> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çocuk Gelişim Eserleri > Sünnette Çocuk Eğitimi > Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur  (Okunma Sayısı 639 defa)
05 Ekim 2010, 03:30:37
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 05 Ekim 2010, 03:30:37 »



C. Ana Babaya İyi Davranmakla Birlikte Allah'a İsyan Hususunda Onlara İtaat Yoktur:


Şüphesiz ana babaya itaat etmeyi farz kılan Allah Teâlâ'dır. Ana baba bu farzı istismar ederek Allah'ın emirleri dışında kullanmaya kalkışırsa, Allah Teâlâ o noktada müslüman çocuğun itaat etmemesini istemektedir. Esasen bu tepki ve itaatsizlik, ana babaya bir iyilik ve Allah'ın emrine dönmeleri için onlara bir uyarıdır. Şayet ana baba günah veya küfürde ısrar edecek olurlarsa, o durumda çocuk günah ve isyana girmeden yine onlara iyi davranmaya devam eder. Bu prensip, şeriattan uzaklaşmalarına rağmen ana babaya iyi davranma ve onlarla güzel geçinme konusunda İslâm'ın önemli ve yüce ahlâk esaslarından birisini oluşturmaktadır. Ancak burada ana baba herhangi bir şekilde inanç esaslarına müdahale etmemelidir. Küfür, haram ve harama yakın mekruh gibi hiçbir şeyde kesinlikle ana babaya itaat edilmez. Aksine hikmetle, yumuşaklıkla ve nazik bir şekilde Allah'ın dinini onlara ulaştırmak gerekir. Hepimiz Rasûlüllah'ın (s.a.v.)

"Allah'a isyan husu­sunda hiçbir insana itaat edilmez. Ancak itaat maruf; iyilik ve güzelliktedir" buyurduğunu bilmekteyiz.[46]

Müfessir Râzî diyor ki: İnsan bir kimseye itaat ve teslimiyet gösterecekse, bunu ana babasına göstermelidir. Ama ana baba çocuğunu günaha sevkederse, başkaları bir yana onlara uymak caiz olamaz."[47] Sahabe nesli içinde bu hükmün uygulandığını gösteren birçok tablo bulunmaktadır: Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.), Kur'an'dan bazı ayetlerin kendisi hakkında indiğini söylüyor ve şu hadiseyi anlatıyor: Sa'd'ın anası dininden dönmedikçe hiçbir zaman onunla (oğlu ile) konuşmayacağına ve yiyip içmeyeceğine yemin etti ve:

"Sen Allah'ın ana babana senin iyi davranmanı tavsiye ettiğini iddia ediyorsun. İşte ben senin ananım, bunu sana ben emrediyorum, dedi. Anam üç gece bekledi ve nihayet takatsizlikten bayıldı. Bunun üzerinde Umara adındaki oğlu kalkarak ona su verdi. Anam Sa'd'a (bana) beddua etmeye başladı. Çok geçmeden Yüce Allah Kur'an'ın şu ayetlerini indirdi: "Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tav­siye etmişizdir. Eğer onlar seni, (doğruluğu) hakkında bilgin ol­mayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme.  Dönüşünüz banadır. O zaman, size yaptıklarınızı baber vereceğim."[48] "Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Anası onu nice sıkıntılar çekerek taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana babana şükret. Dönüşünüz ancak banadır (diye öğüt vermişizdir). Eğer onlar seni,  (gerçekliği)  hakkında  bilgin olmayan bir şeyi   (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman, size yaptıklarınızı haber vereceğim."[49]

İbn Ziyâd anlatıyor: Rasûlüllah (s.a.v.) -bir münafık olan- Abdullah b. Übeyy b. Selûf un oğlu Abdullah'ı çağırarak:

"Babanın ne dediğini biliyor musun? " diye sordu. Abdullah:

"Anam babam sana feda olsun, ne diyor babam? " dedi. Rasûlüllah (s.a.v.), O:

"Andolsun, eğer Medine'ye dönersek en üstün olan zayıf olanı ora­dan mutlaka çıkaracaktır, " diyor, dedi. Abdullah:

"Doğru söylemiş, vallahi ya Rasûlallah! Vallahi en aziz ve en üstün olan sensin, o ise en zelil ve en zayıftır. Vallahi ya Rasûlallah! Medineliler, babasına benden daha iyi davranan birinin olmadığını bi­lirler. Eğer Allah ve Rasûlü onun başını getirmeme razı olurlarsa, başını onlara mutlaka getiririm, " dedi. Rasûlüllah (s.a.v.):

"Hayır, olmaz! buyurdu. Derken Medine'ye geldiklerinde, şehrin kapısında Abdullah elindeki kılıçla ayağa kalkarak babasına: "

"Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır" diyen sen misin? îzzet ve üstünlük sanamı yoksa Râsûlüllah'a (s.a.v.) mı ait, söyle? Vallahi Allah ve Rasûlünün izni olmadan kesinlikle Medine'ye ve evine giremezsin! " dedi. Bunun üzerine babası Abdullah b. Übeyy:

" Ey Hazreçliler, oğlum beni evime girmemi engelliyor! " diye bağırdı. Oğlu Abdullah:

"Hayır, vallahi Rasûlüllah'ın (s.a.v.) izni olmadan kesinlikle gire­mez, " dedi. Bazı şahıslar onu (ikna etmek için) yanına geldiler ve konuştularsa da o yine:

"Vallahi Allah ve Rasûlünün izni olmadan giremez, " cevabını ver­di.

Bunun üzerine Peygamber'e (s.a.v.) gelerek durumu ona an­lattılar. Peygamber (s.a.v.):

"Ona gidin ve salıvermesini söyleyin, " buyurdu. Onlar da gelerek bunu Abdullah'a bildirdiler. O:

"Peygamber'in (s.a.v.) emir ve talimatı ise evet, " dedi ve babasını bıraktı.[50]

Ebu Bekir Sıddik'in kızı Esma (r.a.) anlatıyor:

Rasûlüllah'ın (s.a.v.) Kureyş müşrikleriyle yaptığı barış andlaşması için belirlenen süre içinde, bir müşrike olan anam (ziyaret için) yanıma gelmişti. Ben, Rasûlüllah'tan (s.a.v.) izin ve fetva isteyerek:

"Ya Rasûlallah! Anam benden birşey istemek üzere yanıma geldi. Anama yardım ve iyilikte bulunabilir miyim?" dedim. Rasûlüllah (s.a.v.):

"Evet, anana yardım ve iyilikte bulun! " buyurdu.[51] İbn Uyeyne diyor ki: Bu hâdise üzerine Allah Teâlâ şu ayeti indirdi:

"Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletle muamele etmenizi yasakla­maz. Çünkü Allah, âdil olanları sever."[52]

Şu var ki çocuk, şefkat, merhamet, sükûnet ve nezaketle büyük gayret göstererek ana babasını imana ve müslümanca yaşamaya davet eder. Bu aynı zamanda Peygamberlerin meslek ve metodudur, davet metodu konusunda İbrahim (a.s.) bizim için büyük bir örnektir:

"Kitab'da İbrahim'i an. Gerçekten o, sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına demişti ki: Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası dokunmayan şeylere niçin taparsın? Babacığım! Gerçekten bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Bana uy ki, seni düz yola çıkarayım. Babacığım! Şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Babacığım! Ben sana Rahman'dan gelecek bir azabın do­kunup da şeytanın dostu olmandan korkuyorum. Babası:

"Ey İbrahim! dedi, sen benim Tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun. Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzak dur!" İbrahim:

"Selam sana, dedi. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Doğrusu O, bana çok lütufkârdır. Sizden de,  Allah'tan  başka taptıklarınızdan da ayrılıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umarım Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam."

Nihayet onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrılınca biz ona Ishak ve Yakub'u bağışladık ve herbirini Peygamber yaptık. On­lara rahmetimizden bağışta bulunduk ve kendilerine üstün br şöhret sağladık."[53]

Ashâb-ı kiramdan Ebû Hüreyre, gayr-i müslim olan anasını İslâm'a davet ederken örnek bir davranış ortaya koymuştur. O diyor ki: Yahudi ve Hırıstiyan beni dinleyen herkes mutlaka beni sevmişti. Zira ben anamın müslüman olmasını istiyordum ama o kabul etmiyordu. (Yine) ben ona (müslüman ol) dedim. Fakat o çekindi. Bunun üzerine Peygamber'e (s.a.v.) gittim ve:

" (Ya Rasûlallah!) Anam için Allah'a duâ et, dedim. O da duâ etti. Sonra anama geldim. O, kapıyı üzerine kilitlemişti/kapatmışti. " Anam:

"Ey Ebû Hüreyre! Ben müslüman oldum, " dedi. Ben de hemen du­rumu Peygamber'e (s.a.v.) ilettim ve:

"Benim ve anam için Allah'a duâ et, " dedim. O da:

"Allahım! Kulun Ebû Hüreyre'yi ve anasını insanlara sevdir, " bu­yurdu.[54]

Bu hususta aynı şekilde Ebu Bekir Sıddîk da örnek bir davranış sergilemiş; Mekke'nin fethinden sonra hemen babasını alarak Peygam­ber'e (s.a.v.) götürmüş ve onun müslüman olmasını temenni etmişti. Ebu Bekir Sıddîk'ın kızı Esma'dan rivayet edildiğine göre Mekke'nin fe­thinden sonra Rasûlüllah (s.a.v.) mecside girdiği zaman Hz. Ebu Bekir, gözleri görmeyen babası Ebu Kuhâfe'yi elinden tutarak getirmişti. Pey­gamber (s.a.v.) onu görünce "Yaşlı adamcağızı evinde bıraksaydın! Ben onun yanına giderdim" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir "Onun sana gelmesi, senin ona gitmenden daha uygundur, ya Rasûlallah!" dedi ve babasını Rasûlüllah'ın (s.a.v.) önüne oturttu. Sonra Rasûlüllah (s.a.v.) onun göğsünü sıvazladı ve "Müslüman ol kurtulursun!" buyurdu. O da hemen müslüman oldu.[

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur
« Posted on: 25 Ekim 2020, 13:45:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur rüya tabiri,Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur mekke canlı, Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur kabe canlı yayın, Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur Üç boyutlu kuran oku Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur kuran ı kerim, Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur peygamber kıssaları,Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yoktur ilitam ders soruları, Ana Babaya Allah'a İsyan Hususunda İtaat Yokturönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &