ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Nurdan Damlalar > Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu  (Okunma Sayısı 1246 defa)
16 Kasım 2009, 16:32:58
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 16 Kasım 2009, 16:32:58 »

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. De ki: O Allah birdir. • O Allah'tır, Sameddir; her şey Ona muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. (İhlâs Sûresi: 1-2.)

Şu Mevkıfın Üç Maksadı var.

Birinci Maksad


Bir yıldızın tokatıyla yere sukut eden ehl-i şirk ve dalâletin vekili, zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir yerde zerre miktar şirke yer bulamadığından, o tarzdaki dâvâdan vazgeçip, fakat şeytan gibi, vahdete dâir teşkîkât yapmak için üç mühim suâl ile, ehadiyete ve vahdete dâir ehl-i tevhide vesvese yapmak istedi.

Birinci Suâl: Zındıka lisâniyle diyor ki: "Ey ehl-i tevhid! Ben, kendi müvekkillerim nâmına bir şey bulamadım, mevcudâtta bir hisse çıkaramadım, mesleğimi ispat edemedim. Fakat, siz ne ile nihayetsiz bir kudret sahibi bir Vâhid-i Ehadi ispat ediyorsunuz? Neden Onun kudretiyle beraber başka eller karışmasını kâbil görmüyorsunuz?"

Elcevap: Yirmi İkinci Sözde katî ispat edilmiş ki, bütün mevcudât, bütün zerrât, bütün yıldızlar, herbiri Vâcibü'l-Vücudun ve Kadîr-i Mutlakın vücûb-u vücuduna birer bürhan-ı neyyirdir; bütün kâinattaki silsilelerin herbiri, Onun vahdâniyetine birer delil-i katîdir. Kur'ân-ı Hakîm, hadsiz bürhanlarında ispat ettiği gibi, umumun nazarına en zâhir bürhanları daha ziyâde zikreder.

Ezcümle,
And olsun ki, onlara "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan, elbette "Allah" derler. (Lokman Sûresi: 25.)

Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da yine Onun âyetlerindendir. (Rum Sûresi: 22.)

gibi pekçok âyâtla, Kur'ân-ı Hakîm, hilkat-i arz ve semâvâtı, vahdâniyete bedâhet derecesinde bir bürhan gösteriyor ki, ister istemez zîşuur olan her adam, hilkat-i arz ve semâvâtta, bizzarûre Hâlık-ı Zülcelâlini tasdik etmeye mecburdur ki, der.

Birinci Mevkıfta, nasıl bir zerreden başladık, tâ yıldızlara ve semâvâta kadar sikke-i tevhidi gösterdik; Kur'ân-ı Hakîm şu nevi âyâtla, yıldızlardan ve semâvâttan tutup, tâ zerrelere kadar, şirki tard eder. Şöyle işaret eder ve mânen der:

Semâvât ve arzı böyle muntazam halk eden bir Kadîr-i Mutlakın, elbette devâir-i masnuâtından olan manzûme-i şemsiye, bilbedâhe Onun kabza-i tasarrufundadır. Mâdem o Kadîr-i Mutlak, şemsi seyyârâtıyla kabza-i tasarrufunda tutuyor ve tanzim ve teshîr ve tedvîr ediyor; elbette o manzûme-i şemsiyenin bir cüz'ü ve şems ile bağlanan küre-i arz dahi kabza-i tasarrufunda ve tedbîr ve tedvîrindedir. Mâdem küre-i arz, kabza-i tasarrufunda ve tedbîr ve tedvîrindedir; bilbedâhe arzın yüzünde yazılan ve icad edilen ve yerin meyveleri ve gâyâtı hükmünde olan masnuât dahi Onun kabza-i Rubûbiyetinde ve terbiyesindedir.

Mâdem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü yaldızlayan ve zînetlendiren ve her zaman tazelenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boşalan umum masnuât, kabza-i kudret ve ilmindedir ve adl ü hikmetinin mîzanıyla ölçülüp ve tanzim edilir; mâdem bütün enva Onun kabza-i kudretindedir; elbette o envaın muntazam ve mükemmel ferdleri ve âlemin küçük misâl-i musağğarları ve enva-ı kâinatın bilânçoları ve kitâb-ı âlemin küçücük fihristeleri hükmünde olan cüz'î ferdleri, bilbedâhe Onun kabza-i rubûbiyetinde ve icadındadır ve tedvîr ve terbiyesindedir.

Mâdem herbir zîhayat, kabza-i tedbîr ve terbiyesindedir; elbette o zîhayatın vücudunu teşkil eden hüceyrât ve küreyvât ve âzâ ve âsab, bilbedâhe onun kabza-i ilim ve kudretindedir. Mâdem herbir hüceyre ve kandaki herbir küreyvât Onun taht-ı emrindedir ve daire-i tasarrufundadır ve Onun kanunuyla hareket ederler; elbette bütün bunların madde-i esâsiyesi ve bütün onlardaki nakş-ı san'ata ve nesc-i nakşa mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrât dahi bizzarûre Onun kabza-i kudretinde ve daire-i ilmindedir ve Onun emriyle, izniyle, kuvvetiyle muntazam hareket yapar, mükemmel vezâif görürler.

Mâdem herbir zerrenin hareketi ve vazife görmesi Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir; elbette teşahhusât-ı vechiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz edecek birer alâmet-i fârika bulunması ve sîmâlar gibi, seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması, bilbedâhe Onun ilim ve hikmetiyledir. İşte şu silsileye mebde' ve müntehâyı zikrederek işaret eden şu âyete bak:
Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da yine Onun âyetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. (Rum Sûresi: 22.)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK:

ADL : Adâletli; Allah'ın isimlerinden.
ALÂMET-İ FÂRİKA : Farklılık belirtisi, işareti.
ÂSÂB : sinir, sinirler ve damarlar.
ÂZÂ : Üye; organ, bedenin her bir uzvu.
BEDÂHET : Açıklık. Belli, açık.
BİLBEDÂHE : Açıklıkla, açıktan, meydanda olarak, besbelli, ap açık bir şekilde.
BİZZARÛRE : Kesinlikle, zarûri olarak, mecburî olarak.
BİZZARÛRE : Kesinlikle, zarûri olarak, mecburî olarak.
BÜRHÂN-I NEYYİR : Parlak ve aydınlatan delil.
CÜZ'Î : Azdan olan, parçaya âit olan, pek az, kıymetsiz.
DELİL-İ KAT'Î : Kesin ve inandırıcı delil.
DEVÂİR-İ MASNÛÂT : San'atla yapılmış eserlerin dâireleri.
ENVÂ : Çeşitler, türler, cinsler, nevîler.
FERD : Tek, bir, yekta; kişi; eşsiz.
FİHRİSTE : Bir kitabın içinde bulunan şeyleri sıra ile gösteren liste.
GAYÂT : Gayeler, amaçlar, emeller.
HÁLIK : Yaratıcı, herşeyi yoktan yaratan Allah.
HİKMET : Felsefe, ilim; gayeli olma, faydalılık.
HİLKAT-İ ÂRZ : Ârzın, dünyanın yaratılışı.
HÜCEYRÂT : Hücreler.
İCAD : Yoktan yaratmak.
KABÎL : Gibi, benzer.
KABZA-İ TASARRUF : İdâre eli. Tasarrufu altında.
KABZA-İ TEDBÎR : Tedbir eli.
KADÎR-İ MUTLAK : Kudreti mutlak olan ve herşeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.
KÜREYVÂT : Mikroskobik hayvanlar, hücreler.
KÜREYVÂT : Mikroskobik hayvanlar, hücreler.
MADDE-İ ESÂSİYE : Esas, temel madde.
MANZÛME-İ ŞEMSİYE : Güneş Sistemi.
MASNUAT : Sanatla yapılmış olan eserler, varlıklar.
MEKİK : Nakış dokumada kullanılan bir âlet.
MEVCUDÂT : Yaratılmış olan, mevcut olan şeyler; varlıklar.
MEVKIF : Kısım, bölüm, durak, istasyon.
MİSÂL-İ MUSAĞĞAR : Küçültülmüş örnek, nümûne; birşeyin bütün özelliklerini taşıyan, ondan daha küçük olan örneği.
MUNTAZAM : Düzene girmiş, intizamlı.
MÜVEKKİL : Vekil tâyin eden. Kendi işini başka birisine havale eden.
NAKŞ-I SANAT : Sanat nakşı, sanat süsü.
NESC-İ NAKŞ : Nakış dokuması. Süslemeli dokuma.
SEMÂVÂT : Gökler.
SEYYÂRÂT : Gezegenler. Bir yerde durmayıp yer değiştiren şeyler.
SİKKE-İ TEVHİD : Tevhid mührü.
SÎMÂ : Yüz, çehre.
ŞEMSÎ : Güneşe ait. Güneşle alâkalı.
ŞİRK : Allah'tan başka ilâh tanıma, Ona ortak koşma.
TANZİM : Düzene koyma, sıralama, düzenleme.
TARD : Kovma.
TASARRUF : Birşeyin sahibi olup, idâre etme, mülkünü istediği gibi kullanma.
TEDVÎR : Döndürme, çekip çevirme, idâre etme.
TEMYİZ : Birbirinden ayırma, seçme, fark etme.
TERBİYE : Beslemek, yetiştirmek, büyütmek.
TESHÎR : İtaat ettirmek, boyun eğdirmek, emir altına almak.
TEŞAHHUSÂT-I VECHİYE : Yüzün, sîmânın belirlenmesi.
TEŞKİL : Meydana getirme, ortaya koyma.
VÂCİBÜ'L-VÜCUD : Varlığı zarurî ve şart olan, varlığı gerekli olan ve yokluğu düşünülemeyen, varlığı zâtî, ezelî, ebedî olan; varlığı, vücud tabakalarının en sağlamı, en kuvvvetlisi, en esaslısı ve en mükemmeli olan.
VAHDÂNİYET : Allah'ın tek ve benzersiz olup, kusur ve noksanlardan uzak olması.
VÂHİD-İ EHAD : Bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah.
VEZÂİF : Vazifeler, işler.
YALDIZ : Cilâ, parlatmaya yarayan şey.
ZÂHİR : Görünen, açık, dış yüz.
ZINDIKA : Dinsizlik, inançsızlık.
ZÎHAYAT : Hayat sahibi, canlılar.
ZÎNET : Süs.
ZÎŞUUR : Akıl, şuur sâhibi.

 Yorum

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu
« Posted on: 18 Şubat 2020, 03:46:12 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu rüya tabiri,Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu mekke canlı, Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu kabe canlı yayın, Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu Üç boyutlu kuran oku Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu kuran ı kerim, Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu peygamber kıssaları,Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusu ilitam ders soruları, Şeytanın ‘Allah’ı ispat’ sorusuönlisans arapça,
Logged
26 Nisan 2019, 13:57:20
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.926


« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2019, 13:57:20 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Nisan 2019, 12:28:15
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.532Site
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2019, 12:28:15 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
27 Nisan 2019, 16:04:32
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.290« Yanıtla #3 : 27 Nisan 2019, 16:04:32 »

Aleyküm selâm şeytan daima Allah ı inkar eder sürekli ispat soruları sorar çünkü onun kurtuluşu yoktur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &