ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Hendek gazası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hendek gazası  (Okunma Sayısı 855 defa)
20 Nisan 2011, 16:33:23
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 20 Nisan 2011, 16:33:23 » 
HENDEK GAZASI


Musa b. Ukbe anlatıyor:

Hendek harbi, dördüncü hicri yılın Şevval ayında yapıldı. İbni İshâk ise, "beşinci hicri yılın Şevval ayında yapıldı" der. Doğrusunu Allah bilir.[444]

İbni Ömer (r.a.)'ın; "Ondört yaşında iken Uhud'a katılmak için or­taya çıkınca, Peygamber (s.a.v.)'in ona müsade vermeyip, Onbeş ya­şında iken Hendek harbinde tekrar harbe girmek için, Efendimizin huzuruna gelince kendine İzin verdiğini" belirten sözü, yukardaki gö­rüşlerden birincisini daha doğru olacağını takviye ediyor. Lakin bu takviye bizim aşağıda anlatacağımız beşinci yıl olaylarıyla red edil­mektedir.[445]

Bu yıl içinde Rasûlüllah (s.a.v.)'ın kızı Rukiyye (r.a.)'nin oğlu Ab­dullah vefat etmiş ve bizzat kabrine koymak için babası mezarın içine inmiş idi.

Yine bu senenin Şa'ban ayında, Hz. Ali (r.a.)'nin oğlu Hüseyin (r.a.) doğmuş idi.

Yine bu yıl, Asım b. Sabit b. Ebî'l Aklah ile arkadaşları da öldürül­müş idi ki, bu daha önce anlatılmış idi.

Asim'ın künyesi Ebû Süleyman olup dedesinin adı el-Aklah Kays b. isme b. Benî Amr b. Avf tır. Şair Ahvas b. Abdillah b. Muhammed b. Asım b. Sabit onun torunlarmdandır.

İşte bu Âsim adı geçen okçulardan idi. Uhut günü çok dirayet gös­terip nice kâfir öldürmüş idi. Bu zat Bedir harbinde de bulunmuş idi.

Bi'ri Maûne faciasında ashab-i kiramdan, Âmir b. Füheyra (Ebû Bekr'in Kölesi) da şehit edilmiş idi. Bu zat Muhacirin'in ileri gelen bü­yüklerinden idi.

Kureyşlilerden de Hakem b. Keysan el-Mahzûmî ile Nati b. Bûdeyl b. Verkâ es-Sehmî öldürülmüş idi.

O gün Ensarlı Müslümanlardan el-Hâris b. Summe b. Amr b. Atik b. Mebzul Ebû Saîd şehid olmuş idi.

Muhammed b. İbrahim et-Teymîrden nakledildiğine göre; Nebî (s.a.v.) Haris b. Samme ile Suheyb (r.a.)'i ahiret kardeşi ilan etmiş idi.

Vakidî, "Haris Uhud harbine katılmış, Rasûlüllahla birlikte o harpte geri kaçmadan sebat gösterip efendimize ölüm sözü üzere biat etmiş idi. Orada Osman b. Abdillah b. el-Muğîreyi öldürmüş idi.

Misver b. Rifâ'a'dan nakledildiğine göre, Haris, Rasûlü Ekrem (s.a.v.) ile Bedir harbine gitmiş idi. Ravha mevkiine vardıklarında ayağı kırılmış, Rasûlüllah'da onu Medineye geri yollamış ve Bedir harbi ganimetlerinden ona hisse ayırıp, sevabını kazandığını da açık­lamış idi.

İbni Sa'd "Onun Medine ve Bağdatta neslinden gelen zürriyetî hala mevcuttur" demektedir.

Haram b. Milhan'a gelince: Bu Milhan'm asıl adı Mâlik b. Halid b. Zeyd b. Haram b. Cündüb b. Amir b. Ganm b. Adiyy b. Neccar'dır, Bu zat Bedir harbinde bulundu. Aynı zamanda Ümmü Süleym'in kardeşi­dir. Bi'ri Ma'ûne faciasında yaralandığı zaman; "Ka'be'nin Rabbine yemin olsun ki ben Cenneti kazandım" demiş idi. Allah ondan razı olsun.

Atiyye b. Amir, Dînar oğullarmdandır. Bu zatı ben îbnü'l Esîr'in "Üsdü'l Gabe adlı" sahabeleri belirten kitabında göremedim.

Münzir b. Amr b. Humeys b. Harise b. Levzan b. Abdi Vûdd es-Sâıdî'ye gelince, bu zat Akabe gecesinde Peygamberimize ilk biat eden, Nukûbâ (Delege, temsilci) olan biridir. Hem Bedir hemde Uhut harbinde bulundu, Huneyn de savaştı. "Mü'nık Li-yemût1 "ölüme bo­yun veren" diye tanındı.

Enes b. Muâviye b. Enes. Necar oğullarından biridir. Ebû Şeyh b. Sabit b. el-Münzir ve Sehl b. Âmir b. Sa'd dan her ikisi de Benî Neccâr kabilesindendir.

Muâz b. Münâıs ez-Zurakî el-Bedrî ile Urve b. es-Salt es-Selemî de Ensar ile güvenlik anlaşması olan kimseler idi.

Malik b. Sabit ile kardeşi Süfyan da Nebît oğullarmdandır.

İşte haklarında: "Rabbimiz bizi razı edip, bizden de razı olarak Rabbimize kavuştuğumuzu, sağ kalan kavmimize tebliğ edin" hükmü indirilen (bir müddet oku­nup sonra neshedilen) ve Bi'ri Maûne faciasında öldürülen yetmiş şehid arasında adları ezberlenebilen zatlar bunlardır.

Söylendiğine göre, onlar yirmi iki süvari olup herhalde hadiseyi an­latan ravi yayaları değilde süvarileri saysa

Zehebinin burada "Doğrusunu Allah bitir" demesinin sebebi, Saîd b. Müseyyeb'm sahabe olmayıp tabiinden olduğu için haberin mürsel olmasındandır.

Bize ismail b. Ebî Amr, İbnü'l Bünn -Dedesi- Ibnü Ebî'l Ula- Ibnü ebî Nasr -îbnü Ebî'1-Akab- Ahmed b. el-Büsrî -Muhammed b. Âiz-Hacve b. Müdrak el-Gassânî -Hasen b. Umare- Hakem- Miskem isna-dıyla, Abdullah b. Abbas (r.a.)'ın şöyle dediğini haber verdi:

- Mülâıbü'I Esirme Iakablı, Âmir b. Malik, Rasûlüllah (s.a.v.)'a "ba­na yaamda bulunanlardan bir gurup yollada senin dinini bana tebliğ

etsinler, onlar benim güvencem ve korumam altında olacaktır11 diye haber saldı.

Rasûlüllah (s.a.v.) de Münzir b. Anın yirmi iki atlı ile ona yolladı. Bunlar Amiroğulları topraklarına yaklaştıklarında bunlardan Münzir dört kişiyi oradaki suya yolladı. (Bir rivayette onlardan birine yolladı deniyor.) Amir b. Tufeyl denen herif onların geldiğini duyup hemen yanlarına gelerek, onlarla çarpışıp onları şehit etti. Az sonra, Münzir'in suya yolladığı bu dört kişi, topluluğun olduğu yere geri geldiler.

Oraya yaklaştıklarında birde ne görsünler!!, bir sürü kartal onların etrafında uçuşurken! "Biz halka halinde uçuşan kartallar görüyoruz. Sanıyoruzki, her halde arkadaşlarımız öldürülmüşler" dediler.

Oraya vardıklarında içlerinden ikisi: "Bu günden sonra şehit olmak istemiyoruz, olacaksa bu gün olsun" deyip müşriklerle ölünceye kadar çarpıştılar. Diğer ikisi ise geri dönüp Rasûlüllah (s.a.v.)'ın yanma gitti­ler. Yolda Amiroğullanndan iki adama rastlayıp, kimden olduklarını sordular. Onlarda kim olduklarını söyleyince bunlarla çarpışıp ikisinide öldürdüler ve yanlarındaki silah ve eşyaları da aldılar. Yola devamla Rasûlüllah'in yanına gelip arkadaşlarının ve amirli iki kişinin durumunu ona haber verdiler. O iki adamdan ele geçirdikleri mallan da Peygambere teslim ettiler. Peygamberimiz o eşyalar arasında bizzat kendisinin o iki Amirliye hediye olarak giydirdiği iki elbiseyi görüp tanıdı ve;

"Bu ikisi bizim güvencemiz altına girmiş idi" buyurup, onların kan diyetini kavimlerine, iki hür Müslüman'ın kan diyeti mikdarı kadar ödedi.

Şair Hassan b. Sabit (r.a.), Amir b. Malik'in ölümünden sonra oğlu Rabîa'yı teşvik için.

"Ey Ümmü'l Benîn oğullan! Sizi korkutmadım!" diye devam eden beyitleri söyledi.

Bunu duyan Rabî'a; "Âmir'e saplayacağım bir mızrak darbesi, Hassân'ın benden memnun olmasını sağlar mı?" deyince "evet" ce­vabım aldı ve Âmire hücum ederek ona mızrağım sapladı. Lâkin Âmir bu yara ile yaşamaya devam etti.

Aynı yıl içinde Peygamberimizin eşi, Mü'minlerin annesi, Huzeyme b. Haris b. Abdillah b. Amr b. Abd-i Menâf b. Amir b. Sa'sa'a kızı el-Kaysî el-Hevâzenî ei-Amirî, el-Hilâlî kızı Zeynep el-Kaysiyye, el-Hevâzeniyye, el-Âmiriyye, el-Hilâliyye (r.a.) vefat etmiş idi. Fakirlere çok yardımda bulunduğu için kendisine "yoksullar anası" denirdi.

İlk önce Tufeyl b. Haris b. el-Muttalib b. Abd-i Menâf ile evlen­mişti. Tufeyl sonra onu boşaymca kardeşi onu Ubeyde b. el-Hâris ile evlendirdi. Ubeyde'nin Bedir de şehit olması üzerine de, hicretin ü-çüncü yılı Ramazan ayında onu Allah Rasûlü (s.a.v.) nikahladı. Sahih olan görüşe göre Efendimizin nikahı altında sekiz ay kalmıştır. Onun ölümünün Rebîü'l âhir ayının sonlarında olduğuda söylenmektedir. Cenaze namazını Nebî (s.a.v.) kılmış ve Bakî mezarlığına defhetmiştir. Otuz yaşlan civarında idi.[446]

Yine bu yıl Nebî (s.a.v.) Mü'minlerin annesi Ümmü Seleme lakablı, Ebû Ümeyye kızı Hind ile evlendi. Ebû Ümeyye'nin adı Huzeyfe idi. Süheyl'di diyende var. Bu zat "Zâdür-râkib", diye çağrılırdı. Babası Kureyş'in Mahzûm boyundan Abdullah b. Ömer b. Mahzum oğlu el-Muğîre idi. Ümmü Seleme (r.a.) Efendimizden önce Rasûlüllah'ın halası oğlu Ebû Seleme lakablı Abdullah b. Abdil Esed b. Hilâl b.

Abdullah b. Ömer b. Mahzum ile evliydi. Annesi Berra binti Abdü'l Muttalibdir.

Ebû Seleme Habeşistan'a eşiyle beraber gitmiş ve orada Ebû Selemeden kızı Zeynebi doğurmuş idi. Ebû Seleme'den, Seleme, Ö-mer ve Dürre adlı çocukları oldu. Ebû Seleme, Peygamberimizin süt kardeşi olmaktadır.

Ebû Lefreb'in cariyesi Süveybe; hem Efendimizi hem Ebû Seleme'yi hemde Hamza'yı emzirmiş idi. Rivayete göre ilk iman eden on kişinin hemen ardından iman etmiş ve Habeşistana göçen ilk mu­hacir olmuştu. Sonra da Medineye hicret eden ilk Sahabî'de o idi. Al­lah'a doğru yola çıkınca, onun gözlerini elleriyle kapatan Hz. Pey­gamber idi. Efendimiz ona dûa etti. Uhut savaşında derin bir yara al­mış ve yara şişip azmış olduğundan dördüncü yılın Cemadiyel ahir ayında vefat etti.

Ebû Seleme öldükten sonra, Ümmü Selemeyi Nebî (s.a.v.) Şevval ayı giripde iddeti bitince nikahı altına aldı. O kadınların en güzellerin­den biriydi. Peygamberimizin en son vefat eden hanımı o olmuştur.

Efendimiz (s.a.v.) Ümmü Seleme ile izdivacından bir kaç gün sonra halasının kızı ümmü Hakem lakablı Zeyneb bin Cahş b. Riâb el-Esedî (r.a.) ile evlendi. Asıl adı "Berra" iken ona Zeyneb adını verdi. O ve bacıları Medineye göç eden Muhacirlerdendir. Anneleri Abdü'l Muttalib kızı Ümeyme'dir. Hakkında, O "Zeyd   ondan   evlilik   konusundaki   alacağını   alıpta   (onu boşayınca) onu seninle evlendirdik" (Ahzab Sûresi âyet; 37) âyeti inen işte bu Zeyneb'dir.

Zeyneb (r.a.) Efendimizin diğer hanımlarına karşı üstünlük iddi e-der ve "sizi aileniz evlendirdi, beni ise Allah semadan verdiği hü­kümle evlendirdi" der idi.

Yine hicri dördüncü yılda "hicab âyeti" olan "Ey iman edenler Peygamber evlerine size izin verilinceye kadar.... girmeyin" (Ahzab; 53) âyeti indirildi. Efendimiz onunla evlendiği zaman Zeynep (r.a.) otuz beş yaşlarında idi.

Yine bu yıl içinde ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hendek gazası
« Posted on: 20 Eylül 2019, 06:37:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hendek gazası rüya tabiri,Hendek gazası mekke canlı, Hendek gazası kabe canlı yayın, Hendek gazası Üç boyutlu kuran oku Hendek gazası kuran ı kerim, Hendek gazası peygamber kıssaları,Hendek gazası ilitam ders soruları, Hendek gazasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &