ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > İslam Ahlak Felsefesi > Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri  (Okunma Sayısı 3133 defa)
21 Mart 2013, 18:26:30
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 21 Mart 2013, 18:26:30 »1.ÜNİTE İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI
1.   Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangisi ahlakı felsefi bilgeliğin bir parçası haline getiren düşünce ekollerinin başında gelir?(2013 Vize Soru 6)
a.   Yeni Platonculuk
b.   Kireneliler
c.   Kinikler
d.   Eşarilik
e.   Stoalılar*

2.   Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İslam düşüncesindeki ahlaki malzemeyi içeren kaynaklar arasında yer almaz?(2013 Vize Sr
a.   Kur’an ve Hadis
b.   Tasavvuf kaynakları
c.   Kelam kaynakları
d.   Cerh ve Ta’dil kaynakları*
e.   Felsefe kaynakları

3.    .... açıdan edeb, mutluluğa götüren hayat tarzının bilinmesi( ma’rife) anlamına gelen ve yaşanan beşeri hikmet olarak tanımlanır. Bu cümle de boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?(2013 Vize Soru 9) (1.Ünite Sayfa 9)
a.   İlmi
b.   Ahlaki*
c.   Hayati
d.   Kanuni
e.   Dini

4.    Kur’an ahlakı, amaçların gerçekleştirilmesinde standartların ihlal edilmesine izin vermez. Bu ahlak, bir emir dili biçimine sahiptir. Temel hedefi, Tanrı’nın emirleri tarafından belirlenmiş bir hayat tarzıdır.
Bu ifadeler göz önüne alındığında Kur’an ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2013Vize Soru 11)(1.ÜniteSyf 10)
a.   Kur’an kişileri ahlaki alanda serbest bırakmayı amaçlar*
b.   Kur’an ahlakı buyurucu bir ahlaktır
c.   Kur’an ahlakının belirli standartları vardır
d.   Kur’an ahlakının kişileri bağlayıcı kuralları vardır
e.   Kuran hayatı ahlaki bir yörüngeye oturtmayı amaçlar

5.    Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ahlaki kavram kategorilerden ‘ALLAH’ın ahlaki vasfı’ kategorisini tanımlar? (2013 Vize Soru 12)(1. Ünite Sayfa 11)
a.   ALLAH insan ilişkisini tasvir eder
b.   İnsanın toplumla ilişkisiyle ilgilidir
c.   İnsanın kendisiyle olan ilişkileriyle ilgilidir
d.   Ahiret gününün ahlaki değeri üzerinde durur
e.   ALLAH’ın isimleri diye adlandırılan kelimeleri içerir *

6.    Ahlaki kavramlardan hangisi lafzen Kur’an da yer almaz? (2013 Vize Soru 13)(1. Ünite sayfa 12)
a.   Maruf
b.   Takva
c.   Birr
d.   Edep*
e.   İhsan

7.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Sünni tasavvufa dair bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir? (2013 Vize Soru 14)(1. Ünite Sayfa 16)
a.   İhya-i Ulumiddin
b.   El-Lüma
c.   Tahsil’u-Saade*
d.   Ta’arruf li- Mezhebi ehli’t Tasavvuf
e.   Er-Riaye

8.    İslam felsefesinde ameli felsefenin alt dallarından biri olan ‘siyasetü’l Müdün’ ahlakın hangi alanını inceler? (2013 Vize Soru 15)(1 Ünite Sayfa 17)
a.   Aile ahlakını
b.   Şehirlerin ve ülkenin ahlaklı ve faziletli yönetimini *
c.   Bilgi felsefesini
d.   Ferdin kemalini
e.   Dini ahlakı

9.    Kindi’nin el-hile li def’i’l ahzan(Üzüntüyü yenmenin çareleri) adlı eserinde hangi düşüncenin tesiri görülmez? (2013 Vize Soru 16) (1. Ünite sayfa 17)
a.   Aristotelesçi düşünce
b.   Yeni Platoncu düşünce
c.   Epikürosçu düşünce*
d.   İslam düşüncesi
e.   Stoacı düşünce

10.   Onun yoğunlaştığı konu, “heyûlânî” seviyede bulunan insan aklının “bilfiil akıl” durumuna geçmesi ve “müstefâd akıl “ düzeyinde hakikatleri bilme gücüne kavuştuktan sonra Faal Akıl ile birleşerek (ittisâl) en yüce mutluluğu (es-saâdetü’l-kusvâ) kazanması vb. çok daha kapsamlı felsefî bir hayat programıdır.
Yukarıda ahlak felsefesi ile ilgili düşüncelerinden bahsedilen İslam Filozofu aşağıdaki filozoflardan hangisidir?(2013 Vize Soru 17)(1. Ünite Sayfa 18)
a.   İbn Sina
b.   İbn Bacce
c.   Farabi*
d.   Sühreverdi
e.   Kindi

11.   Filozof, Tedbîrü’l Mütevâhid adlı eserinde toplumun dışında yaşayan bir arifin ruhanî tekâmülünü anlatmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? (2013 Vize Soru 18)(1. Ünite Sayfa 19)
a.   Sadreddin Şirazi
b.   İbn Sina
c.   Hocazade Muslihiddin Mustafa
d.   Ebubekir Razi
e.   İbn Bacce *

12.   Aşağıdakilerden hangisi Maturidiyye Ahlak anlayışını en iyi şekilde özetlemektedir? 2012 Vize Soru 1
a.   Akıl ve naklin birlikteliğine dayanır, aklın iyi-kötü dediği şeyler nakle ters düşmez…*
b.   Kader insan için sorumluluktan kaçmak demektir.
c.   Yaradılmış kudretzorunluluğun değil hürriyetin sebebidir.
d.   ALLAH’ın fiillerinin hikmete uygun olması ALLAH için bir mecburiyettir.
e.   ALLAH’ın fiilleri iyi ve kötü diye nitelendirilebilir.

13.   Aşağıdakilerden hangisi edep/âdâp ve hulk/ahlak kelimeleri için söylenemez? 2012 Vize Soru 2
a.   İslamî kaynaklar da hulk ve ahlâk terimleri genellikle iyi ve kötü huyları, erdem ve erdemsizlikleri ifade etmek için kullanılmııtır.
b.   Edep kavramı özel davranış alanları için kullanıla gelmiştir.
c.   Günlük hayatla ilgili kibar, terbiyeli davranış kalıplarına ve bunları öğütleyici eserlere edep/adab denir.
d.   Ahlak ifadesi daha çok ruhani melekelerle ilgilidir. …………*
e.   Edep kelimesi hayatın tümü için, ahlak kelimesi bir meslek sahası için kullanılır

14.   Ahlak felsefesi bağlamında aşağıdakilerden hangisi Kur’an ve Hadis için söylenebilir? 2012 Vize Soru 3
a.   Kur’an ve Hadis İslam ahlak felsefesinin temel prensiplerini verir ancak tam olarak bir ahlak teorisi sunmaz…………... *
b.   Kur’an’dan ziyade Hadisler ahlak felsefesinin kaynağıdır.
c.   İslam ahlak felsefesi İran ve Hint Kültürlerinde mevcuttu
d.   Yunan felsefesi İslam Ahlak teorisinin yerel kaynaklarındandır.
e.   İslam Ahlak felsefesi Kur’an ve Hadislerden ibarettir.

15.   Ahlakı felsefenin bir parçası yapanlar aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Vikingler   
b.   Eski Yunanlar
c.   Hintliler
d.   Çinliler
e.   Stoalılar*

16.   Kendi sorumluluğu olan şeyleri olmayanlardan ayırt edebildiği için iradesini kendi sorumluluklarıyla sınırlandıran ve bunun dışında kalan şeylerden etkilenmeyen ve onlara tahammül eden kişi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Âkil kişi
b.   Bilge kişi *
c.   Sorumluluk sahibi kişi
d.   Ahlak sahibi kişi
e.   Siyaset sahibi kişi

17.   Ahlak/Etik denilince akla gelen ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Kur’an-ı Kerim
b.   Nikomakhos(Aristotales) *
c.   Ahlak-ı Nâsiri (Nasiruddin et-Tusi)
d.   Ahlak-ı Celâlî (ed- Devani)
e.   Fi’l-Ahlak (Galen)

18.   Yunanca da iyi bir “var oluş tarzı”na, bilgece bir eylem yoluna karşılık gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Mantık
b.   Psikoetik
c.   Teoloji
d.   Etik *
e.   Sosyoetik

19.   Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakını oluşturan dini metinlerdendir?
a.   Hristiyan Ahlakı
b.   Yahudi ahlak metinleri
c.   Yunan Ahlakı
d.   Hadisler *
e.   Hint ahlakı

I.   Hint Ahlakı
II.   Yunan Ahlakı
III.   İran Ahlakı
IV.   Çin Ahlakı

20.   Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  İslam ahlakını oluşturan harici kaynaklardandır.
a.   I-II
b.   I-III
c.   I-II-III *
d.   I-II-III-IV
e.   I-III-IV

I.   Felsefi Ahlak
II.   Fıkhi Ahlak
III.   Kelami Ahlak
IV.   Tasavvufi Ahlak

21.   Yukarıdakilerden hangisi/Hangileri Ahlak anlayış çeşitlerindendir?
a.   I-II
b.   I-II-III
c.   I-III-IV *
d.   II-III-IV
e.   I-II-III-IV

22.   Aşağıda ki şıklardan hangisinde adı geçenler islam ahlakına katkıda bulunmamıştır?
a.   Sokrates-Platon
b.   Galen-Plotinus
c.   Atistotoles
d.   Porfiryus
e.   Marx-Lenin *

23.   Ayette açık hüküm bulunmasına rağmen Müellefet’il-Kukub’a zekat verilmemesi gerektiğini savunankimdir?
a.   Hazreti Ömer *
b.   Hazreti Osman
c.   Hazreti Ali
d.   Ebu Hanife
e.   İmam-ı Şafi

24.   4 fıkıh nezhebinin ortaya çıktığı,5 Temel ilkeyi kabul eden Mutezile âlimlerinin yaşadığı Hicri 132 ile 338 yılları arası döneme aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a.   Özgür düşünce dönemi
b.   Bağımsız akıl yürütme dönemi *
c.   İhvanı Sefa dönemi
d.   Beytül Hikme dönemi
e.   İslam ahlak felsefesinin gelişme dönemi

25.   İnsanların irade alanında özgür, eylem ve fiil alanında muktedir olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Hariciyye
b.   Eşariyye
c.   Mu’tezile *
d.   Maturidiyye
e.   Selefiyye

26.   İyi ve Kötünün sadece ilahi emirle belirlenebileceğini,  insanların aklını kullanarak iyi ve kötüyü bulamıyacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Hariciyye
b.   Eşariyye *
c.   Mu’tezile
d.   Maturidiyye
e.   Selefiyye

27.   İstihsan’ın anlamı ve geliştiren kişi aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir?
a.   Hukuki tercih anlamına gelir, İmamı Şafi geliştirmiştir
b.   Hukuki tercih anlamına gelir, Ebu hanife geliştirmiştir *
c.   Kamu yararı anlamına gelir , Ebu henefi geliştirmiştir
d.   Kamu yararı anlamına gelir,  İmam-ı Malik geliştirmiştir
e.   Kamu yararı anlamına gelir , İmam-ı Şafi geliştirmiştir

28.   İstislah’ın anlamı ve geliştiren kişi aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir?
a.   Hukuki tercih anlamına gelir, İmamı Şafi geliştirmiştir
b.   Hukuki tercih anlamına gelir, Ebu hanife geliştirmiştir
c.   Kamu yararı anlamına gelir , Ebu henefi geliştirmiştir
d.   Kamu yararı anlamına gelir,  İmam-ı Malik geliştirmiştir *
e.   Kamu yararı anlamına gelir , İmam-ı Şafi geliştirmiştir

29.   Beyt’...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 21 Mart 2014, 19:31:11 Gönderen: Hafize Aişe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri
« Posted on: 26 Mayıs 2020, 05:42:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri rüya tabiri,Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri mekke canlı, Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri kabe canlı yayın, Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri kuran ı kerim, Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri peygamber kıssaları,Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri ilitam ders soruları, Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleriönlisans arapça,
Logged
10 Şubat 2015, 15:29:14
halil eymen

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : 10 Şubat 2015, 15:29:14 »

1.ÜNİTE İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI
1.   Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangisi ahlakı felsefi bilgeliğin bir parçası haline getiren düşünce ekollerinin başında gelir?(2013 Vize Soru 6)
a.   Yeni Platonculuk
b.   Kireneliler
c.   Kinikler
d.   Eşarilik
e.   Stoalılar*

2.   Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İslam düşüncesindeki ahlaki malzemeyi içeren kaynaklar arasında yer almaz?(2013 Vize Sr
a.   Kur’an ve Hadis
b.   Tasavvuf kaynakları
c.   Kelam kaynakları
d.   Cerh ve Ta’dil kaynakları*
e.   Felsefe kaynakları

3.    .... açıdan edeb, mutluluğa götüren hayat tarzının bilinmesi( ma’rife) anlamına gelen ve yaşanan beşeri hikmet olarak tanımlanır. Bu cümle de boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?(2013 Vize Soru 9) (1.Ünite Sayfa 9)
a.   İlmi
b.   Ahlaki*
c.   Hayati
d.   Kanuni
e.   Dini

4.    Kur’an ahlakı, amaçların gerçekleştirilmesinde standartların ihlal edilmesine izin vermez. Bu ahlak, bir emir dili biçimine sahiptir. Temel hedefi, Tanrı’nın emirleri tarafından belirlenmiş bir hayat tarzıdır.
Bu ifadeler göz önüne alındığında Kur’an ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2013Vize Soru 11)(1.ÜniteSyf 10)
a.   Kur’an kişileri ahlaki alanda serbest bırakmayı amaçlar*
b.   Kur’an ahlakı buyurucu bir ahlaktır
c.   Kur’an ahlakının belirli standartları vardır
d.   Kur’an ahlakının kişileri bağlayıcı kuralları vardır
e.   Kuran hayatı ahlaki bir yörüngeye oturtmayı amaçlar

5.    Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ahlaki kavram kategorilerden ‘Allah’ın ahlaki vasfı’ kategorisini tanımlar? (2013 Vize Soru 12)(1. Ünite Sayfa 11)
a.   Allah insan ilişkisini tasvir eder
b.   İnsanın toplumla ilişkisiyle ilgilidir
c.   İnsanın kendisiyle olan ilişkileriyle ilgilidir
d.   Ahiret gününün ahlaki değeri üzerinde durur
e.   Allah’ın isimleri diye adlandırılan kelimeleri içerir *

6.    Ahlaki kavramlardan hangisi lafzen Kur’an da yer almaz? (2013 Vize Soru 13)(1. Ünite sayfa 12)
a.   Maruf
b.   Takva
c.   Birr
d.   Edep*
e.   İhsan

7.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Sünni tasavvufa dair bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir? (2013 Vize Soru 14)(1. Ünite Sayfa 16)
a.   İhya-i Ulumiddin
b.   El-Lüma
c.   Tahsil’u-Saade*
d.   Ta’arruf li- Mezhebi ehli’t Tasavvuf
e.   Er-Riaye

8.    İslam felsefesinde ameli felsefenin alt dallarından biri olan ‘siyasetü’l Müdün’ ahlakın hangi alanını inceler? (2013 Vize Soru 15)(1 Ünite Sayfa 17)
a.   Aile ahlakını
b.   Şehirlerin ve ülkenin ahlaklı ve faziletli yönetimini *
c.   Bilgi felsefesini
d.   Ferdin kemalini
e.   Dini ahlakı

9.    Kindi’nin el-hile li def’i’l ahzan(Üzüntüyü yenmenin çareleri) adlı eserinde hangi düşüncenin tesiri görülmez? (2013 Vize Soru 16) (1. Ünite sayfa 17)
a.   Aristotelesçi düşünce
b.   Yeni Platoncu düşünce
c.   Epikürosçu düşünce*
d.   İslam düşüncesi
e.   Stoacı düşünce

10.   Onun yoğunlaştığı konu, “heyûlânî” seviyede bulunan insan aklının “bilfiil akıl” durumuna geçmesi ve “müstefâd akıl “ düzeyinde hakikatleri bilme gücüne kavuştuktan sonra Faal Akıl ile birleşerek (ittisâl) en yüce mutluluğu (es-saâdetü’l-kusvâ) kazanması vb. çok daha kapsamlı felsefî bir hayat programıdır.
Yukarıda ahlak felsefesi ile ilgili düşüncelerinden bahsedilen İslam Filozofu aşağıdaki filozoflardan hangisidir?(2013 Vize Soru 17)(1. Ünite Sayfa 18)
a.   İbn Sina
b.   İbn Bacce
c.   Farabi*
d.   Sühreverdi
e.   Kindi

11.   Filozof, Tedbîrü’l Mütevâhid adlı eserinde toplumun dışında yaşayan bir arifin ruhanî tekâmülünü anlatmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? (2013 Vize Soru 18)(1. Ünite Sayfa 19)
a.   Sadreddin Şirazi
b.   İbn Sina
c.   Hocazade Muslihiddin Mustafa
d.   Ebubekir Razi
e.   İbn Bacce *

12.   Aşağıdakilerden hangisi Maturidiyye Ahlak anlayışını en iyi şekilde özetlemektedir? 2012 Vize Soru 1
a.   Akıl ve naklin birlikteliğine dayanır, aklın iyi-kötü dediği şeyler nakle ters düşmez…*
b.   Kader insan için sorumluluktan kaçmak demektir.
c.   Yaradılmış kudretzorunluluğun değil hürriyetin sebebidir.
d.   Allah’ın fiillerinin hikmete uygun olması Allah için bir mecburiyettir.
e.   Allah’ın fiilleri iyi ve kötü diye nitelendirilebilir.

13.   Aşağıdakilerden hangisi edep/âdâp ve hulk/ahlak kelimeleri için söylenemez? 2012 Vize Soru 2
a.   İslamî kaynaklar da hulk ve ahlâk terimleri genellikle iyi ve kötü huyları, erdem ve erdemsizlikleri ifade etmek için kullanılmııtır.
b.   Edep kavramı özel davranış alanları için kullanıla gelmiştir.
c.   Günlük hayatla ilgili kibar, terbiyeli davranış kalıplarına ve bunları öğütleyici eserlere edep/adab denir.
d.   Ahlak ifadesi daha çok ruhani melekelerle ilgilidir. …………*
e.   Edep kelimesi hayatın tümü için, ahlak kelimesi bir meslek sahası için kullanılır

14.   Ahlak felsefesi bağlamında aşağıdakilerden hangisi Kur’an ve Hadis için söylenebilir? 2012 Vize Soru 3
a.   Kur’an ve Hadis İslam ahlak felsefesinin temel prensiplerini verir ancak tam olarak bir ahlak teorisi sunmaz…………... *
b.   Kur’an’dan ziyade Hadisler ahlak felsefesinin kaynağıdır.
c.   İslam ahlak felsefesi İran ve Hint Kültürlerinde mevcuttu
d.   Yunan felsefesi İslam Ahlak teorisinin yerel kaynaklarındandır.
e.   İslam Ahlak felsefesi Kur’an ve Hadislerden ibarettir.

15.   Ahlakı felsefenin bir parçası yapanlar aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Vikingler   
b.   Eski Yunanlar
c.   Hintliler
d.   Çinliler
e.   Stoalılar*

16.   Kendi sorumluluğu olan şeyleri olmayanlardan ayırt edebildiği için iradesini kendi sorumluluklarıyla sınırlandıran ve bunun dışında kalan şeylerden etkilenmeyen ve onlara tahammül eden kişi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Âkil kişi
b.   Bilge kişi *
c.   Sorumluluk sahibi kişi
d.   Ahlak sahibi kişi
e.   Siyaset sahibi kişi

17.   Ahlak/Etik denilince akla gelen ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Kur’an-ı Kerim
b.   Nikomakhos(Aristotales) *
c.   Ahlak-ı Nâsiri (Nasiruddin et-Tusi)
d.   Ahlak-ı Celâlî (ed- Devani)
e.   Fi’l-Ahlak (Galen)

18.   Yunanca da iyi bir “var oluş tarzı”na, bilgece bir eylem yoluna karşılık gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Mantık
b.   Psikoetik
c.   Teoloji
d.   Etik *
e.   Sosyoetik

19.   Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakını oluşturan dini metinlerdendir?
a.   Hristiyan Ahlakı
b.   Yahudi ahlak metinleri
c.   Yunan Ahlakı
d.   Hadisler *
e.   Hint ahlakı

I.   Hint Ahlakı
II.   Yunan Ahlakı
III.   İran Ahlakı
IV.   Çin Ahlakı

20.   Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  İslam ahlakını oluşturan harici kaynaklardandır.
a.   I-II
b.   I-III
c.   I-II-III *
d.   I-II-III-IV
e.   I-III-IV

I.   Felsefi Ahlak
II.   Fıkhi Ahlak
III.   Kelami Ahlak
IV.   Tasavvufi Ahlak

21.   Yukarıdakilerden hangisi/Hangileri Ahlak anlayış çeşitlerindendir?
a.   I-II
b.   I-II-III
c.   I-III-IV *
d.   II-III-IV
e.   I-II-III-IV

22.   Aşağıda ki şıklardan hangisinde adı geçenler islam ahlakına katkıda bulunmamıştır?
a.   Sokrates-Platon
b.   Galen-Plotinus
c.   Atistotoles
d.   Porfiryus
e.   Marx-Lenin *

23.   Ayette açık hüküm bulunmasına rağmen Müellefet’il-Kukub’a zekat verilmemesi gerektiğini savunankimdir?
a.   Hazreti Ömer *
b.   Hazreti Osman
c.   Hazreti Ali
d.   Ebu Hanife
e.   İmam-ı Şafi

24.   4 fıkıh nezhebinin ortaya çıktığı,5 Temel ilkeyi kabul eden Mutezile âlimlerinin yaşadığı Hicri 132 ile 338 yılları arası döneme aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a.   Özgür düşünce dönemi
b.   Bağımsız akıl yürütme dönemi *
c.   İhvanı Sefa dönemi
d.   Beytül Hikme dönemi
e.   İslam ahlak felsefesinin gelişme dönemi

25.   İnsanların irade alanında özgür, eylem ve fiil alanında muktedir olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Hariciyye
b.   Eşariyye
c.   Mu’tezile *
d.   Maturidiyye
e.   Selefiyye

26.   İyi ve Kötünün sadece ilahi emirle belirlenebileceğini,  insanların aklını kullanarak iyi ve kötüyü bulamıyacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a.   Hariciyye
b.   Eşariyye *
c.   Mu’tezile
d.   Maturidiyye
e.   Selefiyye

27.   İstihsan’ın anlamı ve geliştiren kişi aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir?
a.   Hukuki tercih anlamına gelir, İmamı Şafi geliştirmiştir
b.   Hukuki tercih anlamına gelir, Ebu hanife geliştirmiştir *
c.   Kamu yararı anlamına gelir , Ebu henefi geliştirmiştir
d.   Kamu yararı anlamına gelir,  İmam-ı Malik geliştirmiştir
e.   Kamu yararı anlamına gelir , İmam-ı Şafi geliştirmiştir

28.   İstislah’ın anlamı ve geliştiren kişi aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir?
a.   Hukuki tercih anlamına gelir, İmamı Şafi geliştirmiştir
b.   Hukuki tercih anlamına gelir, Ebu hanife geliştirmiştir
c.   Kamu yararı anlamına gelir...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Şubat 2015, 17:11:07
Gülbahar Aktay
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 581« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2015, 17:11:07 »

aslında benim bilmediğim bir konu bu ama sorular özenle yapılmış.çok güzel hazırlanmış.hazırlayanlardan ALLAH  razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.
01 Mayıs 2020, 19:12:49
Asknuma

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #3 : 01 Mayıs 2020, 19:12:49 »

Allah razı olsun arkadaşım
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &