ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Peygamber Kıssaları => Konuyu başlatan: Ekvan üzerinde 18 Haziran 2009, 19:56:37Konu Başlığı: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Ekvan üzerinde 18 Haziran 2009, 19:56:37
ÇOK SEVDİĞİ NE İSE

Hz. Musa Aleyhisselâm zamanında evliyaullahtan ve meşâyihi kiramdan ve büyük ulemadan Belam Bin Bâûr isminde bir kimse vardı ki, duası kabul olunur, mürşid-i kâmil, fazilet ve marifet sahibi bir zat idi. Tam 400 yıl gece-gündüz Cenabı Hak'ka ibadet etmişti. Hatta zaman olurmuş ki bir secdede dört gün dört gece durur, tesbih ve tahmid okurmuş. Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin vahdaniyyetine dâir 700 tane kitab te'lif ve tasnif etmiş. Ve mihrablarında oturup daima insanları irşad ile meşgul olurmuş. Bazan da 700 müridi ile birlikte havada uçarlarmış.

İşte bu vasıflarda bir kimseyi, Cenabı Hak ibadetinden reddedip, güneşe tapan kâfirlere ilhak eylemiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki «Femeselühû Kemeselil-Kelbi» âyet-i celîlesi bunun hakkında olduğu tefsirlerde yazılıdır.

Bu kıssanın tafsili ise şöyledir:

Hz. Musa Aleyhisselâm, Şam tarafında bulunan kavm-i cebbarin ile harbetmek üzere, Cenabı Hak tarafından memur edilir. Benî İsrail ile beraber Tur dağından hareket ederler. Benî İsrail 12 kabile olup her kabilede 50 şer bin kişi bulunmakla 600 bin kişi idiler. Hz. Musa Aleyhisselâmm böylece Şam havalisine hareketini, kavm-i cebbarin haber alır ve hemen şeyh Belam'a müracât ederler. Zira ekserisi Belam'ın müridleri ve halifesi idiler.

Hz. Musa Aleyhisselâmm Şam tarafına gelmesine hased ederler. İblis aleyhillâne de Belam'a:

- Eğer Musa bu tarafa gelirse, o peygamberdir bütün insanlar O'nun yanına giderler, sizin ise evvelki rağbetiniz kalmaz diye, bir takım iğva verir. Aralarında Şeyhe çok muhabbetli olanlardan bir kaç tanesi, sûret-i Hak'tan gözükerek:

- Şeyhimiz, efendimiz, Hz. Musa bu tarafa geliyormuş. Pek âla, ve lâkin onlar tamamen askerdirler. Bizim ise memleketimiz onları idareye tahammül edemez. Azizlerimiz zelîl ve memleketimizde kıtlık vaki olur. Lütfen siz, gelmemesi için dua edin, diye çok ricada bulunurlar.

Fakat şeyh buna asla rıza göstermez ve O peygamberdir. Onların, seyir ve hareketi vahy-i ilâhî iledir. Bu hususta, onların gelmemesine dua etmek, azgınlık ve âsi olmaktır. O ise büyük bir peygamberdir. Hepimizin peygamberi ve şeriatı ile de âmil olduğumuz halde, aleyhine ve takdir-i Hak'ka muhalif dua etmek kötü bir netice meydana getirir. O'nun gelişinde bereket vardır. Sayesinde bizler de rahatlarız diye, bir hayli nasihatlar ederek hepsini, men ve def eder. Onlar şeyhi ikna etmeye bir türlü çare bulamayınca başka yollar aramaya başlarlar.

Şeyhin gayet güzel, o civarda hiç emsali olmayan bir ailesi vardır. O'na hediye tarzında bir kısım kıymetli ve nadide şeyler ile kumaşlar getirip:

- Ey bizim muhterememiz, vilayetimizde Hz. Şeyhten ulu kimse ve senden iyi bir hatun daha yoktur. Hz. Musa, bu diyara doğru gelmektedir. O peygamberdir, geldiği zaman bütün insanlar O'na giderler. Hz. Şeyhin izzet ve hürmeti ve sizin de rağbetiniz kalmaz. Şeyh Hazretlerine ifade ettik razı olmadılar. Lütfen şeyhin izzeti ve sizin hürmetiniz için, Hz. Musa'nın gelmemesi için Şeyhe dua ettirin. Duaları müstecab olduğu şüphesizdir. Eğer dua ettirir iseniz, nihayetsiz mal toplayıp, zat-ı muhteremelerine takdim için gayret gösteririz derler. Ve kadını razı ederler, İblis aleyhillâne de iğvası ile ikna ettirmeye söz vererek, gece - gündüz şeyhe sûret-i Hak'tan bazan lütuf ve bazan da ağlamak ile, her nasılsa iğfal eder ve Hz. Musa Aleyhisselâmın Tur dağından hareketini haber alan Şeyh Beham, artık kâmil oldum zanneder. Kalbi marifet-i ilâhî'den ve esrar-ı vahdaniyetten habersiz olarak, ettiği ibadetlerde iblis gibi istidrac ettiğini idrak edemeyip ucub ve kibir sahrasında nefsu hevasına uyar. Bunlardan başka aklı noksan olan kadınına da tam muhabbet besleyip O'nun rızasını Hak'kın rızasına tercih eder ve benim duam dergâh-ı izzette kabul olunur diyerek dua edeceğine söz verir.

Şiir:

Kadına meyi edip sevmek, hakikatte hamakattır.
Ki onlara gönül vermek, şeriatta sefahettir.

İblis, Şeyhin Hak'kı gören gözü önünü kadın vasıtası ile örttü. Ve Şeyh gayret-i cahiliyye kuşağını beline kuşanıp, nefsi emmaresi ile mücadeleleri de bırakarak, Salihiyye dağında dua etmek üzere yola çıktı. Giderken:

- Ey Şeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. O, Hak'kın emri ile gelen Kelîmullah'tır. Gerçi duan dergâh-ı izzette makbuldür ve lâkin sonu hayır değildir. İblis gibi nedamet çekersin, diye gizliden ses gelir.

Şeyh bir miktar durur. Fakat gayret-i cahiliyyesi ile ve vefasız kadınının muhabbetini, iblis kalbine ilka etmekle, bu nida-yi Hakîkate uyanamayıp yola devam eder. Bir müddet gittikten sonra havada uçan kuşlar açık bir lisan ile:

- Ya Şeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. Hepimiz, Ulûlazîm Rasûlü Âzam olan Hz. Musa'nın gelmesine ve bu diyarı şereflendireceğine seviniyoruz. Allahu Teâlâ Hazretlerinden kork. Son pişmanlık faide vermez, dedikleri zaman şeyh bir miktar daha durur ve şöyle düşünür:

- Ben iblisin ve kadının yanına ne yüzle giderim. Bir kısım kuşların sözleriyle mi döneyim. Sonra tevbe ve istiğfar ederim, nasıl olsa dergâh-i Hak'da kabul olunur.

Böylece yine yoluna devam ederken, ağaçlar açık bir lisan ile:

- Ya Şeyh, nereye gidiyorsun, Allahu Teâlâ Hazretlerinin rızasına muhalif harekette bulunma. Sonra pişman olursun. İblis ne derece yakın iken nasıl reddedildi ve melun oldu. Sonunda harab olursun, geri dön. O gelen Hz. Musa'dır. Bizler O'nun cemâline âşığız. Rızâya aykırı dua etmek senin fazlına ve takvana yakışmaz, derler

Fakat iblis aleyhillâne her taraftan O'nu sarmıştır. Bunlardan hiç birisi kulağına girmez ve merkebini dövüp yoluna devem etmek isteyince bu defa de merkebi asla yerinden hareket etmeyip, açık bir lisan ile:

- Ey âsi ve azgın insan, Cenabı Hak'kın emri ile gelen Kelîmullah'tır. Bütün mahlukat O'nun gelişine sevinirken sen, gelmemesi için dua etmeye gidiyorsun. Akibetinin iblis gibi olacağı açıktır. Beni de âsi etme. Öldürsen bir adım bile ileriye gitmem, der.

Bunun üzerine, gözleri örtülen o şeyh inad eder ve merkebinden iner, yürüyerek dua mahalline gider ve duasını yapar. Cenabı Hak hikmeti üzere duayı kabul buyurur. Şeyh de dönüp aklı kısa kadınına ve müridlerine bunu haber verir. Hep birlikte sevinirler.

Gelelim Hz. Musa Aleyhisselâma.

O Sultan-ı Azîm de kavmi ile beraber Tur dağından kalkıp Konkoçe sahrasına gelmişlerdi. Şeyh-i habisin duası da tam o zaman kabul olunmuştu.

Hz. Musa Aleyhisselâm ertesi gün kavmi ile beraber hareket ederler ve akşama kadar yol giderler. O gece istirahat etmek için konaklayıp, sabah kalktıklarında, kendilerini tekrar hareket ettikleri yerde bulurlar. Sahih rivayete göre bu hal tam 40 gün devam eder.

Nihayet Hz. Musa Aleyhisselâm Cenabı Hak'ka teveccüh edip «Ey bütün sırları ve gizlilikleri bilen Rabbim! Emrine uyarak gaza etmek için bu sahraya kadar geldik. Bu kadar zamandır ilerlemek için gayret ediyoruz, fakat bir türlü olduğumuz yerden ileriye gidemiyoruz. Bunun hikmeti nedir? diye münacatta bulunur. Allahu Teâlâ Hazretleri de:

- Ya Musa! Kavm-i Cebbarın büyüklerinden duası dergâhımda kabul olunan Belam, senin o diyara gitmemen için dua etti. İşte bundan dolayı siz o sahradan ileriye gidemiyorsunuz, buyurdu. Hz. Musa Aleyhisselâm:

- Ya Rabbî! O Belam'ın çok sevdiği ne ise, senin emrine muhalefette bulunduğu için, onu al, diye tazarrûda bulunur.

Böylece, biçare Belam'ın duası kendi aleyhine döndü ve Cenabı Hak O'nun en sevdiği şeyi olan imanını aldı ve son nefesinde imansız olarak gitti.

Rivayet edilir ki, Belam'ın cennetteki makamı, Eshâb-ı Kehfin köpeği olan Kıtmir'e verilmiştir. 
 


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 08 Kasım 2009, 17:42:16
Alınacak ibret İnsan kendindeki ilme emin olurcasına güvenmemeli ama bunu göz ardı etmeyerek ilimsiz olunamıyacağınıda bilmeli insanın başına ne gelirse ilmsizlikten ve amelsizlikten ve ilim ve amelinde takva olamayışından gelir. Ben Bu olaya gözlerimle şahit olmadığım için  Belam 'ın ettiği duaya nede Musa  a.s ettiği duaya yorum yapabilirm sağlam bir kaynakda yok yani olay kıssadan ibaret ibret alınır zararsız ve faydaya götürecek bilgilerle amel edilebilir. aman ha 2 gr allımızla ne musa a.s tartın nede Belam 'ı  böyle bir hatay düşmeyin akıllı olun dünyadada böyle yaşayın gözünüzle görmediğiniz kulağınızla duymadan onun bunun söyledikleri ve gördükleri ile eylemlerde bulunmauyın yoksa sizin akılsızların ipi ile kuyuya inenlerden ne farkınız kalır !!!

Şehidullah Hoca


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Ceren üzerinde 27 Haziran 2015, 17:54:37
Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim .Rabbim ders alan  kullarından eylesin bizleri inşAllah..


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: besiye 8 üzerinde 27 Haziran 2015, 18:03:47
Paylaşım.  Icin Teşekkürler Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Mehmed. üzerinde 27 Haziran 2015, 18:33:51
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllahi ve berakatüh, Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri nefsine ve şeytana uymayan kimselerden eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Ruhane üzerinde 19 Şubat 2016, 18:02:12
Yaptığımız ibadetlere hiç bir zaman guvenmemeliyiz.. Böyle olunca nefis araya giriyor ibadetlerimiz Allah muhafaza tehlikeye giriyor.. Yaptığım ibadetleri cennete girerim şeklinde düşünceler ciddi nefs boyutuna girer.Müslüman ümit ve korku arasında olmalı..Rabbimiz merhamette muamelede bulunsun bizlere.. Nefsinve şeytanın tuzagindan korusun bizleri.. Ibadetlerimiz Rabbimin katında kabul olur inşaallah


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 09 Ağustos 2016, 00:24:09
Ve aleykum selam
İnsanoglu yaptığı ve yapacağı hiçbir ibadete veya davranışa guvenmemeli ....Nasıl olsa da insan nefis taşıyor...Şu ibadeti yaptım kesin kabul olur diye vira inanca asla kapılmamalı....Rabbim nefsimizi terbiye edebilmeyi nasip eylesin inşAllah.....


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Pelinay üzerinde 09 Ağustos 2016, 12:45:18
Aleykumusselam ve rahmetullah.Allah razi olsun payalsim icin.ibretlik bir kissa.hocamizin yorumu da bizlere isik oldu.
Rabbim kibirden ucundan bizleri muhafaza eyelsin isnallan


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Yağmur Gmş üzerinde 09 Ağustos 2016, 14:17:50
Bismillah...
Rabbim bizleri sevdiklerimizden hiç bir zaman ayırmasın inşAllah...
Allah cc. razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Cok sevdigi ne ise...
Gönderen: Ruhane üzerinde 05 Ekim 2016, 17:53:13
Rabbim sen bizleri nefsimizin ve seytanin şerrinden koru..Imamı kamil kullarindan eyle ..Amin ..
Allah razinolsun ..