ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Servetin Dağılımı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Servetin Dağılımı  (Okunma Sayısı 720 defa)
18 Haziran 2012, 10:37:47
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 18 Haziran 2012, 10:37:47 »SERVETİN DAĞILIMI

Anlamı
 

Servetin dağılımı, üretime katkıda bulunan çeşitli üretim faktörleri arasında milli servetin dağılım yolunu ve her üretim faktörünün pa­yını belirleyen prensipleri ifade eder.

Önemi
 
Servetin dağılımı çok önemli bir problem meydana getirir. Çünkü bunun tam ve adil çö­zümü bütün toplumun refah ve mutluluğuna dayanır. Şüphesiz servetin üretimi önemli ve gereklidir. Daha da önemlisi servetin dağılım yoludur. Üreticiler gayretli ve çok çalışkan iseler ülkenin servetini arttıracaklardır. Fakat servetin dağılımı adil değil ise, halkın büyük çoğunluğu fakirleşirken ve milli servetin bü­yüklüğü onlara fayda sağlamazken bu serve­tin önemli bir kısmı birkaç kapitalistin cebine girecektir. Dolayısıyle denilebilir ki halkın re­fah ve mutluluğu sadece Üretimi değil fakat aynı zamanda uygun dağılımına bağlıdır Bir ülkede servet büyük bir miktarda üretilebilir, eğer onun dağılımı doğru ve haklı prensiplere dayanmıyorsa o ülke müreffeh değildir. Ser­veti büyük miktarlara ulaşan modern zengin toplumlarda bile adaletsiz dağılımdan dolayı vatandaşlarının çoğu fakirdir. Servetin adil ol­mayan dağılımından dolayı toplumun bir bö­lümü kendi hissesinden mahrum bırakılarak elem ve hiddete sürüklenmektedir. Bu elem ve hiddetin günümüzdeki etkileri, çok tabii olarak, onları komünizme götürmektedir.

Dağılım Prensipleri
 
Servetin dağılımı problemi, önemli olduğu kadar hassas ve çetindir. Farklı devirlerde çe­şitli iktisatçılar, filozoflar ve politikacılar bu problemi çözmek İçin çaba harcadılar. Fakat onların bu çabalarına rağmen mükemmel bir çözüme ulaşmada başarısız oldular. Bunların bazıları bu konuda bir aşın uca gitmiş ve diğerleri de bir başka İfrata sapmış ve hiçbiri doğru bir cevap bulamamışlardır. Bunun so­nucu olarak, problem günümüze kadar düşü­nürlere meydan okumaya devam etmiştir.

Bir düşünce okulu, ferdin, kendinde tabii ola­rak var olan kabiliyetini kullanarak maksi­mum servet miktarını üretebilsin diye tam Öz­gürlüğe sahip olması görüşüne sahiptir. Bu okul, ferdi özel mülkiyet hakkının sınırsız ol­masını kabul etmekte ve servetin adaletsiz da­ğılımını savunmaktadırlar. Diğer Önemli bir düşünce okulu, ferdi Özgürlüğün iyi bir top­lum için değişmez bir tehlike olduğunu iddia etmektedir. Böylece, halk arasında tam eko­nomik eşitlik sağlanabilmesi için ferdi özgür­lük ve mülkiyet hakkı kaldırılacak ve bütün güçler topluma tevdi edilecektir.

Bundan dolayı, bir tarafta sınırsız özgürlüğü ve üretim alanında özel mülkiyet hakkını ve servetin dağılımında eşitsizliği savunan kapi­talizm; diğer taraf(uç)ta ferdi özgürlüğün ve özel mülkiyetin tamamen ortadan kaldırılma­sını savunan ve aynı zamanda halk arasında ekonomik eşitliği savunan komünizm bulun­maktadır. Diğer bir ifade ile, kapitalizm üre­tim üzerinde ve komünizm servetin dağılımı üzerinde toplum üzerindeki etkileri ne olursa olsun, durmaktadır.

İslâm'ın iktisadî görüşü bu iki aşırt uç ara­sında yer almaktadır. İslam, tam adil bir siste­min kurulmasına yardım eden orta bir yol be­nimsemektedir. İslam, ne sınırsız özgürlük ve üretim alanında fertlere sınırsız özel mülkiyet hakkı verir, ne de kazanç elde edilemeyen ve servetle beraber özgürlüğün bulunmadığı şart­larda suni ekonomik eşitlik sistemi için kişiye engel olur. Bu sisteme yön veren temel pren­sip, toplumun farklı kesimleri arasında adil dağılıma yol açması ve birkaç elde toplan­maması bakımından servetin dolaşımım arttır­mak için olabildiğince üretimin arttırılması ve servetin dağılımıdır.

Kur'an-ı Kerim bu altın kuralı Haşr suresinde şu İfadelerle açıklamaktadır: "Allah'ın o kent halkından, Rasulüne verdiği ganimetler, Al­lah'a, Rasule, (Rasule) akrabalığı bulananlara, yetimlere, yoksullara, (yolda kalan) yolcuya aittir. Ta ki (o mallar) içinizden yalnız zengin­ler arasında dolaşan bir şey olmasın.Peygam­ber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir." (59: 7). Bu ayet İslamî hayat sisteminde servet dağılımı­nın yönetimiyle ilgili prensibi açıklamaktadır: Servet toplumun tüm kesimleri arasında dağı­tılacak ve toplumun zenginleri arasında bir varlık haline gelmeyecektir.

Kur'an-ı Kerim toplumda servetin adil dağılı­mıyla ilgili yukarıdaki hedefe ulaşmak için kesin tedbirler alır. Kur'an-ı Kerim bütün şe­killeriyle faizi yasaklamıştır ve kişinin ölü­münden sonra yakın akrabaları arasında bütün mülkünün dağıtımını yaparak mülk sahibinin gücünü sınırlandıran miras hukukunu getir­miştir. Bu düzenlemelerin amacı servetin bir­kaç elde toplanmasını durdurmaktır. Sonra zorunlu zekat, İnfak sistemi ve devlet gelirle­rinden fakir ve yoksul için uygun bir (bağış şeklinde) bir pay ayrılmak suretiyle halk ara­sında servetin yayılması için esaslı adımlar atılır.

Bu ve buna benzer diğer tedbirler servetin (belli ellerde) toplanmasını engelemek ve halk arasında yayılmasını teşvik etmek için Kur'an-ı Kerim tarafından tavsiye edilmiştir. Ve aynı zamada mülkiyet hakkı verilerek do­ğuştan var olan kabiliyetlerini geliştirmesi için kişiye çok güçlü bir teşvik sağlanmıştır.

Toplumun güçlü ve istikrarlı olması için, hal­kın ahlâkî eğitim ve öğretimine büyük bir önem verilirken, toplumda âdil bir servet da­ğılımının minimum şartlarım sağlamak için kanuni tedbirler benimsenmektedir. Fakirlerin hoşnut edilmesi ve varlıklı kimselere karşı ha­set duymaması düşünüldüğünde varlıklı biri­sine (kendisi ve İhtiyaç içindekiler için ihta-yatla) harcama yapması ve cimri olmaması tavsiye edilmektedir. Böylece toplumun diğer bütün kesimlerine görevlerini yapmaları ve Allah'ın kendilerine verdikleriyle hoşnut ol­malarını tavsiye ederek, Kur'an-ı Kerim toplumu iç çatışma(ihtilaf)dan ve ayrılıktan koru­muştur.

Dolayısıyla, islamın insanlık için yapmış ol­duğu hizmet öncelikle kapitalistlerin ellerinde bulundurdukları tasarrufları çözmesi ve onla­rın iddihar şeklindeki servetlerini dolaşıma sokmasıdır. iki yeni fakat etkili tedbir, yani sadaka-i vacib ve sadaka-i nafile ferdi hürri­yete ve mülkiyet hakkına müdahale etmeksi­zin islamın amacına ulaşmasına yardım etmiş­tir. Her fert görevini gönüllü olduğu kadar zo­runlu, serbestçe, dürüstçe ve şevkle Allah rı­zasını kazanmak için yerine getirir.

Kur'an-ı Kerim, müslümanlann servetlerini ve kazançlarını sadece kendilerine hasretmeye­ceklerini, fakat kendi normal ihtiyaçlarım tat­min ettikten sonra akrabalarına, komşularına ve toplumdaki diğer muhtaç kimselere karşı görevlerini yerine getireceklerini tekrar tekrar vurgulamıştır. Orta insanlardan, muhtaç ve fa­kirlerin menfaatlerini gözetmeleri istenilmek­tedir.

Sosyal hizmetin yüksek idealleri yalnız ahlâki öğretime bırakılmaz, devlet tarafından organi­ze edilir ve mecbur tutulur. Ahlâki öğretim ve kanuni tedbirler aslında, bir islam toplumunda diğerlerini tamamlayıcıdır. Böylece ahlâkî eğitim, sosyal baskı ve sınırlandırmalar hep birlikte, servetin belli ellerde toplanmasının -kapitalizmde olduğu gibi- kötülüklerinden ve ferdi hürriyet ile mülkiyet hakkına baskıdan -komünizmde olduğu gibi- uzak sağlıklı ve müreffeh bir toplumun kurulmasına yardımcı olur.

Kanunî tedbirler iki çeşittir:

a- Servetin belli ellerde toplanmasını önle­mek ve onun topluma yayılmasına yardım et­mek için uygulanan pozitif tedbirler, yani ze­kat ve miras hukuku. Bu tedbirlerin amacı, toplum taleplerinin yararına olan sosyal hak­ların asgarisini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle, bu tedbirler toplumda sosyal adaleti kur­mayı ve bunu sürdürmeyi ifade ederler.

b- iş hayatında sağlıksız ve kötü uygulamaların artışını durdurmak için uygulanan yasaklayıcı tedbirler. Faiz, kumar, spekülasyon, istif­çilik, karaborsacılık, vurgunculuk, içki ve dans gibi lükse dayanan müsrif harcamalar, kamu hizmetindeki özel tekeller, gayr-ı ahlâkî ve hilekâr işler ve kazançlar gibi.

islamın ekonomik sisteminde kanuni tedbirle­rin ilave bir yer işgal edeceği belirtilebilir.

Bu tedbirler, toplumdaki ekonomik eşitsizlik­lerin durdurulması ve düzeltilmesine yaraim ederler. Pozitif tedbirler, ekonomik sistemde­ki kötü uygulamaların artışını yasaklayıcı ted­birlerle engellerken, servetin eşit dağılımına yardım eder. Böylece kanuni tedbirler sadece islamın ekonomik sisteminin sağlıklı şekilde gelişmesi için bir koruyucu (avlu) olarak hiz­met ederler. Bu tedbirler, toplumdaki kötü dü­şünceli insanların kanunsuz hareketlerinden sistemi korumak için uygulanır. Bunlar İnsan­ları tam ve eşit yapmaz. Fakat bunlar, kötü (fırsatçı) fertlerin kötü düzenlemelerine karşı sadece muhafızdırlar. Gerçekten, toplumda tam ve eşit bir ekonomik sistemin kurulması­na ve devam etmesine yardım eden islamın ahlaki prensipleridir.

Toplumda ekonomik adalet idealini gerçek­leştirmek için, yemek için yaşanılan ve bütün ekonomik faaliyetin başı ve sonu midenin ol­duğu yerde "ekonomik hayvan" seviyesine düşmesin diye, fakat yemenin yaşamak için olduğu ve yaşamanın da çok daha yüksek ide­allere ulaşmak için olduğunu belirterek islam fertlere yüksek bir ideal sunar.

İslam, gerçek ve ebedi tasarruf olarak (sadece Allah'ın rızasını kazanmak için) başkalarına ekonomik yardımı benimseyen müntesipleri arasında böyle bir ruh (anlayış) geliştirir. On­lar insanlığa hizmette Allah'ın rızasını ararlar. İnsanlığa yapılacak en önemli hizmet, ezilmiş ve fakir kişileri açlık ve sefaletin ezildiğinden kurtarmaktır.

Böyl...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Servetin Dağılımı
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 12:35:52 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Servetin Dağılımı rüya tabiri,Servetin Dağılımı mekke canlı, Servetin Dağılımı kabe canlı yayın, Servetin Dağılımı Üç boyutlu kuran oku Servetin Dağılımı kuran ı kerim, Servetin Dağılımı peygamber kıssaları,Servetin Dağılımı ilitam ders soruları, Servetin Dağılımıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &