ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Bi ri Mâûne gazvesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bi ri Mâûne gazvesi  (Okunma Sayısı 2485 defa)
20 Nisan 2011, 16:37:43
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 20 Nisan 2011, 16:37:43 »Bi'ri Mâûne Gazvesi

 

İbni İshâk'a göre, "Rasûlüllah (s.a.v.) "Bi'ri Mâûne" kıt'asmı Uhuttan dört ay sonra, safer ayında sefere çıkardı."[408]

Musa b. Ukbe Zührî'den naklediyor: Bana Abdürrahman b. Abdul­lah b. Ka'b b. Mâlik ve ilim ehli bir gurubdan anlattı ki:

- "Mûlâıbü'I Esinne" lakablı Âmir b. Malik, Rasûlüllah (s.a.v.)'m yanına geldi. Halâ müşrik idi. Rasûlüllah (s.a.v.) ona İslama girme teklifi yaptıysada, herif Müslüman olmayı kabul etmedi. Ama Rasûlüllah'a birtakım hediyeler verdi. Peygamber (s.a.v.)'de ona:

"Ben müşrik birinin hediyesini kabul edemem" buyurdu. Adam da, "Ya Muhammed benimle dilediğin elçilerini necd halkına gönderebilirsin. (Umanmki davetimi kabul ederler) Ben onla­rın himayecisi olurum." dedi. Bu konuşma üzerine Allah Rasûlü arala­rında "A'nak Liyemût" diye anılan Münzir b. Amr es-Sâidî'nin de bu­lunduğu ashabdan ileri gelen kırk kişilik gurub'u temsilci hey'eti ola­rak yolladı. (Bunlar arasında Haris b. Summe, Haram b. Milhan, Urve b. Esma b. Es-Salt Essülemî, Nâfı1 b. Verkâ' el-Huzaî, Ebû Bekr (r.a.)'in kölesi Âmir b. Füheyr (r.a.)'lerde vardı)[409]

Amir b. et-Tufeyl bunların geldiğini haber aldı ve Âmir oğullarını onlara karşı çıkmaya teşvik ettiysede onlar Amir'in sözünü dinlemedi. Ama Âmir b. Malik (r.a.)'e de emân vermediler.

Âmir b. et-Tufeyl, bu kere Süleym oğullarım birlikte çıkmaya teş­vik etti. Onlar bunu kabul edip Mâûne kuyusunda Amr b. Ümeyye ed-Damrî dışında Müslümanların hepsini öldürdüler. Amr b. Ümeyye'yi Amr b. Tufeyl alıp sonra serbest bıraktı. Amr b. Ümeyye'de oradan ayrılıp Rasûlüllah'm yanma geldi. Efendimiz ona "Onlar ara­sında emin ol" buyurdu.[410]

İbni İshak ise -bu hadiseyi- Bana babam, Muğîre b. Abdirrahman b. el-Hâris b. Hişâm ile Abdullah b. Ebî Bekr b. Hazm ve diğerlerinin şöyle dediğini anlattı" diyerek şunları nakleder:

- Mülâıbü'l Esinne lakablı Ebû'l Berâ Âmir b. Malik b. Ca'fer Me­dine'de Rasûlüllah'ın yanına geldi. Efendimiz Ona İslâmı teklif etti. Ebû'l Bera, ne evet dedi, ne de reddetti, sadece; "Yâ Muhammed! Eshabından bir kısmım benimle birlikte Necd halkına göndersende senin dinine onları da'vet etseler, bunu kabul edeceklerini umuyorum" dedi.

Nebî (s.a.v.) de: "Necd halkının onlara bir kötülük yapacağından korkarım" buyurdu. Ebû'l Berâ da; "Ben onları himayeme alırım" de­di.

Bunun üzerine Nebî (s.a.v.), Münzir b. Amr'ı kırk kişilik ileri gelen bir sahabe gurubu ile oraya yolladı. İçlerinde Haris b. Es-Samme, Harâm b. Milhan (Bu Adiy b. Neccâr oğulları kardeşidir) Urve b. Esma b. Es-Salt es-Sülemî, Nâfı1 b. Verkâ' el-Huzâî ve Ebû Bekrin kölesi Âmir b. Füheyr'de vardı. Bunlar yola çıkıp Bi'rî-Mâûne'ye varınca orada konakladılar. Burası Âmiroğulları yurdu ile Süleymoğullan taş­lığı arasında bir kuyu idi.

Sonra Rasûlüllah'ın mektubunu Haram b. Milhan ile Âmir b. Tufeyl'e yolladılar. Mektup gelince bu Allah düşmanı, gelen mektuba hiç bakmadana Haram (r.a.)'ın üzerine saldırıp onu öldürdü. Sonra da onlara saldırmak için Âmiroğullanm çağırdı. Ama onlar katılmadılar. O da onlarla daha önce anlaşma yapan Ebû'l Berâ'nın anlaşması bo­zulmayacak, dedi.

Süleymoğullarmdan Usayye -Raal-Zekvan ve Karalıları yardıma çağırıp saldırmaya teşvik etti. Onlarda ona katılıp, gelip Müslümanları kuşattılar. Onlarla çarpışıp Neccaroğullarından Ka'b b. Zeyd dışında hepsini şehit ettiler. Kavıda ölecek diye bıraktılar. O da oradaki ölü­ler arasından götürüldü. Hendek harbinde şehit olana kadar yaşadı.

O sırada, onların hayvanlarını otlatmakta olan Amr b. Ümeyye ile Ensardan birinin olaydan, haberleri ancak yırtıcı kuşların cesetler etra­fında uçuşması ile haberleri olabildi. "Vallahi bu kuşların uçuş­masında bir belâ var" deyip bakmaya geldiler. Ne görsünler Müslü­manlar kanlar içinde serilmişler onları öldüren atlılar duruyor.

Ensarlı sahabe Am'ra "ne düşünüyorsun?" deyince O, "Hemen Rasûlüllah'a gidip durumu bildirelim" dedi. Ensarlı da: "Ama ben Münzir b. Amr'ın şehit edildiği bir meydandan ayrılıp gitmek istemi­yorum. Onun Ölüm haberini yiğitlere götürecek durumda değilim" di­yerek müşriklere saldırıp şehit olana dek çarpıştı. Onlar Amr'ı da esir aldılar. Amr onlara, kendisinin Müdar kabilesinden olduğunu söyle­yince, Amir b. Tufeyl onu serbest bıraktı. Alnının saçını kısaltıp, güya anasının boynunda borç olarak bulunan "köle azat etme" yerine Amr'ı serbest bıraktığını iddia etti.

Amr b. Ümeyye yola çıkıp, Kanat önlerindeki Karkara denen yere geldiğinde Âmiroğullarından iki kişi gelip onun oturduğu gölgeye gelip onlarda oraya konakladı.

Âmir oğullarıyla Allah Rasûlü arasında yapılmış bir anlaşma ve birbirini koruma teahhüdü vardı. Ama Amr b. Ümeyye'nin böyle bir anlaşmadan haberi yoktu. Onlara "kimsiniz?" diye sordu. Onlar, "Âmiroğullanndanız" deyince, onların uyumasını bekledi ve uyuduk­larında saldırıp ikisini de öldürdü. Böylece Âmiroğullarından, öldürü­len ashabın intikamım aldığını sanıyordu. Amr b. Ümeyye oradan ayrılıp Rasûlüllah'm yanına geldiğinde durumu haber verdi. Rasûlüllah (s.a.v.) da "Sen iki kişi öldürdün ki ben onların diyetini ödeyeceğim" buyurup sonra da, "İşte Ebû'l Berâ'nın yaptığı iş bu. İşte ben bundan çekinip korkuyordum" buyurdu.

Efendimizin bu sözü Amr'a ulaşınca, Âmir oğullarının kendisine güvence vermesi onu müşkilata düşürdü. Rasûlüllah'm ashabından kimseye onun ve güvencesi yüzünden bir zarar gelmedi. (Tabert de, Peygambere bir zarar gelmedi, şeklinde) O seferde Âmir b. Füheyra da vurulunlar arasındaydı.[411]

İbni İshâk, Hişâm aracılığıyla babası Urve'den naklediyor.; Âmir b. Tufeyl daha sonra şöyle anlatmış: "Müslümanlardan biri öldürülünce göğe kaldırıldığını gördüm, hatta gökyüzünü onun önünde gördüğüm kim?" deyince; "bu Âmir b. Füheyra (r.a.)" dediler.[412]

Yine İbni İshâk, Cebbar b. Sülmâ b. Malik b. Ca'fer oğullarından birinden şunu nakleder: (Bu Cebbar, "Bi'ri Maûne" harbinde Âmir b. Tufeyl ile bulunmuş, sonra Müslüman olmuş biriydi.)

"Benim İslama girmeme sebeb olan şu hadise idi. Ben, o gün, Müs­lümanlardan birinin omuzlan arasına mızrak batırdım. Mızrağın ucu­nun göksünden çıktığım gördüm. Ben ona mızrağı saplayınca o, "Val­lahi ben kazandım" dedi. Kendi kendime, "Kazanmadı! Ben adamı öldürmedim mi?" diye düşündüm. Sonra onun bu sözle ne demek iste­diğini sordum. "Şehitlik kazandı" dediler. Bende, "Allah'a yemin ol­sun ki kazandı" dedim.[413]

Sonra Hassan b. Sabit (r.a.), Ebû'l Berâ'nın çocuklarını Amir b. Tufeyl'i öldürmeye teşvik için şu şiiri söyledi:

1- Ey Cmmü'I Benîn[414] oğullan! Siz Necd halkının yücelerinden iken, sizi korkutmadı mı?,

2- Amir b. Tufeyl'in Ebû'l Berâyı himayeye almayı alay etmesi. Bile bile kasden yapılan hata olamaz.

3- Şeref peşinde koşan Rabîa'ya tebliğ et ki, benden sonra han­gi musibetleri icra ettin.

4- Senin baban Ebû'l Hurub lakablı Ebû Berâ, Dayın Hakem b. Sa'd da çok şerefli biridir.

Hassan'ın bu şiiri Rabîa b. Âmir'e ulaşınca, gidip Âmir b. Tufeyle hücum edip mızrağını bacağına saplayıp öldürecek yere vuramadı. Amir atından düştü ve "İşte bu Ebû'l Bera'nm işidir. Ölecek olursam, kanım amcam'in kanma sayılıp ardına düşülmesin. Yaşarsam ne ola­cağına kendim karar vereceğim" dedi.[415]

Musa b. Ukbe derki: Ka'b b. Zeyd ölmeden cesedi ölülerin ara­sından alınıp götürüldü. Hendek günü yine şehit düştü.[416]

Hammâd b. Seleme, Sabit el-Bünânî aracılığıyla Enes (r.a.)'den naklediyor: "Bir takım adamlar Allah Rasûlüne gelip, "Bize Kur'an ve sünneti öğretecek insan gönder" dediler. Allah Rasûlü'de onlara Ensardan kendilerine Kurrâ adı verilen yetmiş kişiyi yolladı. İçlerinde dayım Haram b. Milhan'da vardı. Bunlar Medine'de geceleyin Kur'an okur, ders yapar ve eğitim görürler, gündüzleyin de su getirip Mescide koyarlar. Odun toplayıp satarak bunun parasıyla Mescid'in "SofYa"sında kalan gariban'a yiyecek alıverirlerdi.

Rasûlüllah (s.a.v.) işte bunları, o gelenlere muallim olarak gön­derdi. Lakin onlar daha varacakları yere varmadan yollarım kesip on­ları öldürdüler. İşte bunlar öldürüleceklerini anladıklarında:

- Allah'ım! "senin bizden, bizim senden razı olduğumuz halde sana kavuştuğumuzu Peygamberine bizim adımıza sen ulaştır" diye niyaz ettiler.

Derken bir adam Haram b. Milhan'm arkasından ansızın gelip mız­rağını arkasından saplayarak önünden çıkardı. Haram b. Milhan, "Ka'be'nin Rabbine yemin olsun ki, ben kazandım" dedi.

Rasûlüllah (s.a.v.) Medine'de yanında bulunan arkadaşlarına:

" Kardeşleriniz şehid edilmişler ve: "Allah'ım! Biz senden, sen­de bizden razı olarak -şehid olup- sana kavuştuğumuzu Pey­gamberine tebliğ et" dediler buyurdu.[417]

Hemmam ve diğerleri îshak b. Abdullah b. Ebî Talha'dan nakle­diyor: Bana Enes b. Mâlik (r.a.) anlattı ki:

- Rasûlüllah (s.a.v.) Enes'in dayısı (Ümmü Süleym'in de kardeşi o-lan) Haram b. Milhân'ı yetmiş kişiyle beraber göndermiş, "Bi'ri Maûne" faciası günü onların hepsi şehîd edilmiş.

Müşriklerin reisi, Âmir b. Tufeyl idi. Bu herif, Allah Rasûlüne gelmiş ve, "Yâ Muhammed! Seni üç şeyden birini seçmende mu­hayyer bırakıyorum.

1- Sehl halkı, yani vadide oturanlar senin, Meder halkı da yani beldedekiler benim olsun.

2- Senden sonra yerine ben halife olayım.

3- Ya da (bin tane kızıl erkek deve, binde kızıl dişi deve ile veya) Gatafanlılardan bir milyon kişiyle, sana saldıracağım." de­mişti.

Bu Âmir, falan oğullarından (selûl oğulları) bir kadının evinde ve­ba hastalığına tutulmuş ve: "tıpkı deve vebası gibi bir vebaya tutuldum bana atımı getirin" diyerek atına binip onun sırtında öldü.

Haram b. Milhan, topal biri (...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bi ri Mâûne gazvesi
« Posted on: 18 Eylül 2019, 01:45:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bi ri Mâûne gazvesi rüya tabiri,Bi ri Mâûne gazvesi mekke canlı, Bi ri Mâûne gazvesi kabe canlı yayın, Bi ri Mâûne gazvesi Üç boyutlu kuran oku Bi ri Mâûne gazvesi kuran ı kerim, Bi ri Mâûne gazvesi peygamber kıssaları,Bi ri Mâûne gazvesi ilitam ders soruları, Bi ri Mâûne gazvesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &