ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Evlilik Sonrasında Ticaret
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evlilik Sonrasında Ticaret  (Okunma Sayısı 391 defa)
22 Haziran 2012, 18:34:04
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 22 Haziran 2012, 18:34:04 »Evlilik Sonrasında Ticaret

Hz.Muhammed Hz.Hatice ile evlendikten sonra, bu kez işin idarecisi ve hanımının ortağı olarak ticarete eskisi gibi devam etti. Buna bağlı olarak komşu ülkelerin ve ülkesinin çeşitli ticari merkezlerine ve panayırlarına pek çok kereler yolculuk yaptığı kesinlik kazanmaktadır. Ev­lendiği yaştan (25) peygamberlik görevi kendi­sine tevdi edilinceye kadar (40) Arap yarıma­dasının değişik bölgelerine ve Yemen, Bah­reyn, Irak, Suriye gibi sınır komşusu ülkelere ti­cari seferlere gitti. Gerçi bunlar hakkında kayıt­lar yoktur, fakat kayıt olmaması bu yolculuk­ların yapılmadığına delil değildir, çünkü zaten insanların günlük ticari işleri, gezileri için bu tür kayıtlar tutmamaları gayet normaldir. Ayrıca Hz.Peygamber'in 14 asır önceki ticari kayıt­larını aramak mucize istemek gibi bir şeydir. El­de bulunan değişik insanlarla yaptığı iş an­laşmalarıyla ilgili bazı kayıtlar Onun ticaretle ilgilendiğini göstermektedir. Yaptığı iş, yaz-kış demeden çeşitli ülkelere gitmeyi gerektirmek­tedir. Hz.Peygamber'ın yıllar boyunca hiçbir iş yapmadan, hanımının geliri ile yaşadığı düşünülemez. O'nun getirdiği ilkelerin ve an­layışın tabiatına aykırı bir durumdur. Üstelik ortaklarından ve diğer arasıra iş yaptığı kimse­lerden gelen rivayetler O'nun karakterine ve mi­zacına uygun bir görüntü vermektedir.

Otuz yaşlarının sonuna doğru daha ziyade te­fekküre vakit ayırdığı doğrudur. Bunun için Hi-ra dağında (Cebel-i Nur) günler, haftalar geçir­miştir. Ancak daha önceki dönemlerinde otuzlu yaşlarının ortasına kadar normal bir ticaret adamı gibi çalışmıştı. Evlendikten sonra yaptığı Üç ticari gezisi tarihte geçmektedir. Bunlar sırasıyla Yemen, Necd ve Necran'adır. Ravi bu­nun yanında O'nun Hac mevsiminde Ukaz ve Zü'l-Mecaz panayırı zamanında yoğun ticari fa­aliyetlerde bulunduğunu anlatmaktadır. Diğer zamanlarda da Mekke çarşısında toptancılık işiyle uğraşırdı. (Abdül Kuddüs Haşimi; An article in Seerat Number, Faran, Karaçi, Ocak 1956).

Alış-Verişleri: O'nun peygamberlik öncesinde ve sonrasında hem Mekke ve hem de Medi­ne'deki ticari muameleleri hakkında geniş ma­lumat vardır. Rivayetlerde alımlarından bahse­dildiği gibi satış işlerine de yer verilmiştir. Pey­gamberliğin gelişi ile Hicretin vukuuna kadar satımdan çok alım akdi yaptığı bilinir. Medi­ne'ye hicretinden sonra ise satış muameleleri ol­dukça az olup bunlardan sadece üç tanesine yer verilmiştir. Alışlarına ise hayli fazla diyebile­ceğimiz örnekler verilir. (Allame Mecduddin Firizpuri, Sefer el-Saadet). Aşağıya örneklerini aldığımız alış-veriş akitlerinden bazıları, diğer insanlarla kurduğu ticari İlişkilerini anlamamı­zda bizlere yardımcı olacaktır.

Satış Akitleri: Enes'den rivayet edilen bir ha­diste, Peygamber bir yaygı ile bir bardağı sat­mak isteyerek; "Bu yaygı ile bardağı kim satın alacak?" dedi. Bir adam "Ben onları bir dirheme satın alırım" dedi. Bunun üzerine Allah'ın Rasulü "Bir dirhemin üzerine kim arttıracak" buyurdular. Derken bir adam iki dirhem yerdi. Rasulullah da onları o adama sattı. (İmam Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud, Ibni Mâce).

Abdullah b. Ebu Hamza, kendi rivayetine göre Muhammed'den (risaletinden önce) bir şey satın almıştı. Ödenecek bir miktar kalmış, biraz sonra getireceğini söyleyerek ayrılan Abdullah b.Hamza verdiği bu sözü de unutmuştu. Üç gün sonra hatırlayıp kendisini bekleyeceği yere git­tiğinde O'nu halâ kendisini bekliyor buldu. Mu­hammed: "Bana büyük bir mesele ve güçlük çıkardın. Üç gündür burada seni bekliyorum" dedi. (Ebu Dâvud).

Satın Alma (Mubayaa) Akitleri: Hz.Peygam­ber bilhassa risaletten Önce olmak üzere bir çok alım akitleri yapmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

Câbir şöyle rivayet etmektedir: "Devemle se­yahat ediyordum. Öylesine yorulmuştu ki, yürüy emiyordu. Nihayet "deveyi başıboş bıra­kacak oldum. (Bu arada) Hz.Peygamber ba­na yetişti ve dua etti, hayvana da vurdu. Deve Öylesine bir yürüyüş yürüdü ki, onun gibi bir yürüyüşü şimdiye kadar hiç yapmamıştı. O za­man Hz.Peygamber bana dönerek : "Onu. ba­na bir ukiyyeye (40 dirhem) sat." dedi. Ben ka­bul ettim, ama eve kadar deveyle gitmemi şart koştum. Medine'ye varınca deveyi O'na götürdüm. Kıymetini bana saydı. Bundan sonra (evime) döndüm. Hemen arkadan birini gönde­rerek: "Acaba deveni alayım diye sana fiyat kırdım mı dersin? Deveni de dirhemlerini de al! O senindir" buyurdu. Buhari'nin naklinde ise şu fazlalık vardır: "Bana ücretini ödedi ve deveyi de geri verdi." Yine Buhari'nin bir diğer rivaye­tine göre Hz.Peygamber, Bilâl'e dönerek: "Ona parasını öde ve fazladan da ver." buyurdu ve Bilâl, paranın üstüne bir de kırat ekledi.(Bu-hari ve Müslim).

Urvetü'l-Bâriki'den rivayet olunduğuna göre Peygamber kendisine bir koyun alması için bir dinar vermiş; o bu para ile iki koyun satın almış ve birini bir dinara satarak Rasulullah'a bir koyun ile bir dinar getirmiş. Bunun üzerine Peygamber ona alış verişinde bereket ile dua etmiş; artık toprak satın alsa kazanır olmuştur. Bu hadisi İmam-ı Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace rivayet etmiştir. Tİrmizi ve Ebu Da-vud'da benzer bir başka olaydan söz edilir: Ha­kim b.Hizam da Allah rasulü'nün bir dinar vere­rek kendisini kurbanlık bir hayvan almaya gönderdiğini nakleder. Hakim, bir dinarla bir koyun alıp sonra iki dinara satar. Sonra bir dina­ra yine bir koyun alarak onu ve fazladan olan di­narı götürür. Hz.Peygamber, dinarı sadaka olarak verir ve yaptığı ahş-verişten dolayı ona dua eder.                                         

Veresiye Alımları: Hz.Peygamber parası ol­madığı zamanlar borçla veya zırhını rehin vere­rek mal alırdı. Ebu Râfi 'nin rivayetine göre Peygamber bir adamdan Ödünç olarak küçük bir deve almış; az sonra kendilerine sadaka de­velerinden bir takım develer gelmiş. Bunun üzerine Ebu Rafı', o adama küçük devesini geri vermesini emir buyurmuş. Ebu Rafi, gelen de­veler arasında yedi yaşından küçüğünü bula­madığını söyleyince Rasulullah; "O halde onu ver, zira insanların en hayırlıları borcunu en iyi ödeyendir." buyurmuştur. (Müslim). Ebu Hureyre ise şöyle rivayet eder: "Adamın biri ka­ba bir şekilde Allah'ın rasulünden borcunu isteyince ashab çok üzüldü ve adamın üzerine yürümek istedi, fakat O "onu bırakın, zira hakkı olanın konuşmaya da hakkı vardır, bir deve alıp ona verin." buyurdu. Ashab, etrafta adamın ala­cağından daha güzelbir deve bulabildiklerini a söyleyince 'öyleyse alıp onu verin, zira insan­ların en hayırlısı borcunu en iyi şekilde ödeyen­dir.' buyurdu."(Buhari ve Müslim). Câbir dedi ki: "Peygamber bana borcunu üzerine fazladan katarak verdi." (Ebu Dâvud).

Abdullah b. Ebi Rebia'dan şöyle rivayet edil­mektedir: "Hz.Peygamber benden 40 bin dir­hem borç aldı. öderken de 'Allah aileni ve malını korusun. En iyi borç ödeme, dua ve borcu geri vermekle olur' buyurdu"(Nesei). Kata-de'nin Enes'den duyduğu rivayet ise şöyledir: "Medinede (Kureyşlilerin muhtemel bir saldırısı için) tehlike uyarısı verildiğinde, Hz.Peygamber Ebu Talha'dan el-Mandub isimli atını ödünç almak istediğini söylemiştir. Döndüğünde İse 'hiçbir şey göremedim ama atının büyük bir nehir gibi hızlı koştuğunu gördüm' buyurmuştur.(Buhari ve Müslim). Unıeyye b.Safvan babasından naklen şunu an­latır: "Huneyn Savaşında Hz.Peygamber ba­bamdan zırhını ödünç ister. O 'Ey Muhammed! Bunu zorla mı alıyorsun?' deyince O 'Hayır, sa­dece bir borç olarak, geri vermek şartıyla' buyu­rur." (Ebu Davud).

Hz.Ali, Allah Rasulünün Yahudi bir doktora borçlu olduğunu ve onun gelerek parasını iste­diğini rivayet eder. Hz.Peygamber "Sana ödeyebilecek hiç bir şeyim yok" deyince Yahu­di de: 'Ey Muhammed, parayı almadan ayrılma­yacağım' diye cevap verdi. Rasulullah da 'O zaman ben de seninle otururum' dedi. Ve ger­çekten de öyle yaptılar. Rasulullah öğleyin, ikindi vaktinde, akşam ve gece ve ertesi sabah yahudi yamndayken namaz kıldı. Sahabe de ya-hudiyi tehdit ettiler. Rasulullah durumun farkındaydı. Ashabı Rasulullah'a 'Ey Al­lah'ın Rasulü, bu yahudi seni esareti altına mı aldı?' diye sordular. Rasulullah:Aramızda akit yapılan birisine karşı kötülük yapmaktan Rabbim beni alıkoymuştur' buyurdu. Daha son­ra güneş yükseldiğinde yahudi: 'Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, sen Allah'ın elçisisin. Mülkümün yansını Allah yoluna vakfediyorum. Allah'a yemin ederim ki sana öyle davranmamın sebebi Tevrat'ta; 'Muhammed b.Abdullah, doğum yeri Mekke, hicret ettiği yer Tabe ve Hükümdarlığı Suriye'de olan; şeklinde tarif edilenin sen olup olmadığını anlamak içindi." dedi. Yahudi çok zengindi.(Beyhaki; Delai'l en-Nübüvve).

Abdullah b. Ömer'in rivayetine göre Allah'ın Rasulü, Hayber yahudilerine hurma ağaçlarını ve topraklan üzerinde çalışmaları ve ürettikleri­nin yarısını vermeleri şartıyla tahsis edil­di. (Müslim). Buhari'de ise bu rivayet "Allah'ın Rasulü Hayber'i Yahudilere çalışmaları, işle­meleri ve karşılığında ürünün yansını vermeleri şartıyla verdi." şeklinde geçer. (Buharı ve Müslim).

Hz.Peygamber bazen vekil aracılığıyla, ba­zen de kendisi başkalarına vekaleten ticaret yapmıştır. Ama iş hayatının çoğunda kendisi vekiller kullanmıştır. Rehin karşılığında veya rehinsiz borç alır, peşin veya borçla mal alırdı. Ölen insanlann borçlannm ödenmesine de kefil olurdu. Gelirinden sadaka verdiği bir miktar toprağı vardı. Peygamberlik gelmeden birçok ticari iş yapmıştır. İlahi mesajın kendisine tevdi edilmesinden, sonra bu İşler mütemadiyen azalmıştır. Medine'ye hicretinden sonra çok az satış yaparken, bir çok alım yapmıştır.(Zad'ül Mead). Özellikle hicretten sonra birçok kişiden borç almıştı. Ama çok cömert bir borçlu idi, zira iyi niyet belirtisi olarak her zaman borcundan fazlasını geri öderdi, ve aynca o kişiye "Allah evini ve servetini korusun. Borç için hediye Al­lah nzası ve borcun ge...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Evlilik Sonrasında Ticaret
« Posted on: 22 Eylül 2019, 23:51:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evlilik Sonrasında Ticaret rüya tabiri,Evlilik Sonrasında Ticaret mekke canlı, Evlilik Sonrasında Ticaret kabe canlı yayın, Evlilik Sonrasında Ticaret Üç boyutlu kuran oku Evlilik Sonrasında Ticaret kuran ı kerim, Evlilik Sonrasında Ticaret peygamber kıssaları,Evlilik Sonrasında Ticaret ilitam ders soruları, Evlilik Sonrasında Ticaretönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &