kelam deneme soruları

(1/1)

zahdem:

KELAM 2.HAFTA
SORULAR

1-Hangisi selef metoduyla yazılmış tevhid ilmi  eserlerinden değildir?
a-M.Abduh,Risaletüt-tevhid
b-mansur el maturidi-kitabut- tevhid
c-cemaleddin el kasimi-kitabut-tevhid
d-hasan el lekkani-cevherett-tevhid

2Hangisi kelam ilmine verilen isimlerden değildir?
a-ilmul hak
b-usulüd-din
c- ilmul tevhid
d-fıkhul ekber

-3-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-tevhid ilmi iman esaslarını açıklarken akli izahlara,kelam ise nakli izahlara başvurur
b-kelam selef metodunu ,tevhid ilmi ise kelam metodunu kullanır
c-kelam sadece akli delillerden,tevhid ilmi ise hem akli hem nakli delillerden yararlanır
d- tevhid ilmi selef metoduna başvurur,kelam ise hem akli hem nakli delillere başvurur

4-özellikle selef alimleri kelam ilmine karşı çıkmışlardır hangisi bunun sebeblerindendir?
a-kelamın bidat ehli olan mutezili kişilerin elinde ortaya çıkması
b-kelamın peygamber döneminde olmayan bidat bir ilim olması
c- insanı itikadi meselelerde cüretkar bir şekilde söz söylemeye sevketmesi
d-hepsi

5- hangisi kelam ilmine karşı çıkarak onunla meşgul olmanın haram olduğunu savunanlardan değildir?
a-imam şafii
b-Abdulkahir bağdadi
c-imam malik
d-süfyan es-sevri

6-hangisi cüzi ve feri ilimlerden değildir?
a-tefsir
b-hadis
c-kelam
d-fıkıh

7-bir kısım kelam alimleri eserlerine usulüd-din isimini vermişlerdir hangisi bunlardan biri değildir?
a-ibn cevzi
b-fahreddin razi
c-m.pezdevi
d-abdulkahir bağdadi

8-islamiyet te kesinlikle inanılması gereken, iman edilmesi farz olan hususlara ne ad verilir?
a-mu'menun fih
b- mu'menun aleyh
c-mu'menun bih
d-mu'menun ileyh

9-Akaid ilmine giren iman esasları hangi metotlar kullanılarak incelenmiştir?
a-selef ve kelam metodu
b-kelam ve hadis metodu
c-halef ve selef metodu
d-halef ve kelam metodu

10-kelam ilmi için fıkhul ekber ismini ilk kim kullanmıştır?
a-ibn teymiyye
b-ebu hanife
c-pezdevi
d-a.bağdadi

11-hangisi kelam ilmine karşı çıkanlardan değildir?

a-selef metodunu benimseyenler
b-cahil mutaasıp olanlar
c-bozuk inançlı kötü niyetli olanlar
d-akli delilleri önemseyenler

12-ihtisas sahibi müslüman bir zümrenin kelam ilmiyle ilgilenmesinin farz-ı kifaye olduğunu söyleyen kimdir?
a-imam eşari
b-ibni haldun
c-imam gazali
d-süfyan es-sevri

13-kelam ilminin hangi ilimle ilişkisi yoktur?
a-akaid
b-fıkh
c-felsefe
d-ilmul ahval

14-usulüd-din ilmini benzer bir isimlendirmeyle ilk kullanan kimdir?
a-imam eşari
b-imam maturidi
c- ebu hanife
d-cüveyni

15-Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin,diğer ilimlerden daha üstün konumda olmasının sebeplerindendir?
a-konusunu, bilinebilen her şeyi ifade eden 'malum'olması
b-diğer islami ilimlerin dayandığı temel ilim olması
c- kullandığı deliller, vahiyle desteklenen akli deliller olması
d- hepsi


CVP.  1b 2a 3d 4d 5b 6c 7a 8c 9a 10b 11d 12c 13d 14a 15d

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc