ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Fesad ve İfsad
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fesad ve İfsad  (Okunma Sayısı 1662 defa)
26 Mart 2011, 22:39:27
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 26 Mart 2011, 22:39:27 »FESAD/İFSAD/MÜFSİD

 F-s-d kökünden türeyen fesad sözcüğü, az ya da çok itidalden çıkmak salâh durumunun değişmesi anlamına gelir. Zıddı, salâh'tır. (fesad x salâh) Fesad nefiste (iç dün­yada), bedende ve dış dünyamızda istikametten çıkan şey­lerde olur.[345] Fesad, hem din konusunda, hem (zât) varlık konusunda gerçekleşir. Bazan isyanla, kimi zaman küfür­le olur. İbadetlerden -hac ve umre gibi- fesadına rağmen devam edilenler olduğu gibi, -namaz gibi- hemen kesilen­ler de vardır. Gerekli şartları taşımayan akitler için fâsiddir denir. Düzgün (normal) olmayan sözler ve eylemler için de fâsid sözcüğü kullanılır.[346] Buna göre fesad, bir bozulmayı ve kötüye doğru nitelik değiştirmeyi anlatır.

Aynı kökten türeyen ifsâd sözcüğü bozmak, bozguncu­luk yapmak, bozgun çıkarmak, denge ve asayişi bozmak anlamındadır. İfsâd eyleminde bulunana müfsid denir. Beş âyette müfsid sözcüğünden önce "asâ" sözcüğü kulla­nılır.[347] Bu ikisinin birleşimi, aşırılık anlamı kazanarak, fesadın en yıkıcısını anlatılır.[348]

  Evren (Kozmik Düzen) Ve Fesad:

 Tevhid Ve Fesad:

 Kur'an'a göre evrende yürürlükte olan birlik, düzen ve denge (=sulh), tevhidden, tek bir tanrı bulunuşundan kaynaklanır:

"Eğer yer ile gökte başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın rabbi (gerçek hükümran) olan Allah, onların nitelemelerinden münezzehtir."[349]

"Eğer hak (gerçek/Allah/yaratılışın, tüm yaratılmış alemin tâbi olduğu gerçeklik) onların heveslerine uysaydı, gökler, yer ve onlarda bulunanlar bozulup (yıkılır) giderdi. Onlara, kendilerine öğüt veren bir şey getirdik. Onlar ise Öğütlerimden yüzçevirdiler."[350]

Kâinat -ve özellikle de in­san hayatı- kâfirlerin düşündüğü gibi anlam ve amaçtan yoksun olsaydı, hiçbir şey ayakta kalmaz, her şey çok geçmeden kaos içinde yokolur giderdi.[351]

  Fesadın Kökeni: İnsanlar

 Kur'an'a göre, varlık ve oluştaki dengeyi bozarak fesat çıkarma, insanın eseridir:

"Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, daha sonra da dirilten Allah'tır. Ona koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir ve yücedir. İnsanlann elleriyle işledikleri yüzünden, kara­da ve denizde fesat çıkar. Allah da belki dönerler diye, yaptıklarının bir kısmını (kötü sonuçlarını) böylece kendi­lerine tattırır."[352]

Bu âyetteki "fesat" sözcüğü, çölde (ber), şehir ve kırda (bahr) kuraklık ve bitki azlığı olarak da yorumlanır.[353] Bi­raz daha geniş düşünülürse, insanın çevreye verdiği za­rarların, büyük bir çürüme ve bozulmaya yol açtığı anla­şılabilir.[354]

Yüce Allah, meleklere "Ben yeryüzünde bir halife (in­san) var edeceğim" dediğinde, "orada bozgunculuk yapa­cak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek.yüceltiyor ve devamlı takdis ediyoruz." diyerek bir itirazda bulunmuşlardı. Allah:

"Ben şüphesiz, sizin bil­mediklerinizi bilirim" dedi.[355]

Bu konuşmada, insanın bozguncu doğası, kan dökücülüğüyle birlikte, melekler tarafından açıkça dile getirilmiştir..[356]

  Savaş Ve Fesad:

 Allah'ın insanlara, kendilerini savunma gücü vermesi, yeryüzündeki düzenin bozulmasını önleyici olarak belirti­lir:

"Onları -Allah'ın izniyle- bozguna uğrattılar. Davud, Câlût'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümranlık ve hikmet verdi, ona dilediğini Öğretti. Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, âlemlere lütufkârdır."[357]

Savunma gücü, mabed güvenliğini ve saygınlığını da sağlar:

"Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah, onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Onlar haksız yere ve 'Rabbimiz Allah'tır' dediler diye yurtlarından çıka­rılmışlardır. Allah insanların bir kısmını diğerleriyle savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan camiler çoktan yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah'a yardım edenlere, o da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetli ve üstündür."[358]

Her iki âyette ortak olan, "insanların bir kısmını diğer­leriyle/birbirleriyle savması olmasaydı" ifadesi, "insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma gücü vermeseydi, insanları birbirlerine karşı savunmasız bıraksaydı" biçi­minde de karşılanmıştır.[359] Zülkarneyn'in iki dağ (set) arasında oturan ve konuştuğunu pek anlamayan milletin, Ye'cuc ile Me'cuc'un bozgunculuğunu önlemek için bir sed yapması karşılığında ona haraç ödemeyi kabul etme­lerine, kendisine yardım etmelerini ve şeddi birlikte örme­lerini önermesi, bunun sonucunda Ye'cuc ile Me'cuc'un bu şeddi aşamamalarının anlatılışı[360] belirtilen karşılığın çok uygun olduğunu gösterir.[361]

  Islahın Sürekliliği Ve Egemenliği:

 Kur'an, ıslahın sürekliliğini ve egemenliğini, bozguncu­luktan kaçınmayı ister:

"Düzeltilmişken (iyi bir düzene so­kulmuşken) yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla (içten) yalvann. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır."[362]

Hz. Şuayıp, Medyen halkına şöyle seslendi:

"(..) Rabbinizden size belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın. İnsanla­rın eşyasını eksik vermeyin. Düzelttikten (iyi bir düzene kavuşturulduktan) sonra yeryüzünde bozgunculuk etme­yin. İnanmıyorsanız bilin ki, bunlar sizin için hayırlı­dır."[363]

  Fesad Tutum Ve Davranışlar:

 Kur'an'da fesad olarak nitelendirilen tutum ve davra­nışları, dinî, sosyal, siyasi ve ahlâki boyutları gözönüne alınarak ilahi hak ihlâlleri, insan hakları ihlâlleri ve ahlâki ihlâller biçiminde ele alabiliriz.[364]

 İlâhi Hak İhlalleri:

 Allah'ı inkâr, Allah yolundan alıkoyma ve peygamberle­ri yalanlama biçimindeki fesad tutum ve davranışlar, ilâhi hak ihlâlleri olarak değerlendirilebilir.[365]

 A) Allah'ı İnkâr Ve Allah Yolundan Alıkoymak:

 Allah'ı inkâr ve Allah yolundan alıkoymak, en büyük fesadlardandır, sonuçları da acıdır:

"İnkâr (küfr) eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuklarına karşılık azap üstüne azap veririz."[366]

Medyen halkına peygamber gönderilen Hz. Salih'in kavmine söyledikleri arasında, şu sözler de yer alıyordu:

"(..) Allah'a inananları yolundan alıkoyup ve o yolun eğrili­ğini isteyerek tehdit edip her yolda pusu kurup oturma­yın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını hatırlayın. Bozguncu­ların (fesad saçanların) sonunun nasıl olduğuna bir ba­kın. İçinizde mademki benimle gönderilene biri inanan, biri de inanmayan iki topluluk var, o halde Allah'ın ara­mızda hükmünü bildirmesine kadar sabredin. Allah hük­medenlerin en iyisidir."[367]

Ehli kitapla ilgili âyetler bağlamında, şunlar belirtilir:

"Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır (işin gerçeği işte budur). Allah'tan başka tanrı yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, bilgedir. Eğer yüzçevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilir."[368]

Allah'ın bildirdiği mesajı yalanlama, bir çeşit bozgun­culuktur:

"Onlar,'ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanlamaya eğilimlidirler. Onlardan öncekiler de böylece yalanlamış­lardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Arala­rında ona inanan (inanacak olan) da, inanmayan (inan­mayacak olan) da vardır. Rabbin bozguncuları daha iyi bi­lir. Seni yalanlarlarsa 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığı­nız sizedir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim.' de. Araların­da sana kulak verir gibi yapanları var. Sen, sağırlara, üs­telik akıllan da olmazsa, işittirebilir misin?"[369]

B) Peygamberleri Yalanlama:

 Kur'an'da, peygamberlerin getirip, yerleştirmeye çalış­tığı mesaja ve bu doğrultuda kurmaya çalıştığı düzene, bir takım sözde gerekçelerle karşı çıkan ve her türlü en­gelleme yollarını deneyen kimseler bozguncular olarak ad­landırılmakta ve bu olumsuz davranışlarının da, tarihin hiçbir döneminde kendilerine bir yarar sağlamadığı üze­rinde durulmaktadır.[370]

Medyen halkına peygamber olarak gönderilen Hz, Şuayıb, onlara şöyle seslenmişti:

"Ey milletim! Allah'a kulluk edin, âhiret gününe umut besleyin. Yeryüzünde bozgun­culuk yaparak karışıklık çıkarmayın."[371]

Onu yalanladı­lar, bu yüzden de onları bir titreme aldı ve oldukları yerde dizüstü çöküverdiler.[372] Bu âyette, "velâ ta'sev fî'1-ardi müfsidin" ifadesi, iyice fesada batmak anlamında, aşırılığı anlatmaktadır.

Daha önce geçmiş peygamberlerin veya helak edilmiş ümmetlerin ardında: Firavun ve onun yandaşlarına, Hz. Musa'nın gönderildiğini belirten âyette,

"Sonra onların ar­dından Musa'yı Firavun ve erkânına gönderdik. Âyetlerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak."[373]

denilerek, Firavun ve yandaşları bozguncu olarak nitelendirilmektedir. Hz. Mu­sa'nın gösterdiği mucizeleri "bu apaçık bir sihirdir" diye­rek reddettikleri belirtildikten sonra, yukarıdaki âyetin ta­mamlayıcısı ve açıklayıcısı olarak da, şöyle denilmektedir:

"Gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde, haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü, onları (mucizeleri) bile bile inkâr ettiler. Bozgunculann sonunun nasıl olduğuna bir bak."[374]

Görüldüğü gibi, bir toplumda gerek inanç, gerekse sosyal düzen boyutunda, yerleri ve hedefleri sapmış bü­tün her şeyi yerli yerine koyma mücadelesi veren peygam­berlerin karşısında, kargaşa ortamının, düzensizliğin sö­mürü ve tahakküm düzeninin devamından yana olan boz­guncu bir kitle bulunmaktadır.

Peygamberleri yalanlamayı Yüce Allah, bozgunculuk olarak nitelerken, Firavun milletinin ileri gelenleri de, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fesad ve İfsad
« Posted on: 21 Ağustos 2019, 02:42:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fesad ve İfsad rüya tabiri,Fesad ve İfsad mekke canlı, Fesad ve İfsad kabe canlı yayın, Fesad ve İfsad Üç boyutlu kuran oku Fesad ve İfsad kuran ı kerim, Fesad ve İfsad peygamber kıssaları,Fesad ve İfsad ilitam ders soruları, Fesad ve İfsadönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &