ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Hz. Hatice r.a. ile evlenişi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Hatice r.a. ile evlenişi  (Okunma Sayısı 911 defa)
26 Nisan 2011, 13:14:02
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 26 Nisan 2011, 13:14:02 »Hz.  Hatice  (R.A.)  İle  Evlenişi


İbni İshak anlatıyor: Huveylid b. Esed b. Abdü'l Uzza b. Kusay kızı Hatice,ki dedeleri Kusay'a Peygamber (s.a.v.)'den bir göbek daha yakındı. Şerefli, mal ve mülk sahibi, ticaretle uğraşan bir kadın olup malının idaresi için erkekleri kiralardı. Zaten Kureyş halkı tüccardı. Peygamberimize, kendine ait bir malı Şam'a götürmesi teklifini yaptı. O da beraberinde adı Meysere olan bir çocukla Şam'a hareket etti. Yolda bir dağ kilisesine yakın yerde, bir ağaç altında konakladılar. Rahib yukarıdan Meysere'ye bakıp "'kim bu?" diye sordu. O da "Ku­reyşten biri" diye cevap verince Rahib: "Bu ağacın altında ancak peygamber olan birisi konaklamıştır." dedi.

Sonra Efendimiz malını satıp karşılığında alacağını alip döndü. İddia edildiğine göre Meysere sıcak arttığında Efendimizi yürürken iki meleğin gölgelendirdiğini görürmüş.[189]

Efendimizin ticaret için Şam'a çıkış hadisesini Mehâmiİî de çok zayıf bir râvi olan Abdullah b. Şebîb, Ebû Bekr b. Şeybe, Amr b. Ebî Bekr b. El-Adevî, Musa b. Şeybe, Umeyre b. Abdullah b. Ka'b b. Mâ­lik, Ümmü Sa'd b. er-Rabî isnadıyla Ya'lâ'nın kız kardeşi Nefise b. Umeyye'nin:

"Rasülüllah (s.a.v.) yirmi beş yaşına basınca1' diyerek haberi uzunca anlatır. Ancak bu Münker bir hadistir. Orada ''Efendimiz Mekke'ye geldiğinde Hatice onun getirdiklerini sattida bir misli yada ona yakın kâr etti" der.[190]

Meysere bu rahibin sözünü ve iki meleğin gölgeleyişini Haticeye anlattı. O akıllı ve iyi görüşlü bir kadındı. Hemen Peygambere:

"Ey amca oğlu! Ben senin akraba oluşun, güvenilirliğin, doğrulu­ğun ve iyi ahlakın sebebiyle sana rağbet ediyorum" diye haber yolla­dı. Sonra evlenme teklif etti. Efendimiz bu durumu amcalarına açtı. Amcası Hamza da beraber gelerek Huveylid'in yanma girip Hatice'ye düğür oldular. Peygamber (s.a.v.) Hatice'ye yirmi genç deve mihir verdi. Ölünceye kadar üzerine evlenmedi. Efendimiz onunla evlendi­ğinde yirmi beş yaşında idi.

Müsned adlı eserinde İmam Ahmed, Ebû Kâmil, Hammâd, Am-mâr b. Ebî Ammâr yolu ile (Hammadm tahminine göre) İbni Abbas (r.a.)ın şöyle dediğini anlatır:

-Rasûlullah (s.a.v.) Hatice'den bahsetmişti. Babası Hatice'yi Efen­dimizle evlendirmek istemiyormuş. Hatice yiyecek içecek şeyler ha­zırlayıp babasını ve Kureyş'ten bir gurup insanı davet etmişti. Yiyip tâ sarhoş olana kadar içtiler. O zaman Hatice babasına (Muhammed beni istiyor beni onunla evlendir) dedi. O da onunla (s.a.v.)in evlen­mesini kabul etti. Hatice de ona safran kokusu sürüp âdetleri üzeri­ne ona elbise giydirdi. Babası ayıhnca kendi üstündekilere baktıki güzel koku sürülüp bitmiş. Bunun üzerine "bana ne oluyor?" dedi. Hz. Hatice de:

-Beni Muhammed'le evlendirdin, cevabını verdi. O da "Ben seni Ebû Talibin yetimiyle evlendirdim ha! Ömrüme yemin olsunki hayır!" dedi. Haticede "Utanmıyormusun! sen benimle birlikte kendini sarhoş olmakla Kureyşin önünde akılsızmı yapmak istiyorsun," diye itiraz ederek sonunda buna babasını razı etti.[191]

Bu kıssanın bir bölümünü A'meş, Ebû Halid el Vâlibî aracılığıyla Câbir b. Semüre (r.a.) ve diğerlerinden rivayet eder.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in İbrahim dışındaki bütün çocukları Hati­ce'den doğmuştur. Bunlar: Kasım, Tayyib ve Tâhir, (ki bu Uçüde Pey­gamberlik öncesi emzikte iken küçükken ölenlerdir.)- Rukiyye, Zey­nep, Ümmü KUlsüm ve Fatıma (r.a.) lardır. Rukıyye ile Ümmü Kül-süm, Hz. Osmanla; Zeynep, Ebu'l Âs ile; Fatıma da Ali (r.a.) ile ev­lendi.[192]

 

Ka'benin Yapılışı  Ve Peygamberin  Kureyş'e Hakem  Oluşu
 

İbni İshak anlatıyor: Peygamber (s.a.v.) otuzbeş yaşına bastığında Kureyşliler Ka'beyi tamir için toplanmışlardı. Onun yıkılmasından korkuyorlar ve üzerine tavan yapmaya önem veriyorlardı. O zaman bir adam boyundan biraz yüksekçe ve taşları birbiri üstüne kireç vb. olmadan konmuştu. Onlar hem yükseltmek hem de tavanlamak iste­diler.[193] Deniz (rum tüccarlarından birine ait) bir gemiyi Cidde'de ka­raya vurmuş ve gemi parçalanmıştı. Onlar'da tahtalarını alıp Kâbenin tavanlanmasına hazırladılar. O zaman Mekke de Mısır kıptîlerinden bir marangoz vardı. Onlar için Ka'benin tamirinde uygun gelecek şeyleri planladı. O zaman Kabe'ye takdim edilen hediyelerin atıldığı bir kuyu olup o kuyudan her gün bir yılan çıkar ve Kabe'nin duvarla­rına tırmanırdı. İşte o yılanda Kureyşlilerin korktukları, sakındıkları şeylerden biriydi. Birisi bu yılana yaklaşacak oldumu hemen kuyru­ğunu diker hışıltısını artırır ve ağzını ayırırdı. Halkta korkardı. Yine bir gün bu yılan duvara tırmanırken Allah ona bir kuş gönderdi; kuş onu kapıp götürdü gitti. İbni İshak devamla derki, İnsanlar buna pek sevinip sonra Kâ'beyi yıkmaya korkar oldular.

(Sonra insanlar tamir içinde olsa Ka'beyi yıkmaktan korkup çe-kinince) Velİd b. el Muğîre onlara "Onu yıkmaya ben başliyayim" diyerek balyozu aldı ve "Allahım korku yok. Allahım biz ancak hayır diledik" deyip ardından Rüknü-hacer ile Rüknü-Yemâni tarafından yıkmaya başladı. (O gece insan­lar Velîde bir şey olup olmayacağını gözetlediler. Velîd ertesi sabah işine gelince Allah'ın ondan razı olduğunu anladılar) Onlarda yıkmaya başlayıp ta İbrahim (a.s.) m yaptığı temellere kadar inince, bunların (sırt kemiği gibi) birbirine kenetlendirilmiş yeşil taşlar oldu­ğunu gördüler.

Sonra yapmaya başladılar. Bina Hacerü'l Esved'in yeri olan Rü­kne gelince taşı kimin oraya koyacağı hususunda çekişmeye düştü. Her kabile bunu kendilerinin yapması hevesine düştüler. Nihayet bir­biriyle savaşa kadar işi vardırıp dört gün öyle kaldılar.

Sonra Mescid'de toplanıp insafa geldiler. Söylenişe göre Ebû Ümeyye b. el-Muğîre Kureyşin en yaşlisiydı. Onlara şöyle dedi:

-Aranızda anlaşamadığınız bir hususta Ka'benin kapısından gi­ren ilk kimseyi hakem yapın. Onlarda öyle yaptılar. Onların yanına ilk giren Rasülullah (s.a.v.) idi. Onu görünce "İşte Emîn girdi. Biz ona razıyız."' dediler. Efendimiz yanlarına gelince durumu ona anlat­tılar. O da:

"Bana bir elbise getirin!" buyurdu. HacerU'i Esved'i eliyle alıp getirilen elbisenin içine koydu, sonra arkadakilere: "Her kabile elbi­senin bir ucundan tutsun böylece hepsi kaldırsın.'' buyurdu. Onlarda öyle yaptılar. Taş ulaşacağı yere gelince Peygamber (s.a.v.) bizzat eliyle taşı alarak yerine koydu, ve duvarda üzerine devam edilerek bina yapıldı."[194]

[189] İbni İshak Sire s. 81 İbni Hişam 1/187-188 Taberî 1/521 Ebû Nuaym De-lâil 1/172 No 110 Beyhakî Delâil 2/66 İbni Sa'd ayrı bir isnad ile 1/130 Ravdû'l Unf 1/211

[190] İbni Sa'd 1/120 Ebû Nuaym 1/172 Nihayetü'l İreb 16/97 İbni Asakir Teh-zîb'i Tarihi Dımışk

[191] Müsned 1/213-214 Taberanî aynı îsnadla Kebirin'de nakleder Beyhakî De-lâilde aynı isnad ile kısa olarak nakleder. 2/72 Ancak Beyhakî yine 2/71-72, de bu hadiseyi başka bir isnad ile Ammar b. Yâsirden nakleder. Ancak aynı olayı rivayet eden ravi Ömer b. Ebû Bekr el Mûsilî'nin "Ha­tice (r.a.)ı evlendirenin amcası olduğunda icma var" dediğini bildirir. İbni Sa'd da kıssayı Ebû Miclez'a'dan bu şekilde nakleder. Ancak İbni Sa'd 1/132 de Taberî'de Tarih l/522de Vakidî'den bu haberi naklettikten sonra Vakidî'nin:

[192] İbni İshak Sîre 102; İbni Hişam 1/190; Beyhakî Delâil 2/69; Ebû Ifoeyde Ma'mer b. Müsenna "Tesnıiyetü ezvacinnebiyyi" S.4S-53; Nevevî Tehzîbü'l Esma 1/26; Taberî Tarihi Dımışk 1/293; Mizzî T. Kemâl 1/192.

Burada şuna işaret edelim: Tayyib ve Tâhir iki ayrı çocuk değil bunlar Abdullah'ın lakabıdır. İbni Sa'd'm 1/133'te; İbni Kayyim'in (1/103) Zâdü'l Meâd'da Süheylî'nin Ravdü'I Unf'ta belirttikleri budur. Yine aynı yerlerde Abdullah'ın Ölümünün Peygamberlikten sonra oîduğu anlatılır.

      İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/129-131

[193] Burada İbni Hişanı şu ek bilgiyi verir.:

"Bunun sebebi, bir gurup insan Ka'be'ye ait hazineyi çalmışlardı. Bu hazine Ka'be içindeki bir kuyuda saklanırdı. Hazine, yanında bulunan kişi Melih b. Amr b. Huzâa'nın kölesi Düveyk idi. Kureyşliler Düveyk'in elini kestiler. Kureyşliler onu çalan kimsenin bu hazineyi Diiveykin yanma koy­duğunu iddia ederler" Sire  1/193.

Ka'benin yenilenişi hakkında İbni Sa'dın 1/145 İbni Abbas ve Cübeyr b. Mutim (r.a.)lardan naklinde "Mekke'nin yukarılarından gelen sellerin Beyte dolup yıkılma tehlikesi geçirmesi" şeklindedir. Bu görüş ilk Sire yazarla­rından ve en sika sayılan Musa b. Ukbe b. Ebî Ayyışın da görüşüdür ki Beyhakî Delâil'de (2/58) bunu aldığı gibi İbni Abdü'l Berde Eddürer fi ihtisari'l meğazi ves- Siyer adlı eserinde nakleder.

[194] İbni Hişanı 1/193-197 İbni Sa'd 1/145-146 Beyhakî bunun bir kısmını ayrı bir isnad da verir. Delâü 2/59-60 İbni İshak 103-108 Taberî 1/225 Ezrakî Ahbârü Mekke 1/158-164 Uyunü'l Eser î/51 Nihayetü'l İreb 16/99

      İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/132-134

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Hatice r.a. ile evlenişi
« Posted on: 20 Ekim 2019, 10:08:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Hatice r.a. ile evlenişi rüya tabiri,Hz. Hatice r.a. ile evlenişi mekke canlı, Hz. Hatice r.a. ile evlenişi kabe canlı yayın, Hz. Hatice r.a. ile evlenişi Üç boyutlu kuran oku Hz. Hatice r.a. ile evlenişi kuran ı kerim, Hz. Hatice r.a. ile evlenişi peygamber kıssaları,Hz. Hatice r.a. ile evlenişi ilitam ders soruları, Hz. Hatice r.a. ile evlenişiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &