ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Riba Ve Tefecilik
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Riba Ve Tefecilik  (Okunma Sayısı 1813 defa)
17 Haziran 2012, 20:00:47
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 17 Haziran 2012, 20:00:47 »2- Riba Ve Tefecilik

Faiz ve tefeciliğin tanımıyla vaktimizi israf etmek gereksizdir. Çünkü her ikisi de birbiri­nin anlamını kapsayacak şekilde kullanılır ve sermayenin üstünden veya üzerinden ödenen (veya alınan) fazlalık veya ilave için kullanı­lır. İslam, faiz veya tefecilik arasında hiçbir ayınm yapmaksızın, çok geniş manası olan ve faiz ve tefeciliğin her ikisini de kapsayan ribayı yasaklar. Böylece bugünkü banka faizi riba tanımı içine girer.

Oxford sözlüğünün (The Oxford Dictionary) verdiği tefeciliğin manasım tahlil etmek İlginç olur. Sözlük tefeciliği şu kelimelerle açıklar: "Özellikle hukukun müsaade ettiğinden daha fazla faize, aşırı faiz oranlannda parayı borca verme işi." Bu tarife göre, herhangi bir fazla­lık oran, özellikle yönetim tarafından dondu­rulan orandan yukansi tefeci bir faiz oranıdır. Bu konuda, İslaman önerdiği yol çok açık ve aydınlatıcıdır ve faizde borç verenlerin her çeşit manevralarına nihai bir son verir. (Hukuki oran olarak) İslam faiz oranlarım sıfırla don­durmuştur. Sıfırdan yukarı herhangi bir oran -müslüman bir toplumda- tefeci (aşırı) faiz oranıdır, (islam and Theory of Interest, sh. 19).

a- Herkesin Kerih Gördüğü Tefecilik: Sı­radan bir insan bile, Kur'an-ı Kerim'in sözkonusu ettiği riba yasağının faizi kapsadığını ra­hatlıkla anlar. İslamın yasaklayıp haram kıldı­ğı banka faizi dahil en basitinden en karmaşı­ğına bütün faiz işlemleridir.

Faizin en kötü örneği olan tefeciliğe gelince; çağlar boyunca bütün dinler ve meşhur filo-zoflarca hemfikir olarak kınanmıştır. Hatta fa­izi tasvip eden yahudiler bile tefeciliği yasak­lamışlardır. Hristiyan din adamları tefeciliği ahlakdışı ilan ettiler. Kilisenin tefeciliğe koy­duğu yasak ortaçağın sonlarına kadar devam etti. Bundan dolayı 13. yüzyılın son zamanla­rında St. Thomas Aguinas'm söyleyebildiği şudur: "Borca verilen parayla tefecilik yap­mak başlıbaşına haksızlıktır, çünkü bu olma­yan bir şeyi satmaktır."

Floransah Antoninius tefeciliği şu kelimelerle kerih görür; "Para, yalnız başına bizzat kâr getiremez, ancak tüccarların kullanması doğ­rultusunda kârlı olabilir." Skolastik yazarlar genelde bu muhakeme yolundan giderek tefe­ciliği kınamışlardır. Aristo, tefeciliği kınayan­ların başında gelir. Onun ifadeleriyle: "Para kazanmanın İki yolundan biri, hemen söyleye­ceğim gibi, ev idaresinin bir bölümüdür, diğe­ri perakende ticarettir, İlki çok Önemli ve hür­mete şayandır, sonraki haklı olarak tenkit edi­lebilen bir değişim çeşididir. Tenkit edilmesi; değişimin tabii olmaması, birinden diğerine aktarılırken kişilerin kazanç teminlerinde bir tarz olmasındandır. En çok tiksinilen para ka­zanma çeşidi; büyük bir sebepten dolayı para­nın tabii kullanımı olmadan, para üzerinden bir kazanç sağlayan tefeciliktir. Parayla kaste­dilen değişimde kullanımıdır, yoksa faizle art­tırmak değil. Paranın doğurması anlamına ge­len bu tefeci terimi para üremesinde kullanılır, nasıl ki çocuklar ana babalarına benzerse... Bundan dolayı bütün bu gibi para kazanma yollarından en fazla gayri tabii olanı bu sonuncusudur." (Aristotle, Politics, sh. 23 ve 111).

Faizi genellikle haklı gösteren çoğu iktisatçı­lar tefeciliğe şiddetle karşıdırlar. (E. RoIL, A History of Economics Theory, sh. 98-108).

b- Birbirlerine Dönüşebilen Faiz ve Tefeci­lik: Faiz kavramının tarihî gelişimi hakkında bir çalışma; eski çağlarda dahi tefecilikte ol­duğu gibi çoğu hukukçuların, filozofların ve ekonomistlerin de faizi, miktarın aşağısında veya yukarısında tahsil edilmek üzere borç verilen bir sermaye olarak kabul ettiklerini ve bu iki terimin sık sık birinin diğerine dönüşe­bildiğim göstermiştir. O insanların yazdıkla­rına bir göz atmak, bu İki terimin birbirlerine dönüşebileceğini ve kolayca birinin diğerinin yerini alabileceğini gösterecektir.

Mesela, meşhur hukukçu Cozelez Tellez şöy­le yazıyor: "Para parayı doğurmadığına göre, borca verilen miktarın dışında bir şey almak tabiata aykırıdır, ve Aristo'nun da söylediği gibi para gerçekten üreyemeyeceğinden alına­nın, paradan çok endüstriden olduğunu söyle­mek daha uygun olacak, ödünç verilmiş mal­lar borçlunun mal varlığına dahil olur. Bun­dan dolayı ödünç verenin faiz (yani tefe) al­ması için mallan kullanması, başka birisinin mallan kullanmasıdır ve bundan borç veren hakkı olmadığından bir kâr sağlayamaz. Diğer bir insana bağlı olacak bir şey kazanan serma­yedar kendini başkasının zararına zenginleşti­rir."

Vaconius Vacuna tefeciliği ele aldığı mülahazalarında daha fazla açık sözlüdür: "Bu yüz­den paranın bir bölümü veya herhangi bir şey dahi olsa o paranın meyvalarım toplayan ken­disine ait olmayan bir şeyi almış olur ve sade­ce bu yüzden onu çalmış gibi olur." Thomas Aquinas şunları ileri sürer: "Tüketimde kendi nesnelliğini içeren kullanıma haiz bazı belirli mallar vardır. Bu sebepten, bunların kullanımı kendi nesnelliğinden ayrılamaz ve kullanım transferi, nesnenin haliyle transferini zorunlu kılar. Dolayısıyla bu tarz bir nesne ödünç ve­rildiğinde ona ait haklar da daima tabii olarak transfer edilir. Bir adam ürünü ve kullanımını ayn ayn satarsa şimdi bu açıkça haksızlık olur. Böyle yapıldığında o aynı malı iki defa satmış veya fazladan olmayan bir şeyi satmış olacaktır. Tamamen aynı biçimde, bu çeşit şeyleri bir adamın faize yatırması da haksız­lıktır. Buradan bir mala iki fıat istiyoruz. Fai­ze yatıran, aynı malı değiştirmek için ve ma­lın kullanımı için fıat istiyor. İşte biz buna fa­iz, veya tefe diyoruz. Paranın kullanımı tüke­tim ve onun harcanmasından oluşması dolayı­sıyla (tüketim ve üretim amaçları için olsa da) her İki alanda da paranın kullanımına fiat is­temek başlıbaşına uygunsuzluk olur."

Thomas Aquinas devamla şunları ileri sürer: "Faiz herkese şamil bir zilyedlik, yani zaman için istenen nazari ve gizli fiat olarak addedil-meli. Tefecilerin iddialarına göre zaman, tefe­cilerin gelir fazlasından almasına -ki bu faiz­dir- eşit olarak tanımlanır. Böylece tefeciler borç veren ve bütün insanlara olduğu kadar borç alana da ait olan zamanı satıyorlar., (Bo-ehu Bawerk, The Positive Theory of Interest, sh. 13-14).

Bütün bu yazarlar faiz ve tefeciliği yargıla­makla gerçekten aynı manayı taşıyabilecekle­rini ortaya koymuş olmaktadırlar. Bunlar büs­bütün halledilebilen kelimelerdir ve biri diğe­rine kolayca dönüşebilir, onlara göre borç ve­rilen asıl sermayenin altında veya üstünde alı­nan her miktar tefe veya faiz olarak isimlendi­rilir ve haksızlıktır.

c- Düşük Faiz Oranı: Yukarıdaki tartışma­lardan açıkça anlaşılmaktadır ki, insanlık tari­hi boyunca bütün ülkelerin dînî liderleri, filo­zofları ve iktisatçılarınca aşırı faiz oranları yargılanagelmektedir. Hukukçular, filozoflar ve iktisatçılar arasında yüksek faiz oranlarının haksız olduğu konusunda tam bir mutabakat olduğu gözleniyor. Eğer biz iddialarının hatı­rına, son gruptaki yazarların belirttiği "banka ve sermayedarların verdiği sıradan düşük oranların faizi ihtiva ederken, aşın oranların tefeciliğe havi olması" görüşünü kabul eder­sek, tefecilik ve faiz oranlarının ne olduğu so­rusu karşımıza çıkmaktadır. Tefecilik oranı ile sıradan veya normal bir faiz oranını nasıl ayı­rırsınız? Özel bir faiz oranının tefecilik ve bir diğerinin normal bir oran olduğunu söylemek çok zor. Bunun yanısıra,   bir otorite tarafından bir zamanda normal oran kabul edilen bir şey diğer bir zamanda aynı otorite veya aynı zamanda başka bir otorite tarafından tefecilik oranı olarak kabul edilebilir.

Bununla beraber iki kelimenin birbirleri ara­sındaki fark faiz farkı değil, zaman (veya yer) içinde kolaylıkla değişebilecek derece farkı­dır. Bugün tefe olarak addedilen yarın gerekli bir faiz oranı olarak kabul edilebiliyor; bunun benzeri bugün gerekli bir faiz oram farzedile-nin, yarın tefeci oranı kabul edilmesidir. VIII. Henri'nin hükümdarlığı döneminde, % 10'un üzerinde herşey tefe, % 10 altındaki normal faiz oranı olarak kabul edilirdi. 1624'de % 10 tefeci oranı % 8 normal bir oran iken, 1651'le beraber % 8 aşırı oran ve % 6 da normal bir oran olmuştu. Kraliçe Anna zamanında % 5 normal bir faiz oranı kabul edilmesine karşın % 5'in üstü ise aşın bir oran olarak farzedil-miştir. (Enver İkbal, a.g.e., sh. 4) İslam, bun­dan dolayı, faiz ve tefecilik arasında hiç bir ayrım yapmaz ve her İkisini de riba adı altın­da yasaklar.

d- Makul Faiz Oranı: Çeşitli faiz teorileri­nin anlamsızlığına karşın, batı sermaye siste­minde bu kurum tamamen yapılanmış ve bü­tün problemler makul olması gereken faiz oranı noktası etrafında düşünülerek çözümle­niyor. Hiç kimse asıl probleme dokunmuyor; acaba faiz kendi başına bir hak ve adaletli bir kurum mudur? İktisatçı ve diğer yazarların yalnızca belirttikleri nokta, belli bir faiz oranı­nın makul ve bu yüzden kabul edilebilirliği mi, yoksa makul olmayıp kabul edilemezliği midir? (Mevdudi, Interest, c.I ve II).

Bizim zamanla gözardı ettiğimiz gerekliliği ve âdillİği kendi içinde kanıtlanmamış ve ka-mtlanamayacak olan faiz kurumunun nasıl olup ta adaletli ve makul bir orana sahip ola­bileceğidir. Asıl meseleyi bir tarafa bıraka­rak, dikkatlerimizi makul herhangi bir faiz oranının olup olamayacağı problemine hasre­delim. Makul ve tabii olarak tanımlanan bu faiz oranı nedir? Ve birini makul, diğerini ma­kul olmayan diye yargılamamızın ölçüsü ne­dir? Bütün bunlara rağmen bazı rasyonel esas­lara göre gerçek faiz oranı yeryüzünde tespi,ı edilebilir mi?

Birinci soruyu ele aldığımızda, dünyada "ma­kul bir faiz oranfna benzer hiçbir şey buluna­mamıştır. Değişik faiz oranları farklı zaman­larda makul adlandırılmışken, daha sonra aynı oran aynı zamanda, başka bir yerde gayn-ma-kul ilan edilebiliyor. Eski Hindu devrinde % 15'den % 60'a varan bir oran gayet makul ve adaletli farzedilip risk fazla ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Riba Ve Tefecilik
« Posted on: 26 Ağustos 2019, 07:31:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Riba Ve Tefecilik rüya tabiri,Riba Ve Tefecilik mekke canlı, Riba Ve Tefecilik kabe canlı yayın, Riba Ve Tefecilik Üç boyutlu kuran oku Riba Ve Tefecilik kuran ı kerim, Riba Ve Tefecilik peygamber kıssaları,Riba Ve Tefecilik ilitam ders soruları, Riba Ve Tefecilikönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &