Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(1/1)

Zehibe:

Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(26.05.2003 gün ve 25119 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.)

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik Sakarya Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar ile Devlet Konservatuvarında lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hususları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

 

Sakarya Üniversitesi'nin kısaltılmış adı "SAÜ"dür.

 

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 ve 44 üncü maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayalı olarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler de gözönünde bulundurularak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılma

 

Giriş Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 3 - SAÜ fakültelerine ve yüksekokullarına girebilmek için lisans öğrenimi ile ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarına alınacak öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir. Girişe hak kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Mazereti bulunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakını vasıtasıyla yaptırabilirler.

 

Danışmanlık

Madde 4 - Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, gerektiğinde öğretim üyelerinden danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, her birim kendi belirleyeceği esaslara göre "Öğrenci İzleme Dosyası" tutar.

 

Kayıt Yenileme

Madde 5 - Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

Her öğretim yılında Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencinin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

 

Kayıt yenileme, Yıliçi ve Final Sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup, sağlık mazeretinin kabulü için alınacak olan sağlık kurulu raporu dışındaki sağlık raporunun, Sakarya Üniversitesi sağlık kurumunca verilmesi veya diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Sakarya Üniversitesi sağlık kurumunca tasdik edilmesi gereklidir.

 

Yatay ve Dikey Geçişler, Çift Anadal Programı

Madde 6 - SAÜ içinden veya dışından SAÜ fakültelerinde, yüksekokullarında ve Devlet Konservatuarında yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır. Dikey geçişler hakkında "Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir. Bununla ilgili hususlar, "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi" ile belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Esasları

 

Öğretim Yılı

Madde 7- Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ile yaz öğretiminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Öğretim yılının başlangıç tarihi, sınav dönemleri ve tarihleri Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavları, cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

 

İlgili bölümlerin olumlu görüşü, fakülte, yüksekokul ve Devlet Konservatuarının önerisi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, SAÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği'ne göre uygulanır.

 

Öğretim

Madde 8- (16.10.2004 gün ve 25615 sayılı Resmi Gazete ile değişik) *  Öğretim; öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, ev çalışmaları eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuvar ve benzerlerinin süresi bir yarıyıldır. İngilizce destekli programda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hazırlanmış yönetmelik veya Senato esaslarına göre düzenlenir.

* Değişiklik 2004-2005 öğretim yılı başından geçerli olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Öğretim Planları

Madde 9 - Lisans programlarında yer alacak dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

 

Öğretim planına dahil olan staj çalışmaları, birimler tarafından, her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

 

Ön Şart

Madde 10 - Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, bölümün teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

 

Derse Yazılma

Madde 11 - Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda bütün derslere yazılmak zorundadırlar. Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise, haftalık programda çakışması durumunda en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere yazılabilirler. Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak bu şekilde yazılmama, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

 

Öğrenciler, üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren 2 hafta içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilirler. Ayrıca kayıt yaptırdığı bir dersten 4 hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

Güz ve bahar dönemlerinde öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam saat miktarı ile bu miktarın 1/3'ü oranındaki saatin toplamını aşamaz.

 

Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan ders alarak, daha kısa sürede mezun olabilmek için, alt yarıyıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasını en az BB = 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

 

Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

 

Bitirme Çalışması

Madde 12 - Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen meslekî düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi, ilgili kurulların görüşleri alınarak Senato tarafından hazırlanacak esaslarla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Durumu

 

Değerlendirme

Madde 13 - Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışmasının öğretim bakımından değerlendirilmesi, birim saat üzerinden yapılır. Dersler, seminerler, ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve bitirme çalışmasının bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir birim saattir. Bir derse bağlı uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftada bir saati yarım birim saat olarak kabul edilir.

 

Derslerin Yapılma İlkeleri

Madde 14 - a) Her yarıyılın ilk haftası, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sisteminin ayrıntıları, dersi verecek öğretim elemanı tarafından önerilir ve bölüm başkanlığınca ilan edilir. Herhangi bir ders için, yarıyıl içi değerlendirmesinde en az iki kısa sınav, bir ödev ve bir yarıyıl içi sınavının yer alması zorunludur. Mazeretleri dolayısıyla yıliçi sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

 

b) Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Bunu sağlayamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler.

 

c) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarı değerlendirmesine yönelik tüm yarıyıl içi çalışmalarının sonuçlarını, bu çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere ilan etmekle yükümlüdürler.

 

d) Mazeretleri dolayısıyla yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde, yarıyıl sonu mazeret sınavlarında kullanabilirler.

 

e) Bir dersin başarı durumu yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde, başarı notu olarak öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına üç nüsha olarak teslim edilir.

 

Başarı Notu

Madde 15 - Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Yapılacak değerlendirmede sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak adlandırılan bu değerlendirme sonunda, o derse ait başarı notu, aşağıda karşılıkları verilmiş olan harf takdir olunarak verilir. Mutlak notu %40 ın altında olan öğrenciler, bağıl notlarına bakılmaksızın FF notu alırlar.

Başarı Derecesi
   

Başarı Notu
   

Katsayı
   

Puanı

Pekiyi
   

AA
   

4.00
   

90-100

İyi-Pekiyi
   

BA
   

3.50
   

85-89

İyi
   

BB
   

3.00
   

80-84

Orta-İyi
   

CB
   

2.50
   

75-79

Orta
   

CC
   

2.00
   

65-74

Zayıf-Orta
   

DC
   

1.50
   

58-64

Zayıf
   

DD
   

1.00
   

50-57

Başarısız
   

FF
   

0.00
   

49 ve aşağı

Yeterli
   

YT
   

--
   

--

Yetersiz
   

YZ
   

--
   

--

Muaf
   

MU
   

--
   

--

Devamsız
   

DZ
   

0.00
   

--

Sınava Girmeme
   

GR
   

0.00
   

--

 

Buna göre,

 

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını belirtir.

c) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

d) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.

e) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

f) YT notu, diğer üniversitelerden alınmış ve başarılmış derslerin başarı notu olarak verilir.

g) MU notu, ders planından kaldırılan dersler ile muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ve Yükseltilmesi

Madde 16 -Ağırlıklı genel not ortalaması; ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısının, birim saatle çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının birim saatler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Ancak (ilgili bölümlerde temel ders niteliğinde olanlar hariç ) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı derslerinin notları ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz. Ağırlıklı genel not ortalaması, iki haneli ondalık sayı ile belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla alınan derslerde son not geçerlidir. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınmamış dersler, ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

 

(17.07.2004 gün ve 25525 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik ile ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkra ise yürürlükten kaldırılmıştır.) Dördüncü yarıyıl sonunda öğrencilerin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonuna kadarki ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 1.80'e yükseltilmiş olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını 1.80'e çıkarıncaya kadar, üst yarıyıllardan ders alamazlar."

 

Üniversitemize dikey geçişle kayıt olan öğrencilerden intibak sınıflarında, başarısız dersleri olmayan ve ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80 olan öğrenciler başarılı, diğer öğrenciler ise başarısız sayılırlar ve Üniversiteyle ilişkileri kesilir.

 

Onur Öğrencileri

Madde 17 - Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve yarıyılın not ortalaması 3,00 � 3,50 olan öğrenciler, Onur Öğrencisi ve 3,51- 4,00 arasındaki öğrenciler, Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından kendilerine verilir.

 

Sınav Programları ve Yeri

Madde 18 - Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en geç bir ay önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde veya Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

 

Sınav Şekli

Madde 19 - Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek öneri üzerine ilgili kurullar, sınavın sözlü, sözlü-yazılı veya uygulamalı yapılmasına da karar verebilir. Bu husustaki kararın, yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir ay içinde verilerek ilan edilmesi şarttır.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 - Öğrenci bir dersin başarı notuna itirazını, bu notun internet üzerinden ilanından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı veya elektronik posta (e-mail) ile yapabilir. İlgili öğretim elemanı, dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Öğrenci, sonucun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süresi ve Mezuniyet

 

Ek Öğretim Süreleri ve Öğrenimi Tamamlama

Madde 21 - SAÜ' ye kayıtlı lisans öğrencilerinin normal öğretim süreleri; azami 7 yıldır. Bu süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, derslerin açıldığı güz ve bahar yarıyılı final sınavlarında kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, bitirme çalışması hariç, 5 veya 4 derse indirenlere 3 yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız ders sayısını 5 veya 4 derse indirenlere 4 yarıyıl, 3 veya daha az derse indirenlere ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak yıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

 

Mezuniyetlerine tek dersi kalan veya mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, ilgili öğrenci işlerine derslerinden bir tanesinin ismini belirten dilekçe ile başvurarak, güz ve bahar yarıyılı ile yaz okulunun mazeret sınav haftasının son günü, bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkından yararlanırlar. Hiç alınmamış dersten tek ders sınav hakkı kullanılamaz. Tek ders sınavına girip mezun olmak için gerekli olan 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere aldığı derslerden, istedikleri kadarına yazılarak öğrenimlerine devam ederler.

 

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda, mezun olabilmek için, kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan dersler varsa, öğrencilerin bunlara yönetmelik hükümlerine göre yazılarak en geç iki yıl içinde başarısız ders sayılarını üç ve daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Bu iki yıllık ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenciler, sınırsız sınav hakkından yararlanır.

 

Yedi yıllık azami süreden önce, mezun olmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğrenciler, birimlerine dilekçe ile başvurarak, bu derslerden açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler.

 

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere aldığı derslerden yeteri kadarına yazılarak, öğrenimlerine devam ederler. Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

 

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim - öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir.

 

Öğrenimi Bitirme ve Derecesi

Madde 22 - Yükseköğretim kurumları öğretim planında gösterilen öğrenimini izleyip tümünden başarılı olmuş, ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sözü edilen diploma verilir. Lisans öğrenimlerini bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, devam ettikleri bölüm, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir.

 

Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi;

Başarı notu 3.50 (dahil) - 4.00 olanlar "pekiyi"

Başarı notu 3.00 (dahil) - 3.49 (dahil) olanlar "iyi"

olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri belirtilmez.

 

Diploma

Madde 23 - Sakarya Üniversitesi fakültelerinde, yüksekokullarında ve Devlet Konservatuarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksek-okul, konservatuar ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans (SAÜ) diplomaları verilir. Gerektiğinde, öğrenim görülen alanlara göre verilecek unvan Senato tarafından belirlenir. Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi (güz, bahar ve yaz dönemi) de yazılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İzin ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 24 - Öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavına giremez.

 

Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç onbeş gün içinde birimine başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yönetim kurullarınca kabul edilebilecek ekonomik ve diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu taktirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. Yönetim kurullarınca verilen izinler, öğretim süresinden sayılmaz.

 

Üniversiteden Ayrılma

Madde 25 - Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. SAÜ' ye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 26 - 02/05/2000 tarihli ve 24037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - Yükseköğretim programlarına 1995 ve daha önce girişli öğrenciler başarılı oldukları dersler dışındaki yeni alacakları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak bu öğrencilerde üst yarıyıllardan ders alınabilmesi için gerekli olan 1.80 ağırlıklı genel not ortalaması şartı ile öğrenimini tamamlamış sayılması için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz ve bu öğrenciler bulundukları yarıyılın bir üst yarıyılından ders alamazlar. Aldıkları derslerden, tek ders sınavından, sınırsız sınav hakkından ve ek sınavlardan (DD) ve daha yüksek başarı notu aldıkları taktirde bu dersten başarılı sayılırlar.

 

Yürürlük

Madde 27 - Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

zahdem:
bizde lisans tamamlama programına kaydolabilirmiyiz.

Zehibe:
Zaten o programdasınız hocam  :)

ilahiyatlı:
genellikle sakarya ilitamn derslerinin zor olduğu söylenir.sizin fikriniz nedir?

Zehibe:
Benim fikrim çalıştıktan sonra başarılmayacak şey yoktur :) Sakarya ilitam dersleri güzel dersler mesela Ankara ilitam okuyan arkadaşlar var derslerinden hiç memnun değil hep felsefe ağırlıklı dersler diyorlar.

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc