ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar  (Okunma Sayısı 550 defa)
28 Mart 2011, 21:56:50
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mart 2011, 21:56:50 »ŞİDDET VE BAŞKALDIRIYLA İLGİLİ KAVRAMLAR

ZULÜM/ZALİM:

 Zulüm, Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan biri­dir.

Z-l-m (zaleme) kökünden türeyen zulüm, bir şeyi ken­dine ait olmayan yere koymak, azaltarak veya fazlasıyla, vaktini veya yerini gözetmeden yerine getirmek, vakitli va­kitsiz, yerli yersiz yapmak demektir. (Krş. Kehf, 18/33). Zulümün zıddı, adalettir, (zulüm x adalet -adl, kist-). Hakka tecavüze de zulüm denir; tecavüzün az ya da çok olması önemli değildir. Bu yüzden zulüm sözcüğü, hem büyük günah, hem de küçük günah için kullanılır. İşte bu sebeple, Hz Adem'in davranışı, zulüm olarak adlandı­rılmıştır. (Bakara,2/35; A'raf, 7/23). Aynı şekilde, İblis de zalimdir. Bu iki zulüm arasında büyük bir fark bulundu­ğu gözardı edilmemelidir.[1067] Karanlık anlamındaki zulmet de, zulümle aynı köktendir, nurun, aydınlığın zıtanlamlısıdır (zulmet x nur).

Kuran'da "kendine yazık (zulüm) etti" ifadesi, pekçok âyette yer alır. Bu ifade, aşağıda sayılacak zülüm çeşitle­rini belirten âyetlerde bulunduğu gibi, daha başka âyetlerde de bulunur. Özellikle bu ikinci gruptaki âyetler­de "kendine yazık etti" ifadesi daha çok, büyük veya kü­çük günah işledi anlamındadır. Kur'an bu çeşit zulümler­den Allah'a sığınıp bağışlanma dualarına örnekler de ve­rir. Bu çeşit dualar kabule layık dualardır.[1068]

 1. Zulmün Kökeni Ve Temeli:

 a. Allah Ve Zulüm:

 Allah zâlim değildir, zulüm istemez, zâlimlerden haberdardır, zâlimleri sevmez ve doğru yola eriştirmez, onları lanetler, ahdi zâlimlere erişmez; kısacası Allah, za­limler konusunda çok hassastır.[1069]

 A) Allah Zalim Değildir.

 Allah kullara yaptıklarının karşılığını verir, onlara hem dünyada hem, de âhirette asla zulmetmez.[1070] Allah, hiç bir kasaba halkını, kendilerine öğüt veren gelmeden yok et­memiştir, zâlim değildir.[1071] Kim yararlı iş işlerse lehinedir. Allah kullara kar­şı zalim değildir.[1072] Allah zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat arttırır ve yapana büyük ecir verir.[1073] Allah insanlara hiç zulmetmez fakat insanlar ken­dilerine zulmeder.[1074]

 B) Allah, Zulüm İstemez:

 Bir takım yüzlerin ağaracağı, bir takımının da karara­cağı gün, birincilerin Allah'ın rahmetine, ikincilerin ise azabına hak kazanacağı belirtildikten sonra, şu anlatılır:

"İşte bunlar, sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın âyetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez."[1075] Firavun'un ailesindeki inanmış adam da, milletinin başına, peygamberleri yalanlayan Nûh, Âd, Semud gibi kavimlerin başına gelen gibi bir azaptan korktuğunu belirttikten son­ra, şunu söyler:

"Allah kullara zulüm dilemez."[1076]

 C) Allah Zâlimlerden Haberdardır:

 Allah zâlimleri bilir,[1077] hem de onları en iyi bilendir.[1078] Allah'ın, zâlimlerin yaptıklarından habersiz olduğu asla sanılmasın, gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir.[1079]

 D) Allah Zâlimleri Sevmez:

 Allah'ın sevmediklerinin başında zâlimler yer alır. İna­nıp yararlı iş yapanların ecirleri tastamam verilecektir. Allah, zâlimleri sevmez.[1080] Allah, günleri (bazan lehte, bazan aleyhte) döndürülür durur, zulmedenleri sevmez.[1081] Bir kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu o, zulmedenleri sevmez.[1082]

 E) Allah'ın Laneti Zâlimleredir.

 Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğrili­ğini isteyen ve âhireti inkâr eden zâlimleredir.[1083] Allah'ın laneti, yalan söyleyerek Allah'a iftira eden zâlimden de zâlimleredir.[1084] Peygamberleri yalanlayan zâlimlerin âhi­rette özür beyan etmeleri faydasızdır, lanet onlaradır, yur­dun kötüsü de onlarındır.[1085]

 F) Allah Zâlimleri Doğruya Eriştirmez:

 "Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez."[1086]

Bu ifade, kâfirler, münafıklar, Allah'a iftira edenler, ilâhî me­saja uymayanlar, ehli kitabı dost edinenler ve heveslerine uyanlar için kullanılmıştır.[1087]

 G) Allah'ın Ahdi Zâlimlere Erişmez:

 Allah, Hz. İbrahim'i bir takım emirlerle denemiş, o da bu emirleri yerine getirmişti. Bunun üzerine Allah ona,

"Seni insanlara önder/örnek yapacağım" demişti. Hz. İb­rahim, "Soyumdan da mı?" deyince, Allah "Zâlimler benim ahdime erişemez" buyurmuştu.[1088]

Bu âyet, İsrailoğullarına Allah'ın nimetini belirten önceki iki âyetle birlikte ele alın­dığında, Allah tarafından insanların önderi kılınan Hz. İb­rahim'in soyundan gelmeleri sebebiyle "Allah'ın seçilmiş halkı" olduklarına inanan İsrailoğullarının bu iddiasını reddettiği görülür. Kur'an, Hz. İbrahim'in yüce konumu­nun fiziksel olarak onun soyundan gelenlere ve hele onla­rın içindeki günahkarlara kendiliğinden benzer bir konum kazandırmayacağını açıklığa kavuşturur.[1089]

b. İnsan Ve Zulüm:

 Kur'an'da insanın olumsuz özellikleri arasında, boz­gunculuk ve kan dökücülük (saldırganlık)[1090], hüsranda oluş[1091] bilgisizlik (cehûl)[1092], acelecilik, huysuzluk ve sabır­sızlık (cezû) engelci (menû)[1093] kendine çokça zulüm etmesi (zalûm) ve nankörlük (keffâr) olarak belirtilir. Bu son ikisi şöylece anlatılır:

"Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız, biti­remezsiniz. Doğrusu insan pek zâlim ve çok nankördür."[1094]

İnsanlar arasındaki zulmün kökeni, yine insanların kendisidir; heveslerine, istek ve tutkularına, doymazlığı­na, açgözlülüğüne tutsak olan insandır.[1095]

2. Zulüm Tutum Ve Davranışlar

 Zulüm niteliği taşıyan tutum ve davranışları, ilâhi hak ihlâlleri, insan haklan ihlâlleri ve ahlâki ihlâller biçiminde sınıflandırabiliriz.[1096]

a. İlâhi Hak İhlâlleri:

 Kur'an'da zulüm sözcüğü, günahın her türü için kul­lanılmakla birlikte, çoğunlukla Allah'a yöneltilmiş veya din ve vicdan hürriyeti ile ilgili günahlar için kullanılır.[1097]

 A) İnançta Zulüm:

 1- Şirk:

 İnanç zulümlerinin en başında, Yaratıcı ve yüce kud­reti yetersiz görüp, yapay ve güçsüz tanrılar edinmektir.

Hz. Musa'nın mucizeler getirmesine rağmen İsrailoğulları zinet takımlarından, canlıymış gibi böğüren buzağı heykeline taparak şirke düşmüşler ve kendilerine yazık (zulüm) etmişlerdi.[1098] Puta tapmak, Allah'tan başkasına yalvarmak zulümdür.[1099] Hz Lokman, oğluna şu öğüdü vermişti:

"Ey oğulcuğum! Allah'a eş (şirk) koşma. Doğru­su şirk koşman, büyük zulümdür."[1100]

Kur'an'da âhirete inanmayan müşriklere de zâlim denmiştir. Gizli toplantı­larında

"Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" derler.[1101]

Şirk koşan zâlimler birbirlerine aldatıcı söz söylerler.[1102]

Şirk koşarak zulmedenlerin yeri cehennemdir.[1103]

"Tersinden şirk" de söz konusudur: Allah'tan aldığı emir gereğince[1104], Hz. İbrahim, Kabe'deki put­ların hepsini paramparça edip, kendisine başvursunlar ve dolayısıyla puta tapmanın yanlışlığını anlasınlar diye en büyüğünü sağlam bırakınca, kavmi "Tanrılarımıza bu­nu kim yaptı? Doğrusu o zâlim biridir." suçlamasında bulundu.[1105] Kendi kendilerine de "doğrusu siz haksızsınız (yanlış düşünüyorsunuz)" dediler.[1106] Görüldüğü gibi, mü'minlerin putlara karşı göstermiş oldukları şiddet, put­perestlerin bakış açısından, büyük bir zulüm olarak anlatılmaktadır.[1107]

 2- Küfür:                             

 Âyetu'l-Kürsi’nin öncesindeki âyet şöyledir:

"Ey mü'minler! Alışverişin, dostluğun ve şefaatin olma­yacağı günün gelmesinden önce, size verdiğimiz rızıklardan hayra sarfedin. Kâfirler, kendilerine yazık (zulüm) edenlerdir."[1108]

İman eden ve imanlarına zulüm (haksızlık) karıştırma­yanlar, güvende ve doğru yoldadır.[1109] Bu yargıyı belirten âyetin öncesindeki âyetler, Hz İbrahim'in putlara tapan kavmiyle tartışmalarını anlatır.

Ehli kitapla mücadele, en güzel biçimde olmalıdır:

"Ki­tap ehliyle, zulmedenler bir yana, en güzel şekilde müca­dele edin (ilişki kurun), şöyle deyin:"Bize indirilene de, si­ze indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur."[1110]

Yanlış yola saptırmak (ilhâd) acıklı azaba yol açar:

"Doğrusu inkâr (küfr) edenleri, Allah yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılman Mescid-i Haram'dan alıkoyanları ve orada zulüm ederek yanlış yola saptırmak (ilhâd) isteyenleri, can yakıcı bir azaba uğratırız."[1111]

Yanlış yola saptırmak, dinî ilkelerden yana ortaya konan her türlü sapmayı anlatır.[1112]

 3- İtikadi Nifak:

 Münafıklar, aralarında hüküm vermek üzere, Allah'a ve peygamberine çağırıldıkları zaman, birtakımı hemen vüzçevirir, Hak kendilerinden yana ise, itaatle koşarak ge­lirler:

"Kalplerinde hastalık mı var, yoksa şüpheye mi düşmüşlerdir? Yahut Allah'ın ve peygamberinin onlara haksızlık yapacağından mı korkmaktadırlar? Hayır, onlar sadece zâlimdirler."[1113]

Kur'an, zulmedenleri uyarmak ve iyi davrananlara müjde olmak üzere Arapça indirilmiş, kendinden önceki­leri doğrulayan bir kitaptır.[1114]

 B) İlâhi Mesaja Sırtçevirme, Mesajı Değiştirme, Çiğneme Ve Allah'a İftira:

 1- Âyetlerden Yüzçevirme:

 Allah'ın âyetlerini yalanlamak ve onlardan yüz çevir­mek zulümdür:

"Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatılmış­ken onlardan yüzçeviren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zâlimi var mıdır? Kur'an'ı anlamaları için kalplerine örtüler, kulaklarına ağırlık koyduk. S...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 02:59:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar rüya tabiri,Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar mekke canlı, Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar kabe canlı yayın, Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar Üç boyutlu kuran oku Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar kuran ı kerim, Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar peygamber kıssaları,Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlar ilitam ders soruları, Şiddet ve Başkaldırmayla ilgili kavramlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &