf. 101; Taberi 2/255, 260; Muntazam 4/77

[40] Ebu Bekrin bu tavsiyesini bulamadım. Lakin Belazuri Ensab'da !0/l 14 Hz Hasid'e olan tavsiyeleri daha geniştir.

[41] Halife b. Hayyat, Tarih syf. 102; Belazuri bunun aynısını Kasım b. Mııhanımed b. Ebi Bekr yolu ile Hz Aişe'den (10/58) nakleder. İbni Asakir ise bu konuda (Tarihi Dımışk 30/311-15) Urve, Kasını b. Muhammed, Amra binti Abdirrahnıan ve Zübeyr b. Habib aracılığıyla Hz. Aişe'den rivayetlerin çoğunu verir.

[42] A.g.e.: syf.102; Taberi 2/260 ve devamında bu konuyu çok tafsilatlı verir. Beybaki S. Kübra 8/175'te Zühri'den buna yakın bir bilgi İle... Muntazam 4/77 

[43] Age. Syf. 102, 103; Fesevi 3/366; Taberi 2/261

[44] Taberi, Tarih 2/264; Tarih-i Dımışk 25/149-172 sayfalan arasında Tuleyha'ya ait geniş bilgi verir. Bu şiir de 166,167.ci sayfalarda geçer. Taberi ve diğer kaynaklar şiire yer vermez.

[45] Tarih-i Halife 103; Taberi, Tarih 2/263. Bu İbni İshak'm Ubeydullah b. Utbe aracılığıyla adı bilinmeyen birinden. El Muntazam 4/77

 İmam Zehebi, Tarihü’l İslam, Cantaş Yayınları 5/40-44[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ridde olayı
« Posted on: 12 Ağustos 2020, 20:40:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ridde olayı rüya tabiri,Ridde olayı mekke canlı, Ridde olayı kabe canlı yayın, Ridde olayı Üç boyutlu kuran oku Ridde olayı kuran ı kerim, Ridde olayı peygamber kıssaları,Ridde olayı ilitam ders soruları, Ridde olayıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &