ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Kelam İlmi > Ehl-i sünnet
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ehl-i sünnet  (Okunma Sayısı 1802 defa)
09 Ekim 2010, 20:06:20
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 09 Ekim 2010, 20:06:20 »

EHL-İ SÜNNET


Umumî Bakış
 
a)    Ehl-i sünnet ve'l-cemâat:
 

aleyhi    ve    selem takibettikleri  yolu  ile    ashab  izleyenlerce­ [1]

Rasılüllahı(sallâllahu maatının akaid sahasında mânâsına gelen bu terim, da­ha çok kısaltılmış şekliyle «ehl-i sünnet» olarak kullanılır. Bazan bu mefhumu ifade etmek üzere «ehl-i hak» terimi de kullanılmak­tadır.

İslâm tarihi boyunca olduğu gibi bugün de akaid sahasında isa­betli yolu takibettiği kabul edilen ve müslümanların büyük çoğunlu­ğunu sinesinde toplayan ehl-i sünnet, Abdülkahtr el-Bağdâdî'ye (v. 429/1037) göre şu sekiz zümreden teşekkül eder:

1)  Ehl-i bed'atın hatalarına düşmeyen kelâm âlimleri

2)  Sevrî, Evzâî,  Dâvûd-i  Zahirî dâhil  büyük fakîhler ve  men­supları

3)  Muhaddisler

4)  Ehl-i   bid'ate   meyletmeyen   sarf-nahiv,   lügat  ve   edebiyat âlimleri

5)  Ehl-i sünnet görüşlerine sâdık kalan kıraat imamları ile mü-fessirler

6)  Müteşerri' Sûfiy

7)  Ehl-İ sünnet yolundan ayrılmayan müslüman mücâhidler

8 )  Ehl-i  sünnet akidesinin yayıldığı  memleket ehâlisi.  [2]

Ümmet-i Muhammed'in fırkalara ayrılacağı hususunda nakledi­len hadisin bazı rivayetlerine göre Rasûlüllah (s.a.) efendimize kur­tuluşa erecek fırkanın (fırka-i nâciyenin) hangisi olduğu sorulmuş, o da : «Benim ve ashabımın yolunu takibedenler» buyurmuştur [3] Ha­kikaten kelâm mezheplerinin prensip ve görüşleri incelendiği takdir­de görülecektir ki itikad sahasında Kitab ve sünnete bağlı kalan, bu İki kaynakta mevcud, akaide ait delilleri İslâmın ana prensiplerine ve ruhuna uygun bir şekilde yorumlayan, bilhassa sem'İyyât bahislerin­de naşsa teslimiyet gösteren zümreler ehl-i sünnet cemaatleridir. Ehl-i sünnet ayrıca Mu'tezüe, Havâric, Şîa ve diğer bid'at fırkala­rı hilâfına ashâb-ı kiramın (Allah cümlesinden râzi olsun) hepsine hürmet ve mahabbetle bağlı kalmış, onları hayırda önder bilmiş, ri­vayetlerini kabul etmiş, dinin diğer sahalarında olduğu gibi akaid mevzuunda da Rasûlüllahtan sonra onların yolunu takibetmiştir. Bi­naenaleyh hadis-i şerifteki «Benim ve ashabımın yolunu takib eden­ler» İfadesine en çok yaklaşan, bu payeye en çok* yakışan ehl-i sün­net olmuştur.

Ehl-i sünneti kendi arasında Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş'ariyye olmak üzere üç gurupa ayırıp tedkik etmek münasip olur. Fakat bun­dan önce ehl-İ sünnet mezhepleri tarafından kabul edilen ve onlar­dan olmanın şıârı haline gelen umumî prensipleri sıralıyalım. [4]

 

b) Ehl-Î sünnetin umumi prensipleri:
 

Mezhepler tarihine ait eserlerde ehl-i sünnet ve'l-cemâatın, aka­id sahasında müştereken benimsediği umumi prensipler tek tek zik­redilir. İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'arî (v. 324/936), Makalâtu'l-İslâmiy-yîn'inde, «Ashâb-ı hadis İİe ehl-i sünnetin akidesi» başlığı altında 32 maddede hulâsa edilebilecek bazı esaslar saymış ve sonunda : «İşte ashâb-ı hadis ile ehl-i sünnetin emrettikleri, tasvibedip inan­dıkları akaidin hulâsası bundan ibarettir; onlara ait zikrettiğimiz her şeyi biz de söyler, kabul ederiz» demiştir. Aynı esaslar «Selefin üzerinde ittifak ettiği esaslar» başlığı altında «r. ilâ ehli's-Sağr» adlı ese­rinde de yer alır [5] Ancak Eş'arî'nin bu eserlerinde sıraladığı aka­id meseleleri içinde öyleleri vardır ki bunları sadece Selefiyye kabul eder. Meselâ Allah'ın Arş üzerinde oluşu, Allah'ın dünya semâsına inişi (nuzûl hadisi), mahîûkatına yaklaşması, İmanın artıp eksilmesi gibi. Bilindiği üzere kelâm metodunu benimsemiş bulunan Eş'ariyye ile Mâtürîdiyye bu nevi nasları, olduğu gibi mânâlandırmayıp te'vîle tâbi' tutar.

Mâtürîdiyye âlimlerinden Sadru'l-İslâm el-Pezdevî (v. 493/1100) de Usûlu'd-dîn'inde ehl-i sünnet ve'l-cemâat prensiplerini hulâsa eder [6]

Mezhepler tarihi âlimlerinden Abdulkahir el-Bağdâdî (v. 429/ 1037), meşhur eserinde, «ehl-i sünnetin ittifak ettiği esaslar»! 15 maddede, İsferâyînî (v. 471/1078) ise daha ayrıntılı bilgi vererek ay­nı esasları 47 maddede sıralamıştır [7]. İsferâyînî, bu meselede, Ebu Hanîfe (v. 150/767) ile Şafiî (v. 204/820) arasında bir ihtilâf bulunmadığını, hatta ehl-i re'y ile ehl-i hadisin de aynı akideye sahip bu­lunduğunu İlâve eder [8]

Mezhepler tarihi bilginlerinin sıraladığı bu prensipler, aşağı yu­karı ehl-i sünnete ait kelâm kitaplarının ihtiva ettiği bahislerin ser­levhalarını teşkil eder. Bu prensipleri pek kısa olarak bîr kaç madde­de hulâsa edelim :

1) Kâinat vehim ve hayalden İbaret olmayıp onun bîr öz-varlı~ ğı ve hakikati mevcuddur.  İnsan, bu  kâinatı tanımaya, ayrıca bilgi edinmeye muktedirdir.

2) Kâinat bütün ayrıntılarıyla yaratılmış bir şeydir, onun mut­laka tek olan bir yaratıcısı (Allah) vardır.

3) Allah taâlânın, zâtından    ayrılmayan, çeşitli ezelî    sıfatları vardır.

4) Allah, âhirette, mü'rainler tarafından görülecektir.

5) Kader haktır, fakat kul icbar altında değildir.

6)  Peygamberler ve  mu'cizeleri,  veliler ve  kerametleri  haktır.

7)  Kelâmullah kadîmdir, ses ve harflerden müteşekkil değildir.

8 ) Âhİret ve ahvâli: cennet, cehennem, sırat, hisap, mizan, şe­faat... haktır, cennet ve cehennem sakinleriyle birlikte ölümsüzdür.

9} Peygamberden sonra en faziletli zat ve ilk halife EbÛ Bekir'­dir. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali'dir. Ashâb-ı kiramın hepsi muhteremdir, itimada şayandır.

10) Ehl-i kıbleden olan bir kimse, işlediği günah sebebiyle tek­fir olunamaz. Mü'mine kâfir diyenin küfründen korkulur. [9][1] bk. et-Teftâzânî, Şerhu'l-Akaid, s, 16-17, Şerhu'l-Makasıd, II, 199; <sj-Şâtıbî, el-Muvâfakat, IV, 48-52. Buradaki tcemaat», ashâb-ı kiram mânâsına gele­bileceği gibi her devirdeki müslümanların büyük ekseriyeti, (sevâd-ı a'zam), veya müctehid âlimler, yahut da aynı devlet reisine bfey'at eden müslüman cemâati mâ­nâsına da alınabilir, (bk. eş-Şâtıbî, el-İ'tisam, II, 258-265).

[2] sl-Bağdâdî, el-Fark, s. 313-318. İhya' şârihi allâme Zebîdî (vf. 1205/1790) ehl-i  sünnet  denilince   şu  dört fırkanın  kasdolunduğunu   söyler:    Muhaddisler, Sûfiyye, Eş'arîler, Mâtürîdîler  (Şerhu'1-İhyâ1, II, 86).

[3] Bu hadisin kaynakları için 106. sayfanın 19 numaralı dipnotuna bakınız.

[4] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, Damla Yayınevi:109-110.

[5] el-Eş'arî, Makalât,  I, 277-284;  r. ilâ  ehli's-Sağr, s.  93-108.

[6] el-Pezdevî,   Usûlu'd-dîn   (Ehl-i   Sünnet  Akaidi),   s.   349-352.

[7] el-Bağdâdî, ag.e., s. 323; el-İsferâyînî, et-Tebsîr, s. 91-113; bk. el-Malatî, et-Tenbîh, s. 14-15.

[8] et-Tebsîr, s. 113.

[9] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, Damla Yayınevi:110-112.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ehl-i sünnet
« Posted on: 01 Haziran 2020, 02:10:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ehl-i sünnet rüya tabiri,Ehl-i sünnet mekke canlı, Ehl-i sünnet kabe canlı yayın, Ehl-i sünnet Üç boyutlu kuran oku Ehl-i sünnet kuran ı kerim, Ehl-i sünnet peygamber kıssaları,Ehl-i sünnet ilitam ders soruları, Ehl-i sünnetönlisans arapça,
Logged
09 Ocak 2014, 15:09:04
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 09 Ocak 2014, 15:09:04 »

Ehl-i sünnet, dini literatürde Hz. Peygamber (asm) ve sahabeyi örnek kabul eden Müslüman toplumunun büyük bir kısmına (% 90) denir. Genelde kısaca "sünnilik" olarak bilinir. Bu grup sünnete bağlı olduğu ve cemaat ruhundan ayrılmadığı için "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat" adıyla da anılır.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

21 Ağustos 2019, 00:37:46
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2019, 00:37:46 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Ağustos 2019, 11:58:50
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.358


« Yanıtla #3 : 21 Ağustos 2019, 11:58:50 »

Allah razı olsun hocam insallah selam ve dua ile
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Ağustos 2019, 13:38:07
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.877Site
« Yanıtla #4 : 24 Ağustos 2019, 13:38:07 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri dosdoğru yol olan ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &