> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Büyükleri > İmam-ı Zeyd > Imam Zeyd'in özellikleri 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Imam Zeyd'in özellikleri 3  (Okunma Sayısı 1057 defa)
16 Eylül 2010, 13:32:54
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 16 Eylül 2010, 13:32:54 »Imam Zeyd'in özellikleri 3

83- Bu serdedilenlerin ötesinde Irak, bütün İslami fırkaların da vatanı durumunday­dı. Bunun nedeni, Irak´ın eski uygarlıkların kavşağı oluşudur. Persler´in, Keldanileriıı ve bu toplulukların medeniyet kalıntıları oradadır. Bir de buna Yunan felsefesiyle Hind fi­kirleri eklendi. Bu fikirler Irak´ta İslami metodlarla da kaynaştı ve dolayısıyla Irak İsla­mi fırkaların yeşerdiği yer durumuna geldi.

İbn Ebi´l-Hadid fırkaların Irak´ta ortaya çıkışındaki sebepleri açıklarken şöyle demiş­tir: "Bu kavimlerle Rasulullah (sav)´in çağında yaşıyan Araplar arasındaki farkla ilgili olarak aklıma gelen hususlardan birisi, berikilerin Irak´tan ve Küfe sakinlerinden olma­sıdır. Irak´ın tiyneti neva ve heves ehlini, acaip batıl inanç sahiplerini ve tuhaf mezhep­leri devamlı yeşertir. Bu iklimin halkı ileri düşünceli, inceleyici, geniş ufuklu, görüş ve inançları araştırıcıdır. Biraz da mezheplere itiraz eder gibidirler. Nitekim kisraların gün­lerinde onların arasında Mani, Disan, Merdek ve diğerleri gibiler de vardı. Hicaz´ın tiy­neti bu tiynette olmadığı gibi, Kicazlıların anlayışları da bu anlayışta değildi.

Biz bu görüş üzerinde İbn Ebi´l Hadid´e katılıyoruz. Ancak bu noktada iki hususa dikkat çekmemiz zorunludur:

Birincisi: Ziyad, Haccac ve onları takibedenlerin şiddetli baskılarının ardarda gelişi Irak halkının Ehl-i Beyt´e karşı aşın bağlılıkları yanında bu bağlılığı uygulama alanında ilgi duyulur duruma getirmeksizin sadece kalben tasdik eder hale sürükledi. İşte bu durum onların îman -amel ilişkisinde fırkalaşmalanna yardımcı oldu. Dolayısıyla eyleme canların kendilerine yaptığı davete icabet etmediler.

Böylece ilk olarak Iraklıların İmam Hüseyin ile birlikte eyleme katılmayı sonra ücin-olarak da savaşın en zorlu anında İmam Zeyd´e yardımcı olmayı terkedişleri nedeniy-T bu iğrenç katlediliş olayı meydana geldi.Çünkü Iraklılar mezhepleri ucuz yoldan be­nimsemeyi alışkanlık haline getirdiler. Bu benimseyiş, beraberinde cihad yükümlülüğü­nü getirmeyen bir benimseyiştir. Bu yüzden Abbasilerin yardımı Irak´tan değil, İran ve

Horasan´dan geldi.

İkincisi: İmam Zeyd´in Irak´a ziyaretleri çok olunca düşünce yapısının oluşumu Irak´taki bu felsefelerle etkilendi. Nitekim akaid konusunda mezhep olarak Mu´tezile mezhebini nasıl benimsediğini ve Vasıl b. Ata´nın onunla nasıl müzakerede bulunduğu­nu gördük.

84- Şüphesiz bu felsefi eğilimlerin Irak´ta bulunması ve Irak´ın Şia´nın beşiği duru­munda olması nedeniyle şii mezhebi felsefi eğilimler ve Fars kaynaklı fikirlerle karıştı. Hatta bazı Avrupalı ilim adamları, Şia mezhebi kökeninin Farisi düşünce eğiliminden ibaret olduğu kanaatine vardıklannı görmekteyiz. Çünkü Farisiler padişahlığı ve onun padişahın sülalesi içerisinden miras yoluyla geldiğini din olarak benimsiyorlar, halife için bir seçim yapılmasının anlamını kavrayamıyorlardı. Nihayei Nebi (sav) ardında hiç erkek evlat bırakmayarak Refik- A´la´sına kavuştu ve halk ondan sonra amcası oğluna velayet verdi. Nitekim Farisiler hükümdara kutsallık anlamı taşıyan bir bakışla bakmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. İşte Ali´ye ve ondan sonra gelen evladına da bu şekilde baktılar.

Avrupalı bir grup alimde Şia´nın Yahudilik eğiliminden ibaret olduğu kanısına vardı­lar. Çünkü onlar derler ki: Bu dünyada şüphesiz beklenen bir Mehdi vardır. Belki de bu görüş Emevi döneminde yaygın hale getirilmişti. Nitekim tabiinden olan ve Emevi dö­neminde yaşayan Şa´bi, Şia´dan söz ederek: "Onlar bu ümmetin yahudileridir" diyor. Bundan sonra da îbn Tlazm şöyle söylüyor:

"Bu şiiler Ilyas Aleyhissclam ve Fenhas b.Azar b. Harun hakkında görüş beyan eden yahudilerin yolunda yürüyorlar ve Hıdır ve İlyas (a.s.)m şu ana kadar yaşadıkları zannı-m ileri sürüyorlar."[27]

Bu kelam, Şia´nın bu dünyada kesinlikle beklenilen bir Mchdi´nin bulunduğu gö-

uşunde olanlara daha doğrusu İsna Aşeriyye gibilerin on ikinci imamın hayatta olduğu,

yyıp içtiği, kendisini görebilenleri sevindirdiği görüşünü taşıyanlara uygunluk sağlar.

Onlar Mehdi´nin ortaya çıkmasını gözlemektedirler. Keysaniyye de aynı şekilde Muhammed b. Hanefiyyenin hayatla olduğuna, yiyip içtiğine, bir gün dönerek, nasıl ki şu anda yeryüzü haksizlik ve zulümle doluysa, aynen öyle adaletle dolduracağına inanırlar.

Fakat bu irade îmam Zeyd´in karar verdiği şekilde Zeydiyye´ye uygunluk sağlamaz. Çünkü İmam (ra) ne böyle bir imam anlayışına karar vermiş, ne de bu iddiada bulun­muştur. Onun yolunu benimseyenler de, bu metodu aynen uygulayarak, hiçbir geçmiş imamın hayatta ve yiyip içmekte olduğunu iddia etmemişlerdir.

Buna rağmen Zeydiyye adını kendisine yakıştıranlar arasında bazı imamların Mehdi olarak ileride tekrar döneceği iddiasında bulunanlar vardır. [28]


Şia´nın Kolları


85- Biz burada, İmam Zeyd´e çağdaş olan veya ondan önce ortaya çıkan fırkaları açıklamakla yetiniyor ve görüşleriyle İslam´ın dışına çıkan fırkaları zikretmiyoruz. Onlar daha önce işaret ettiğimiz gibi Sebeiyye ve Gurabiyye´dir. Öyleyse şimdi Emevi dö- ,> neminde ortaya çıkan en belirgin fırkalarla ilgili açıklamalar yapalım. Şöyle ki[29]


Keysaniyye


86- Bu fırka, Hz. Hüseyin (ra)ın katledilmesinin akabinde ortaya çıktı ve onun inti- t kamını almak için yola koyuldu. Bu fırka sadece görüş beyan etmekle yetinmeyip, güçlü bir savaş eylemine girişti. Halbuki onların bu konuyla ilgili görüşleri tamamen bir sap- "i lantıdan ibarettir.

Keysaniyye. Muhtar b. Ubeyd es-Sakafi´nin taraftarlarıdır. Daha Önceleri harici iken, sonradan Ali ve oğullarına yardım için ortaya çıkan şiiîerden oldu. Keysan kasabasına nisbet edilerek bunlara Keysani adı verilmiştir. Bununla birlikte Muhtar b. Ubeyd´in di­ğer bir ismi olduğu ve Ali b. Ebi Talib (ra)ın mevlasının adı olduğu söylendiği gibi, Mu-hammed b. Hanefiyye´nin Öğrencisinin adı olduğu da.söylenir.

Muhtar Kafe´ye Müslim b. Ukayl b. Ebi Talib´Ie birlikte Irak´ın durumunu ve halkın Hz. Hüseyin´e yardım potansiyelini araştırmak amacıyla Hüseyin b. AH (ra) tarafından gönderildiği sırada geldi.

Küfe Em iri Ubeydullah b. Ziyad, Yezid b. Muaviye tarafından Muhtarın gelişini ha­ber alınca onu yakalattı, hapse attırdı ve dövdürdü. Onun hapishanesinde, şehidlerin ba­bası şehid Hüseyin (ra)m katledilişine kadar kaldı. Nihayet kızkardeşinin kocası Abdul­lah b. Ömer, İbn Ziyad nezdinde kendisine şefaatte bulundu ve Kufe´den derhal ayrıl­mak şartıyla salıverildi, o da hemen Hicaz´a çıkıp gitti. Bu gidişi esnasında şöyle söy­lediği kendisinden rivayet olunur:

"Mazlum ve maktul, müslümanlann efendisi, Seyyîdü´l-Murselin´in evladı Şehid Hü­seyin b. Ali´nin kanını isteyeceğim. Rabbinin adına yemin ediyorum ki, onun katledilişi karşılığında "Yahya b. Zekeriyya"mn kanına bedel olarak öldürülenlerin sayısınca insan öldüreceğim."

Sonra Hicaz´ı ve ona bağlı İslam beldelerini istila etmeye hazırlanan Abdullah b. Zu­rt katıldı ve ortaya çıktığında bazı işlerini üstleneceği konusunda ona biat etti. Ve Telinde Şamlılarla savaştı. Daha sonra Yezid´in ölümü ardından Kufe´ye tekrar döne­rek müslümanların durumunu darmadağın etti. Bu dönüşünde Hüseyin´in kardeşi Mu­hammed b. Hanefıyye tarafından gönderildiğini ve Şehid´in katillerinden intikam almak için onun kanını üstlendiğini iddia etti. Îbnü´l-Hanefiyye´ye "Mehdiyyü´l-Vasi adını ve­rerek halka şöyle seslendi:

"Beni Mehdiyyü´I-Vasi, size sekreteri ve danışmanı olarak gönderdi. Ve bana dinden sapanları öldürmeyi, Ehl-i Beytin kanım istemeyi ve zayıfların haklarını geri almayı em­retti."

Böylece Muhammed b. Hanefıyye adına halka çağnda bulunmaya başladı. Çünkü Muhammed b. Hanefiyye, Hüseyin´in kanını üstlenmişti. Çünkü o, halk katında yüksek mevki sahibiydi. Kalpler onun muhabbeti, ilim ve faziletini takdir etmekle dolup taşı­yordu. Nitekim o, ilmi çok, marifeti bol. fikrin öncüsü ve olayların sonuçlarım önceden doğru olarak kestiren bir kimseydi.

87- İşte o, böyle yüce bir imamın adına çağnda bulundu ve bundan sonra bir sürü kurgular yayıverdi. Bunun üzerine îbn Hanefiyye, onun kurguları ve yalan haberleri kendisine ulaştığında, kamuoyu önünde ve ümmetin ileri gelenleri huzurunda Muhtar´la hiçbir ilgisi bulunmadığını ilan etti. Onun niyetinin ardında gizlenenleri kavradı. Fakat bu ilişkisinin bulunmadığını ilan edişine rağmen birçok Ali soyu taraftarları Hüseyin (ra)m intikamını almaktaki tutkularının aşırılığı nedeniyle onun peşine takıldı.

Muhtar, büyücülerin seçili konuşmaları gibi seci´li konuşurdu ve gelecekten haber verdiğini iddia ederdi. Onun seci´li konuşmalarından birisi şudur: "Denizlerin, hurmala­rın ve ağaçların, ıpıssız kurak çöllerin, itaatkar meleklerin rabbi adına andım olsun ki, kılıcını sağa-sola sallayan yumuşak huylular veya Hint demirinden yapılmış keskin kı­lıçlarla, dinin temel direklerini ikame edip, müslümanların çatlak vermiş su yollarını ye­niden yeşertinceye, dünyanın elden gitmesine üzülmeyen mü´minlerin kalplerine şifa

bahşedinceye kadar, her cebbarı katledeceğim ve ölümün gelişini de önemsemeyece­ğim."

Muhtar, Hüseyin´in katilleri ve Ali soyunun düşmanlarıyla muharebeye koyuldu. Onların ölülerini, gömülecek yer bulamayıncaya kadar çoğalttı. Hüseyin´i katleden as­kerler arasında bulunup da öldürülmeyen hiçbir kimse bilinmiyordu. Bu olay, halkın gönlünde Muhtar´ın sevgisini artırdı ve onun etrafında yoğunlaştılar. Mus´ab b. Zübeyr, ardeşı Abdullah tarafından onu öldürtünceye kadar da beraberinde savaştılar.

88- a) Keysaniyye´nin görüşleri, Sebeiyye´deki gibi Ehl-i Beyt imamlarının uluhiy-yetıne dayanmaz. Aksine imamın kutlu bir şahsiyet olduğu esasına d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Imam Zeyd'in özellikleri 3
« Posted on: 05 Temmuz 2022, 07:19:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Imam Zeyd'in özellikleri 3 rüya tabiri,Imam Zeyd'in özellikleri 3 mekke canlı, Imam Zeyd'in özellikleri 3 kabe canlı yayın, Imam Zeyd'in özellikleri 3 Üç boyutlu kuran oku Imam Zeyd'in özellikleri 3 kuran ı kerim, Imam Zeyd'in özellikleri 3 peygamber kıssaları,Imam Zeyd'in özellikleri 3 ilitam ders soruları, Imam Zeyd'in özellikleri 3önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &