ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > İman ve Hayat > Normal bir itikattır
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Normal bir itikattır  (Okunma Sayısı 731 defa)
29 Ocak 2011, 18:24:21
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 29 Ocak 2011, 18:24:21 »5- NORMAL BİR İTİKATTIR:a) İfrat ve Tefritten Uzak Normal (vasat) Bir İnançtır:

İslam itikadı; duyuların ulaşamadığı metafizik şeyleri inkar edenlerle alemin iki ve daha çok tanrısı olduğunu kabul edenler arasında vasat bir itikattır. Bu ikinciler, tanrının ruhunun kırallara, idarecilere, hatta inek ve ağaç gibi bazı hayvan ve bitkilere hulul ettiğini kabul ederler. İslam tanrı tanımazlığı reddettiği gibi, birden çok ilah fikrini de reddeder. İslam, kainatın bir ilahı olduğunu tesbit etmiş, o da kendisinden başka ilah olmayan yüce Rab’dir.

“De ki: Kimin o arz ve ondaki bütün varlıklar, biliyor musunuz?” Onlar diyecekler ki: “Allah’ın kudretini anlamaz mısınız?” Yine de ki: “O yedi göğün Rabb’i kim? O çok büyük Arş’ın Rabb’i kim?” “Allah’ındır” diyecekler. De ki: “O halde Allah’dan korkmaz mısınız?” De ki: “Her şeyin mülkiyet ve hazineleri elinde olan kimdir ki, daima o koruyup hükmediyor, kendisi asla korumaya muhtaç olmuyor? Eğer biliyorsanız cevap verin?”. Yine “Allah’ındır” diyecekler. Onlara de ki: “O halde neden aldatılıyorsunuz?”. (Mü’minun: 23/84-89)
b) Allah’ın Sıfatlarında Normal (vasat) Bir İnançtır:


İslam itikadında, tanrının sıfatlarnı hep selbi (pasif) sayan, manasız, korku ve ümit vermeyen aşırı soyutluk yoktur. Netekim Yunan felsefesi aynı şeyi yapmıştı. Onun tanrıya verdiği sıfatlar hep, tanrı şöyle değildir, tanrı böyle değlidir, şeklindedir. Yunan felsefesi tanrının aktif sıfatlarına ve bu sıfatların kainat üzerindeki etkilerine hiç temas etmez.

Buna karşılık İslam itikadı, diğer itikad sistemlerinin içine düştüğü teşbih ve tecsimden (antropomarfizm’den) halidir. Mesela Yahudilik gibi. Yahudilik Yaratanı bayrağı bir insangibi kabul eder; onu uyku, yorulma, istirahat, bi rmekana yerleşme, kayırma, üzülme v.s. gibi sıfatlarla niteler. Ve onun bir peygamberle karşılaştığını, güreşe tutuştuğunu yenemeyince ona yeni bir unvan vermek zorunda kaldığını anlatır.

Fakat İslam itikadı Allah’ı -icmalen- yaratıklarına benzemekten tenzih eder “Onun misli gibi hiç bir şey yoktur”. (fiura: 42/11)

“Hiç bir şey de O’na denk olmadı”. (İhlas: 112/4)

Bununla beraber O’nu -tafsilen- faal veaktif sıfatarla niteler:

“Allah o Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilah yoktur. O ezeli ve ebedi hayat ile bizatihi diridir. Zat ve kemal sıfatları ile yaratıkların bütün işlerinde hakim ve kaimdir. Herşey onunla kaimdir. Onu ne bir dalgınlık, ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Onun izni olmadıkça katında kim şefaat edebilir? O bütün varlıkların önlerinde ve arkalarındaki gizli ve aşikar her şeyini bilir. Onlar ise, Allah’ın dilediği kadarından başka, ilahi ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri çevrelemiş, kaplamıştır, Gökleri ve yeri korumak, gözetmek ona zorluk vermez. O, çok yüce, çok büyüktür”. (Bakara: 2/255)

“Gerçekten Rabbinin yaklayıvermesi çok şiddetlidir. Çünkü O, yaratır ve diriltir. Bununla beraber O, Gafurdur=  tevbe edeneri bağışlayandır, Vedud’dur= itaatkarları sevendir. Arş’ın sahibidir, Mecid’dir= zatında ve sıfatında pek büyüktür. Dilediğini hemen yapandır”. (Buruc: 85/12-16)

İslam itikadı, atalarının akar ve emlakini miras alır gibi itikatlarını da miras olan eblehler ile, her şeyin hakikatini, hatta tanrının hakikatini bile kavramayanı isteyenler arasında da vasat bir itikattır. Birinclier için Allah şöyle buyuruyor: “Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız”. (Zuhruf: 23/23)

İkinciler ise henüz nefislerini bilmiyolar. Hayatın ve ölümün mahiyetini bilmiyorlar. Hatta etraflarını saran tabiat kuvvetlerinin mahiyetinibile bilmiyorlar. Artık şu cüce akıl , tanrının mahiyetini anlamayı nasıl tamah eder? Hiç nisbi olan mutlakı kavrayabilir mi? Hiç mahdut gayri mahdudu tanıyabilir mi?

Bununla beraber İslam itikadı, kainata bakmak ve üzerinde düşünmek için kapılar açar. Peygamberimiz (s.a.v.) der ki: “Allah’ın mahlukatı üzerinde düşünün, zatı üzerinde düşünmeyin, yoksa mahvolursunuz”12.

(12) Hadis değişik lafızlarla ve ihtilaflı senedlerle rivayet edilmiştir. Senedlerinin hepsi de zayıflık. Ancak senedlerinin çokluğu ve bir noktada toplanması ona kuvvet kazandırmaktadır. Sahavi’nin el-Makasıdu’l-Hasene”sinde dediği gibi manası doğrudur.

Kur’an da şöyle der:

“Bakın, göklerde ve yerde neler var!” (Yunus: 10/101)

“Kendi nefisleri üzerinde düşünmüyorlar mı?”. (Rum: 30/8)

“Ve onlar, Allah’ın göklerde ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah’ın yartmış olduğu herhangi bir şeye hiç bakmadılar mı?”. (Araf: 7/185)

“Arzda da gerçekten tasdik edenler için birçok ibretler var. Nefislerinizde de birçok alemetler var. Hala görmiyecek misiniz?”. (Zariyat: 51/20-21)

İslam itikadı, diğer itikatlarla olan ilişkilerinde de normaldir. Başkalarının içinde erimeyi kabul etmez. Bilakis kendi üzerinde, sebatla durma ve sımsıkı sarılma ister.

“O hale Allah’a tevekkül et; çünkü sen apaçık hak üzerindesin”. (Neml: 27/79)

“Onun için sen, hemen sana vahy edilen Kur’an’a yapış. fiüphesiz sen, doğru bir yol üzerindesin”. (Zuhruf: 43/43)

Fakat İslam itikadı başka semavi (göksel) itikatlarla da zıtlaşmaz:

“Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size...” (fiura: 42/15)

Hatta İslam itikadı kendine muhalif itikatlara karşı kalbini geniş tutar:

“Sizin dininiz size, benim dinimde bana”. (Kafirun: 109/6)

“Benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Siz, benim yapacağımdan berisiniz, ben de sizin yapacağınızdan beriyim”. (Yunus: 10/41)

İslam itikadı, kendi müntesiplerini başkalarını ona davet etmeye teşvik eder:

“Allah’a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim var?”. (Fussilet: 41/33)

Fakat kimseyi de zorla müslüman yapmak istemez:

“Dinde zorlama yoktur. İman ile küfür kesin olarak meydana çıkmıştır”. (Bakara: 2/256)

Yakın akraba olsalar da İslamla savaşanlara ve İslama engel olanlara gevşek davranmayı kabul etmez:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavmi, Allah’a ve peygeamberine muhalefete kalkışan kimselerle sevişir bulamazsın; velev ki, o muhalifler, babaları, veya oğulları, veya kardeşleri, veya hısım ve hemşehrileri olsun...”. (Mücadele: 58/22)

Fakat kendine muhalif olup da mensuplarına karşı tecavüze geçmeyenlere de yardım elini uzatmayı men etmez:

“Allah din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever”. (Mümtehine: 60/8)

İslam itikadı, zan, şek ve evhamı kabul edenlerle, itikat konusunda zihinden gelip geçen, sonra gizlenen veya akla gelen, sonra silinip giden şeyleri kabul etmeyenler arasında da vasat bir yerdedir. İslam itikadı, itikada ait bana meselelerde şek ve evhamı değil, zannı bile kabul etmez:

“Kafirlerin çoğu, sırf kuru bir zan ardında gider. Fakat zan, gerçekten hiç bir şey ifade etmez”. (Yunus: 10/36)

“Onlar hiç bir şey değil, ancak sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlerdir. Allah onlara, hiç bir hüccet indirmedi. O kafirler, yalnız zanna nefislerin sevdasına tabi oluyorlar”. (Necm: 53/23)

“Halbuki buna dair bir bilgileri yok; ancak zanna tabi oluyorlar. Zan ise, hak olan ilmin yerini tutmaz”. (Necm: 53/28)

Bununla beraber İslam itikadı, insan aklının kurtulamıyacağı birtakım glip geçici düşünceleri hoşgörü ile karşılamış, hatta bunları zaman zaman, aklın uyanıklığı; itminan ve yakınin alametleri saymıştır. Bazı sahabiler şöyle demişlerdi: Ya Resulallah, biz içimizde öyle şeyler duyuyoruz ki, onları konuşmaktansa yanıp kül olmayı tercih ederiz -Ashap, ilahiyata ait bazı meselelerde akıllarından gelip geçen şeyleri kasdediyorlardı- Peygamberimiz, gayet açık ve emin bir şekilde: Bunu hissettiniz mi?İşte o, sırf imandır, buyurdu.13

(13) Buhari ve diğerleri.

Hakim şöyle rivayek ediyor: İbn-i Abbas ile İbn-i Ömer yolda birbirleri ile karşılaştılar. İbn-i Abbas: Kur’an-ı Kerimde en ümit verici ayet hangisidir, dedi? İbn-i Ömer: Hz. İbrahim’in “Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster?” demesi üzerine, Cenab-ı Allah: İnanmadın mı, dedi? O da: Hayır kalbim mutmain olsun, diye cevap verdi. Allah, onun bu sözünden hoşlandı. İşte en ümit verici ayet budur, dedi.

Bu şeytanın vesvesesidir, kalbe gelir gelmez meleğin ilhamı onu def eder. O bir hayaldir, parlar, sonra söner. İnsan, kendini Allah’a teslim etmek ile, Allah’ın hidayetine güvenmek ve ayetler okumak ile bundan kurtulur.

“Kim Allah’a sımsıkı tutunursa, o, muhakkak doğru bir yola iletilmiştir”. (A’li İmran: 3/101)

“Kim amelinde ihlas sahibi olarak kendini samimiyetle Allah’a teslim ederse,muhakkak o, en sağlam kulpa sapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah’a dayanır”. (Lokman: 31/22)

İslam itikadı, peygamberlik konusunda da vasattır. Peygamberleri tanrı yerine koymaz. Netekim bazı milletler onlara ibadet etmek ve Allah’ın yanı sıra onlardan da yardım istemek sureti ile onları tanrı makamına çıkarmışlardı. Buna karşılık onları aşağı insanlar seviyesine indirip onlara büyük günahlar isnat etmez. İçki içmek, şehvetinin arkasına düşmek, hatta adam öldürmek gibi kötü şeyler yapmalarını caiz görmez. Netekim aynı şeyler, Teevrat’ta peygamberlerden bahs edilirken anlatılmaktadır.

İslam itikadına göre peygamberler seçkin insanlardır. Allah madenlerinin temiz ve kabili...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Normal bir itikattır
« Posted on: 20 Ağustos 2019, 16:55:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Normal bir itikattır rüya tabiri,Normal bir itikattır mekke canlı, Normal bir itikattır kabe canlı yayın, Normal bir itikattır Üç boyutlu kuran oku Normal bir itikattır kuran ı kerim, Normal bir itikattır peygamber kıssaları,Normal bir itikattır ilitam ders soruları, Normal bir itikattırönlisans arapça,
Logged
28 Haziran 2018, 03:40:13
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.117


« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2018, 03:40:13 »

Esselamu aleykum.Rabbimin  essiz ve sonsuz yarattıği ve hüküm ettiği evrene binler kez subhanallah.allaha inanan ona sonsuz b noksansiz itikat eden tevekkul eden ve rahmete erişen kullardan olalim inşAllah. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Ağustos 2019, 14:27:39
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.999Site
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2019, 14:27:39 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
14 Ağustos 2019, 11:11:41
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 771« Yanıtla #3 : 14 Ağustos 2019, 11:11:41 »

Allah razı olsun inşAllah selam ve dua ile..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &