ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuran Ahlakı > Kurani Davet Sistemi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kurani Davet Sistemi  (Okunma Sayısı 993 defa)
25 Aralık 2010, 19:05:55
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 25 Aralık 2010, 19:05:55 »Kur'ânî Davet Sistemi

Şimdi biz, Kur'ânî vaz ve nasihatin incelenmesine daha iyi başlaya­bilecek ve onun Kitab-ı Mukaddes ile ilişkisini tesis edebilecek durum­dayız. Biz orada sadece, yahudi tezi ile hıristiyan antitezin mutlu bir sentezde uzlaştığını görmekle kalmayacağız, fakat üstelik yeni unsur­ların oraya dahil olduklarını ve onun zenginlik ve genişliğini artırdık­larım göreceğiz. Bir çeşit genel istatistik yaparak [82]biz önce, sadece emrin otoritesi vasıtasıyla olandan başka bir şekilde saiklenmemiş olan Kur'anî buy­rukların azlığı karşısında şaşırmıştık. Yükümlülüğü sebepsiz saf şekli altında tesis eden: "Şunu yap çünkü öyle emredilmiştir" şeklindeki bu Kant'çı formül, îslâmiyetin kutsal kitabında pek mutad değildir. Bu­nunla birlikte, biz ona, hepsi Hicret sonrası olan on kadar ayette rastlı­yoruz (=1OB)[83]Fakat, açıkça ifade edilmiş bir saikin bulunmaması, orada zımni bir motifin mevcudiyetini hariç bırakmaz. Gerçektir ki iman, ne kadar sert ve gaddarca görünürlerse görünsünler [84] ilâhî emir­lere şartsız bir itaati gerektirir [85] Bizzat bu inanç adına, bu görünüş al­tında, iyi belirlenmemiş olmakla birlikte, herhangi bir gizli nedenin bu­lunduğunun farzedilmiş, faydalı herhangi bir neticenin istenmiş olması da mümkündür [86]. Bizim nazarımızda keyfi ve diktatörce bir edaya bü­rünmek şöyle dursun, saiklenmemiş ilâhî emir bize kendini, vicdanımı­zın toptan muvafakatini temin etmek için yeterince ikna edici bilim ve hikmet sıfatlarıyla sunmaktadır[87] Bu mutlak emir türü bir yana bırakılırsa, Kur'ânî emirlerin oldukça farklı temellere dayandığım, ancak onların üç büyük sınıfta toplanabile­ceğini göreceğiz: Batınî İspatlar, Çevresel Nedenler ve Gai Sebepler.

Bu üç kategoriyi sıra ile inceleyelim ve onların neden ibaret olduklarını ve onlardan herbirisinin bütünün içersinde ne gibi bir yer tuttuklarını görelim.

 A. Batınî İspatlar:
 
Bir yükümlülüğü aklî olarak tesis etmek için, bu mükellefiyete mün­demiç olan bir ahlâkî değere atıfta bulunmaya ben batını isbat diyorum; bir emir veya onun uygulanmaya konması söz konusu olduğu zaman bu, müsbet bir değerdir; bir savunma veya itaatsizlik söz konusu ise negatif değerdir; bizatihi gerçek ve sahte, haklı ve haksız şeklinde objektif bir de­ğer; yahut basiret ya da körlük, kalblerin temizlik ya da kirliliği olmak iti­bariyle sübjektif değerdir. Değerin konuya bu bağlılığından dolayı üç tarz mümkündür; ve ben bu başlık altında gruplayacağımız göndermelerde, amelde bunlar­dan herbirine düşen payı tanımak güç olmayacaktır. Ya konu bu değe­re kendi özel tabiatı itibariyle sahiptir veya o onu kendisinin onun so­nucu olduğu önceki bir duruma ya da onun sebebini oluşturduğu son­raki bir duruma borçludur. Başka bir deyişle, ister kendim öz manası itibariyle sahip olduğu değerler nedeniyle olsun, ister onun kendi men-şeinden anımsamak suretiyle yansıttıklarından dolayı olsun, isterse te­min ederek aktüelleştirdikleri sebebiyle olsun, biz konuya değer biçi­yor, ona herhangi bir kıymet atfediyoruz. Hakikaten, bazan onu hali­hazır durumu, belirlenmiş kullanımı içinde mülahaza etmek suretiyle, bazan onun seyrinin başlangıcına çıkmak suretiyle, bazan da doğrudan yahut uzak neticesine inmek suretiyle iki tarafın oldukça derin ve ye­terince geniş bir analizi sayesinde, bir fiilin veya bir kuralın, bir tutu­mun ya da bir doktrinin değeri hakkında tam manası ile bir hüküm ve­rilebilir: Bütün durumlarda, burada ahlâkî bir hüküm söz konusu ol­ması itibariyle, bir yandan başvurulan değerin, aynı kaliteye sahip ol­ması ve öte yandan onun konu ile bağlantısının, sadece yaşamanın ge­çirdiği itibarî bir münasebet değil, tabii bir münasebet -ben analitik di­yeceğim- gibi kendini sunması gerekir. Az sonra atıfta bulunacağımız âyetler, bu çift yönlü şarta cevap vere­cek tarzda seçilmişlerdir. Onlar Kur'ân-ı Kerim'in va'z ve nasihat meto­dunun en önemli, en halis ve en objektif bölümünü meydana getirmekte­dirler. Orada ahlâka ahlâklılık yoluyla ve ahlâklılık için teşvik edilmekte-

dir. Orada, sahte ve kötünün yokluğa intikal edeceğine ve onunla netice­leneceğine, gerçek ve iyinin hiçbir zaman telef olmaz semereler olarak kaldıklarına ve onların taşıdıklarına imada dahi bulunulmamaktadır (er-Ra'd, 13/17; İbrahim, 14/64'deki temsillerin durumunda olduğu gibi). Orada dikkat esas olarak veya münhasıran onların Öyle olmak itibariyle asli karakterleri üzerine çekilmektedir. Eğer sert bir seçime teşebbüs etseydik, atıflarımızın listesini isteyerek uzatmış olurduk. İlk önce, Kur'ân'da kelimenin dar anlamı ile yani onun tarafından zikredilen önceki Öğretimlerden bağımsız olarak, Kur'ânî öğ­retime ait bulunan şeyi seçmeye kendimizi zorladık [88]Daha sonra, biz yalnızca bize göre herhangi bir mübhemiyet arzetmeyen âyetleri zabt et­tik [89]Nihayet, batım isbat başka mülahazalara inhisar etmediği zaman, biz sadece asli unsurun ilk sırayı işgal ettiği âyetleri idhal ettik. Çoğu zaman Kur'ân-ı Kerim'in kendilerine dayanmak istediği ispat prensipleri bir yorum şekli altında kullanılmışlardır. Bazan onlar bizzat emrin konusunu meydana getirmektedirler. O şekildeki, eşyayı onların has ismiyle çağırmak suretiyle, o bunu aynı zamanda hem sebep ve hem de saiklenmiş emir olarak kullanmaktadır.

Bunu ifade ettikten sonra, ilkin, genel doktrinini va'z etmek suretiyle Kur'ân-ı Kerim'in burada, bizzat kendi aslî tabiatından olanı ve olmayanı göstermek, yanlış veya yanlı her doktrini lekeleyen hususları onun hakkın­da red ve inkâr etmek ve onun gerçeğe tutkun zihinleri iknaya mahsus olan vasıflarını beyan ve tasdik etmek hususlarındaki ısrarını görelim. Bu, hiçbir şekilde, diye açıkça ilân ediyor o, irad getiren bir iş değildir; bu, kurucusunun ondan herhangi bir menfaat elde etmeyi tahayyül etti­ği bir kurum değildir[90] Keza bu, cebir yoluyla kendini zorla kabul ettiren bir disiplin değil, fa­kat nakl ve tebliğe yönelik bir mesaj, hür rızaya teklif olunan bir oğretimDir [91] Ve sonra bu, şair[92] veya kâhin[93] yahut hayalcinin [94]eseri de değildi*.

Bu, ne çılgınlık [95] ne şeytanî vesvese [96] ne yalan düzmeler [97] ne de birta -kim ihtiraslı arzuların ifadesidir [98] Bu size, doğru yönü gösteren" [99]ve sizi doğru veya eh doğru yola Ha­yan [100] ilâhî ışıktır [101]Bu, en güzel sözdür [102] Bu, saf tabiata [103] ve orta yola [104] uygun olan, ciddi ve kesin [105] müesses doktrindir [106] O, güzel geleneği sürdürmekte ve teyit etmektedir [107]O, adaleti [108]gerçeği1 [109]bedahati1 [110]ilmi [111]hikmeti [112] sarsılmaz muh-kemliği [113] teşkil ve tesis etmektedir. O, kalblerin şifasını [114]ruhların yücelmesini [115] hayatı (kelimenin yü­ce anlamında) [116] sağlar. Genel doktrinin karakteristik özellikleri hususundakiler işte bunlar­dır. (=209A, 80B). Eğer şimdi de bütünden teferruata, genel doktrinden hükümlere ge­çersek, biz -ister bizzat kendileri için mecbur kılınmış olarak (çoğu za­man başka bir yorum olmaksızın), ister özel eylemler tarafından hedef edinmiş bir amaç olarak, isterse insan ruhuna sağlanacak bir değer kay­nağı gibi teessüs etmiş şekilde olsun- aynı şekilde başlıca pratik faziletle­ri buluyoruz. Bu şartlan dolduran müsbet emirleri, hiç değilse, şunları buyuran ve­ya yücelten müteakip âyetlerde bulmaktayız: -Kendi ödevleri hakkmda aydınlanmak ve başkalarına onlarmkini öğ­retmek endişesi [117] -Ahlâkî gayret [118] -Güzel örneğe uygunluk [119]-Orta yolu tutan dengeli eylemler [120]Doğruluk [121]-İyinin ve en güzelin yerine getirilmesine yarışma [122]-En güzel eylemler [123]-En güzel sözler [124] -Samimiyet [125]İffet ve edebe uygunluk [126]-Kendi şahsî işi için helâl yoldan kazanılmış şeyleri kullanmak [127] -Cesaret, sabır ve sebat [128]-Tatlılık ve alçak gönüllülük [129]-Yargılarda ihtiyat [130] -Genel olarak iyilikseverlik [131]-Şeref, itaat, şefkat ve himmetle [132]birlikte, özelliMeebeveynlere karşı ihsan sahibi olmak [133]'-Eşlerimize iyi davranmak [134]                                                   |Aynı düşünce silsilesi içerisinde şunlar da okunacaktır: V, 87. VI, 141. VIİ, 31. Ancak, bu­rada formülleri, Allah'ın aşırılığı sevmediğini beyan eden dinî bir yorum izlemektedir. Böy­lece, ilk önce bizatihi değer olarak vaz olunan ahlakî prensip, derhal bu yüce otorite tarafın­dan yargılanmakta ve kendisine değer biçilmektedir. Bu bakımdan, bizi şimdi meşgul eden kategoriye değil, fakat daha çok ileride inceleyeceğimiz ilâhî müeyyide alanına ait olmak iti­bariyle bu zikirleri atlamak zorunda kaldık.-Onlara insanî bakım ve onlarla karşılıklı müşavere[135] -Gelirlerimizle ölçülü olarak, ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılan-ma-sına yardım[136] -Boşanma halinde eşlere tazminat ödenmesi[137]-Akrabalara [138] yakın veya uzak komşulara [139] garip yolculara [140] ge­nel olarak yoksullara [141] mecbur olunan yardım, en güzel ve helâl yoldan kazanılmış şeyler üzerinden usulüne uygun olarak yapılan infak[142] -Kıtlıkta, fakirler ve yetimlere destek olmak[143] -Kölelerin azadı [144]-Dürüstlük [145]-Eli açıklık [146]-Hakbilirlik [147] (ne bir yana ne de öteki yana eğilmeyen) düşey terazi imajı [148]-Yakınlarımızın veya bizzat kendimizin aleyhine de olsa [149]gerekli her şahitliğin tam olarak yapılması[150]-Emanetin sahibine iadesi [151]-Yapılan taahhütlere, verilen söze ve edilen yemine sadakat[152]-Misafirperverlik ve başkalarını sevmek[153]-Hoşgörü ve cahillere karşı alicenaplık[154] -Kötülüğü iyilikle savmak[155]-İyiliğe teşvik ve kötülükten alıkoymak[156]-Bu hususta mü'minler dayanışma halindedirler[157]-iyi münasebet[158] ve merhamete[159] teşvik. . -Fazilet ve disiplinin hüküm sürmesi için herkesin işbirliği yapması[160]-Sabır ve inayete karşılıklı tergib[161]-Sağlıklı birliğe bağlılık[162]-Tüm kutsal bağlarımızın sağlamlaştı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.032


View Profile
Re: Kurani Davet Sistemi
« Posted on: 24 Nisan 2019, 13:11:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kurani Davet Sistemi rüya tabiri,Kurani Davet Sistemi mekke canlı, Kurani Davet Sistemi kabe canlı yayın, Kurani Davet Sistemi Üç boyutlu kuran oku Kurani Davet Sistemi kuran ı kerim, Kurani Davet Sistemi peygamber kıssaları,Kurani Davet Sistemi ilitam ders soruları, Kurani Davet Sistemiönlisans arapça,
Logged
25 Mayıs 2016, 21:33:05
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.329


« Yanıtla #1 : 25 Mayıs 2016, 21:33:05 »

Esselamu aleykum.Kur ani kerim allahin emir ve yasaklarını bildirip herkesi islama davet eder.Allahin yolunda giden ve onun emrine itaat edip davetine tebligde bulunan kullardan olalim inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Aralık 2018, 03:10:26
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.084« Yanıtla #2 : 31 Aralık 2018, 03:10:26 »

Aleyküm Selam. Rabbim bu güzel bilgiler için Razı olsun. Rabbim ilmimizi artırsın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &