ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Kitabüz-Zühd > Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler  (Okunma Sayısı 663 defa)
08 Haziran 2011, 15:31:59
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 08 Haziran 2011, 15:31:59 »Osman B. Affan (Ra)'nın Zühdü İle İlgili Haberler


665. Osman (ra)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Her amel sahibine, Allah amelinin cevabım verir."

 

666. Hasan'dan rivayet edildiğine göre o,  Osman (ra)'ın hayasından bahsetmiş ve şöyle demiştir: "Şayet o, kapıları kapalı bir vaziyette iken evde olsa, yıkanmak için elbiselerini tamamen çıkartmaz. Hayası belini doğrultmasına mâni olur."

 

667. Humeyd b. Nuaym'dan rivayet edildiğine göre, Ömer ve Osman (ra) beraber bir yemeğe davet edilmişler. Yemekten çıkıp giderlerken Hz. Osman, Hz. Ömer'e "Bir yemek gördük ki, keşke görmeseydik" dedi. Hz. Ömer "Niçin?" dediğinde, Osman (ra): "Kor­karım ki, bu yemek böbürlenmek maksadıyla yapılmıştır" cevabını vermiş.

 

668. Zübeyr b. Abdullah, dedesinin[78] kendisine şöyle dediğini rivayet ediyor: "Allah ona rahmet etsin, Osman b. Affân, geceleyin hâne halkından hiç kimseyi uyandırmazdı. Ancak, uyanık olarak görmesi halinde çağırır ve abdest suyunu döktürürdü. Bütün gün­lerini ise oruçlu geçirirdi."

 

669.  Hasan'dan Resûlullah'm (sav) şöyle dediği rivayet edil­miştir: "Nefsim elinde olan (Allah'a) yemin olsun ki, benim beytim­den olmayan bir adamın şefaatiyle, cehennemden Rabıa ve Mudar kabilesi sayısından daha fazla insan çıkacaktır[79]- Hasan diyor ki: İnsanlar bu zâtın Osman b. Affân yahut Üveys el-Karânî olduğu görüşünde idiler."

 

670. el-Hemedânî,-Allah'ın  rahmeti  üzerine  olsun- Hz. Osman'ı halîfe olduğu halde arkasına kölesini de bindirdiği bir hal­de katır üzerinde iken gördüğünü haber vermiştir.

 

671. İbn Sîrîn'den rivayet edildiğine göre, Hz. Osman'ın hanı­mı, Osman öldürüldüğü vakit şöyle demiştir: "Siz onu öldürdünüz, halbuki o, bir rek'atta Kur'ân'ı hatmederek geceleri ihya ederdi."

 

672. el-Hemedânî'nin bir hadisinde şöyle dediği rivayet edil­miştir: "Mü'minlerin emîri olduğu halde, Osman b. Affân'ı (ra) bir yaygı içerisinde, yanında hiç kimse bulunmadan, uyurken gör­düm."

 

673. Yûnus   b. Ubeyd'den şöyle rivayet edilmiştir: "Hasan'a mescidde uyuyanların durumu soruldu. O da: 'Osman b. Affân (ra)'ı mescidde uyurken gördüm,[80] ki o vakit halîfe idi. Kalktığı va­kit böğründe taş izleri belirmekteydi. Ve şöyle dedi: İşte mü'minle-rin emîri, işte mü'minlerin emîri bu.'"

 

674. Abdullah b. er-Rûmî'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Osman (ra), gece kalktığı vakit abdest suyunu kendi alırdı da, eşi: 'Hizmetçilerine suyunu vermelerini emretsen ya!' derdi. Hz. Osman da 'Hayır, uyku onların istirahatleri için haklarıdır' derdi."

 

675. Amra binti Kays el-Adeviyye'den rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: "Hz. Osman'ın öldürüldüğü sene, Hz. Âişe ile be­raber Mekke'ye gittik. Medine'ye uğradığımızda Osman'ın (ra) öl­dürüldüğü sırada okuduğu mushafı gördük. Kanının ilk damlası şu âyet-i kerimenin üzerine akmıştır: Onlara karşı Allah sana yeter. O, işitendir, bilendir.[81] Amra '(Onu Öldürenlerden) hiçbiri doğru­dur üst ölmedi* diyor."

 

676. Ebû Salih'ten,"-Allah Osman'a (ra) rahmet etsin- cürmü katlini icâb ettirecek kadar değildi" dediği rivayet edilmiştir.

 

677. Ebû Hûreyre'den (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Osman evinde kırk gün muhasara altında tutuldu. Bana kendisini sahur vakti uyandırmamı söyledi. Seher vakti olunca geldim ve 'Ey Mü'minlerin emıri, Allah sana rahmet etsin, sahur oldu' dedim. Bunun üzerine yüzünü meshederek şöyle dedi: 'Sübhânallah! Yâ Ebâ Hureyre! Rüyamı kestin. Allanın Peygamberini görüyordum. O bana 'Yarın bizimle iftar edeceksin' dedi[82] ve  (ertesi gün) öldü­rüldü."

 

678. Süfyân b. Uyeyne'den (ra) Osman'ın (ra) 'Şayet kalbleri-niz temizlenmiş olsaydı, Allah'ın (cc) kelâmına doymazdınız" dediği rivayet edilmiştir.

 

679. (Yine) Süfyân b. Uyeyne'den Osman'ın (ra) "Allah'a bak­madan, yani Kur'ân okumadan bir gün veya gece geçirmekten asla hoşlanmam" dediği rivayet edilmiştir.

 

680. Mutarrif den (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ali (as) ile karşılaştım. Bana 'Ey Abdullah, seni bizden alıkoyan nedir?' di­ye sordu. Ben 'Osman'ı seviyorum. Bunu şimdi söyledim. Zira o bi­zim en çok akrabayı gözetenimiz ve Allah'tan en fazla korkanımız-dı' dedi."

 

681. Hâlid er-Rib'îy şöyle demiştir: "Ben kitaplarda Osman b. Affân'm kıyamet gününde: "Yâ Rabbi! Beni selâmette kıl, zira beni mü'min kulların öldürdüler' diyeceğini görüyorum."

 

682.  Şürahbîl b. Müslim'den, Osman b. Affân'ın (ra) halka imaretten yemek verdiği, kendisinin ise evine gidip sirke ve zeyt yediği rivayet edilmiştir.

 

683. Hz. Osman'ın mevlası Hâni'den şöyle dediği rivayet edil­miştir: "Osman (ra), herhangi bir kabrin başında durduğu zaman, sakalları ıslanmcaya kadar ağlardı. 'Kendisine cenneti hatırlıyor­sun ağlamıyorsun da, bundan niye ağlıyorsun?' denilirdi. O da Re-sûlullah (sav): 'Kabir âhiret duraklarından birincisidir. Onda kur­tuluşa erene sonrası çok daha kolay olacaktır. Ama onda kurtuluşa eremeyene daha sonrası çok daha ağır olacaktır.[83] buyurmuştur," cevabını verirdi.

 

684. (Hz. Osman) diyor ki: "Resûlullah (as), '(Âhiret durakla­rından) gördüğüm en çetin durak kabirdir' derdi. Allah Resulü bir cenazeyi defnettikten sonra, başında durur ve Kardeşiniz için mağfiret dileyin, sebat talep edin; zira o, şimdi sorguya çekiliyor[84] derdi."

 

685. Abdullah er-Rûmî'den Hz. Osman'ın şöyle dediğini duy­duğu rivayet edilmiştir: "Şayet ben cennetle cehennemin arasında olsam ve benim hangisine götürülmemin emredileceğini bilmesem, hangisine gideceğimi öğrenmeden kül olmayı yeğlerdim."

 

686. Abdullah b. Zübeyr (ra)'den şu rivayet edilmiştir: "Hz. Osman'a (ra) evi muhasara edildiği gün, 'Allah'a yemin olsun ki, Cenâb-ı Hak sana onlarla savaşmayı helal kılmıştır' dedim. Bunun üzerine o, 'Hayır, vallahi onlarla ebediyen savaşmam' dedi. Evi bastılar ve oruçlu bir haldeyken onu öldürdüler. Osman (ra), Ab­dullah b. Zübeyr'i emîr tayin etti ve 'Kim bana itaat ediyorsa, Ab­dullah b. Zübeyr'e de itaat etsin' dedi."

 

687. Zübeyir b. Abdullah,  Züheyye isimli ninesinden şu rivayette bulunmuştur: "Osman (ra) gündüzleri oruçla geceleri de ibadetle geçirirdi. Yalnız gecenin evvelinde hafif uyurdu."

 

688. Ebû Osman'dan rivayet edildiğine göre,  Muğire b. Şu'be'nin oğlu, düğününde Emîru'l-mü'minîn Osman'ı (ra) (yemek ziyafetine) davet etmiş. O da gittiği vakit, "Ben oruçluyum, fakat davete icabet etmek ve hayır duada bulunmak için geldim" demiş.

 

689. Süleyman b. Musa'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Osman b. Affân çirkin bir iş işlemekte olan bir güruhun yanı­na çağırıldı. O da kalktı gitti. Onların dağıldıklarını, fakat ortalık­ta hoş olmayan şeyler olduğunu gördü. Bunun üzerine onlarla kar­şılaşmadığı için Allaha hamdetti ve bir köle azad etti."[78] Dedesi Ebû Hâlid, Osman b. Afî&n'm kölesidir.

[79] İbn Mâce, ez-Zühd 37; Tirmizî, Kıyâme 12; Dârimî er-Rikâk 87; Müsned-i Ah-med 3/63, 469, 470, 5/257,

261, 267, 323, 366.

[80] "Gördüm" ziyadesi buraya( Ebû Nuaym'm Hılye'sinden alınmıştır.)

[81] Bakara sûresi, 2/137.

[82] Benzeri bir rivayet Hz. Osman'ın eşi Naile binti el-Farâfisa'dan (r.anhumâ) ya­pılmıştır. Müsned 1/73. et-

     Tabakâtu'l-kübrâ 3/1/52.

[83] Müsned-i Ahmed 1/63 Müstedrek 4/331; et-Tergîb ve't-terhîb 4/361; Târîhu'l-Buhârî 8/229; Keşfu'l-hafâ ve Muzîlu'l-elbâs 2/136.

[84] Müstedrek 1/370; İhnü's-Snnnî/ı.melu'1-yeum ve'l-leyle 578; Şerhu's-sünne 5/418; Ebû Dâvûd, K. Cenâiz, bâb 73 (Eâbu'l-istiğfâr 'indel-  kabr li'1-meyyit) se­nedi hasendir. İmam Nevevî el-Ezkâr'mda hasen olduğunu belirtmiştir (147). Şerhu's-sünne' nin dipnotunda bu şekilde kaydedilmiştir.
 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler
« Posted on: 09 Nisan 2020, 03:21:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler rüya tabiri,Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler mekke canlı, Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler kabe canlı yayın, Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler Üç boyutlu kuran oku Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler kuran ı kerim, Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler peygamber kıssaları,Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberler ilitam ders soruları, Osman B. Affannın zühdü ile ilgili haberlerönlisans arapça,
Logged
06 Nisan 2018, 16:08:16
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #1 : 06 Nisan 2018, 16:08:16 »

Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri hz.Osman gibi imanlı ihlaslı hayalı ve edebli salih kullardan eylesin.Kendine onu örnek alarak yaşayan ve kurtuluşa erişen kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Nisan 2018, 02:14:43
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.491« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2018, 02:14:43 »

Aleyküm Selâm.  Bu güzel manidar bilgiler için Allah Razı olsun. Mevlam ilmimizi artırsın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Nisan 2018, 05:35:15
sedanurr

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 534« Yanıtla #3 : 07 Nisan 2018, 05:35:15 »

Ve Aleykümselam Rabbim bilgiler için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Nisan 2018, 16:34:38
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.695Site
« Yanıtla #4 : 07 Nisan 2018, 16:34:38 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri hayırlı ameller işleyenlerden eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &