ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Süneni İbni Mace > 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den  (Okunma Sayısı 760 defa)
25 Aralık 2011, 14:43:45
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 25 Aralık 2011, 14:43:45 »4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den

4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den; Şöyle demiştir  :

Miskinleri seviniz. Çünkü ben Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'i duasında şöyle derken işittim:

Allahım! Beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve beni miskinler zümresi içinde haşret."

Not: Zevâid'de şöyle denilmiştir : Râvi Ebtil-Mübârek künyeli zâtın adı bi­linmiyor ve kendisi tanınmıyor. Râvi Yezîd bin Sinan da zayıftır. El-HâHm İni ha­disi sahihı saymış. İbnü'l-Cevzî ise mevzu (uydurma) hadislerden saymıştır.[28]

 

İzahı
 

Zevâid nevinden olan bu hadisin bir benzerini T i r m i z İ Zühd bölümünde E n e s (Radıyallâhü anh) 'den rivayet etmiştir. Beyhaki de yine bir benzerini Ubâde bin Sâmit (Radıyal­lâhü anh)'den rivayet etmiştir.

Hadîste geçen "Miskin" kelimesi fakir mânâsına geldiği gibi mütevâzi, alçak gönüllü mânâsına da gelir. Resûl-i Ekrem (Aleyhi's-sa-lâtü ve's-selâm) 'in hangi mânâyı kasdettiği yolunda ilim adamları de­ğişik görüşler beyân etmişler. Beyhaki: Resûl-i Ekrem (Aley-hi's-salâtü ve's-selâm)'in vefat ettiği zamandaki maddi durumu, O'nun Miskin kelimesi ile fakirlik ve geçim sıkıntısı anlamını kasdetmediğine delâlet eder. Çünkü O, vefat ettiği dönemde Allah'ın verdi1ği yeterli rızık ile geçiniyordu. Bu itibarla Miskin kelimesi ile kasdettiği mânâ tevazu ve alçak gönüllülüktür. Bana öyle geliyor ki ResûIullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kibirli kimselerden olmaması ve varlıklarıyla gururlanan zenginler içinde haşrolunmaması için dua et­miş. Allah'a yalvarmıştır, der.

E 1 - K a y s i de: Miskin ve Meskenet, Sükûn kökünden alınma­dır. Sükûn ise huşu ve tevazu, yâni Allah korkusu ve alçak gönüllü­lük demektir.

Kadı Tâcü'd-Din es-Sibkî, et-Tevşîh'te: Ben âlim ve imâm olan babamdan şunu işittim demiştir: Resûlullah (Sallalla­hü Aleyhi ve Sellem) mal bakımından fakir değildi ve hâli de bir fa­kir hâli değildi. O, Allah'ın yardımı ile gönül zengini olduğu gibi ken­disinin ve çoluk çocuğunun nafakasını da Allah ihsan ediyordu. O'nun "A 11 ahi m! Beni miskin olarak yaşat" duası ile maksadı kalbin sükû­na kavuşması idi, fakirliğin bir nevi olan miskinlik değildi. T â c ü' -Din es-Sibki babasının bu sözünü naklettikten sonra: Ve ba­bam bu duayı başka şekilde yorumlayanlara karşı şiddetle çıkardı, der.

Sindi de yukarda verilen bilginin benzerini naklettikten son­ra: El-Hâfız İbn-i Hacer demiş ki: Îbnü'l-Cevzî bu hadîsi mevzu hadisler arasına almakla ileri gitmiştir. Bana öyle geliyor ki onun böyle hareket etmesine sebep, bu hadisi Peygamber (Sallallahü Aleyhi, ve Sellem)'in vefatı dönemindeki maddi durumu­na aykırı görmüş olmasıdır. Çünkü Resül-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem). vefatı döneminde normal nafakasını karşılayacak kadar mal sahibi idi. İbn-i Hacer daha sonra hadîsin yorumlanma-sıyla ilgili B e y h a k i' nin yukarda geçen sözlerini nakletmiştir, der.   Sindi   daha sonra:

Ben derim ki Resûl-i Ekrem (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm) 'in yaşan­tısına dâir Buhârî, Tirmizi ve Müellifimiz tarafından riva­yet edilen hadisler, bu hadîsin zahiri mânâsına yorumlanmasının uzak bir ihtimal olmadığına delâlet eder. Hadîsin râvisi olan E b û Saîd-i Hudrİ (Radıyalîâhü anh) bunu zahiri mânâsına yorum­lamış iken bu ihtimal nasıl uzak bir ihtimal olarak kabul edilebilir. Bu hadîsin zahiri mânâsının Resûl-i Ekrem (Aleyhi's-salâtü ve's-se­lâm) 'in vefatı dönemindeki yaşantısına aykırı olduğuna dâir söz de şaşılacak şeydir. Çünkü sahih hadîsle sabit olduğu gibi O, vefat et­tiği zaman zırhlı elbisesi aile ferdlerinin nafakası için bir yahûdî ya­nında rehinde idi. Allah durumu en iyi bilendir, der.

Yukarda verilen bilgiye şunu da ilâve edeyim: Müellifimizin bu hadîsi bu bâbta rivayet etmesinden; kendisinin de Miskin kelimesini fakir anlamına yorumladığı sonucu çıkarılabilir. Bilindiği gibi hadîsi rivayet eden sahâbî Ebû Saîd-i Hudri (Radıyalîâhü anh) hadîsin girişinde "Miskinleri seviniz. Çünkü..." demiştir. Bu ifâde tar­zı kendisinin de Miskin kelimesini zahiri mânâsına yorumladığını gös­terir.

T i r m i z i' nin Zühd kitabında E n e s (Radıyalîâhü anh) '-den rivayet ettiği buna benzer hadisin izahı bölümünde Tuhfe yazarı şu soruyu ve cevâbını kaydeder :

Bu hadiste Peygamber (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm), miskin ola­rak yaşamayı, miskin olarak ölmeyi ve miskinler zümresinde hasro­lunmayı dilemiş, bunun için duâ etmiştir. Â i ş e (Radıyalîâhü anhâ) 'den rivayet edilen bir hadiste ise Peygamber (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm), fakirlikten Allah'a sığınmıştır. Bu iki hadis arasında gö­rülen çelişki nasıl bertaraf edilir?

Bu soruya cevaben e 1 - H â f ı z , et-Telhîs'te şöyle demiştir: Peygamber (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm) 'in hoşlanmadığı ve ondan Allah'a sığındığı fakirlik, gönül fakirliğidir. Arzuladığı ve dilediği fa­kirlik ise dünyalığı atmaktır.

İbn-i Abdi'1-Berr ise: Peygamber (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm)'in hoşlanmadığı ve Allah'a sığındığı fakirlik, geçim sıkıntısı­na, yetecek kadar nafaka bulamamaya yol açacak ve gönül zengin­liğini gölgeleyici fakirliktir. Çünkü O'nun katında gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Allah Teâlâ O'na hitaben;     ^&U ^Ulc- iİ^Vjj

gönül zenginliğidi

"Ve seni yoksul iken zengin etmedi mi?" (Duhâ, 8) buyurmuştur. O'nun zenginliği kendisinin ve aile ferdlerinin bir yıllık nafakasın­dan fazla değildi. Asıl zenginliği de Rabb'ına güvenerek beslediği gö­nül zenginliği idi. Diğer taraftan O, Allah'tan gafil olmaya sebep ola­cak fakirlikten ve azdıracak zenginlikten hoşlanmıyarak Allah'a sı­ğınmıştır. Bundan çıkan sonuç şudur ki, gerek zenginliğin ve gerek­se fakirliğin yerilen birer tarafı vardır. Bu itibarla hadîsler ancak bu şekil yorum yapmakla bütünleşmiş olur ve aralarında görülen çeliş­kinin zahirî olup özde olmadığı anlaşılmış olur, demiştir.[29]

 

Hadîsin Senedi İle İlgili Birkaç Söz
 

Hadisin tercemesinin altında Zevâid'den verilen nakilde belirtil­diği gibi râvi   Ebü'1-Mübâ-rek'in   tanınmadığı ve   Y e z i d bin Sinan'ın zayıflığı sebebiyle senedin zayıflığı söylenmiştir. Îbnü'l-Cevzi de hadîsin mevzu olduğunu söylemiştir. S i n -d i' nin naklen beyânına göre Süyûti şöyle demiştir: El-Hâ-fız Salâhuddin bin Ala demiş ki: Bu hadisin senedi za­yıf ise de mevzûluğuna hükmedilemez. Râvi Ebü'l-Mübârek'in meçhul, yâni tanınmaz olduğunu T i r m i z î söylemiş ise de î b n - i H i b b â n onun tanınmış râvi olduğunu söylemiş ve güvenilir râvi-ler arasında anmıştır. Râvi Yezîd bin Sinan'a gelince î b n - i Muin onun bir şey olmadığım söylemiş, fakat E b û H â t e m onun dürüst bir kimse olduğunu, ancak rivayetinin delil sayılamayacağını söylemiştir. Senedin kalan râvileri meşhur zâtlardır. E 1 - A 1 â : Bu hadîs, senedlerinin tümü ile sahih hadis derecesine ulaşır, demiştir. El-Hâfız İbn-i Hacer de: Tirmizi bu hadîsi hasen saymıştır. Çünkü te'yid eder mâhiyette başka hadîs vardır, demiş.

Zerkeşi de: tbnü'l-Cevzi bu hadisin mevzu oldu­ğuna hükmetmekle fena bir şey yapmıştır. Çünkü Hâkim bu hadîsi başka bir senedle A t â aracılığıyla Ebû Saîd-i Hud-r 1 (Radıyallâhü anh) 'den, rivayet ederek sahih olduğunu söylemiş­tir. Z e h e b î de et-Telhîs'te H â k i m ' in hadîsinin şahinliğini te'yid etmiştir. B e y h a k i aynı senedle rivayet etmiştir. Ayrıca t i r m i z î' nin E n e s (Radıyallâhü anh) 'den rivayet ettiği bir hadîs ile Tabarâni ve Beyhakî' nin U b â d e bin e s - S â m i t (Radıyallâhü anh) 'den rivayet ettikleri bir hadis bu hadîsin şahidi durumundadır ( yâni metinleri aynıdır. Hadisi te'yid eden başka hadîs de vardır.

Sindi' nin   S ü y û t î' den   naklen verdiği bilgi burada bitti.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den
« Posted on: 11 Ağustos 2020, 18:55:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den rüya tabiri,4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den mekke canlı, 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den kabe canlı yayın, 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den Üç boyutlu kuran oku 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den kuran ı kerim, 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den peygamber kıssaları,4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)den ilitam ders soruları, 4126) "... Ebû Said-i Hudri (Radiyallahü anh)denönlisans arapça,
Logged
18 Kasım 2017, 20:14:23
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.068


« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2017, 20:14:23 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda giden miskin bir şekilde hayatını yaşayıp miskin sekilde ölen ve rahmete kavuşan kullardan olalim inşallah. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Kasım 2017, 20:48:25
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.053Site
« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2017, 20:48:25 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz Hz Muhammed sav in yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
20 Ocak 2018, 19:43:06
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.819« Yanıtla #3 : 20 Ocak 2018, 19:43:06 »

Ve aleykümüsselam miskinleri sevmeli ve onlara yardım etmeliyiz inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &