ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Peygamberimizin Hayatı > Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi  (Okunma Sayısı 1560 defa)
29 Mayıs 2011, 14:26:41
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 29 Mayıs 2011, 14:26:41 »Rasulullahın Sadece Peygamberlerin Bileceği Sorular Hakkında Yahudilere Cevap Vermesi

503) Enes şunu anlattı:

Rasûlullah (s.a.v.) Medine'ye hicret edince, Abdullah İbn Selam onun yanına geldi ve:

-Ey Allah'ın Rasulü! Sana üç soru soracağım ki, bu soruların ce­vabını ancak peygamber olan bilir, dedi. Peygamber  (s.a.v.):

- "Sor" dedi. Abdullah Ibn Selam:

-Kıyamet alametlerinin ilki nedir? Cennetlikler ilk önce hangi ye­meği yiyecekler? Çocuk niçin baba ve annesine benzer? dedi. Rasûlullah (s.a.v.):

- "Biraz önce bunları Cebrail bana haber verdi" dedi. Abdullah tbn Selam:

-O (Cebrail), yahudilerin düşmanı olan meleklerdendir, dedi. Rasûlullah (s.a.v.):

-  "Kıyametin alametlerinin ilki, insanları doğudan batıya top­layan bir ateştir. Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek de balık ciğerinin sarkmış olan fazlasıdır.

Çocuğun baba ve annesine gelince, erkeğin suyu kadınınkinin ö-nüne geçerse, çocuk babaya benzer. Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçerse, çocuk anaya benzer" dedi. Bunun üzerine Abdullah tbn Selam:

-Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Rasulü olduğu­na şehadet ederim, dedi.

Daha sonra Abdullah îbn Selam şunu söyledi:

-Ya Rasulellah! Yahudiler iftiracı bir millettir. Eğer onlar benim müslüman olduğumu duyar öğrenirlerse, senin yanında bana iftiralarda

bulunurlar. Onlara adam gönder gelsinler ve aranızdaki İbn Selam de­nen adam nasıldır diye sor.

Rasûlullah (s.a.v.) onlara adam gönderip getirtti ve:

- "Aranızdaki tbn Selam nasıl bir adamdır?" diye sordu. Yahudiler:

- O, bizim en hayırlımızdır ve en hayırlımızın oğludur. O, bizim a-limimizdir ve alimimizin oğludur. Bizim en derin alimimizdir ve en de­rin alimimizin oğludur, dediler. Rasûlullah  (s.a.v.):

- "O müslüman olduysa ne dersiniz? dedi. Yahudiler: -Allah, onu böyle birşeyden korusun! dediler. îbn Selam çıkıp:

-Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim, dedi. Bu defa yahudiler:

-O, bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün oğludur, o bizim en cahilimiz ve en cahilimizin oğludur, dediler. Abdullah Ibn Selam:

-Ya Rasulellah! Zaten korktuğum buydu, dedi. [148]

504) îbn Abbas şunu anlattı: Bazı yahudiler Rasûlullah'a gelip:

-Ebu'l-Kasım! Biz sana beş şeyi soracağız. Eğer bunların cevabını verebilirsen, senin peygamber olduğunu kabul edip sana tabi olacağız, dediler. Rasûlullah (s.a.v.), İsrail'in oğullarından aldığı şekilde yahudi-lerden söz aldı. Çünkü onlar şöyle demişlerdi: "Söylediklerimize Allah vekildir." [149] Yahudiler:

-Bize Peygamberin alametini anlat, dediler. Peygamber (s.a.v.):

- "Onun gözleri uyur, kalbi uyumaz" dedi. Yahudiler:

-Bize çocuğun niçin kız olduğunu niçin de erkek olduğunu söyle, dediler. Rasûlullah  (s.a.v.):

- "iki su birleşir. Kadının suyu erkeğinkine üstün gelirse, çocuk kız olur. Eğer erkeğin suyu kadınmkine üstün gelirse, çocuk erkek olur" dedi. Yahudiler:

-Doğru söyledin, dediler ve: israil kendisine neyi haram kılmıştı? dediler. Rasûlullah  (s.a.v.):

-" O, siyatikten rahatsızdı. Develerin etlerinden ve sütlerinden başka kendine uygun birşey bulamadı ve bundan dolayı onları haram kıldı" dedi. Yahudiler:

-Doğru söyledin, dediler ve: Bize Ra'd'ın ne olduğunu söyle, dediler. Rasûlullah  (s.a.v.):

-  "Ra'd, meleklerden bulutlarla görevli olanıdır. Elinde ateşten kamçılar vardı. Onlarla bulutlan Allah'ın dilediği yere sürer" dedi. Ya­hudiler:

-  O halde bu işittiğimiz ses nedir? diye sordular. Rasûlullah da (s.a.v.):

- "Onun sesidir" dedi. Yahudiler:

- Doğru söyledin. Ancak bir tanesi kaldı ki, eğer onu da cevaplan-dırırsan, sana tabi oluruz. Hiçbir peygamber yoktur ki ona bir melek semadan haber getirmesin. Sana Allah'tan kim haber getiriyor? dediler. Rasûlullah (s.a.v.):

- "Cebrail" diye cevap verdi. Onlar:

- Cebrail mi? O, savaş ve çarpışmayı indiren melektir.  O, bizim düşmanımız olan meleklerdendir. Keşke rahmeti, nebatı ve yağmuru indiren Mikaü'in adını söyleseydin, dediler. Bunun üzerine yüce Allah:

"De ki: Cebrail'e kim düşmansa, şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o in­dirmiştir" [150] ayetini indirdi.[151]

505) Abdullah anlattı:

Ashabıyla konuşurken bir yahudi Rasûlullah'a (s.a.v.) uğradı. Ku-reyşliler:

-Ey Yahudi! Bu, peygamber olduğunu iddia ediyor, dediler. Yahu­di:

-Ona peygamber olandan başkasının bilemeyeceği birşeyi soraca­ğım, dedi. Gelip oturdu ve: Muhammedi insan neden yaratılıyor? dedi. Rasûlullah  (s.a.v.):

- "Ey yahudi, hepsinden yaratılır. Erkeğin nutfesinden ve kadının nutfesinden. Erkeğin nutfesi kalındır. Kemik ve sinirler ondandır. Ka­dının nutfesi incedir. Kan ve et de ondandır" dedi. [152]

Yahudi kalkıp:

-Senden önceki de böyle söylüyordu, dedi.

506) Rasulullah'ın azatlı kölesi Sevban şöyle anlattı:

Rasûlullah'm (s.a.v.) yanında ayakta duruyordum. Yahudi alim­lerinden biri gelip:

-Es-Selamu aleyke, Muhammedi dedi. Bunun üzerine onu öyle bir ittim ki az daha yere yuvarlanıyordu. Yahudi alimi:

- Beni niçin itiyorsun? dedi. Ben:

- Ya Rasulellah! desene, dedim. Yahudi:

-  Biz onu sadece ailesinin verdiği adla çağırırız, dedi. Peygamber (s.a.v.):

- "Gerçekten ailemin bana verdiği adMuhammed'dir" dedi. Yahudi:

- Sana bazı şeyler sormaya geldim, dedi. Rasûlullah   (s.a.v.):

- "Söylersem sana bir faydası olacak mı? dedi. Yahudi: - Kulaklarımla dinlerim, dedi.

Rasûlullah (s.a.v.) elindeki bir değnekle yere bazı çizgiler çizerek:

- "Sor" dedi. Yahudi:

-Yerle göklerin başka bir şekle çevrileceği gün insanlar nerede o-lacaklar? dedi. Rasûlullah   (s.a.v.):

- "Köprünün yanında karanlık içinde" dedi. Yahudi:

-insanlardan köprüyü ilk geçen kim olacak? diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.):

- "Fakir muhacirler" buyurdu. Yahudi:

- Cennete girerken onlara verilecek hediye nedir? dedi. Rasûlullah (s.a.v.):

- "Balık ciğerinin ziyadesi" dedi. Yahudi:

-Onun arkasından yiyecekleri ne olacak? dedi. Rasûlullah (s.a.v.):

- "Onlara cennetin etrafında otlayan cennet öküzü kesilecek" dedi. Yahudi:

-Onun üstüne ne içecekler? dedi. Rasûlullah   (s.a.v.):

- "Orada, selsebil denilen bir pınardan içecekler, dedi. Yahudi:

-Doğru söyledin, dedi ve şunu ilave etti: Ben sana yeryüzünde ya­şayanların bir peygamberden yahut bir veya iki kişiden başka hiçbirinin bilemeyeceği birşeyi sormaya geldim. Rasûlullah  (s.a.v.):

- Söylersem sana faydası olur mu? dedi. Yahudi:

-Kulaklarımla dinlerim. Sana çocuğun nasıl meydana geldiğini sormaya geldim. Rasûlullah  (s.a.v.):

-" Erkeğin menisi beyaz, kadının menisi sandır. Bunlar bir araya gelir de, erkeğin menisi kadınınkine üstün gelirse, Allah'ın izniyle çocuk erkek olur. Kadının menisi erkeğinkine üstün gelirse, Allah'ın izniyle çocuk, kız olur" buyurdu. Yahudi:

-Doğru söyledin, sen gerçekten bir peygambersin, deyip çekip gitti.

Arkasından Rasûlullah  (s.a.v,):

-  "Bu adam bana sormak istedilerini sordu. Ben onun sordukları hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Allah onları bana bildirdi" dedi. [153]


[148] Buharî, Sahih, 4/160, 5/88, 6/23; İmam Ahmed, Musned, 3/108, 189; Beyhakî, Dölailu'n-Nubuvve, 2/251, 6/261; Ibn Ebi Asım, el-Evail, 193; Tarihu İbn Asakir, 5/66, 7/447; Suyutî, Cami', 4303; İbn Hacer, Fethu'l-Bari, 7/272, 8/165, 11/378; İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nİhaye, 3/211,6/95

[149] Kasas Suresi, 28

[150] Bakara Suresi, 97

[151] İmam Ahmed, Musned, 1/274; Ebu Nuaym, Hılyetu'l-Evliya, 4/305; Ibn Kesir, Tefsir, 1/186, 2/62,269; el-Bidayeve'n-Nihaye, 6/173; Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 6/266, 267.

[152] İmam Ahmed, Musned, 1/465

[153] Müslim, Sahih, kitab'ul-hayd, 34; Taberanİ, Mucemu'l-Kebir, 2/88; Tefsiru'l-Kurtubi, 4/7; Tefsiru İbn Kesir, 4/437; Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 6/264.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi
« Posted on: 20 Eylül 2019, 10:54:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi rüya tabiri,Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi mekke canlı, Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi kabe canlı yayın, Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi Üç boyutlu kuran oku Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi kuran ı kerim, Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi peygamber kıssaları,Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesi ilitam ders soruları, Rasulullahın Yahudilere Cevap Vermesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &