ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Dengeli Beslenme
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dengeli Beslenme  (Okunma Sayısı 451 defa)
05 Haziran 2012, 22:13:23
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 05 Haziran 2012, 22:13:23 »Dengeli Beslenme

Kur'an-ı Kerim, insan vücudunun büyüme­si, kuvvetlenmesi ve tamiri için gerekli çok faydalı şeyleri ihtiva eden ve hayvanı prote­in, yağ, kalsiyum, demir, tuz vs. içeren den­geli diyet için gerekli çok faydalı uyarılarda da bulunmuştur. Dana eti, balık, taze süt, peynir ve meyveler en dengeli,diyetler olarak kabul edilirler. Kur'an-ı Kerim, birçok yerde hayvan proteininin insan diyeti için Önemli olduğunu ima eder: "Andolsun ki, elçileri­miz İbrahim'e müjde ile geldiler. 'Selâm sa­na' dediler. O da onlara: 'Size de selâm' de­di ve hemen gidip kızartılmış bir buzağı ge­tirdi." (11: 69). Zariyat Suresi'nde de: "İb­rahim'in ikram edilmiş konuklarının haberi sana geldi mi? Hani onlar, İbrahim'in yanı­na girip selâm vermişlerdi. O da selâm ver­miş, 'Tanınmadık bir kavim,' demişti. Hemen bir bahane ile ailesine giderek bir semiz da­na getirdi ve onu önlerine koydu. 'Yemeğe buyurmaz mısınız?' dedi." (51: 24-27), şek­linde ayetleri görürüz. Ayrıca Kur'an-ı Ke­rim, kuş ve kümes hayvanlarından da sevi­lecek et cinsi olarak bahseder: "Arzu ettik­leri kuş etleri ile..." (56: 21).

Balık da insan tarafından çokça tüketilen ve protein bakımından çok zengin bir gıdadır. Bu taze gıda maddesi hakkında da Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır: "Yine denizden ta­ze et yiyesiniz ve ondan giyip takınacağınız

bir zinet çıkarasınız diye, denizi hizmetinize bağlayan O'duif' (16: 14). Fatır Suresi'nde: "Her iki denizden de taptaze et yersiniz." (35: 12), ifadesini görürüz. Kur'an-ı Kerim, ayrıca, genelde hayvanî proteinin insan di­yeti için önemini şu şekilde açıklar: "Hay­vanları da O yarattı. Bunlarda sizin için so­ğuktan koruyucu yünler ve bir takım men­faatler var. Hem onlardan yersiniz de." (16: 5). "Allah O'dur ki, sizin için davarlar ya­rattı, onlardan binek edinesiniz diye... On­ların etlerini de yersiniz." (40: 79).

Taze sütün önemi de şu ifadeler ile açıkla­nır: "Ehil hayvanlarda sizin için muhakkak ders vardı r.Kannlarmdaki sütten size içiririz. Sizin için onlarda daha birçok faydalar var­dır. Hem onların etlerinden de yersiniz!' (23: 21). Nahl Suresi'nde de şunları görürüz: "Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Sîze onların karnındakiler ile kan arasından halis bir süt İçiriyoruz ki, İçen­lerin boğazından afiyetle geçer." (16: 66).

Beslenmede meyvalarm faydası şu sözlerle İzah edilmiştir: "Hurma ve üzüm ağaçları­nın meyvalarmdan da şerbet, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda aklı olup düşünen bir topluluk için bir alâmet var?' (16: 67). "Türlü türlü meyvelikler, ağaç­ları göğe doğru yükselen bahçeler, hurma­lıklar ve nice çayırlar. Sizin ve davarlarını­zın menfaati için yarattık." Rahman Suresi­nde şunları görürüz: "İçlerinde çeşitli meyve var, hurma ve nar var. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersiniz." (55: 68-69). Salih kullar cennette bütün meyvelerle müjdelenmişlerdir: "Hem onlara çeşitli mey­ve var; hem onlara istedikleri her şey var." (36: 57). Zuhruf Suresi'nde: "Sizin için ora­da çok meyvalar vardır; onlardan yiyeceksi­niz." (43: 73). Ve Vakıa Suresi'nde: "Bir de seçtikleri meyvelerle," (56: 20) ve "Ve tüken­meyen, yenmesi yasaklanmayan birçok mey­veler arasında..." (56: 32-33), mealinde ayet­lere rastlarız. Yine Kur'an-ı Kerim, özellikle değişik meyve çeşitlerinden müteşekkil, Al­lah'ın birçok Iütfunu hatırlatır: "Size hurmalıklardan, üzümlüklerden bağlar bahçe­ler yaptık. İçlerinde sizin için birçok yemiş-,er var." (23: 19).

Kur'an-ı Kerim, dengeli beslenme için lüzum­lu ilâve elementleri de gözardı etmez: "Mey­veler ve nice çayırlar. Bunlar sizin ve hayvan­larınız için geçimliktir:1 (80: 31-32). Nâziât Suresi'nde: "O arzdan suyu ve otlak yeri meydana getirmiştir. Dağlan yerleştirmiştir. Bunları sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için yapmıştır!' (79: 31-33). Yunus Suresi'nde: "Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz su gibi­dir. Onunla, gerek insanların, gerekse hay­vanların yiyeceği ürün ve bitkiler yetişip bir­birine karışmıştır." (10: 24) ayetlerini görü­rüz. Aşağıdaki ayetlerde insan diyetinde ana kısımları oluşturan bütün meyve çeşitleri, sebzeler ve salatalar zikredilir: "O, gökten su indirendir. Sonra her çeşit nebatı biz onunla bitirip çıkardık. İçlerinden bir yeşil­lik çıkardık. Ondan da yığın yığın taneler çıkarırız. Hurma ağacının tomurcuklarından birbirine yakın salkımlar, üzümlerden bağ­lar, yaprakları birbirine benzer ve meyvaları benzemez olduğuhalde zeytin ve nar ağaçla­rı bitirdik. Ürün verdiklerinde ürünlerine, olgunlaşmalarına bir bakın. Bunlarda inanan­lar için şüphesiz deliller vardır." (6: 99).

Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri üzerinde biraz­cık muhakeme ile, imanın merkezini oluştu­ran Tevhid'in, insan hayatının her safhasını ve insan uğraşlarının bütün alanlarını içine aldığını görmek mümkündür. Matematik, astronomi, fizyoloji, gıda kimyası, hangi alanda çalışırsanız çalışın, Tevhid ilmin esa­sıdır ve ona şöyle veya böyle danışmadan ile­riye doğru bir adım atmanız dahi muhaldir, zira her şeyin başlayış ve bitiş noktası Allah1 tır. İşte bu müslüman ve müslüman olmayan bilim adamları arasındaki büyük mihenk taşıdır. Müslüman bilim adamı, tevhid ruhu­nun hayatındaki bütün atom ve elementleri ihata ettiğini görür ve ona göre her şey ve her ilim Allah'tan gelir ve yine O'na döner. Bu hayatın her safhasında ve bilimlerin her ka­demesinde de böyledir. İnsanların gıda alışkanlıkları ve diyetleri de bu kavramın için­dedir. Allah'ın insanlar için, değişik kaynak­lardan çeşitli gıda ve içecekleri yaratması, bi­lenler ve anlayanlar için, bir başına, Allah-ın lütuf ve azametinin büyük bir işaretidir.

Kadir-i Mutlak olan Allah, lütfunu, Sina çöl­lerinde Hz.Musa ile dolaşırlarken İsrail oğullarına bahşetti ve onlara hayvanı prote­inden müteşekkil gıda ihsan etti. "Size kud­ret helvası ve bıldırcın gönderdik ve bu helâl rızkımızdan yeyin dedik" (2: 57). A'râf Su­resi'nde ise şunları görmekteyiz: "Kendile­rine kudret helvasıyla bıldırcın indirdik ve onlara 'Size rızık olarak verdiğimizin temiz olanlarından yeyin' dedik." (7: 160). Fakat şükürsüz insanlar Allah'tan iyi gıdalarım en kötüleriyle değiştirmesini istediler: " ' Ey Musa, bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Artık sen bizim için Rabbine dua et de, ar­zın yetiştirdiği şeylerden, sebze, kabak, sar-mısak, mercimek, soğan yetiştirsin' dediniz de, Musa da O hayırlı olanı, şu daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz?' dedi." (2: 61). Bu ifade açıkça proteinlerin diğer ye­şillik ve sebzelere üstünlüğünü göstermekte­dir.

İslâm tıbbında sıhhat, vücudun normal ni­zamı, hastalık ise bu nizamın bozulması olarak kabul edilir. Hastalık dengesizliğe neden olur. İlaç ise, vücudu normal nizamına sok­mak gayesi ile, bu dengesizliği ortadan kal­dıracak kadar verilir. Vücut, sıhhat durumu­nu yansıtan bu denge halini muhafaza İçin gerekli kudret, mukavemet ve kuvvete de sa­hiptir. İlaçlar, hastalıkların sebep olduğu du­rumlarda vücuda yardım ederler, fakat bu yardım çok kısıtlıdır. Şu halde, ilaçlar, has­talıkların tedavisinde esas unsurlar olarak kabul görmezler. (Islamic Science, s. 153-184). Fakat tedavi, Peygamber'in buyur­duğu gibi, hastalık sebebinin ortadan kaldı­rılması yönünde tavsiye edilmiştir: "Allah şi­fasını göndermediği bir hastalığı indirmemiş-tir." Cabir, Allah Rasulü'nün şöyle dediğini zikretmektedir: "Her hastalığın bir ilacı var­dır. O ilaç, o hastalığa tatbik edilirse, Allah'ın izni ile iyi olur." Usame b. Ferik'e göre, Al­lah'ın Elçİsi'ne, tıbbî tedaviye başvurup vur­mamak hususunda sorulduğunda, O şöyle cevap verdi: "Evet, Allah'ın kullan, tıbbî te­daviye başvurunuz. Allah, tedavisini halket-mediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Bunun bir istisnası vardır ki o da ihtiyarlıktır?' (Miş-kât).

Kur'an-ı Kerim, balın insanoğlu için tıbbî ga­yelerle çokça kullanılırlığından bahseder: "Senin Rabbin bal arısına da şöyle vahyet-ti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların ku­racakları kovanlardan kendine ev edin, son­ra meyvaların hepsinden ye de Rabbinin sa­na has kıldığı yayılım yollarına çık! O arıla­rın karınlarından renkleri muhtelif bal çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Doğrusu bunda da düşünecek bir topluluk için büyük ibret var." (16: 68-69). Balda, değişik hasta­lıklara karşı büyük bir şifanın mevcut oldu­ğu anlaşılmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerin­de yapılan her kademedeki araştırma, bu ta­biî şerbetin sayılamayacak kadar faydası ol­duğunu göstermektedir. Kalp hastalıklarına karşı son derece etkili ve faydalı olup vücut zaafiyetlerinde hazır glikoz olarak kullanı­lır. Gözler için de çok faydalıdır ve eğer dü­zenli olarak kullanılır İse, gençler birkaç yıl içinde gözlüklerinden kurtulurlar. O, çiçek

ve meyvelerin en iyi haldeki sularım ve şe­kerlerini ihtiva ettiğinden, birçok hastalıkta ilaç olarak kullanılır. Bozulmadığı için de di­ğer ilaçların muhafazasında kullanılır. Diğer şeyleri de çürümeden korur. Bu, neden alkole bir alternatif olarak balın asırlardan beri kul­lanılmakta olduğunun sebebidir. Eğer arı ko­vam, şifalı bitkilerin bulunduğu bir alanda kurulacak olursa, o kovanın balı, sadece ba­sit bir bal olmayıp, bu şifalı otların esansla­rını da ihtiva edecektir. Eğer arı bu şifalı ot­ların esanslarını toplamak gayesi ile meto-dik bir şekilde kullanılacak olursa, hiç şüp­he yok ki ondan elde edilecek esanslar, laboratuvarda elde edilenlerden çok daha iyi ve faydalı olacaklardır. (Ebu'l Âlâ Mevdü-di, The Meaning of the Qur'an, Cilt VI, s. 80-81).

 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dengeli Beslenme
« Posted on: 26 Ağustos 2019, 04:02:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dengeli Beslenme rüya tabiri,Dengeli Beslenme mekke canlı, Dengeli Beslenme kabe canlı yayın, Dengeli Beslenme Üç boyutlu kuran oku Dengeli Beslenme kuran ı kerim, Dengeli Beslenme peygamber kıssaları,Dengeli Beslenme ilitam ders soruları, Dengeli Beslenmeönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &