ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kıraat İlmi ve Tarihi > Mushaflann Kısa Târihi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mushaflann Kısa Târihi  (Okunma Sayısı 989 defa)
20 Mayıs 2011, 21:49:01
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 20 Mayıs 2011, 21:49:01 »Mushaflann Kısa Târihi

Hz. Ebû Bekir'in girişimi, Kur'ân hakkında ileride ortaya çık­ması muhtemel önemli bir ihtilafı ve bir bakıma fitneyi bertaraf ettiği için, her türlü takdirin üstündedir. Ancak Kur'ân'ın cem'i, bu öneminin yanında, ümmet arasındaki okuyuş farklılıklarını ve buna dayalı olarak ortaya çıkan tartışmaları tamamıyla kaldıra­mamıştır. Zira Mushaf, sırasıyla Ebû Bekir, Ömer ve Hafsa'nın yanlarında kalmış topluma intikal etmemiş  ve  insanlar bu mushaf etrafında toplanmaya davet edilmemiştir. Topluma inti­kal etmiş olsaydı bile yazım bakımından ihtilaflara müsait bir hattı bulunmakta ve sûre tertibini hesaba katmamaktaydı. Hz. Ebû Bekir'den sonra Halîfe olan Ömer (634-644) ve ardından Osman (644-656) zamanında fetihler daha da artmış ve Arabis­tan ile birlikte Irak, İran, Kafkasların bir kısmı, Şam ve Mısır da İslâm topraklarına katılmıştı. Bu bölgelerde bulunan sahâbîler yeni müslüman olanlara, Kur'ân'ı şahsî nüshalarından veya ez­bere dayalı okuyuşlarından öğretiyorlardı. Yedi harf ruhsatı gere­ği şahsî nüshalarda ve okuyuşlarda bulunan bazı küçük farklılıklar ve bunların nedenleri yeni müslüman olanlar tarafından tam olarak anlaşılamıyor.
Kur'ân'a verilen büyük değer sebebiyle de önemli ihtilaflar olarak görülüyordu.[75] Müslümanlar arasındaki ihtilafı en net olarak ortaya koyan rivayet, îbn Şihâb ez-Zührî -Enes b. Mâlik yoluyla gelmektedir. Bu ve benzeri rivayetlerde Irak ve Şamlılarla birlikte h. 25 (m. 646) yılında Azerbeycan ve Ermenistan seferlerine katılan ve ashâb arasındaki kıraat ihtilaf­larına şahid olan İrak ve Şamlıların komutam Huzeyfe îbnü'l-Yemân'm, Halife Hz. Osman'a gelerek şöyle dediği nakledilir: "Ey Emirü'l-mü'minin! Kitap hakkında yahûdiler ve hıristiyanlar gibi ihtilâfa düşmeden, bu ümmetin imdadına yetiş!"[76] Aslında Huzeyfe'nin ortaya koyduğu şikayetin benzerleri Hz. Osman'a bundan önce de gelmekteydi.[77] Kendisi de bir Kur'ân kârisi ola­rak meseleye vâkıftı ve toplumda gelişen olaylann farkındaydı. Huzeyfe, Ebû Mûsâ el-Eş'arî ile Abdullah b. Mes'ud arasında bile bazı okuyuş ihtilafları görmüş ve onlann aralarında bir süre tar­tıştıklarını nakletmiştir.[78] Bu ve benzeri talepler, hatta şikayetler üzerine Hz. Osman harekete geçti ve Hz. Hafsa'ya birisini yolla­yarak elindeki Hz. Ebû Bekir Mushaf'ını vermesini ve çoğaltma işinden sonra kendisine Mushaf i geri iade edeceğini bildirdi. Hz. Hafsa'dan gelen Mushaf, Zeyd b. Sabit başkanlığında Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. Âs ve Abdullah b. Haris b. Hişâm'dan oluşan heyete teslim edildi. Bu heyetin sayısı hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Sayıyı 12'ye kadar çıkaranlar vardır.[79] Ancak muh­temelen, bu dört kişi dışındakiler alt komisyon gibi çalışmışlar ve bunlara muhteiif konularda yardımcı olmuşlardır. Hz. Osman'ın heyete verdiği en önemli direktif, Kur'ân'm herhangi bir ihtilaf ■ durumunda Kureyş lehçesine göre yazılmasiydı. Halife, heyetin başkanı olan Zeyd Medineli olduğu için diğer üyelerin gerekirse onun hilafına davranarak mushafları Kureyş lehçesine göre yazmalarım emretmişti.[80] Nitekim "tâbut" kelimesi kapalı te "s" ile değil Kureyşlilerin yazdığı şekilde açık te "o" ile yazılmıştır.[81] Hz. Osman bu konudaki ısrarını, Kur'ân'm Kureyş lehçesine göre nazil olmuş olmasına dayandırmaktaydı. Rivayetlerden, Hz. Os­man'ın sahabe ile görüşerek onların fikrini aldığı ve bunun sonu­cunda okuma ve imla ettirme işini Saîd b. Âs'a, yazma işini ise Zeyd b. Sâbit'e havale ettiği anlaşılmaktadır. Zira Saîd b. Âs as­habın en fasih konuşanlarmdandı ve lehçesi Resûl-i Ekrem'e benzemekteydi, Zeyd b. Sabit ise Resûlullah'ın (s.a.) vahiy katibi olmakla birlikte yazısı da güzeldi.[82]

Hz. Osman tarafından Zeyd b. Sabit başkanlığında oluşturu­lan heyet uzun bir süre (26/650 yılı sonrasında muhtemelen 5 yıl) çalışarak Kur'ân'i, arza-i ahîradaki Fatiha, Bakara, Âl-i îm-rân, Nisa, Mâide.... îhlâs. Felak, Nâs sıralamasına göre 114 sûre olarak tertip etti ve Ebû Bekir Mushafı'ndaki âyet dizilişine göre yazdı. Bu şekilde yazılan yedi adet Kur'ân nüshasından biri Me­dine'de bırakıldı diğerleri Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn'e[83] birer rehber kâri'/mukri ile birlikte gönderildi. Çoğal­tılan nüshalar, parşömen üzerine siyah mürekkeple yazılmıştı ve nokta, hareke, süs, sûre adı, cüz işareti gibi harici şeyler taşımı­yordu. Kıraat âlimlerinden Zeyd b. Sabit Medine'de kaldı, Abdul­lah b. es-Sâib, Mekke'ye, Mugîre b. Ebû Şihâb Şam'a, Ebû Abdurrahman es-Sülemî Kûfe'ye ve Âmir b. Abdülkays Basra'ya tayin edildi.[84] Hz. Osman, istinsah işi tamamlanıp ümmetin ona­yı alındıktan yapılan çalışma üzerine icmâ vaki olduktan sonra ashabın ve diğer müslümanların ellerinde bulunan şahsi Kur'ân nüshalarının toplanmasını ve yakılmasını emretti.[85] Onun mak­sadı, özenle derlenmeyen ve yazılmayan şahsi nüshalarda bulu­nan bazı hatalar, eksiklik ve fazlalıklar Kur'ân'm aslındanmış gi­bi zannedilip ileride müslümanlar arasında bir ihtilaf çıkmasını engellemektir. Zaten Kur'ân bu maksatla toplanmış ve bu mak­satla çoğaltılmıştı. Yoksa onun ileride kendi aleyhine olarak yo­rumlanabilecek delilleri karartmak gibi bir hedefi yoktu. Öyle ol­muş olsa idi, o Kur'ân'm çoğaltılması işini herkesin bilgisi dışında bir gizlilik içinde yapardı. Ancak rivayetler, beş yıl kadar süren çahşma esnasında böyle bir durumun olmadığım açıkça ortaya koymaktadır.[86]
 

[77] İbn Ebî Dâvûd, Kitâbü'I-Mesâhif, I, 203-204; Dânî, el-Mukni\ s.  7; Süyûtî, el-İtkân, I, 187-188; ismet Ersöz, Kutan Tarihi, Ravza Yayınlan, İstanbul 1996, s. 111-112.

[78] îbn Ebî Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhifl, 180-181, 240.

[79] Zeyd b. Sabit, Saîd b. el-ÂS, Übey b. Ka'b, Mâlik b. Âmir, Kesîr b. Eflah, Enes b. Mâlik, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Amr b. el-Âs bunlardan birkaçıdır, bk. İbn Ebî Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, 1, 213-215.

[80] Buharı, "Fezâ'ilü'l-Kur'ân", 2.

[81] Tirmizî, "Tefsir", Tevbe 9/17 (Hadis no; 5103); İbn Ebî Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, I, 199; Dânî, el-Mukni', s. 4.

[82] Ebû Şâme, el-Murşidu'l-vedz, s. 59, 65. İbn Ebû Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, I, 209-210.

[83] İbn Ebû Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, I, 239.

[84] Mûsâ Cârullah, Târîhu'l-Kur'ân ve'İ-mesâhif, el-Matbaatu'I-İslâmİyye, Petersburg 1323/1934, s. 29; Zerkânî, Menâhüü'l-irfân, 1, 330; Ersöz, Kur'ân Tarihi, s. 126-128.

[85] İbn Ebû Dâvûd, Kitâbü '1-Mesâhif, I, 196, 200-201.

[86] Hz. Osman'ın Kur'ân'ı yazdırıp çoğaltması ile ilgili geniş bilgi için bk. Ma­şalı, Resmü'l-Mushaf ve Tarihsel Değeri, s. 40-61. Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin Yayınları, Bursa 2004: 38-41.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mushaflann Kısa Târihi
« Posted on: 24 Temmuz 2019, 10:15:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mushaflann Kısa Târihi rüya tabiri,Mushaflann Kısa Târihi mekke canlı, Mushaflann Kısa Târihi kabe canlı yayın, Mushaflann Kısa Târihi Üç boyutlu kuran oku Mushaflann Kısa Târihi kuran ı kerim, Mushaflann Kısa Târihi peygamber kıssaları,Mushaflann Kısa Târihi ilitam ders soruları, Mushaflann Kısa Târihiönlisans arapça,
Logged
16 Nisan 2019, 15:40:24
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.928


« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2019, 15:40:24 »

Esselamu aleyküm. Kur ana hizmet eden Allahın halifelerine peygamberin sahabelerine binler kez razı olsun inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Nisan 2019, 11:12:27
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.501« Yanıtla #2 : 17 Nisan 2019, 11:12:27 »

Aleyküm selâm. Bu güzel faydalı bilgileri bizlerle paylaştığınız için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Nisan 2019, 11:19:11
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 585« Yanıtla #3 : 17 Nisan 2019, 11:19:11 »

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile

(vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.(Al-i İmran Suresi-134)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &