ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Mükafat ve Ceza > Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi  (Okunma Sayısı 581 defa)
03 Kasım 2010, 00:42:31
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 03 Kasım 2010, 00:42:31 »

1. Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi

Konunun ilk satırlarında da ifade edildiği üzere Türkiye'de yaygın din eğitimi ve öğretimi, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı­nın gözetim ve denetimindeki Kur'ân Kursları ve camilerde, gerekse gayr-i resmî yoldan çeşitli kuruluşlarca (vakıf, dernek vb.) gerçekleştirilmektedir. Buna, şahsî gözlemlerimizle de şahid olduğumuz doğu bölgelerindeki özel bir hocadan alınan eğitim-öğretimi de eklemek gerekecektir. Gerek devlet, gerek­se halkın katkılarıyla gerçekleştirilen yaygın din eğitimi ve öğre­timinin çeşitli boyutlarını tesbit etmek amacıyla, öğrencilere bir dizi soru yöneltilmiştir. Bu sorular vasıtasıyla konu incelen­meye çalışılacaktır.


a. Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarına ilgi

 

Ülkemizde, yaygın din eğitimi ve öğretimi kurumlarına ilgi­nin yüksek düzeyde olduğunu varsaymıştık. Nitekim uyguladığı­mız ankette, bu oranın % 95.49 düzeyinde gerçekleşmesi, bu kurumlara karşı büyük ilginin bir göstergesidir. Her ne kadar, araştırmamızın dört İmam-Hatip Lisesiyle sınırlı olması, verilen rakamın genelleştirilmesine imkan vermese de Türkiye'de yay­gın din eğitimi kurumlarının büyük ilgi gördüğü de bir gerçek­tir.[562] Her geçen gün artan Kur'ân Kursu ve öğrenci sayısı ve halka yönelik Kur'ân kurslarının, diğer kurslardan daha fazla il­gi görmesi de,[563] bu görüşümüzü desteklemektedir.

Anket sonuçlarımıza göre öğrencilerin % 43.59'u "Cami hocasına"; % 22.34’ü "Hem Kur'ân kursuna hem de cami hocasına"; % 21.94’ü sadece "Kur'ân Kursuna" gittiğini belirtmiş, % 7.62'si ise "Özel bir hocadan" ders aldığını ifade etmiştir.[564] Hiçbir yaygın din eğitimi kurumuna  gitmeyenlerin oranı ise % 4.51 düzeyindedir [565].

 
Tablo- 22: İmam-Hatip Lisesine Gelmeden Önce Gidilen Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumları

 

SEÇENEKLER
 SAYI
 
 
1. Kur'ân Kursuna gittim
 219
 21.94
 
2. Cami hocasına gittim
 435
 43.59
 
3. Hem Kur'ân Kursuna,hem de cami hocasına gittim.
 223
 22.34
 
4. Özel bir hocadan ders aldım.
 76
 7.62
 
5. Hiçbirine gitmedim.
 45
 4.51
 
Katılan
 998
 100.00
 
Cevapsız
 2
 
 
TOPLAM
 1000
 

Bu sonuçlardan, öğrencilerin % 95.49'unun İmam-Hatip Lisesine gelmeden önce herhangi bir yaygın din eğitimi kuru­muna gitmiş olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan (1982) bir araştırmada da bu kurumlara gitmiş olanların % 93.88 seviyesinde gerçekleşmiş olması, [566] bulgular arasında paralellik olduğunu ve arada geçen zamanın, yaygın din eğiti­mi kurumlarına olan ilgiyi azaltmayıp bilakis artırdığını ortaya koyarken, 1989 yılında üniversite gençliği üzerinde gerçekleşti­rilen bir diğer araştırmada öğrencilerden %96.4’ünün herhan­gi bir din eğitimi kurumu aracılığı ile dinî eğitim gördüklerinin tesbit edilmiş olması,[567] toplumun her kesiminde, bu kurumlara karşı büyük bir ilginin varlığına işarettir.

 
b. Yaygın Dîn Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarına İlk

 

Bu kurumlara öğrencilerin hangi yaşlarda gitmeğe başla­dığını tesbit etmenin, birtakım problemlerin çözümünde önem­li ipuçları vereceği kanaatindeyiz. Bunu belirlemek amacıyla oluşturulan yaş gruplarını, öğrenciler, aşağıdaki oranlarla işa­retlemişlerdir.[568]

Soru 31: Kur'ân Kursuna, cami veya özel bir din hoca­sına ilk olarak kaç yaşlarında gitmeğe başladınız?


Tablo- 23 Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarına İlk Olarak Gidilen Yaşlar

 

YAŞLAR
 SAYI
 %
 
1. (5-6)
 207
 21.70
 
2. (7-8)
 292
 30.61
 
3. ( 9-10)
 218
 22.85
 
4. (11-12)
 180
 18.87
 
5. (13-14)
 57
 5.97
 
Katılan
 954
 100.00
 
Cevapsız
 46
 
 
TOPLAM
 1000
 

Buna göre, öğrenciler çoğunlukla 7-8 yaşlarında, gerek Kur'ân okumayı öğrenmek, gerekse diğer dinî bilgileri edin­mek amacıyla, aileleri tarafından herhangi bir yaygın din eğiti­mi kurumuna gönderilmektedirler. Bu yaşlar aynı zamanda ilk­okula başlama çağına tekabül etmektedir. Ancak %21.70 ora­nında 5-6 yaş grubunun işaretlenmiş olması da gözden kaçırıl­mamalıdır. Bu tesbit, öğrencilerin bir kısmının daha ilkokula başlamadan önce dahi adı geçen kurumlara gönderilmiş olabi­leceğine bir işarettir.[569]

Bu bulgular, öğrencilerin birçoğunun çocukluk çağların­dan itibaren başlayarak, çeşitli yaş dönemlerinde de devam et­mek üzere bu kurumlara gittiklerini ifade etmektedir.

 
c. Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarına Devam Edilen Süre

 

Bu kurumlara öğrencilerin, çocukluk yıllarında ne kadar sü­reyle devam ettiklerinin belirlenmesi de birtakım problemlerin çözümünde rol oynayabilir. Bu soruyla ilgili tesbitler konunun ileriki bölümlerinde bazı hususlarda yapılan yorumlarda yar­dımcı olabilecektir. Öğrencilerin bu kurumlara ne kadar sürey­le, ya da hangi zamanlarda devam ettiklerini belirlemek ama­cıyla sorulan soruya aşağıdaki cevaplar alınmıştır.

Soru 32: Kur'ân Kursu, cami veya özel bir din hocası­na ne kadar süreyle devam ettiniz?

 
Tablo- 24 Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarına Devam Edilen Süre

 

SEÇENEKLER
 SAYI
 %
 
1. Yaz tatillerinin tamamında
 278
 29.14
 
2. Bazı yaz tatillerinde
 223
 23.38
 
3. (2-3) yıl boyunca (hafızlık için)
 149
 15.62
 
4. Hafta sonlarında
 38
 3.98
 
5. Başka [570]
 266
 23.68
 
Katılan
 954
 100.00
 
Cevapsız
 46
 
 
TOPLAM
 1000
 

Tablodan da anlaşıldığı üzere öğrencilerin bu kurumlara en çok devam ettikleri zaman dilimi, yaz tatilleridir.Bu tesbit aynı zamanda biraz önce ifade ettiğimiz,"çocukların küçük yaşlardan itibaren cami hocalarına gönderildiği" yönündeki gö­rüşümüzü de desteklemektedir.

Her üç öğrenciden birinin, yaz tatillerinde yaygın dîn eğiti­mi kurumlarına -ki bu genellikle cami ve Kur'ân Kurslarıdır-git­miş olduğu şeklinde de açıklanabilecek bu durum, yazları açılan Kur'ân kurslarının oldukça rağbet gördüğünü ortaya koyarken,kursların daha iyi şartlara kavuşturulmaları halinde,bu sayının daha da artabileceğine bir işaret sayılabilir.[571]

 
d. Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Kurumlarının Yararlılık Derecesi


Gerek Kur'ân'ı okumak ve ezberlemek, gerekse dinî bilgi­ler edinmek amacıyla ilgili kurumlara başvurarak belirli bir süre öğrenim gören öğrencilerin bu kurumlardan ne derece fayda­landıkları da çözülmesi gereken problemler arasındadır. Bu konudaki tesbitler, arzu edilen hedeflere ulaşılıp-ulaşılmadığının belirlenmesine de katkıda bulunacaktır. Öğrencilere bu konuda yöneltilen soruya, aşağıdaki cevaplar verilmiştir.

Soru 33: Aldığınız eğitim sonunda Kur'ân'ı okuma ve ezberleme yönüyle hangi durumdasınız?

 
Tablo- 25 Yaygın Din Eğitimi Ve Öğretimi Kurumlarının Yararlılık Derecesi
 

SEÇENEKLER
 SAYI
 %
 
1. Şu anda sadece yüzünden okuyabiliyorum ve ezberimi de unuttum
 34
 3-57
 
2. Kur'ân'ı yüzünden okuyabiliyorum ve bazı sureler de ezberimde
 703
 73.84
 
3. Hafızlığa çalıştım ama tamamlayamadım
 50
 5.25
 
4. Hafızlığa çalıştım şu anda hafızım
 106
 11.13
 
5. Başka
 59
 6.20
 
Katılan
 952
 100.00
 
Cevapsız
 
 48
 
TOPLAM
 
 1000
 

Tablo 25'te de görüldüğü üzere, öğrencilerin % 73.84'ü, gördükleri öğrenim sonucunda Kur'ân-ı Kerim'i yüzünden ve bazı sureleri de ezberden okuyabilecek hale gelmişler­dir. Öğrencilerin 3/4'ünün bu seviyeye ulaşması sevindirici iken, %3.57'sinin ise ezberlerini unutması, devam ettikleri eğitim kurumu olan İmam-Hatip Liselerindeki Kur'ân dersle­rinin yetersizliğini ve ideal seviyede olmadığını çağrıştırmaktadır.[572] Bununla beraber, öğrencinin şahsından kaynaklanan ihmaller sonucunda ezberlerin unutulabileceği de gözardı edil­memelidir.

Öğrencilerden %5.25'inin, hafızlık eğitimini tamamlayamadıkları görülmektedir. Bu oranın içinde, öğrencinin, öğreti­cilerin ve kurumların paylarının ne kadar olduğu da araştırılma­sı gereken noktalardan biridir. Zira hafızlık eğitimini tamamlayamamak, öğrencinin zeka ve psikolojik yapısına bağlı olabile­ceği gibi, öğreticinin tutum ve davranışları ve bu kurumların fi­zikî kapasite durumlarıyla da yakından alâkalıdır.[573]

Öğrencilerden %11.13'ünün ise hafızlık öğrenimlerini ta­mamladıkları görülmüştür [574]. Bu öğrencilerin hafızlık yaptıkları eğitim kurumlarıyla organik bağlarının bulunmaması, verecek­leri bilgilerde objektiflik oranını artıracaktır kanaatindeyiz..

 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi
« Posted on: 03 Nisan 2020, 12:47:02 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi rüya tabiri,Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi mekke canlı, Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi kabe canlı yayın, Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi Üç boyutlu kuran oku Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi kuran ı kerim, Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi peygamber kıssaları,Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi ilitam ders soruları, Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &