ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Rabbani Yol ve Sunnetullah > Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri  (Okunma Sayısı 776 defa)
25 Ocak 2012, 12:31:25
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 25 Ocak 2012, 12:31:25 »Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri

Geçmişte helak edilen bütün kavimlerin, bekleme­dikleri veya kendilerine bildirilmeyen bir helakla karşılaş­madıklarını belirtmiştik. Helak edilen bütün kavimler, toplumları helak eden bu Sünnetullah gerçeği ile uyarılıp-ikaz edilmişlerdir.

Şanı yüce Rabbimiz hiçbir ülkeyi, hiçbir halkı gafil bir halde iken helak etmemiştir. Çünkü bu konuda da Rabbimizin kesin ve değişmeyen sünneti vardır.

 Biz hangi ülkeyi helak ettikse, muhakkak o ülke halkını uyaranlar olmuştur. Onlara öğüt verilmiştir. Biz zulmetmiş değiliz. Şuara 208.209

Bunun sebebi, Rabbinin ülkeler halkını gafil hal­deler iken onları zulüm ile helak edici olmadığından­dır. En'am 131

Ayet-i kerimelere dikkat edilirse, şanı yüce Rabbi­miz gafil olan bir ülkenin helak edilmesini 'zulüm' olarak ifade etmektedir. "Biz zulmetmiş değiliz" veyâ "Rabbin zulüm ile helak edici değildir" buyruğu ile ülkelerin ga­fil haldeler iken helak edilmedikleri, edilmeyecekleri bildi­rilmektedir.

Meselenin bu noktasında bir ülkede yaşayan Fira­vunların ve Firavunları destekleyen mustazafların top­yekün helak edilmesi ile ahiret azabını birbirinden ayrı değerlendirmemiz gerekir. Dünyevi helak ile ahiret azabı birbirinden ayrı şeylerdir. Ahiret azabında helak yoktur. Cehennem azabına müstehak olan müşrikler ve kafir­ler, cehennem azabının şiddeti karşısında helak olabil­mek için Rabbimizin onları helak etmesi için- feryat ede­cekler, fakat bu istekleri kabul edilmeyecektir. Birçok ayet-i kerimede beyan edildiği gibi dünyevi helak ile ahi­ret azabı birbirinden ayrı, birbirinden farklı şeylerdir.

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve böylece

kendilerine hiç ummadıkları yönden azap geliverdi. Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı elbette dâha büyüktür. Bunu bilselerdi. Zümer 25.26

Hiçbir ülkeyi gafil halde iken dünyevi helak ile azaplandırmayacağını beyan eden Rabbimiz, helakını veya kurtuluşunu murad ettiği kavimlere mutlaka ve mut­laka uyarıcılar göndermiştir. Söz konusu ülke halkına emirlerini ve bu emirlere karşı gelirlerse sünneti ile he­lak olacaklarını bildirmiştir.

Senin Rabbin, ana merkezlerine ayetlerimizi oku­yan bir resul göndermedikçe ülkeleri yıkıma uğratıcı degildir. Biz ancak halkı zulmetmekte olan ülkeleri helak ederiz. Kasas 58.59

Biz bir ülkeyi yıkıma uğratmak istediğimiz za­man, oranın nimet ve refahtan şımarmış elebaşlarına emirlerimizi bildiririz. Onlar ise onda (emirlerimizde) bozgunculuk yaparlar. Artık onun üzerine hüküm hak olur ve o ülkeyi kökünden helak ederiz. İsra 16

Sünnetullah'ta ilgili bu gerçek kavrandığı zaman, peygamberlerin gönderiliş gayesi dâha iyi anlaşılacak­tır. Peygamberler kavimlerini İlahi hükümlerle Allah'a kulluğa davet etmişler ve bu daveti kabul etmezlerse Rabbimizin kesin ve değişmeyen sünneti ile helak ola­caklarını bildirmişlerdir. Hepimizin bildiği gibi Resulullah (s.a.v.) son peygamberdir. Ancak Resulullah (s.a.v.)'in son peygamber olması ve Rabbimizin başka peygamber göndermeyeceği gerçeği, Resulullah (s.a.v.)'in vefatın­dan sonraki insanların, toplumların, ülkelerin peygamber mesajından mahrum kalacakları anlamına gelmez. Çünkü Resulullah (s.a.v.)'in tebliğ ettiği Rabbani mesajı -yani Kur'an'ı Kerim'i- kıyamete kadar muhafaza ede­ceğini beyan eden Rabbimiz, bu peygamber mesajını kıyamete kadar yaşayacak insanlara, toplumlara ve ülkelere tebliğ etme görevini, Resulullah {s.a.v.)'e ümmet olan dünya müslümanlarına ve bu müslüman­ların arasında bulunan seçkin alimlere yüklemektedir.

Peygamberlerin bizatihi olmadığı bu dönemlerde, peygamber mesajını dünya insanlarına bu kutlu müslü­manlar götüreceklerdir. Çünkü Resulullah (s.a.v.)'in da­veti, Resulullah (s.a.v.)'in vefatıyla son bulan bir davet değildir. Bu davet, peygamberlere ümmet olma şuurundaki seçkin müslümanlar tarafından kıyamete kadar gündeme gelecektir.

Cahiliyenin yerleştiği bir toplumda tevhidi mücadele ile görevlendirilen Resulullah (s.a.v.) insanları nasıl ki İlahi hükümlerle Allah'a kulluğa davet etmiş ve Sünne­tullah gerçeği ile uyarıp-ikaz etmişse;  günümüz müslümanları da dünya insanlarını İlahi hükümlerle Al­lah'a ve kulluğa davet edecekler ve Sünnetullah gerçeği ile uyarıp-ikaz edeceklerdir. Çünkü, dünya insanları Kur'an'ı Kerim'e inansalar da, inanmasalar da, akibetleri bu yüce Kitap'taki hükümlere ve bu yüce Kitap'taki ka­nunlara göre olacaktır.

Ne yaparlarsa ne ile karşılaşacakları, bu yüce Ki­tap'ta açıkça bildirilmiştir.

Yerçekimi kanununu inkar eden bir insan, yerçekimi kanunundan kurtulmayacağı gibi, İlahi kanunları inkar eden insanlar, toplumlar veya ülkeler de, inkar ettikleri bu kanunlardan kurtulamaya­caklardır.

İsteseler de, istemeseler de akibetleri kendilerine bildirilen bu Kitab'a göre olacaktır.

Biz hiçbir ülkeyi bilinen bir kitabı (yazısı, hükmü) olmaksızın helak etmedik. Hicr 4

Günümüzdeki dünya müstekbirleri ve bu müstek­birleri destekleyen dünya mustazafları da Allah'ın hü­kümleri ile karşı karşıya getirilecekler ve bu hükümleri yalanladıkları zaman Rabbimizin kesin ve değişmeyen sünneti ile helak olacakları kendilerine bildirilecektir.

Beşeri anlayışlar ve değerlendirmeler ile müstek­birlere veya mustazaflara öğüt vermenin fayda sağlamayacağı zannına kapılınsa bile, bu delilsiz ve mesnetsiz zan, dünya müslümanlarını İlahi davetten alıkoymamalıdır. Kur'an'ı Kerim'de, bu şekilde düşünen ve davetten umudsuz olan insanlar açık bir şekilde uyarılmaktadır.

Aralarından bir topluluk; "Allah'ın (dünyada) helak edeceği veya (ahirette) şiddetli azaba uğratacağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?" dediler. Öğüt verenler; "Rabbinize karşı bir özür için ve umulur kİ sakınırlar" dediler.

Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, Biz kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulme sapanları da yapmakta oldukları fısk dolayısıyla pek zorlu bir azapla yakalayıverdik. A'raf 164.165

Bu İlahi buyruk ile Rabbani davetin neden ve niçin yapılacağı beyan edilmektedir. Tebliğin faydasız olacağı zannı ile öğüt vermekten ictinap eden kimselere verilen cevap açıktır.

"Rabbinize karşı bir özür için ve umulur ki sakı­nırlar. "

İlk neden özürdür. Bu özürü hem kendi açımız­dan, hem de onların açısından değerlendirmeliyiz.

Rabbimizin emrettiği İlahi daveti gündeme getir­mekle, insanları İlahi hükümlerle Allah'a kulluğa davet et­mekle ve bu daveti kabul etmezlerse karşılaşabilecekleri akibeti onlara bildirmekle, bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz.

Bu görevi yerine getirdiğimiz zaman şanı yüce Rabbimize karşı "Ya Rabbi azaba müstahak olan bu in­sanların durumundan bizler sorumlu değiliz. Çünkü em­rettiğin hükümleri, gücümüz nisbetince onlara bildir­dik." diyerek, mazur olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu Rabbani görevi yerine getirdiğimiz zaman bizlerin beyan edeceği bir özürü olurken, daveti reddeden kimselerin de hiçbir özürleri olmayacaktır, İlahi daveti reddeden kimseler "Ya Rabbi bilmiyorduk, bizlere bildirilmemişti." diyerek bir özür ileri süremeyeceklerdir. Tabi ki İlahi da­veti bu insanlara iletmesek, bu sefer bizim Rabbimize karşı beyan edeceğimiz bir özürümüz olmayacak ve kötülük yapanların uğrayacağı azap bizlere de dokuna­caktır.

Oysa ki Rabbimiz, bildiğimizi bildirmemizi ve bize bildirilen İlahi hükümlerle bu insanları açıkça uyar­mamızı emretmektedir. Bu insanlar açıkça uyarılmalı ki, Rabbimize karşı beyan edecekleri bir özürleri, bir maze­retleri olmasın.

Ülkeleriyle, saraylarıyla, askerleriyle birlikte helak edildikleri zaman, gafil oldukları ve kendilerine bildirilme­yen bir helakla karşılaşmış olmasınlar,

Eğer biz onları daha evvel (uyarmazdan önce) azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz diyecek­lerdi ki: "Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de şu zillete ve rüsvaylığa uğramadan önce Senin ayetlerine tabi olsaydık" Taha 134

Dünya müslümanlarının bu İlahi hükümleri idrak etmeleri ve eylemlerine bu idrak ile yön vermeleri gere­kir. Rabbani davete muhatap olan dünya insanlarına mutlaka ve mutlaka bu davet götürülecektir. Haktan ve hakikatten habersiz olan insanları, toplumları, devletleri gizli faaliyetlerle helak etmeye çalışmak, müslümanlara emredilen Rabbani bir davranış değildir. Bu gibi faali­yetleri yürüten kimselerin, Rabbimizden yardım isteme­ye de hakları yoktur. Çünkü Rabbimizin emrettiği dav­ranış, emrettiği yol bu değildir.

Dünya insanları açık, apaçık ayetlerle cennete da­vet edilecekler, bu daveti reddettikleri ve küfürlerinde ısrar ettikleri zaman cehenneme terkedileceklerdir. Hiçbir peygamber, kavmini cennete davet etmeden ce­henneme terketmemiştir. Peygamber varisi alimlerin ve bu alimlere tabi olan müslümanların da bu sünnete dik­kat etmeleri gerekir.

İlahi davetin gündeme getirilişindeki ilk nedenin özür olduğunu belirtmiştik. Aynı ayet-i kerimede ikinci neden de zikredilmektedir.

"Umulur ki sakınırlar!"

İlahi davetin gündeme getirilişindeki ikinci neden, onların kurtuluşunu arzu ve umud ettiğimiz içindir.

Belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar, belki firavunluktan ve firavunlara kulluktan vaz­geçerler, belki hakkı bilip, batıldan ictinap ederler, belki kurtuluş bulurlar, belki…[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 09:23:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri rüya tabiri,Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri mekke canlı, Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri kabe canlı yayın, Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri Üç boyutlu kuran oku Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri kuran ı kerim, Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri peygamber kıssaları,Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri ilitam ders soruları, Gafil haldeler İken Helak Edilmeyecekleri önlisans arapça,
Logged
17 Şubat 2018, 15:38:16
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.137


« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2018, 15:38:16 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri ıslamın  gerektirdiği şekilde yaşayan ve hem kendini hem çevresini kurtaran ıslam için çalışan ve helak olmakdan azabdan kurtulan kullardan olalim inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Şubat 2018, 00:44:36
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.603« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2018, 00:44:36 »

Aleykümüsselam hiçbir kavim bilmediği için helak edilmemiş bildiği halde inkar ettiği için helak edilmiştir gafletten dolayı başlarına felaket gelmemiştir inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Mart 2018, 12:26:55
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.011Site
« Yanıtla #3 : 31 Mart 2018, 12:26:55 »

Ve aleykümüsselam Toplumlar her daim Peygamberler tarafından uyarilmislardir Yani Allah Teâlâ insanları ikaz etmiştir Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
31 Mart 2018, 13:58:46
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.137


« Yanıtla #4 : 31 Mart 2018, 13:58:46 »

Aleykumselam.rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &