ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çocuk Gelişim Eserleri > Sünnette Çocuk Eğitimi > Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek  (Okunma Sayısı 3880 defa)
14 Ekim 2010, 08:38:18
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 14 Ekim 2010, 08:38:18 »D. Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek:

Velî, oğlan ve kız çocuğuna küçüklükten itibaren Kur'an'i öğreterek işe başlamalıdır. Bu durumda Allah'ın, rabbı olduğu ve Kur'an'ın da O'nun sözü olduğu inancı çocuklara verilmiş olur. Gönüllerine Kur'an'ın ruhu işler, düşünce, idrak ve duygu sistemlerine de Kur'an'ın nuru sirayet eder. Kur'an'daki inanç esaslannı ilk yıllardan itibaren almış olurlar. Kur'an sevgisiyle, Kur'an'ın emir ve ya-saklanna uyarak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak ve onun metodunu takip ederek büyürler ve gelişirler.

imam Suyûtî şöyle demektedir:

"Çocuklara Kur'an'ı öğretmek, İslam'ın temel bir kaidesidir. Böylece fıtrat üzere büyürlerken, günahlarla kirlenmeden, nefsî ve şehevî duygular yerleşmeden önce kalplerine hikmet nurlan yerleşir."[67]

İbn Haldun da şu sözüyle bu noktayı vurgulamaktadır:

"Çocuklara Kur'an'ı öğretmek dinin bir şianıdır. Bütün memleket­lerinde müslümanlar bu şiara sahip çıkmışlar ve bunu uygulamışlardır. Çünkü Kur'an ayetleri ve hadis metinleri, iman esaslannın gönüllere yerleşmesini sağlamaktadır."[68]

İbn Sînâ'nın da Siyaset adlı kitabında şöyle dediğini görmekteyiz:

"Çocuk telkine ve duyduğunu ezberlemeye hazır hale geldiği vakit, Kur'an öğretimine başlanır, alfabe harfleri gösterilir ve dinin prensibleri söylenir."                                                                                     

1- Çocuklara Kur'an öğretme hakkında gelen hadisler:

Hz. Ali'den (k.v.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.u.) şöyle buyurmuştur: "Çocuklarınızı üç haslet üzerine yetiştiriniz: Pey­gamberinizin sevgisi, ehl-i beytinin sevgisi ve Kur'an tilaveti. Zira Kur'an'ı nakledenler ve ezberleyenler, peygamberler ve seçkin kullarıyla beraber hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde olacaklardır."[69]

Ebu Zabye der ki: Abdullah (r.a.) ölümüne sebep plan hastalığına yakalanmıştı. Hz. Osman onu ziyaret ederek; "Neden şikayet ediyorsun, rahatsız eden birşeyin var mı?" dedi. Abdullah,, "günahlarım" cevabım yerdi, Hz. Osman "Peki ne arzu ediyorsun?" deyince, Abdullah: "Rabbimin rahmetini" cevabını verdi. Hz. Osman: "Senin için bir doktor gelmesini istesem?" deyince de Abdullah: "Beni doktor hasta etti" cev­abım verdi. Hz. Osman: "Peki sana birşeyler getirilmesini emretsem?" deyince Abdullah: "Ona ihtiyacım yok!" dedi. Hz. Osman: "Senden sonra o mal kızlarına kalır" diyerek sözüne devam edince, Abdullah ona şu cevabı verdi: "Kızlarımın fakir olmasından endişe duyuyorsun, öyle mi? Ben kızlarıma her gece Vâkıa sûresini okumalarını emrettim. Rasûlüllah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

"Kim her gece Vâkıa sûresini okursa, hiçbir zaman ona fa­kirlik gelmez."[70]

Sahabe, çocuklarının fiil ve hareketlerini kontrol ederken Kur'an'ı ölçü alırlar ve onlara fayda verecek şeyi öğrenmek için yapılanı Peygamber'e (s.a.v.) aktarırlardı. Onların bu tutumu çocuklarını yönlendirmede gösterdikleri hırs ve gayreti ortaya koymaktadır.

Abdullah b. Amr'dan gelen rivayete göre, bir adam oğlunu getire­rek: Ta Rasûlallah! Benim oğlum gündüz Mushaf okur, gece de yatar uyur" dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Senin oğlun gündüzü zikrullah ile geceyi de selametle (kimseye zarar vermeden) geçirmektedir (nesini ayıplıyorsun)."[71]

Sahabe, Peygamber'in (s.a.v.) talimatına uyarak çocuklarına Kur'an öğretmeye başlamıştır. Sa'd b. Ebî Vakkas'ın oğlu Mus'ab (r.a.) babasının Rasûlüllah'dan (s.a.v.) şu hadisi rivayet ettiğini söylemiştir: "Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." Mus'ab der ki: Babam elimden tuttu ve şu okuduğum yere beni oturttu."[72]

Sahabenin, halka bu Kur'an ile nasihat ettiklerini, Kur'an sevgisi ve tilavetiyle çocuklarını büyüttüklerini görüyoruz. İbn Kesir, Tef-sir'inde şu rivayete yer verir: İbn Abbas (r.a.) bir adama:

"Sana sevineceğin bir hadis hediye edeyim mi?" dedi. Adam;

"Evet" deyince, İbn Abbas;

"Tebarekellezî bi yedihi'1-mülk (Mülk sûresini) oku. Onu aile fer­tlerine ve komşularına öğret! Zira o kurtarıcı ve savunucudur; Kıyamet gününde Rabbinin huzurunda okuyucusu için mücadele eder, savun­maya geçer ve cehennem azabından onu kurtarmayı talep eder. Bu sûreyi okuyan kabir azabından da kurtulur. Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bu sûrenin ümmetimden her insanın kalbinde olmasını isterdim."[73]

Sahabe, çocuklarına Kur'an'ın ruh ve bereketini kazandırmak için Kur'an'ın bereket ortamının oluştuğu zamanları gözleme ve değerlendirmede çok hırslı davranmıştır. Enes b. Malik Kur'an'ı hat­mettiği zaman aile fertlerini toplar, onlar için dua ederdi.[74]

İşte İbn Abbas... O, Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sağlığında henüz küçük bir çocukken Kur'an'ı okumaktan büyük mutluluk duyar ve onunla ifti­har ederdi. îbn Kesir, "Fedâilu"l-Kur'an" adlı eserinde İbn Abbas'ın (r.a.) şöyle dediğini nakleder: "Ben on yaşımda iken Rasûlüllah (s.a.v.) vefat etmişti. O zaman ben Kur'an'ı okuyordum."

Çocukların Kur'an okuması, aile ve toplumdan musibet ve felaket­lerin kaldırılmasına bir sebep teşkil eder.

Huzeyfe b. el-Yeman'ın rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah, önceden kararlaştırılmış bir hüküm olarak azabı bir kavme gönderir. Derken mektebinde "el-hamdü li'llâbi rabbi'l-âlemin" ayetini okuyan bir çocuğu Allah işitir. Bunun üzerine azabı onlardan kırk sene kaldırır."[75]

Sahabeden sonra gelen seçkin insanlar da aynı yolu ve metodu takip etmişlerdir. İbn Sahnûn'un Kitabu'l-Muallimîn mukaddimesinde geçtiğine göre, dindar kadı İsâ b. Miskîn kızlarına ve torunlarına Kur’an okuturdu... Iyaz der ki: ikindiden sonra iki kızını ve biraderinin kızlarını çağırarak onlara Kur'an ve ilim (hadis) öğretirdi.[76] Ondan önce Sicilya fatihi Esed b. el-Furât da aynı şekilde ilimde üstün bir se­viye elde eden kızı Esma için aynı eğitimi uygulamıştı."

2- Çocuğa Kur'an öğretiminde ana babaya verilecek ecir ve mükâfat:

Büreyde'nin rivayetine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim Kur'an okur, öğrenir ve onunla amel ederse, kıyamet gününde ana ve babasına güneşin aydınlığı gibi nurdan bir taç giydirilir. Ayrıca onla­ra değeri dünyaya değişilmez iki elbise giydirilir. Onlar: "Bunu ne ile kazandık?" deyince, onlara: "Çocuklarınıza Kur'an'ı öğretmekle ka­zandınız" cevabı verilir.[77]

Seki b. Muaz'dan (r.a.) gelen rivayette de Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet gününde Allah onun ana babasına güneş ışığından daha parlak bir taç giydirir."[78] Allah bizi ve sizleri bu tacı giyenlerden eylesin!

3- Çocuğun Kur'an'ı Anlaması:

Ana baba veya eğitimci, çocuğa Kur'an okuturken, Kur'an'ın mânâ ve muhtevasının çocuğun aklını ve kalbini açması; okunan ayetlerin ona ruh ve istikamet kazandırması için kolay ve kısa açıklamalar yap­malıdır. Hiçbir kimse çocuğun küçük olduğu zannıma kapılmasın. Çocuk ve küçük olduğu gerekçesiyle çocuğun aklına ihtimam göstermeyi ve ona açıklama yapmayı birçok insanın gereksiz bulduğu bu harika çocuk, modern bilgisayar gibi bilgileri hafiza ve dağarcığına koyabilir. Şu ha­disler bunun açık delilidir:

Henüz bir çocuk olan İbn Abbas (r.a.) der ki: "Bana Nisa sûresini sorun!"

İbn Cerîr der ki: "Kureyş'ten bir genç Said b. Cübeyr'e şöyle dedi:

Ey Ebu Abdillah! Şu harf (kıraat) nasıldır? Ben oraya gel­diğimde, bu sûreyi okumamayı temenni ediyordum. "Nihayet peygam­berler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalanlandıklarını sandıklarında onlara bizim yardımımız gelmiştir." Said b. Cübeyr ona:

Evet! Nihayet peygamberler kavimlerinin kendilerini tasdik et­melerinden ümitlerini kestiklerinde ve kendilerine gönderildikleri kim­seler de peygamberlerin yalan söylediklerini sandıklarında... demektir, cevabını verdi.[79]

Muaviye (r.a.) der ki: "Bir insan için en çok şaşılacak dalâlet Kur'an'ı anlamadan okuyarak aile fertlerine onu öğretmesi ve ulema ile onu tartışmalarıdır."[80]

Sa'd b. Ebî Vakkas'ın oğlu Mus'ab der ki: Babama:

"Ey babacığım "Onlar kıldıkları namazdan gafildirler"[81] aye­ti hakkında ne dersin? Hangimiz gaflet etmez ve hangimiz iç dünyasına dalarak düşünmez ki?" dedim. Babam bu suâlime şu cevabı verdi:

"öyle değil. Bu, namaz vaktini zayi etmek demektir, insan oyun ve eğlenceye dalar ve nihayet namaz vakti geçer."[82]

4- Kur'an çocuğun ruhuna nasıl tesir eder?

Kur'an'ın genel olarak beşeriyetin gönül ve ruhunda büyük bir te­siri vardır. Kur'an insan ruhunu sarsar, onu cezbeder ve can damarından/püf noktasından yakalar. Ruh arındıkca Kur'an'dan daha çok etkilenir. Duruluk ve temizlik itibariyle çocuk insanların en kuvvetlisidir. Onun fitratı sürekli temizdir. Onun temiz fitratı karşısında şeytan, devamlı sürme/tuzağına düşürme çabası içindedir. Mekke'de inen ayet­leri düşündüğümüz zaman, onların, çocuğun minik soluğu ile uyum arz-eden kısa sûreler olduğunu, ayrıca bunların az satırlarla tamamlanmış bir konu, ezberlemesinin kolay ve etkisinin çok olduğunu görüyoruz. Allah rahmet eylesin, edebiyatçı yazar Mustafa Sâdık er-Râfiî[83] bu noktayı çok geniş bir şekilde açıklamış bulunmaktadır:

Kur'an'daki kısa sûrelerin elbette bir sebep ve hikmeti vardır. Kısa sûreler, derin düşünce ve...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek
« Posted on: 29 Mart 2020, 00:07:24 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek rüya tabiri,Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek mekke canlı, Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek kabe canlı yayın, Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek Üç boyutlu kuran oku Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek kuran ı kerim, Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek peygamber kıssaları,Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmek ilitam ders soruları, Çocuklara Kur'an-ı Kerîmi Öğretmekönlisans arapça,
Logged
07 Kasım 2014, 19:18:18
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2014, 19:18:18 »

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah..Çocuklara anne ve babaların daha sözü geçiyorken,çok küçük yaşlarda, Kur'an eğitimi almaları sağlanmalıdır inşaAllah.İnşaAllah hayırlı anne ve babalardan olur, İslamı evlatlarımıza hakkıla anlatanlardan , yaşayanlardan oluruz.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2014, 19:18:50 Gönderen: Rüveyha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Mayıs 2015, 20:56:37
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.967


« Yanıtla #2 : 25 Mayıs 2015, 20:56:37 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Çocuklara küçük yaşta kur an öğretmek ve kur ana göre yaşamaları konusun da bilgilendirmek çocukların yaşamların da önemli bir yer tutar.Ve çocuk kur anın ahlakı ile yetişmiş olur...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
25 Mayıs 2015, 21:05:40
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« Yanıtla #3 : 25 Mayıs 2015, 21:05:40 »

Ve aleykumusselam. Ağaç yaşken eğilir. Küçük yaşlarda dini eğitimi çocuklara vermeliyiz her şeyden önemlisi bir örnek olarak önce biz dini yaşamalıyız. Rabbim Kur-an ile dirilişe geçenlerden eylesin bizleri.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &