๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 18 Temmuz 2012, 20:48:03Konu Başlığı: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 18 Temmuz 2012, 20:48:03
İnsanların Eşitliği

Bütün insanların atası birdir. Hz. Adem ve Havva. Bütün kadın ve erkekler yeryüzündeki bu ilk insan çiftinden meydana gelmişlerdir. Onlar kök itibariyle aynı dine sahiptirler. Ve bir tek dili konuşuyorlardı. Aralarında herhangi bir farklılık yoktu ve sahip oldukları hayatın şart­larından eşit olarak faydalanıyorlardı. Topluma ait önyargılar, sosyal zulümler veya hiçbir in­san, grup ya da sınıf için özel ayrıcalıkları yok­tu. Çünkü onlar aynı ümmete dahil olmalarının şuurunu taşıyorlardı. Bu hususa Kur'an-ı Kerîm açıkça dikkat çeker: "Ey insanlar, sizi bir tek ne­fisten (nefes alan candan) yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınları üreten Rabb'inizden korkun; adına birbiriniz­den dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akra­balık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir." (4:1). Nİsâ Suresi'ndeki bu açıklama erkekle erkek ve erkekle kadın arasındaki yakın ve hassas müna­sebetleri güzel bir biçimde özetlemektedir.

Bu ayette, bir yandan insanlar Allah'ın emirleri­ne riayet ederek O'nun gazabından sakınmaya çağrılırken diğer yandan bütün kadın ve erkek­lerin aynı atadan geldikleri belirtilerek eşit ko­numda olduklarına ve aralarında yakın münase­bet olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu nokta üzerinde daha geniş bir şekilde Hucû-rat Suresi'nde durulmaktadır: "Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirini­zi tanımanız için sizi cemaatlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız (Al­lah'ın buyruklan dışına çıkmaktan) en çok ko-runanınızdır. Allah bilendir, haber alandır." (49:13). Bu kısa ve özlü ayette insana bir bütün olarak hitap ediliyor. Kur'an birinin diğerine karşı üstünlüğüne ölçü olan temel prensibi açık­lıyor. Önce, kadm-erkek bütün insanların kay­nağının aynı olduğunu belirtiyor. Sizin ilk atanız birdir, öyleyse aranızda ayırım yapmak için bir sebep yoktur. Kadın olsun, erkek olsun hiçbir kimse özel bir üstünlük ve ayrıcalık hakkı iddia edemez. Sizin yaratıcınız da birdir, anne­niz babanız da. İkincisi, sizin ortak bir soydan gelmenize rağmen taifelere ve kabilelere ay­rılmanız tabii bir hadisedir. Nüfusun artmasıyla birlikte, insanların aileleri oluşturmaları^ değişik coğrafi alanlarda yerleşmeleri ve bu se­beple renklerinde, özelliklerinde ve farklı dille­re sahip olmaları zaruriydi. Buna rağmen böyle tabii değişiklikler erkekle erkek veya kadınla erkek arasında bir çatışma için sebep oluştur­mamalıdır.

Üçüncüsü, insanlar arasındaki tek üstünlük ahlâkî üstünlüktür. Bütün kadınlar ve erkekler yaratılış bakımından eşittir, çünkü yaratıcıları aynıdır.' Yaratılış usûl ve esasları aynı olduğu gibi ataları da aynıdır. Bütün diğer şeyler yalnı­zca nüanstır ve onların, ayrılık ve eşitlik esa­sının gerçekliği üzerinde tesiri yoktur. Eğer bir erkeğin diğer bir erkek veya erkeğin kadın veya kadının erkek üzerinde üstün olmasını sağlayan bir üstünlük Ölçüsü varsa o da onların hürmetle­ri, iyilikleri, faziletleri ve Allah korkularıdır. Bu sıfatlarda diğerlerini aşan kimseler, kadın ol­sun, erkek olsun Allah katında diğerlerine üstün olur.

Bu gerçekleri, yukarıya aldığımız ayetiyle Kur'an-ı Kerim mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Peygamber da bu İnsanî değerleri muhtelif hadisleriyle mufassalen izah etmiştir. Mekke'nin fethinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamdolsun ki, üze­rinizden cahiliyyenin kirlerini uzaklaştırdı ve sizinle iftihar etti. Ey insanlar! Şüphesiz Rabbi-niz birdir. Atanız da birdir. Hepiniz Adem'in ço­cuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah yanında en değerliniz, O'ndan en çok kor-kanmızdır. Arapların Arap olmayanlara hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva (Al­lah'tan korkmak ve O'na tam bir inançla inanıp ibadet etmek) iledir. "Sonra o muhteşem müslüman topluluğuna sordu: "Ey insanlar! Tebliğ ettim mi?" , "Evet ey Allah'ın rasûlü!" dediler. "Hazır olanlar, burada bulunmayanlara iletsinler" buyurdu. (Beyhâki).

Yine şöyle buyurmuştur. "Hesap gününde Al­lah size soyunuzu sormayacaktır. Allah katında en şerefliniz, aranızda en faziletli olan ve Al­lah'tan en çok korkandır." (Ibn-i Cerîr). Bir başka hadis-i şerifte: "Allah, sizin görünüşünüze ve zenginliğinize değil, kalpleri­nize ve amellerinize bakar." buyuruluyor. (Müslim ve İbn Mâce). Bu Öğreti yalnızca sözde kalan bir ihtar olarak sınırlandırılmamışlar.

İslam renk, ırk, anlayış farklılığı ve cinsiyet gibi engellerin olmadığı cihanşümul bir topluluk kurmakla bunu uygulama haline getirmiştir. Bu toplumda bütün ulus ve ırklara mensup kadın ve erkekler aynı derecede hiçbir ayırım ya­pılmaksızın eşit hak ve imtiyazlardan istifade ederler. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ulusa mensup olursa olsun, hangi dili ko­nuşursa konuşsun, kadın-erkek bütün insanlara eşit haklan yalnızca Hz. Muharnmed 'in teb­liğ ettiği din vermektedir.

Evlilik ilişkileri: Kur'an-ı Kerîm, kadın ve er­keğe bütün faaliyet alanlarında eşit haklar ver­mektedir. Şeref ve itibar sahibi olmalarının ölçüleri aynı, başarılı olmak ve ilerlemek için fırsatlar eşit, hayatlarının emniyet altına alın ması, servetin kazanılması ve sarfında eşit! Ni­ye?... Kur'an-ı Kerîm, bize yeryüzündeki her şeyin kendi türünü sürdürmek İçin sevk-i tabii ile bir his taşıdığını ve bu yüzden mizacının ken­di türünden bir eşe müsait şekilde yaratıldığını söylemektedir. Bu eş, erkeğin hislerine cesaret ve hız kazandıracak, onun kendi türünün korun­ması için verdiği mücadele erkeğe güç verecek ve aktivite kazandıracaktır. "Gökleri ve yeri yoktan var eden (Allah), size kendinizden çift­ler, hayvanlardan çiftler yaratmıştır. Bu (düzen içi)nde sizi üretiyor. Zatına benzer hiçbir şey­den iki çift (erkek-dişi) yarattık, tâ ki düşünüp öğüt alasınız. "(51:49). Yasin Suresinde: "Ne yücedir O(Allah) ki, toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeyler­den olan bütün çiftleri yaratmıştır," (36:36) buyruluyor. Bu ayetler çiftleşme veya evlenme (zevciyat) kanununun çok şümullü olduğuna ve yeryüzündeki herşeyi kapsadığına dair hiç bir şüphe bırakmıyor. İnsanlan kuşattığı gibi diğer türleri de kuşatıyor. Eğer bu münasebet biterse tabiatın son derece büyük olan güzelliği, ahenk, ve zerafet, insan mizacına saygı ve sevgi kalma­yacaktır. Bir başka deyişle biri diğeri için güzel­leştirici olan ve birlikte tabloyu tamamlar şekil­de yeryüzündeki tabiat kanunları yaratıcı ta­rafından tanzim edilmiştir. Evlilik kuralı, ben­zerliğin etraflı ve tamamlayıcı şeklidir. Kısaca yeryüzündeki her canlı türü, kendi hususiyetle­rinin ifadesi için başka bir şeye bağımlıdır. Karşı cins, adı geçen alam oluşturmaktadır. Bu, çiftler arasında var olan bir ilişkidir ve her ikisi de birbirine eşit oranda bağımlıdır. Bunda izzet ve zillet gibi üstünlük veya düşüklüğü gerekti­ren bir durum sözkonusu değildir. Kur'an-ı Ke­rim'de, bu ilişkiden şöyle bahsedilir."....Onlar sizin örtünüz, siz de onların Örtülerisiniz..." (2:187).

Bu ayet kadınla erkek arasındaki İlişkinin gaye ve keyfiyetini güzel bir şekilde Özetliyor. (Er­keğin hayatında yalnızca kadının aktif hale geti­rip aydınlatabileceği bir çok pasif yönün ol­duğuna dikkat çekilmektedir. Bunun gibi, kadının hayatındaki bir çok alan da erkek olma­dan eksik kalmaktadır. Tekâmül ve gelişme, nefret, kızgınlık ve rekabete değil, şefkat, sevgi ve işbirliğine erişmeye yöneliktir. Bu husus, Kur'ân'da anlatıldığı şekildedir: "O'nun ayet­lerinden biri de, kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüp­hesiz bunda, düşünen bir topluluk için ibretler .vardır." (30: 21).

Bu ayetler, İslam toplumunda kadının mevkii ve statüsünün tesbiti ve bunlarsız bir İslam top­lumunun düşünülemeyeceği temeline dayan­maktadır. (Muhammed Kutub; İslam the Misunderstood Religion, sh. 90-131).
Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 21 Şubat 2014, 17:41:03
İnsanlar kuşattığı gibi diğer türleri de kuşatıyor. Eğer bu münasebet biterse tabiatın son derece büyük olan güzelliği, ahenk, ve zerafet, insan mizacına saygı ve sevgi kalma­yacaktır... Bundan ben de çok eminim...
Allah herkesi mutlu, huzurlu yaşatsın..


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: nurcancortge üzerinde 21 Şubat 2014, 17:49:21
ALLAH İNSANLARI AYNI ŞEKİLDE YARATMIŞTIR BANA KULUK ETSİN DİYE


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 21 Şubat 2014, 17:49:50
ALLAH İNSANLARI AYNI ŞEKİLDE YARATMIŞTIR BANA KULUK ETSİN DİYE

evet doğru bir yere değindin


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Meryem Gamze üzerinde 21 Şubat 2014, 17:57:59
insan eşitliğinin en iyi uygulanıp en güzel anlatabilen dindir islam dini
dinimizde tüm insanlar eşittir. Yalnızca üstünlük takvadadır diyor fahr-i kainat efendimiz.
Ayrıca ırkçılık yapan bizden değildir diyor yani islam dini insan eşitliğine çok önem veriyor yine
Rabbim Havva anamızı Hz.Ademin başından yaratmadı üstün olmasın diye
ayak kemiklerinden yaratmadı aşağı olmasın diye
kaburga kemiklerinden yarattı eşit olsun diye gerçekten islam dinini ancak tanıyarak anlayıp idrak ederek
ona olan sevgimiz artar.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Rüveyha üzerinde 16 Aralık 2014, 19:33:47
Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Hİç birimizin bir başkası üzerine üstünlüğü yoktur.Üstünlük sadece takvadadır. Mevlam takvada üstün olanlardan kılsın InsaAllah. Rabbim razı olsun kardeşim.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Pelinay üzerinde 16 Aralık 2014, 19:57:04
Ve aleykumusselam  ve rahmetullahi; Adil olan  Rabbimizin yarattıkları  arasında böyle bir eşitsizliğin olması söz konusu dahi olamaz..
Efendimizin de buyurduğu gibi üstünlük yalnızca takvadadır..Rabbim idrakımızı artırsın..
inşallah takvadaki üstünlüğü yakalabilenlerden oluruz..Allah razı olsun...


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Ramazan. üzerinde 12 Şubat 2015, 15:43:45
Ve Aleykümüs Selam. ALLAH (c.c.) insanları eşit yaratmıştır. Ne erkek kadından ne de kadın erkekten üstündür. Sadece bir üstünlük vardır ki o da ALLAH'a ibadet etme ALLAH'tan korkma ve ALLAH'ı gerçekten sevme derecesidir. Çünkü Yüce ALLAH bizleri sadece ona ibadet edelim diye yarattı.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Burcu 8D üzerinde 12 Mart 2015, 18:58:05
İnsanı ALLAH yaratmıştır yaratıcısı ve yarattığı aynıdır bu şekilde her insan eşittir


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: selçuk 8-B üzerinde 16 Mart 2015, 16:56:18
Her kez eşittir Bu eşitliği saglayanda yuce rabbimizdir...


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: -merve-7d- üzerinde 16 Mart 2015, 17:16:50
Her insan eşittir bence din , dil , ayrımı yapmak çok saçma sonuçta hepimiz Adem as.ve Havva as. dan gelmekteyiz ve hepimiz eşitiz


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: yasin8c üzerinde 16 Mart 2015, 18:02:04
Allah kız ve erkekleri eşit yaratmıştır , bu eşitligi saglayanda Allahtır .


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Sevilay Aktay 8b üzerinde 16 Mart 2015, 18:15:24
Peygamberimiz, insanların birbirlerine karşı hiçbir ayrıcalık ve üstünlüklerinin olmadığını, aynı hak ve sorumluluklara sahip olarak dünyaya geldiklerini belirtmiş.
“İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir " Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.”  Hepimizin atası birdir. Bu nedenle hepimiz aslında kardeşizdir . Herkese eşit davranan insana en güzel örnek HZ . Muhammed (s. a. v)' dir. O zengin fakir ayrımcılığı yapmaz herkese eşit davranırdı . Allah bizleri de peygamber efendimiz gibi ayrımcılık yapmayan herkese eşit davranan kullarından eylesin :)


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: sultan aktay üzerinde 08 Nisan 2015, 18:48:58
paylaşım iiçin allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Haktann üzerinde 08 Nisan 2015, 18:50:01
Ve Aleyküm Selam . Her İnsan Eşittir . Allah Her İnsanı Eşit Yaratmıştır . Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Hanife Ls 1 üzerinde 27 Haziran 2015, 17:09:27
İnsanlar yaratılışları bakımından insani görev ve sorumluluklar açısından eşittirler. makam mevki zenginlik soylu bir aileye mensup olmak insanlara herhangi bir ayrıcalık kazandırmaz. insanla aynı hak ve sorumluluklara sahip olarak dünyaya gelmişlerdir.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Ceren üzerinde 27 Haziran 2015, 17:24:32
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan Saniye abla.Allah katında herkes kardeştir,eşittir,kimse kimseden ustun değildir.Ve peygamber efendimiz hadislerinde de,günlük hayatında da,veda hutbesinde de bunu dile getirmiş ve böyle yaşamış,öğretmiştir.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Yağmur Gmş üzerinde 11 Kasım 2015, 15:09:17
Bismillah...
Allah herkesi eşit yaratmıştır. Avukat hakim savcı mühendis öğretmen ve ev hanımı aynı haklı haklara sahiptir. Hiç kimse eleştirilemez.
Allah cc. razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: İnsanların Eşitliği
Gönderen: Rüveyha üzerinde 16 Mart 2016, 20:32:46
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah.İnsanların eşit oluşu güzel açıklanmış.Mevlam razı olsun İnşaAllah