> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  (Okunma Sayısı 26656 defa)
26 Ocak 2010, 18:21:50
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 26 Ocak 2010, 18:21:50 »
Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(26.05.2003 gün ve 25119 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.)

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


 

Amaç ve Kapsam


Madde 1 - Bu Yönetmelik Sakarya Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar ile Devlet Konservatuvarında lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hususları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

 

Sakarya Üniversitesi'nin kısaltılmış adı "SAÜ"dür.

 

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 ve 44 üncü maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayalı olarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler de gözönünde bulundurularak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılma


 

Giriş Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 3 - SAÜ fakültelerine ve yüksekokullarına girebilmek için lisans öğrenimi ile ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Konservatuvarına alınacak öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir. Girişe hak kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Mazereti bulunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakını vasıtasıyla yaptırabilirler.

 

Danışmanlık

Madde 4 - Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, gerektiğinde öğretim üyelerinden danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, her birim kendi belirleyeceği esaslara göre "Öğrenci İzleme Dosyası" tutar.

 

Kayıt Yenileme

Madde 5 - Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

 

Her öğretim yılında Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencinin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

 

Kayıt yenileme, Yıliçi ve Final Sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup, sağlık mazeretinin kabulü için alınacak olan sağlık kurulu raporu dışındaki sağlık raporunun, Sakarya Üniversitesi sağlık kurumunca verilmesi veya diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Sakarya Üniversitesi sağlık kurumunca tasdik edilmesi gereklidir.

 

Yatay ve Dikey Geçişler, Çift Anadal Programı

Madde 6 - SAÜ içinden veya dışından SAÜ fakültelerinde, yüksekokullarında ve Devlet Konservatuarında yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır. Dikey geçişler hakkında "Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir. Bununla ilgili hususlar, "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi" ile belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Esasları


 

Öğretim Yılı


Madde 7- Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ile yaz öğretiminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Öğretim yılının başlangıç tarihi, sınav dönemleri ve tarihleri Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavları, cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

 

İlgili bölümlerin olumlu görüşü, fakülte, yüksekokul ve Devlet Konservatuarının önerisi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, SAÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği'ne göre uygulanır.

 

Öğretim

Madde 8- (16.10.2004 gün ve 25615 sayılı Resmi Gazete ile değişik) *  Öğretim; öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, ev çalışmaları eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuvar ve benzerlerinin süresi bir yarıyıldır. İngilizce destekli programda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hazırlanmış yönetmelik veya Senato esaslarına göre düzenlenir.

* Değişiklik 2004-2005 öğretim yılı başından geçerli olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Öğretim Planları

Madde 9 - Lisans programlarında yer alacak dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

 

Öğretim planına dahil olan staj çalışmaları, birimler tarafından, her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

 

Ön Şart

Madde 10 - Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, bölümün teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

 

Derse Yazılma


Madde 11 - Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda bütün derslere yazılmak zorundadırlar. Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise, haftalık programda çakışması durumunda en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere yazılabilirler. Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak bu şekilde yazılmama, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

 

Öğrenciler, üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren 2 hafta içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilirler. Ayrıca kayıt yaptırdığı bir dersten 4 hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

Güz ve bahar dönemlerinde öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam saat miktarı ile bu miktarın 1/3'ü oranındaki saatin toplamını aşamaz.

 

Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan ders alarak, daha kısa sürede mezun olabilmek için, alt yarıyıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasını en az BB = 3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

 

Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

 

Bitirme Çalışması

Madde 12 - Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen meslekî düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışmasını alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi, ilgili kurulların görüşleri alınarak Senato tarafından hazırlanacak esaslarla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Durumu

 

Değerlendirme<...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
« Posted on: 03 Aralık 2022, 18:31:59 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği rüya tabiri,Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mekke canlı, Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kabe canlı yayın, Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üç boyutlu kuran oku Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kuran ı kerim, Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği peygamber kıssaları,Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilitam ders soruları, Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğiönlisans arapça,
Logged
28 Ocak 2010, 01:47:11
zahdem

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2.060


Site
« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2010, 01:47:11 »

bizde lisans tamamlama programına kaydolabilirmiyiz.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

28 Ocak 2010, 11:58:47
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« Yanıtla #2 : 28 Ocak 2010, 11:58:47 »

Zaten o programdasınız hocam  :)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Ağustos 2010, 09:00:51
ilahiyatlı

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #3 : 24 Ağustos 2010, 09:00:51 »

genellikle sakarya ilitamn derslerinin zor olduğu söylenir.sizin fikriniz nedir?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Ağustos 2010, 09:15:41
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« Yanıtla #4 : 24 Ağustos 2010, 09:15:41 »

Benim fikrim çalıştıktan sonra başarılmayacak şey yoktur :) Sakarya ilitam dersleri güzel dersler mesela Ankara ilitam okuyan arkadaşlar var derslerinden hiç memnun değil hep felsefe ağırlıklı dersler diyorlar.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &