๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Kıraat İlmi ve Tarihi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 16 Mayıs 2011, 09:49:32Konu Başlığı: Kıraatle ilgili Genel Eserler
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 16 Mayıs 2011, 09:49:32
6. Kıraatle ilgili Genel Eserler


1. Ebû Mansur Muhammed b. Ahmed el-Here\4,.(ö.370/980)., Kitâbü meani'l-kıraat (nşr. Avd b. Hamd Kavezi-İd Mustafa Der­viş). I-III, Darü'l-Maarif, baskı yeri yok, 1412/1991.

2. İbn  Galbun   (399/1009),   et-Tezkire R'î-kıraati's-seman (nşr. Eymen Rüşdi Süveyd), I-II, Cidde 1991; (nşr. Abdülfettah Buhayri İbrahim) Kahire 1991.

3. Mekkî b. Ebû Tâlib (ö. 437/1045), el-İbâne an ma'âni'l-kırâât   (nşr.   Muhyiddin   Ramazan),   Dimaşk   1979;    (nşr. Abdülfetlâh İsmail Şelebî), Mekke 1405/1985,

4. a.mlf., er-Riaye: li-tecvidi'1-kırâe ve tahkiki iafzi't-tiiâve (nşr. Ahmed Hasan Ferhat), Amman 1984.

5. Ebû Amr Osman b. Said ed-Dânî (444/1053), el-Müktefa M-vakf veUbüda (nşr, Cayid Zeydan Mahlut), Bağdad 1983; (nşr. Yusuf Abdurrahman Mar'aşli), Beyrut 1984.

6. a.m\t,e/-/dgami7-kebir fi'l-Kur'ân   (nşr.   Züheyr   Gazi Zahid), Beyrut 1993,

7. a.mlf., et-Ta'nffı ihtilafi'r-ıvvat an nafi' (nşr. Tehami Raci Haşimi), Muhammediyye 1982.

8. a.mlf., et-Tahdid fî'I-itkan ve't-tecvid (nşr. Ganim Kadduri Hamed). Darü'l-Enbar, Bağdad 1988.

9. Ebû Ma'şer et-Taberi (478/1085), et-Telhis: fri-Kıraati's-Seman (nşr. Muhammed Hasan Akil Musa), Cidde 1412/1992.

10. İbmi't-Tahhan   (ö.   560/1165),   Meharicü'i-huruf ve sıfatuha    (nşr.    Muhammed    Ya'kûb    Türkistan),    [y.y.], 1412/1991.

11. İbn Ebû Meryem (565/1170), el-Müdah fi vücuhi'l-ktraa veileliha (nşr. Ömer Hamdan Kübeysi), I-HI, [y.y.], 1993.

12. Alemüddin es-Sehâvî  (643/1245),   Cemalü'l-kurra  ve kemalü'1-ikra (nşr. AÜ Hüseyin Bevvab), MI, Mektebetü't-Türâs, Mekke 1987; I-H, (nşr. Abdülkerim Zubeydİ) Darü'l-Belaga, Bey­rut 1413/1993.

13. Takiyyüddîn İbn Teymiyye (ö. 728/1328), Şetim hadîsi ünzile'l-Kur'ân  alâ seh'ati ahruf,  Matba'atü'z-Zdırâ.   Kahire 1323/1906.

14. Ebü'l-Kâsım Ali b. Osman b. el Kâsm (ö. 801/1398), Siracü 1-kari'l-mubtedi'   ve   tizkarü 'l-mııkrü'l-müntchi,    Kahire 1876; Beyrut 1981.

es Kıraat İlmi Literatürü so 159

15. İbnü'l-Cezerî   (ö.   833/1429),   A4üncidü'l~mukriîn   ve mürşidü't-tâlibîn, Kahire 1350,1977; Beyrut 1400/1980.

16. a.mlf.   Gâyetü'n-Nihâye fi tabakâti'i kura, I-II, Kahire 1391/1932; nşr. G. Bergstraesser, Dârü'İ-Kütübi'l-İlmiyye, Bey­rut 1982.

17. Ahmed    Muhtar   Ömer-Abdülal    Saüm    Mükerrem, Mu'cemü'î-kıraati'I-Kur'âniyye: maa mukaddime fi'l-kıraat ve eşherü'i-kurra, I-VI, Kahire 1997.

18. Ahmed Mekkî el-Ensârî, Sîbeveyhi ve'İ-kırâât Dârü'l-Maârif, Kahire 1395/1975.     .

19.
Hasan Atve, eİ-Kırââtü'İ-Kur'âniyye fâ bilâüi ş-Şâm, Bey­rut 1402/1981,

20.  İsmail Hakkı  b.  Abdurrahman  ei-Kastamonî,  îlmü't-takrfb, Süleymâniye Ktp., Yazma Bağışlar, 297/1-5.

21. Ahmed Beyli, el-İhtiİaf beyne'l-kırâât, Darü'1-CÜ, Beyrut, ts.

22.  Muhammed Balvali, eî-thtiyâr â'İ~kırâât ve'r-resmi ve'z-zabt, Rabat 1418/1997.

23. Muhammed   Ali   Haddâd,   el-Kevâkibü 'd-düniyye..., Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1344/1925.

24. Abdussabür Şahin, Eserü'i-kırâât fı'l-esvât ve'n-nahvü'î-arabi; Ebû Amr b. el-A/â, Kahire 1987.

25. a.mlf., e!-Kıraatü'I-Kur'âniyye fi dav'i iîmi'İ-iugati'l-hadîs, Kahire [1966].

26. a.mlf, Tâtîhu'l-Kur'ân, Dâru'l-Kalem, Kahire 1966.

27. Muhammed Ahmed Hatır, Kıraatu Abdullah b. Mesud: mekanetuha masadıruha ihsauha, Kahire 1990.

28. Hind Şelebi, el-Kıraatıı bi-ifrikiyye, Tunus 1983.

29.
Hüseyin Atvan, el-Kıraatü'1-Kur'âniyye fi biiadi'ş-şam, Beyrut 1983.

30. Hasan Ziyaeddin Itr, el-Ahrufii's-seb'a ve menziletü'l-kirââtminha, Dârü'l-Beşâiri'l-îslâmiyye, Beyrut 1988.

31. Said Ahmed A'rab, el-Kurra' ve'l-kıraa bi'1-mağrib, Beyrut 1990.

32. Sabri Abdurrauf Muhammed Abülkavi, Eserü'î-kırâe fi'l-fıkhi'l-İslâmî, Edvaü's-Selef, Riyad 1418/1987.

33. İsmail Karaçam, Kur'an-i Kerimin Nüzulü ve Kıraati, İs­tanbul, 1974.

34. a.mlf.,   Kıraat İlminin   Kur'ân   Tefsirindeki   Yeri  ve MütevâtkKıraat, İstanbul 1996.

35. Abdurrahman Çetin, Kıratların Tefsire Etkisi, Marifet Ya­yınları, İstanbul 2001.

36. Fatih Çollak, Hafs Rivayetiyk Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraati, İstanbul 1997.

37. Necati Tetik, Başlangıçtan IX. Asra Kadar Kıraat İlminin Talimi, İstanbul 1990.

38. Ahmet Madazh, Tecvit İlmi ve Kur'ân Kıraati île İlgili Me­seleler, Baskı yeri ve tarihi yok. [368]
 
 
 
 [368] Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin Yayınları, Bursa 2004: 157-160