ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Miras Hukuku
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Miras Hukuku  (Okunma Sayısı 804 defa)
15 Haziran 2012, 19:28:06
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 15 Haziran 2012, 19:28:06 »MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku toplumda görülebilecek eşit­sizlikleri azaltmakta önemli bir rol oynar. Dr. Keynes, Taussing ve Irving Fisher gibi tanın­mış ekonomistler bile âdil olmayan miras sis­teminin, toplumdaki eşitsizliğin önemli bir se­bebi olduğunda müttefiktirler. Taussing'e göre miras, toplumda gerçekten çok büyük etkilere sahiptir; zengin ve fakir arasındaki sürekli uçurumu daha da genişletir. Bu yüzden miras hukukunun, cemiyet içerisinde varlığın dağılı­mında eşitlik ve adaleti sağlayacak şekilde düzeltilmesi gereklidir. ('Principles', c.II, sh. 246).

İslam Miras Hukuku, servetin gerek birkaç el­de toplanmasını önleyecek, gerekse toplumun daha geniş bir parçasına yayılmasını sağlaya­cak güçlü ve etkili tedbirlere sahiptir. İslam Miras Hukuku'nun büyüklüğü ve kullanışlılığı önde gelen İslam düşmanlarınca bile kabul edilmiştir. Dr. Ramsey kitabında, İslam Miras Hukuku'nun medeni dünyaca bilinenlerden daha makul, daha mükemmel prensiplere da­yandığını yazar. ('Mohammaden Lav/, sh. 1).

İslam Miras Hukuku'na göre, vefat eden kişi­nin mal varlığı öncelikle oğullan, kızları, er­kek ve kız kardeşler gibi yakınlarını içine alan akrabaları arasında paylaştırılır. Şayet miras­çısı olmayan bir erkek (ya da kadın) vefat ederse o kişinin varlığı bütün vatandaşların eşit bir şekilde faydalanabilmesi için devletçe alıkonur. Gerçekte, miras hukukunun gayesi servetin dağılmasını daha da yaygınlaştırmak ve herhangi bir noktada toplanmasını önle­mektir. Miras hukuku Nisa Suresi'nde açık­lanmıştır.

Kadın ve Erkeğin Hisseleri: "Anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır; anne ve baba ile akrabaların bırak­tıklarından kadınlar için de bir pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan., bîr hisse ayrılmıştır." (4:7).  

Bu ayet-i kerimede ortaya konan prensip İs­lam Miras Hukuku'nun temelidir. Geride bıra­kılan varlığın hepsi hiçbir zaman büyük erkek çocuğuna gitmez; çocuklar ve yakın akraba­lar, bunların yokluğunda uzak akrabalar, ister erkek olsun isterse kadın, hukuki varislerdir. Servetin küçük parçalara bölünmesini esas alarak bu prensibe ne tür itiraz yapılacak olur­sa olsun, islam'ın oluşturmaya çalıştığı sosyal sistem ve insanın kardeşliği genel ilkeleriyle bu kuralın uyum halmde olduğunda en ufak bir şüphe yoktur.

"Yukarıdaki ayet-i kerime miras hususunda beş hukuki düzenlemeyi kapsar. Birincisi; hem kadınların hem de erkeklerin mirasta his­seleri olmasıdır. İkincisi; ne kadar cüz'i veya ehemmiyetsiz olursa olsun miras bütün varis­ler arasında paylaştınlmalıdır. Üçüncüsü; ayet bu kuralın menkul (nakledilebilen) yahut gay­rimenkul (nakledilemeyen), tarımsal yahut en­düstriyel her tür mal için geçerli olduğuna de­lalet eder. Dördüncüsü; veraset hakkının an­cak vefat edenin ardında mal bırakması halin­de geçerli olduğunu gösterir. Beşincisi; ayete göre yakın akrabalar (asabe ) hayatta iken uzak akrabaların (zevi'l erham ) mirasta hak­ları olmadığı açıktır." ('The Meaning of the Qur'an, c. I).

Oğul ve Kızların Hisseleri: Vefat eden kişi­nin evlatlarının hisseleri şu ifadelerle belirlen­miştir:

"Allah, çocuklarınızın alacağı miras) hakkın­da, erkeğe iki kadının hissesi kadarım tavsiye eder. Eğer onlar ikiden fazla kadın iseler (ölü­nün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın bir tek ise, bu durumda yarısı onun­dur." (4: 11).

Burada kadın, kız çocuğu anlamındadır. Kız çocukları tek varis iseler mirasın üçte İkisi on­ların hakkıdır. İkiden fazla kız çocuğu için be­lirlenen üçte ikilik pay kız çocukları iki iken de aynen geçerlidir. Söz konusu tek bir kız çocuğu ise terekenin yansını alır.

Ana-Babamn Hisseleri: Murisin anne ve ba­basının da mirastan bir paylan vardır. Onların hisseleri şu ifadelerle tavsif edilmiştir:

"(Ölenin) bir çocuğu varsa, geriye bırakılanda anne ve babadan her birinin altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da anne ve baba ona varis ise, bu durumda annesine üçte bir düşer. Şayet kardeşler varsa, anasının payı altıda bir­dir. (Bu hükümler, ölenin) yapacağı vasiyet­ten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. (Bun­lar) Allah'tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bi­lendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (4:11).

Bu ikinci hal, vefat eden şahsın ebeveyninin sağ olduğu durumda feraiz meselesine temas eder. Bu durumda ilk olarak ebeveyn kendile­rine ait olan hisselerini alırlar, kalanı -varsa-murîsin çocuklarına gider, çocukların yoklu­ğunda ebeveynin hisseleri artar. Ancak mûrî-sin kardeşleri varsa, anne aynen murisin ço­cuklarının varlığında alacağı hisse kadarını alır. Vasiyet ve borçların her halükârda varis­lerin hisselerine göre öncelik kazandığına dik­kat edilmelidir.

Hanımın Hissesi: Kadın, ölen kocasının tere­kesinden şu ifadelerle belirlenen bir hisse alır:

"Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıkları­nızdan dörtte biri onlarındır, çocuğunuz varsa -yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra- geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların­dır." (4: 12).

Bu Üçüncü hal, ölenin, arkasında çocuklu ya­hut çocuksuz bir hanım bıraktığı durumla İlgi­lidir. Ebeveynin durumunda olduğu gibi zev­ce kendi hissesini alıp artan kısmı çocuklara kalır.

Kocanın Hissesi: Koçanında Ölen hanımının mal varlığında bir payı vardır. Bu pay şu ifa­delerle ortaya konmuştur:

"Eşlerinizin çocukları yoksa geride bıraktıkla­rının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa -onunla yapacakları vasiyetten ya da borçtan sonra- bıraktıklarının dörtte biri sizindir." (4:12). Bu dördüncü hal, merhumun arkasında çocuklu yahut çocuksuz bir zevç bıraktığı duruma temas eder. Ebeveyn ve han da olduğu gibi zevç hissesini alır tereke çocuklara aittir.              

Kelale'nin Mirası: Kelale ebeveyni çocukları olmayan kimsedir. Hakiki kelimesi ıkı anlam taşır. Hem -ebeveyni olmasın- çocuğu olmayan anlamında ne çocuğu, ne de ebeveyni olan Kelaleden miras alacak olanların aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kelale'nin Kızkardeşi: Şayet kelale bir ya da ıkı kız kardeşe sahipse bunların hisseleri şu ayetle tesbit edilmiştir:

"Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi var­sa, geride bıraktıklarının yansı kız kardeşinindir. Fakat kendisi, (Ölen) kızkardeşinin çocu­ğu yoksa onun mirasını (tamamen) alır. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır." (4:176).

Bu Kelale'nin mirasıyla ilgili ilk haldir. Şayet kelale arkasında bir kız kardeş bırakmışsa te­rekenin yansını alır, iki kız kardeş söz konusu ise terekenin Üçte ikisini miras olarak alırlar.

Kelale'nin Erkek Kardeşlen: Kelale bir erkek veya kız kardeşe sahipse aşağıdaki ayet-i keri­mede ifade edildiği üzere her biri terekenin al­tıda birini alacaktır.

"Mirası aranan erkek ya da kadın, evladı ve ana-babası olmayan bir kimse olup da onun erkek veya kız kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda biri vardır. Eğer bundan fazla iseler -kendisiyle yapılan vasiyetten ya da za­rar verici olmayan borçtan sonra- üçte t onlar ortaktırlar. Bu size Allah'tan bir vasiyet-tir. Allah bilendir, (kullarına) yumuşak olan­dır." (4: 12).

Bu da kelale mirasıyla ilgili ikinci hâldin Ve­fat edenin erkek veya kız terekenin altıda birini bacaklar; şay den fazla iseler kendilerine düşen tereK üçte birini paylaşacaklardır.

Servetin Dağ.lmıı: de (4:12) "zarar vencı bulunmasının hayli manidar olduğu belirtil­melidir. Çocuk sahibi olmayanların durumun­da görüldüğü gibi, mal ve mülklerin gereksiz borçlara gömülmesi, hatta üzerinde akitleşti-rilmemiş borçların bile kabul edilmesi ve hu­kuki varislere birşey bırakmayacak vasiyetler­de bulunulması muhtemeldir. "Zarar verici ol­mayan" ifadesi bu tür durumlarda vasiyet ve borçların meşru varislerin haklarına zarar ver­meyeceğini açığa kavuşturmak için kullanıl­mıştır. Vefat eden şahsın borçlarının diğer haklar üzerinde Önceliğe sahip olduğuna da ayrıca dikkat edilmelidir. Önce murisin borç­ları ödenmeli, sonra -varsa- mirasın üçte biri­ne kadar olan bağış ve vasiyetler ifa edilmeli­dir. Bu haklar yerine getirildikten sonra tereke yukarıda sayıldığı üzre meşru varisler arasın­da bölüştürülmelidir.

1- Mirasın paylaştınlmasmdaki ilk klavuz prensip, erkeğin hissesinin kadınınkinin iki katı olmasıdır. Bu prensip kusursuz ve adildir, zira ailenin ekonomik sorumluluğu büyük oranda erkeğe düşer." ("The Meaning of the Qur'an, c.I).

2- Şayet vefat eden şahıs geride yalnızca kız çocukları bırakırsa bunlar bütün terekenin üç­te ikisini miras olarak alırlar, üçte birlik kısım diğer varisler arasında paylaştırılır.

3- Ancak, sadece bir erkek evladı bırakmışsa ve başka da bir varis yoksa bu erkek çocuk mirasın tamamını alacaktır. Başka varislerin bulunması durumunda, diğer varislerin hisse­lerinin tevzi edilmesinden sonra arta kalan te­rekeyi alacaktır.

4- Miras, arkasında evlad bırakmışsa ebevey­ninden her biri altıda bir pay sahibi alacak, ar­kasında varis bırakmamışsa babası mirasın üçte ikisini alacaktır.

5- Vefat eden şahsın erkek ve kız kardeşleri varsa annesinin hissesi üçte birden altıda bire inecektir.

6- Borçların ödenmesinin, vasiyetlerin yerine getirilmesine nazaran öncelik sahibi olması hususunda fakihler arasında tam bir ittifak vardır.

7- Miras hukuku, özel ailevi konumunu dü­zenlemek amacıyla varsa murisin vasiyeti üz­re terekenin üçte birlik bölümünün kullanıl­masına izin verip üçte ikilik bölümüyle (veya biraz daha fazlasıyla) ilgili düzenlemeler orta­ya koyar. (2:180).

8- Muris, arkasında evlad bırakmışsa hanım yahut hanımları aralarında adilane bölüşecek­leri tarzda terekenin sekizde birini, eğer çocu...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Miras Hukuku
« Posted on: 16 Eylül 2019, 01:47:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Miras Hukuku rüya tabiri,Miras Hukuku mekke canlı, Miras Hukuku kabe canlı yayın, Miras Hukuku Üç boyutlu kuran oku Miras Hukuku kuran ı kerim, Miras Hukuku peygamber kıssaları,Miras Hukuku ilitam ders soruları, Miras Hukukuönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &