ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Kimya
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kimya  (Okunma Sayısı 443 defa)
05 Haziran 2012, 22:20:05
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 05 Haziran 2012, 22:20:05 »26- Kimya

Kimya ilmi de Kur'an-ı Kerim'den hissesine düşen teşvik payını almıştır. İnsan ve onun bütün çevresi, elementler ve Allah'ın kanun­larına göre bir dizi kombinezon sonucu ha­sıl olan değişik maddelerden ibarettir. İnsa­nın balçıktan yaratılmasında belki de birleş­me ve değişmeyle ilgili İlâhî Kanunların hük­mü altında çalışan topraktaki değişik mad­deler arasındaki kimyasal reaksiyonların rolü vardır. Yer ve göğün altı İlâhi devrede yara­tılması ve kâinatın sudan halk edilmesi, Al­lah tarafından yapılmış olan birleşme ve de­ğişim kanununa göre hasıl olmuştur. Yerin, göklerin ve insanın yaratılmasıyla ilgili Kuran'daki ayetler açıkça bilim adamlarının ak­lına elementlerin kombinezonu yoluyla yeni maddeler yapılması ve değişik oranlardaki bazı komponentlerin kimyasal reaksiyonla­rını araştırma fikrini sokmuş olabilir. Allah-m hâl değiştirme gücünü ortaya koyan aşa­ğıdaki ayetler, bilim adamlarını belli oran­lardaki birkaç elementin karışımı yoluyla, kimyasal şekil değişimi ihtimalini düşünmeye ve bunu kullanmaya yöneltmiş olabilir. "Biz Allah'ın verdiği renge girmişiz. Kim Allah'­tan daha güzel renk verebilir?" (2: 138).

Sonra ilâhiyatçıların, filozofların ve bilim adamlarının birçok asırdır yapmış oldukla­rı araştırmalarda odak noktası olan, insanın yaratılışına bir göz atınız. "O, sizi bir çamur­dan yaratan, sonra ölüm ecelini takdir eden­dir." (6: 2). Hicr Suresi'nde, şunu okuruz: "Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık." (15: 26). Şu ifadeler de Fatır Suresi'ndedir: "Allah sizi bir topraktan, sonra bir tıutfeden yarattı" (35: II). Ve Allah insanın yaratılışını, onun zürriyeti için bir alâmet kıldı. "Allah'ın kud­retine delâlet eden alâmetlerindendir ki, si­zin aslınız olan Adem'i bir topraktan yarat­tı, sonra da siz bir insan olunca, çoğalıp ya­yılıyorsunuz." (30: 20). Bu ayetler açıkça dik­katleri, insanın yaratılış olgusuyla onun teşekkül ettiği ve yaşıyan bir organizma ola­rak davranışlarından etkilendiği maddelerin, muhtemel kimyasal reaksiyonları üzerine çe­ker.

Yine, kâinatın ve içerisindeki her şeyin ya­ratılışı aşağıdaki ayetlerde ifade edilir: "Son­ra Allah buhar halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne, ikiniz de isteyerek veya is­temeyerek gelin meydana çıkın' dedi. On­lar 'biz isteyerek geldik' dediler. Böylece gök­leri yedi kat olarak iki günde yarattı, bir de her gök ehline emrini vahyetti." (41: 11-12). Ayrıca Hûd Suresi şöyle der: "Gökleri ve yeri altı günde yaratan O'durî' (11: 7). Yer ve gök­lerin buluttan tekâmül edici bir tarzdaki bu yaratılışı insanın dikkat ve ilgisini çekmiştir. Daha sonra da sudan bütün hayatın yaratı­lışı zikredilir, "O kâfir olanlar, görmediler mi ki, gökler ve yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Bütün canlıları sudan yarat­tık. Halâ inanmıyorlar mı?" (21: 30).

Bu dünyada her şey çiftler halinde yaratıl­mıştır: "Her şeyden çift çift yarattık ki, iyi­ce düşünesiniz" (51: 49). Yasin Suresi'nde şunları okuruz: "Yerin yetiştirdiklerinden kendi evlâtlarından ve daha bilmeyecekleri Damıtma fırını. Câbir b. Hayyan'ın kimyasal fırınlar hakkında yazdığı ve latinceye çevrilen eserlerinde yer alan örneklerden.

şeylerden, çift çift yaratan Allah çok yüce­dir!' (36: 36). Kur'an-ı Kerim'deki bu ve ben­zer ayetler, Allah'ın yaratış işlevi ve bu olay­daki zıt unsurlar üzerinde insanı düşünme ve akıl yürütmeye davet eder. Bu, birçok gö ren gözü, kendilerini de değişik maddeler arasındaki reaksiyonlar ile beraber müşaha-de etme ve yeni maddelere götüren kimyasal değişiklikleri araştırmaya yöneltmiş olabilir.

Cansız maddeler kimyasal reaksiyonlar ile nasıl yeni bir organizma - insan meydana getirebilir? İnsanın yaratıldığı toprak ya da bal­çığın içerisinde neler vardır? Ve maddelerin hangi reaksiyonları bu asil yaratığı husule ge­tirdi? Bu ve buna benzer diğer birçok soru, asırlar boyunca ilim adamlarının aklını kur­calamış ve onları, iki ve daha fazla madde karışımından faydalı şeylerin nasıl hasıl ola­bileceğini görmek için, deney yapmaya sev-ketmiştir. Aşağıdaki ayetler onları bu deney­leri yapmaya teşvik etmiş olabilir. "Allah ta­neleri ve çekirdekleri çimlendirip yaratandır. Ölüden diri çıkarır, diriden de Ölüyü çıkaran O'dur." (6: 95). Yine Yunus Suresi'nde, "De ki: 'Size gökten ve yerden rızık veren kim?' O kulak ve gözlerin, sahibi kimdir? Ölüden diriyi, diriden de ölüyü kim çıkarıyor?" (10: 31). Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler, madde­lerin karıştırılması yoluyla daha güzel ve fay­dalı maddelerin bulunabileceğine açıkça işa­ret eder ve hatta değişik komponentlerin kimyasal reaksiyonlar yoluyla bazı canlı formlarının meydana gelebileceğini de gös­terir. Her halükârda bu ayetler insanın ça­ba ve araştırmalarını bu istikamete çeker.

Ayrıca, aşağıdaki ayetlerde açıklanan ve in­sanlar tarafından hergün izlenen birçok fi­ziksel olay, insan dikkatini elementlere ve de­ğişik maddelerin kimyasına çekebilir. "Çün­kü taşların öylesi var ki içinden nehirler kay­nar, taşar; öylesi var ki, yarılıp ondan çeşme gibi şarıl şarıl su akar." (2: 74). A'râf Sure­si'nde: "Toprağı verimli olan güzel bir mem­leketin nebatı Rabbinin izni ile çıkar. Çorak topraktan kavruk bitki çıkar, tşte ayetleri şükredecek bir kavim için böyle açıklarız."

 (7: 58) ifadesini görürüz. Ayrıca bal kimya­sında olduğu gibi, değişik maddelerin muh­telif kombinezonlarda yapı, özellik ve kul­lanım değişikliklerindeki Hakkın sanat mu­cizeleri bilim adamlarına ölmez bir mesaj ni-teIİğİndedir: "Senin Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: 'Dağlardan ağaçlardan ve in­sanların kuracakları kovanlardan kendine ev edin, sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rab-bin sana has kıldığı yayıhm yollarına çık. O arıların karınlarından renkleri muhtelif bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Doğ­rusu bunda da düşünecek bir topluluk için büyük ibret var?' (16: 68-69). Bu olayda, kim­ya ile uğraşan ilim adamlarına, maddelerin karıştırılması sonucu, bunlardan orjinalleri ile yapı, özellik ve etkileri bakımından hiç­bir ilgisi bulunmayan yepyeni maddelerin oluşabileceği hakkında açık bir mesaj var­dır.

Önceden de açıklandığı gibi, Kür'an-ı Kerim, kelimesi kelimesine bir bilim veya kimya ki­tabı değildir, aksine, insan oğluna indirilmiş bir Rehber kitaptır. O, insanın birçok prob­lemiyle ilgili, bilgi birikimi sağlayacak ve in­san hayatının değişik sahalarındaki araştır­malara kapı aralayacak olan birçok konuya işaret eder. Böylece biz de Kur'an'ın değişik yerlerinde, bizi kimya sahasında daha ileri araştırma ve çalışmalara sevkedecek unsur­lar bulmuş oluruz. Haliyle, müslüman bilim adamlarının kimya sahasındaki teşviklerini Kur'an-ı Kerim çalışmalarından elde etmiş olmalarına hiç de şaşmamak gerekir. Kur-an-ı Kerim'de değişik metallerin çeşitli hal­lerinden bahsedelir. O, altın ve gümüşten, de­ğerli (3: 14 ve 9: 34), lüks hayat işareti, (43: 33-53); ve Cennette Allah'ın lütfunun numu­nesi (22: 23 ve 18: 31) bir maden olarak bah­seder. Demirden, faydalı bir maden, (57: 25); sert bir maden (17: 51), yapılarda kullanılan kırmızı-sıcak bir madde (18: 96), kendisin­den zırh ve zincir gibi aletlerin yapıldığı bir madde (34: .10) ve Cehennemdeki ceza aleti (22: 21) olarak bahsedilir. Bir de kurşun ve bakırdan, yapılarda kullanılacak yardımcı maddeler (18: 96) olarak bahsedilir; ayrıca kömür tozundan da bahsedilmiştir. (14: 50).

Kur'an-ı Kerim atomdan ve ondan büyük ve­ya küçük maddelerden de; insan davranışla­rıyla ilgili olarak (99: 7-8), atom ağırlığından büyük veya küçük hiçbir şeyin Allah'a gizli kalamayacağı anlatılırken (10: 61 ve 34: 3), göklerde ve yerde hiç kimsenin hiçbir şeye, hatta bir atom ağırlığında olsa bile sahip ola­mayacağına, mülkiyetin sadece Allah'a ait olduğunun ifadesi sırasında (34: 22) bahse­der. Bundan başka ısıtmada hasıl olan ek-sotermal ve endotermalreaksiyonlardanda; cehennem sakinlerinin gıdasını (44: 45-46) (Bu kitabın Jeoloji bölümüne de müracaat ediniz.) anlatırken bahsedilir.

Bu ve buna benzer diğer Kur'an-ı Kerim ayet­leri kimya ilmine büyük bir katkı sağlamış, ve İslâm medeniyetinde bu sahada büyük adamların yetişmesine öncülük etmiştir. Kimya ilmine bu adı (el-kimya) dahi Arap­lar vermişlerdir. Bu alanda yetişmiş büyük isimler şunlardır: Cabir İbni Hayyan, Cabir el-Cusî, İbni Muhammed el-Hasib, Osman İbni Süveyd, Zun-Nûn el-Mısrî, Muhammed İbni Zekeriyya er-Râzî, el-Farabî, İbni Sina, Abdülhakim Muhammed el-Kasi, Ebu Mes-leme el-Macritî. Ebu'l Hasan el-Ceyyanî, Şems ed-Din el-Bunî, Muhammed İbni el-Hacı el-Tilimsanî, Abdul Kasım el-Kuşayrî, Abdul Kasım el-Irakî, İzzeddin Aydamur el-Cildakî ve İznikli Ali Bey.

el-Birûnî'nin "Mîzan ül-Hİkme" diye adlandırdığı kimyasal hassas terazisi.

 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kimya
« Posted on: 17 Ağustos 2019, 20:05:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kimya rüya tabiri,Kimya mekke canlı, Kimya kabe canlı yayın, Kimya Üç boyutlu kuran oku Kimya kuran ı kerim, Kimya peygamber kıssaları,Kimya ilitam ders soruları, Kimyaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &