ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Meşru Ticaretin Prensipleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Meşru Ticaretin Prensipleri  (Okunma Sayısı 443 defa)
22 Haziran 2012, 18:25:22
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 22 Haziran 2012, 18:25:22 »Meşru Ticaretin Prensipleri

Peygamber ticarî işlerinde her zaman dürüsttü ve ashabına da aynı şekilde davranışı tavsiye etmişti. Medine'de devletin başına ge­çince ticarî sahadaki bütün sahtekârlık, faiz, şüphe, belirsizlik, haksız kazanç, sömürü, kara­borsa gibi unsurları çıkanp atmıştır. Ağırlık ve uzunluk ölçülerini standartlara bağlayarak in­sanların, güvenilirliği şüpheli ağırlık ve uzun­luk birimlerini kullanmasını yasaklamıştır.

En Hayırlı Kazanç: Peygamber çocuk­luğundan başlayarak dürüst bir şekilde çok çalışmakla hayatını kazanmış, güzel ve nezih bir hayatın temel esaslarını koymuştur. Hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından da­ha hayırlısını yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davud da elleriyle kazandığını yerdi ."(Bu­harı). Hz.Aişe'den rivayetle Peygamber:"En güzel şeyler kendi kazancınızdan geldiği gibi çocuklarınız da bundan gelir." buyur­muştur. (Tirmizi, Nesei ve İbni Mace). En güzel kazancın ne olduğu sorulduğunda; "Helal yol­dan olan ve kişinin kendi eliyle kazandığıdır" buyurmuştur.(Ahmed). "Farz olan bir çok vazi­fe gibi, helal yoldan maişetini temin etmek de farzdır."(Beyhaki). Peygamber şöyle buyur­muştur: "Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında çok kimselerin bilmediği şüpheli şeyler de vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden korunursa dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli iş yapanlar harama düşerler. Ko­runun kenarında hayvanlarını otlatan kimse gi­bi ki, koruya dalması pek mümkündür. Dikkat ediniz; her hükümdarın bîr korusu vardır. Al­lah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da biliniz ki, vücutta bir et parçası vardır: o düzgün olursa bütün vücut düzgün olur, eğer o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Biliniz ki, bu et parçası kalptir."(Buhari, Müslim). "Şüpheli şeyleri terk edin, şüphe vermeyenlere dönün. Doğruluk huzurdur, yanlışlık endişedir."(Ah­med, Tirmizi, Nesai ve Dârimi).

Yasaklanan İşler: Peygamber helal olma­yan birçok işi bizzat kendileri haram olduğu için, bazılarını da içinde haram unsurlar taşıdığı İçin yasaklamıştır. Önce alış-verişi yasak olan şeyleri, sonra da haram olan işleri ele alalım.

Haram Şeyler: Kur'an'da yasaklanan şeylerin kullanımı haram olduğu gibi ticareti de haram kılınmıştır. Kur'an müslümanlara domuz etini, kan şarap (içki) ve ölü hayvan etini haram kılmıştır. "Allah size leş, kan, domuz eti ve Al­lah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah çok bağışla­yandır, çok esirgeyendir."(2:173,5:3).

Peygamber bütün haram şeylerin ticaretini yasaklamıştır. Câbir b.Abdullah'dan rivayet edildiğine göre kendisi Peygamber'i Fetih yılı Mekke'de; "Hiç şüphe yok ki, Allah ve ra-sulü şarabı, İaşeyi, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır." derken işitmiştir. Bunun üze­rine: "Ey Allah'ın rasulü! Ölü hayvanların İç yağlarından haber ver, çünkü onlarla gemiler boyanır, deriler yağlanır, halk onlardan kandil yakar." denilmiş. Peygamber: "Hayır, o satış haramdır?" buyurmuş. Sonra Rasululah şunları söylediler: "Allah yahudilerin belasını ver­sin! Allah kendilerine ölü hayvanların iç yağlarını haram kılınca onu erittiler, sonra sattı­lar da parasını yediler."

Ebu Mes'ud-ı Ensari'den rivayetle Rasulullah"köpeğin kıymetinden, fahişenin mehrinden (zina mukabili aldığı para) ve kâhinin gelirin­den" nehiy buyurmuş tur. (Müslim). Buradaki nehy, haramlık bildirir. Falcıya verilen hediye de murdardır.(Buhari).

Buhari'de zikredilen bir hadisinde Peygamber kan için para ödemeyi yasak kıldı., faizi alana ve ödeyene, dövme yaptırana ve yapana, tasvir (heykel) yapana lanet etti. "Kediler için para ödemeyi de yasakladı."(Müslim). Tirmizi ile İbni Mace'nin. Enes'ten rivayet ettikleri bir ha­diste Peygamber: "Şarabı yapana, yaptırana, içene, taşıyana, taşıtana, içirene, satana, parası­nı yiyene ve satın alana lanet etmiştir." Ve yine "Şarkıcı kızları almayın, satmayın, öğretmeyin, onlara ödenen para haramdır." buyur­muştur. (Tirmizi, Ahmed ve İbni Mace). "İnsan­lar arasında gerçeği boş sözlerle değişenler vardır...".(31:6) ayeti de benzer sebeplerden do­layı nazil olmuştur.

Peygamber bu konularda çok titizdi ve as­habından da haramdan kaçınmalarını isterdi. "Hiç kimse haram işlememek için haram olma­yandan da kaçınmadıkça takvaya erişemez. "(Tirmizi, İbni Mace). Câbir'den rivayetle Pey­gamber haramdan neş'et eden vücut Cennet'e giremez, haramdan neş'et eden bütün vücutlar cehennem'e daha layıktır" buyurmuştur. (Ah-med, Darimi ve Beyhaki). Hasan b.Ali'den riva­yetle Peygamber: "Şüphe vereni bırakın, şüphe vermeyenlere dönün. Hakikat huzurdur, yanlışlık endişedir." buyurmuştur.(Ahmed, Tir­mizi, Nesai ve Darimi birinci kısmı atlamışlar­dır).

Alış-Verişte İyi Muamele: Peygamber tica­ret yaptığı insanlara karşı çok nazikti ve ashabın da öyle davranmasını isterdi. Câbir'den rivayet­le Peygamber"Allah'ın rahmeti satarken, a -lirken ve iddia eaeiKeu yumuşak olandır" bu­yurmuştur. (Buhari). Allah'ın Rasulü şöyle bu­yurmuştur: "Alış verişte yemin, malın sürümünü temine medar olabilirse de, hakikatte kazancın bereketini giderir."(Buhari).

Ebu Zerden rivayet edildiği üzere Rasulullah: "Üç sınıf vardır ki kıyamet gününde Allahu Teala bunlara İltifat buyurmaz, yüzlerine bak­maz, onları tezkiye etmez. Onlar için can yakıcı azap vardır" buyurdu. Ebu Zer "hayret ve hüsranda kalanlar kimlerdir, ey Allah'ın ra­sulü?" diye sorunca Peygamber bunlardan birinin, malını yalan yere yemin ederek satan ol­duğunu buyurdu.(Müslim). Yine Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Sizden önce bir adam vardı. Bir melek onun ruhunu almaya geldi. Me­lek ona hayatında hiç iyilik edip etmediğini sor­du. O da bilmediğini söyledi. Düşünmesi söylendiğinde bildiği tek iyiliğin çoğunlukla borç verdiğinde, zenginlere ödemeleri için zaman tanımak, fakirlerin borcunu ise affetmek olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cennet'e götürüldü.(Buhari ve Müslim).

Ebu Said el-Hudri'den rivayetle Peygamber: "Dürüst ve güvenilir tacir peygamberler, sadiklar ve şehitlerle beraberdir." buyur­muştur. (Tirmizi). Yİne Peygamber: "Kıya­met gününde tüccarlar kötüler olarak dirilecek­lerdir; Allah'dan korkanlar, dürüstler ve hakika­ti konuşanlar hariç "(Tirmizi, İbni Mace, Darimi ve Beyhaki).

Akitlerde Tarafların Haklan: Allah ve elçisi malların ahş-verişinde tarafların karşılıklı rıza­larını meşru ve helal kabul etmiş, karşısındaki­nin izni ve rızası olmaksızın mal almayı yasak­lamıştır. Bütün bunlar toplumda huzur ve ni­zamın ve fertler arasında iyi, samimi ve dürüst ilişkilerin kurulabilmesi için gerekli görülmüştür. Bununla beraber Peygamber ti­cari ilişkiler için belirli düzenlemeler yapmış ve belirli şartlar altında sözleşmeden vazgeçme veya devam hakkı tanımıştır. İbni Ömer, Rasu­lullah'dan işitmiş olarak rivayet ettiğine göre: Peygamber; "İki kişi alış veriş yaptılar mı ayrılmayıp beraber bulundukları müddetçe, yahut biri diğerini muhayyer (seçmekte ve al-yeya beğenilmezse iade edebilme şartıyla) bırakmadıkça onlardan her biri mu­hayyerdir. Eğer biri diğerini muhayyer bırakır da bu şartlarla satış yaparlarsa artık satış vacib olmuştur (yürürlüğe girmiştir.). Satışı yaptıktan sonra birbirlerinden ayrılırlar da, taraflardan bi­ri satışı terk etmezse satış yine vacib olmuştur." buyurmuştur.(Buhari ve Müslim). Hakim b.Hi-zam'dan Rasulullah: "Satıcı ile alıcı birbirle­rinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Eğer malın durumunu anlatırken doğru söyler ve malın kusurunu açıklarlarsa her ikisi için de alış veriş bereketli olur. Ancak, malın ayıbını sak­lar, malı anlatırken yalan söylerse alışverişle­rinden bereket silinmiş olur." buyurdu.(Buhari ve Müslim).

İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Demiştir ki; Bir adam Peygamber'e alış verişte al­dandığını anlattı da Rasulullah (kendisine): "Alış veriş yaptığın zaman; aldatma yok, deyi­ver." buyurdular. Bundan böyle o şahıs alış ve­riş yaptığında aldatmak yoktur, derdi.

Ebu Davud'un İbni Ömer'den rivayet ettiği şu hadise göre: Peygamber: "Alış veriş yapanlar ayrılmadıkça muhayyerdirler; ancak muhay­yerlik pazarlığı olursa o başka. Satıcının satışı kaldırır korkusu ile arkadaşından ayrılması kendisine helâl değildir?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamber: "Ti­cari bir akitten sonra iki taraf karşılıklı rıza ile ayrılmalıdır."   buyurmuştur.(Ebu Davud). Câbir, Rasulullah'ın bir bedeviye, bir sözleşmeye vardıktan sonra iptal etme hakkını verdiğini rivayet etmiştir.(Tirmizi).

Kur'an'da şiddetle yasaklanan faiz ve faizin bu­laştığı her türlü fâsid alış-veriş sünnette de zem-medilmiştir. "Faiz yiyenler, ancak şeytanın do­kunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların: 'Alış-veriş de faiz gibidir' demele­rinden ötürüdür. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır..."(2:275). Ayet-i kerime­nin ışığında Peygamber'ın faizin her türlüsünün ve ona karışan herkesin kötülendiği birçok hadisi vardır. Câbir, Peygamber'ın "Faizi yiyene, yedirene, yazana ve şahitlerine lanet ettiğini" rivayet etmiştir.(Müslim). Hz.Ali de "Peygamber'ın faiz alana, verene ve kay­dedene lanet ettiğini duydum." demiştir.(Nesei).

Hz. Ali'den rivayet olunmuştur. Demiştir ki: "Rasulullah, menfaat celbeden her ödünç ri-ba (faiz) dir, buyurdular."(Buhari, Beyhâki). Enes'den rivayet edilen bir hadiste "Eğer biri­niz borç verir de, borçlu size bir hediye veya sürmek üzere bir hayvan verirse, daha önceleri uyulan bir usul olmadığı takdirde onu ne alsm, ne de kabul etsin."denilmektedir.(İbni Mace, Beyhaki). İbnİ Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamber: "Kâli, mukabili kali'yi, ya­ni borca mukabil borcu satmayı yasak etmiştir." Kâli: Bir kimsenin bir süreye kadar bir şey satm alması ve süresi bitince ödeyecek bir ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Meşru Ticaretin Prensipleri
« Posted on: 21 Eylül 2019, 20:08:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Meşru Ticaretin Prensipleri rüya tabiri,Meşru Ticaretin Prensipleri mekke canlı, Meşru Ticaretin Prensipleri kabe canlı yayın, Meşru Ticaretin Prensipleri Üç boyutlu kuran oku Meşru Ticaretin Prensipleri kuran ı kerim, Meşru Ticaretin Prensipleri peygamber kıssaları,Meşru Ticaretin Prensipleri ilitam ders soruları, Meşru Ticaretin Prensipleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &