ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Dinle İlgili Kavramlar
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dinle İlgili Kavramlar  (Okunma Sayısı 8609 defa)
26 Mart 2011, 22:21:03
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 26 Mart 2011, 22:21:03 »DİNLE İLGİLİ KAVRAMLAR

DİN:

 D-y-n (dâne) kökünden gelen din kelimesi, itaat ve karşılık (ceza) anlamındadır. Şeriat için kulanildığı da olur.[615] Din kelimesinin borçlanma ve üstlenme", görüş ve ideoloji anlamlan da vardır. Bunun yanısıra, mâlik ve hâkim olma (meleke ve sultân), anlamı da bulunmakta­dır.[616]

Millet kelimesi, din kelimesiyle yakından ilgilidir. Din Allah'a, millet peygambere nisbet edilir. Millet, Allah'ın, peygamberinin diliyle, âhiret sevabına ulaşmaları için meşru kıldıklarıdır. Din de böyledir. Ancak millet, kendi­sine çağırılış, din ise itaat ve bağlanış dolayısıyla bu adı alır. Aynı ilgi, şeriat kelimesi için de sözkonusudur. Şeriat Allah'a, peygambere ve ümmete nisbet edilir. İtaat edilme­si açısından ona din adı verilir. Kendisi çevresinde topla­nılması açısından millet adını alır. Bu sözcükler, çoğun­lukla birbiri yerine kullanılır. Bu yüzden şöyle denir: Bunlar zâtta müttehit (aynı), i'tibarda mütegâyirdir. Çün­kü peygamberden sabit özel yola, boyun eğmek zorunlu olduğundan, iman, teslim olmak zorunlu olduğundan İslâm, karşılığının verilişi açısından din, kendisi çevresin­de toplanıldığından millet, susamışların susuzluklarını gi­dermesi açısından şeriat, namus adlı meleğin getirişi açı­sından namus adı verilir.[617]

  İtaat Kökenli Kavramlar:

 Din sözcüğünün itaat kökenli kavramları; din, hüküm ve nizam kavramlarıdır. Bunları, sırayla inceleyelim.[618]

  Din:

 Din kavramını; dinin özellikleri, karşı din, dinde zor­luk, tevhid dininin süreğenliği, dini öğrenme, yerleştirme ve koruma, dinî tutumlar, dine giriş ve çıkış kavramları çerçevesinde inceleyebiliriz.[619]

 A) Dinin Özelliklere

 1- Din Allah'ındır:

 Dinin temel kurallarını belirleyen Allah'tır; peygamber bile yalnızca bildirim ve açıklamayla yükümlüdür:

"Gök­lerde ve yerde olan Allah'ındır. Din, onundur. Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz?"[620]

 2- Dinullah (Allah'ın Dinî):

 Temel kuralları Allah tarafından belirlenen din Allah'ın dinidir:

"Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oy­sa göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez ona teslim ol­muştur, ona döneceklerdir."[621]

"Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Al­lah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, rabbini öve­rek tesbih et."[622]

Kur'an'da Allah'ın dininden, dinin Allah'a ait oluşun­dan ve dinin Allah'a tahsis edilmesinden sözedilmesi, kül­türlerin kendi üretimleri olan inançlardan ayırdedilmesi amacını güder.[623]

Bir âyette dinullah kavramı, somut bir olay konusun­da "Allah'ın hükmü" anlamında kullanılmıştır. Bu, zina eden erkek ve kadınlara yüzer değnek cezasıyla ilgili âyettir.[624]

 3- Gerçek, Doğru Ve Arı Din:

 Gerçek, doğru ve arı din için, "dinu'1-hak, ed-dinu'l-hâlis" ve "ed-dinu'1-kayyım" kavramları kullanılmıştır.[625]

 Dinul-Hak:

 A) Allah Tarafından Belirlenmiş, Gerçek Ve Doğru Din Anlamındadır.

 Cizye âyeti denilen Tevbe, 9/29 âyetinde, kitap verilen­lerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak di­nini (dinu'1-hak) din edinmeyenlerle, boyunlannı büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşma emri verilmiş­tir.[626]

Bir âyette ise bu sözcük, "kesinleşmiş ceza" anlamında kullanılmıştır. [627]

Allah, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere pey­gamberini hüda (Kuran-doğru yol, hidayet rehberi) ve hak dinle (İslam) göndermiştir. Müşrikler istemese de bu böy­ledir.[628]

 B) Ed-Dinu'1-Hâlis:

 Şirk unsurları karıştırılmamış, gerçek, an ve duru, öz ve berrak din anlamındadır:

"Halis din, Allah'ındır."[629]

 C)  Ed-Dinu'1-Kayyım:

 Gerçek ve dosdoğru din, yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermektir.[630]

İki âyette, gerçek dine yönelme emri vardır:

"Hakka yönelerek, kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ada. Zira Allah'ın yaratışında değişme yok­tur. İşte dosdoğru din (ed-dinu'1-kayyım) budur. Fakat in­sanların pekçoğu bilmezler."[631]

Bu durumda, din duygu­su, Allah'ın insan fıtratında yerleştirdiği bir duygudur. Kendini dine yöneltme, iş işten geçmeden, Allah katından kaçınılmaz günün gelmesinden önce olmalıdır.[632]

Hz. Peygamber'e şöyle demesi emredilmiştir:

"De ki: Şüphesiz rabbim beni doğru yola ve gerçek dine, doğruya yönelen ve puta tapanlardan olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir."[633]

Bir âyette ise "ed-dinu'l-kayyım", ayların sayısı ve dü­zeni belirtilirken "doğru nizam", "şaşmaz düzen" anlamın­da kullanılmıştır.[634]

B) Karşı Din/Allah'a Din Öğretme:

 Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi meşru kılmak, ona karşı din üretmek anlamına gelir:

"Yoksa, Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak bir ortaklan mı var? Eğer kesin yargı bu­lunmayacak olsaydı, aralarında hemen hükmedilirdi. Doğrusu zalimlere can yakıcı azap vardır."[635]

Gerçek müminlerin özellikleri sayıldıktan sonra, Yüce Allah şöyle buyurur:

"De ki: Dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah, her şeyi bilendir."[636]

Buradaki din kelimesine "âdet" anlamı da verilmiştir.[637]

C) Dinde Zorluk:

 Dinde, gereksiz, yararsız ve anlamsız külfetler, zorluk­lar, zora sürmeler ve çekilmez hale getirmeler yoktur:

"Ey mü'minler! Rükû edin, secdeye varın, rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki mutluluğa erişesiniz. Allah uğ­runda gereği gibi cihad edin. O, sizi seçmiş, babanız İbra­him'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size müslüman adını veren odur. Artık, namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin mevlânızdır. O ne güzel mevlâdır (sahiptir),ne gü­zel yardımcıdır."[638]

Fıtrat dini İslam, denge ve orta yol (sırat-ı müstakim) temeline dayanır.[639]

D) Tevhid Dininin Süreğenliği:

 1- Din-Şeriat İlişkisi:

 Tevhid dininin süreğenliği, şöylece vurgulanır:

"Allah, Nuh'a buyurduğu şeyleri, size de din olarak buyurmuş­tur. Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da bu­yurduk ki: Dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. Müş­rikleri çağırdığın şey, onların gözünde büyümektedir. Al­lah, dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir."[640]

Bu âyette, din sözcüğünden, genel anlamda din mi, di­nin inanç esasları mı, yoksa uygulanışına yönelik hü­kümler (şeriat) mi kastedildiği çok belirgin değildir. Ama bütün peygamberlerin ortak çağrısı olan, Allah'ı tanıma ve ona inanma oluşu uygun düşmektedir.[641]

 2- İslam:

 İslam, Allah'a bağlanma ve teslimiyet dininin adıdır.

Allah katında din, hiç şüphesiz İslam'dır.[642] Kim is­lam'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeye­cektir. O, âhirette de kaybedenlerdendir.[643] Hz. Yakub, oğullarına şöyle öğüt vermişti:

"Oğullarım! Allah'ın dini si­ze seçti. Siz ancak ona teslim (müslüman), olmuş olarak can verin."[644]

Buna göre tevhid geleneği (İslam), ilk pey­gambere kadar uzanan bir köke sahiptir.

Kur'an'ın son inen âyeti şöyledir:

"(..) Bugün, size dini­nizi bütünledim, size olan nimetimi tamamladım. Din ola­rak sizin için İslam'ı seçtim. (..)"[645]

 E) Dini Öğrenme, Yerleştirme Ve Koruma:

 1- Dini Öğrenme (Tefakkuh fı'd-Din):

 "Mü'minler toptan savaşa (Medine'ye yolculuğa) çık­mamalıdır. Her topluluktan bir taife, dini iyi öğrenmek ve geri döndüklerinde milletlerini uyarmak için geri kalmalı değil mi? Böylece döndükten (savaştan/Medine'den dö­nüşten sonra) belki yanlış hareketlerden kaçınırlar."[646]

Bu âyette geçen "n-f-r" kökeninin yorumu konusunda, iki farklı yaklaşım vardır:

1) Klasik yorumlara göre barış zamanı şöyle dursun, savaşa çıkarken bile, bir grup din öğrenimini sürdürmek zorundadır. Savaş sonrası, maddi ve manevi açılardan yı­kım ve çöküntü dönemidir. Bu dönemde, insanlara insan­lıklarını hatırlatıcı dinî ve ahlâki uyanlar, büyük bir ihti­yaç olarak belirir.

2) Alman müsteşrik Rudi Paret'in yorumuna göre, "n-f-r" savaşa çıkma değil, Medine'ye yolculuğa çıkma anlamındadır. Dolayısıyla, yeni müslüman olan muhtediler, yerleşim bölgelerinden, toptan ayrılıp, Medine'ye gitmeme­lidir. Bunun yerine yeni dini öğrenmeye, yalnızca temsilci gruplar gelmeli, memleketlerine dönünce irşad ve inzar yoluyla İslam'ı tebliğ edip öğretmelidir.[647]

Kanaatimizce, her iki yorum da isabetlidir, duruma gö­re birini uygulama imkânı vardır.

Özellikle ikinci yorumu, tarihî şartlardan bağımsız ola­rak, ama dinî öğrenimin farzı kifâye oluşu mantığı içinde düşünmek uygun görünüyor.[648]

 2- Dinî Yerleştirme (Temkînu'd-Din):

 Allah, inanıp yararlı iş yapanlan, yeryüzüne halef kıl­ma ve onlar için beğendiği dini temelli yerleştirme sözü vermiştir. Çünkü onlar Allah'a kulluk eder, hiçbir şeyi ona ortak koşmazlar.[649]

 3- Dinî Koruma:

 Müslümanlara karşı savaş açanlarla, fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar savaşılır. Savaşa son verirlerse, onlara dokunulmaz. Yalnızca zulmedenle­re düşmanlık yapılır.[650] Din konusunda müslümanlara sa­vaş açmayanlara ve onları yurtlarından çıkarmayanlara iyilik yapılabilir ve âdil davramlır. Ama aksi davranışta bulunanlar dost (veli) edinil...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dinle İlgili Kavramlar
« Posted on: 18 Ağustos 2019, 17:52:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dinle İlgili Kavramlar rüya tabiri,Dinle İlgili Kavramlar mekke canlı, Dinle İlgili Kavramlar kabe canlı yayın, Dinle İlgili Kavramlar Üç boyutlu kuran oku Dinle İlgili Kavramlar kuran ı kerim, Dinle İlgili Kavramlar peygamber kıssaları,Dinle İlgili Kavramlar ilitam ders soruları, Dinle İlgili Kavramlarönlisans arapça,
Logged
26 Mart 2011, 23:13:22
hazal-7D

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #1 : 26 Mart 2011, 23:13:22 »

Bu yazıyı okuduğumda dikkatimi en çok çeken söz(Din uğrunda yardımlaşma Allahı'ın bir buyruğudur) beni çok etkiledi (7D)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Mart 2011, 21:25:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« Yanıtla #2 : 28 Mart 2011, 21:25:02 »

Evet güzel kardeşim, Allah için yardımlaşmak dinin bir parçasıdır, Ne yaparsak Allah için yapmak da takvadandır..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Eylül 2014, 20:35:54
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 19 Eylül 2014, 20:35:54 »

Esselamü aleykum..dine ait  kavramlar çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmış.. aralarında bilmediklerim de vardı. vesilenizle görmüş oldum..Allah razı olsun .Rabbim ilmii eksikliklerimizi tez zmanda giderebilmeyi nasip etsin inşAllah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2014, 20:38:23 Gönderen: mevlüdekalınsaz »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Eylül 2014, 20:56:37
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.117


« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2014, 20:56:37 »

Aleykümselam.Bilmedipim o kadar dini terim varkş paylaşımdan dolayı Allah razı olsun inşAllah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &