ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > ilimdunyasi.com Haberleri > Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor  (Okunma Sayısı 357 defa)
27 Eylül 2012, 12:19:56
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 27 Eylül 2012, 12:19:56 »Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyorDi­zi ve rek­lam­la­rın al­ko­lü özen­dir­di­ği­ni ifa­de eden uz­man­lar, hü­kü­me­tin si­ga­ra ko­nu­sun­da ol­du­ğu gi­bi al­kol ko­nu­sun­da da ya­sal dü­zen­le­me­ye git­me­si­ni is­ti­yor.

Alkol kullanma yaşının 11’lere indiğini belirten Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Av. Mu­har­rem Bal­cı, di­zi ve film­ler­de­ki iç­ki sah­ne­le­ri­nin top­lu­mu et­ki­le­di­ği­ni söyledi

Hü­kü­me­tin si­ga­ra­ya kar­şı baş­lat­tı­ğı sa­vaş so­nu­cu tü­tün ma­mul­le­ri kul­la­nı­mın­da yüz­de 22 ora­nın­da azal­ma ya­şan­ma­sı­na rağ­men, al­kol kul­la­nı­mın­da­ki ar­tış kor­ku­tu­yor. Uz­man­lar, di­zi­le­rin ve rek­lam­la­rın al­ko­lü özen­dir­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, hü­kü­me­tin si­ga­ra ko­nu­sun­da ol­du­ğu gi­bi al­kol­de de ba­zı ya­sak­la­ma­la­ra git­me­si­ni is­te­di.

BİR YIL­DA 2 MİL­YON 200 BİN Kİ­Şİ Sİ­GA­RA­YI BI­RAK­TI

Si­ga­ra­ya uy­gu­la­nan rek­lam ya­sa­ğı ve hü­kü­me­tin “Du­man­sız Ha­va Sa­ha­sı” ile si­ga­ra­ya kar­şı baş­lat­tı­ğı sa­va­şın so­nuç­la­rı alın­ma­ya baş­lan­dı. Türk To­raks Der­ne­ği’nin (gö­ğüs has­ta­lık­la­rı uz­man­la­rı ve so­lu­num has­ta­lık­la­rı ala­nın­da ça­lı­şan he­kim­le­rin kur­du­ğu bir der­nek) açık­la­dı­ğı ra­kam­la­ra gö­re, 2011 yı­lın­da 2 mil­yon 200 bin ki­şi si­ga­ra iç­me dav­ra­nı­şı­nı terk et­ti. Kul­la­nım ise yüz­de 22,5 azal­dı ve 14 mil­yar li­ra va­tan­da­şın ce­bin­de kal­dı. Der­ne­ğin yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar­da Tür­ki­ye’de bir yıl için­de tü­tün alı­mı için top­lam har­ca­nan pa­ra­nın 20 mil­yar do­lar ve tü­tün­le iliş­ki­li has­ta­lık­la­rın ta­nı ve te­da­vi­si için har­ca­nan pa­ra­nın ise 30 mil­yar do­lar ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Dİ­Zİ­LER VE REK­LAM­LAR AL­KO­LÜ ÖZEN­Dİ­Rİ­YOR

Uz­man­lar, al­kol kul­la­nım ya­şı­nın il­ko­kul­la­ra ka­dar düş­me­si­nin ne­de­ni­ni, al­ko­lün te­le­viz­yon­lar­da ve ga­ze­te say­fa­la­rın­da özen­di­ril­me­si­ne bağ­lı­yor. Di­zi ve film­ler­de hiç­bir ya­sak­la­ma uy­gu­lan­mak­sı­zın gös­te­ri­len al­kol sah­ne­le­ri­nin genç­ler üze­rin­de me­rak uyan­dır­dı­ğı ve al­kol kul­la­nı­mı­nın nor­mal­miş gi­bi al­gı­lan­dı­ğı vur­gu­la­nı­yor. Böy­le­ce genç­le­rin al­kol kul­lan­ma ora­nı­nın art­tı­ğı ve kul­lan­ma ya­şı­nın il­ko­ku­la ka­dar düş­tü­ğü di­le ge­ti­ri­li­yor.

GA­ZE­TE­LE­RE TAM SAY­FA REK­LAM VE­Rİ­Lİ­YOR

Te­le­viz­yon ile be­ra­ber ga­ze­te­le­rin de al­kol kul­la­nı­mı­nı üze­ri­ne et­ki­li ol­du­ğu kay­de­di­li­yor. Özel­lik­le haf­ta­so­nu bir çok ga­ze­te­de tam say­fa ve peş pe­şe ola­rak ya­yın­la­nan al­kol rek­lam­la­rı­nın genç­le­ri al­ko­le sevk et­ti­ği be­lir­ti­li­yor.

AL­KOL KO­NU­SUN­DA YA­SAK­LA­MA YOK

Si­ga­ra ko­nu­sun­da uy­gu­la­nan bir çok ya­sak ve yap­tı­rı­ma rağ­men al­kol ko­nu­sun­da her­han­gi bir ya­sak­la­ma söz ko­nu­su de­ğil. Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) yet­ki­li­le­ri, al­kol rek­lam­la­rın­da uyul­ma­sı ge­re­ken hu­sus­la­rın ol­du­ğu­nu söy­le­me­si­ne rağ­men ka­nun­da ke­sin bir ya­sak ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Böy­le­ce ga­ze­te­ler­de, TV’ler­de ve si­ne­ma­lar­da al­kol rek­lam­la­rı sık­ça ya­yın­la­nı­yor. Ay­rı­ca te­le­viz­yon ve si­ne­ma­lar­da al­kol­lü sah­ne­le­re her­han­gi bir kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­mi­yor.

“DEV­LET HAL­KIN SAĞ­LI­ĞI­NI KO­RU­MAK ZO­RUN­DA­DIR”

Ko­nu­ya Akit’e de­ğer­len­di­ren, Al­kol ve Mad­de Ba­ğım­lı­lı­ğı ile Mü­ca­de­le Der­ne­ği (BA­DER) Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gü­ney, TV ve ga­ze­te­ler­de­ki ya­yın­la­rın al­ko­lü özen­dir­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Bu ya­yın­la­rın bu ka­dar ra­hat­ça ya­pıl­ma­sı doğ­ru de­ğil. Hü­kü­me­tin, si­ga­ra­da ol­du­ğu gi­bi al­kol ko­nu­sun­da da ba­zı ya­sak­la­ma­la­ra ve yap­tı­rım­la­ra git­me­si ge­re­ki­yor. Bu ya­sak­la­ma­la­rı ba­zı çev­re­ler ‘Öz­gür­lük­le­ri­miz kı­sıt­la­nı­yor’ şek­lin­de yo­rum­lu­yor. Bu dü­şün­ce­yi ka­bul et­mi­yo­rum. Ana­ya­sa­mı­za gö­re dev­let hal­kın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak zo­run­da­dır ve in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­lı şey­le­ri ya­sak­la­ma­lı­dır” di­ye ko­nuş­tu.

BAL­CI: Dİ­Zİ­LER­DE­Kİ İÇ­Kİ SAH­NE­LE­Rİ­Nİ FİR­MA­LAR Fİ­NAN­SE EDİ­YOR

Tür­ki­ye’de son yıl­lar­da al­kol kul­la­nım ya­şı­nın düş­tü­ğü gi­bi, al­kol kul­la­nım yay­gın­lı­ğı­nın da art­mak­ta ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ye­şi­lay Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Av. Mu­har­rem Bal­cı ise, “Or­ta­öğ­re­tim sı­ra­la­rın­da oku­yan ço­cuk­la­rın si­ga­ra­dan da­ha çok al­kol kul­lan­dık­la­rı 2007 TÜ­İK Ço­cuk­lar­da Şid­det Ra­po­ru ve ya­pı­lan son araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya ko­nul­muş­tur. Si­ga­ra­nın kul­la­nı­mın­da azal­ma eği­li­mi ol­ma­sı­na rağ­men, al­kol­de ar­tış ol­ma­sın­da el­bet­te ga­ze­te ve in­ter­net­te­ki ale­ni rek­lam­la­rın pa­yı yad­sı­na­maz. Özel­lik­le in­ter­net­te cez­be­di­ci al­kol rek­lam­la­rı pay­la­şı­lı­yor. Te­le­viz­yon­lar­da ise giz­li-açık al­kol rek­la­mı ya­pı­lı­yor. Di­zi­ler­de özen­dik­le­ri kah­ra­man­la­rın al­kol kul­lan­dı­ğı­nı gö­ren ço­cuk­la­rı­mız el­bet­te bun­dan et­ki­le­ni­yor­lar. Biz te­le­viz­yon di­zi­le­rin­de­ki bu sah­ne­le­rin al­kol fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Fa­kat si­ga­ra­da dü­şü­şe rağ­men al­kol­de­ki yük­se­li­şi sa­de­ce rek­lam­la­ra bağ­la­mı­yo­ruz. Bun­da hü­kü­met­le­rin ba­ğım­lı­lık­la­ra top­ye­kün bir ba­kış açı­sıy­la yak­laş­ma­ma­sı en bü­yük et­ken­dir. Si­ga­ray­la sa­va­şı­yor­ken al­ko­le kar­şı ted­bir alın­maz­sa, rek­lam ve özen­dir­me­si­ne izin ve­ri­lir­se or­ta­ya çı­ka­cak so­nuç bu­dur. Mec­lis’te gru­bu bu­lu­nan hiç­bir par­ti­nin tü­zü­ğün­de “ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le” prog­ra­mı yok­tur. Oy­sa bu ül­ke­de her yıl 120 bin in­san si­ga­ra­dan, yak­la­şık 55-60 bin in­san da al­kol­den do­la­yı ha­ya­tı­nı kay­bet­mek­te­dir. Uyuş­tu­ru­cu ve di­ğer ba­ğım­lı­lık­la­ra ne ka­dar kur­ban ver­di­ği­mi­zi gör­mü­yor si­ya­set­çi­ler. Her yıl ara­mız­dan 200 bin ki­şi­yi öl­dü­ren ka­til­ler­dir al­kol, si­ga­ra ve uyuş­tu­ru­cu. Bu ka­til­ler ara­mız­da do­laş­ma­ya de­vam et­mek­te­dir­ler. Bu mad­de­le­ri üre­ten­ler in­san­lı­ğa kar­şı suç iş­le­mek­te, soy­kı­rım yap­mak­ta­dır­lar.

TAPDK AL­KO­LÜ YA­SAK­LA­DI, DA­NIŞ­TAY SER­BEST BI­RAK­TI

2011’de TAPDK’nın ya­yın­la­dı­ğı yö­net­me­li­ğe gö­re al­kol ürün­le­ri­nin her tür­lü rek­la­mı ve özen­dir­me­si­nin ya­sak­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bal­cı, “An­cak Da­nış­tay 13. Da­ire­si bu ka­ra­rı dur­dur­du. Şim­di Da­nış­tay Da­va Da­ire­le­ri Ge­nel Ku­ru­lu bu ka­ra­rı göz­den ge­çir­miş ve ka­mu sağ­lı­ğı­nı öne alan bir ka­rar ver­miş­tir. Ya­ni TAPDK yö­net­me­li­ği­nin hü­küm­le­ri ye­ni­den ha­ya­ta ge­çe­cek ve al­kol­lü iç­ki üre­ti­ci­si fir­ma­lar fes­ti­val­le­re ve et­kin­lik­le­re spon­sor ola­ma­ya­cak­lar, 25 yaş al­tı genç­le­rin bu­lun­du­ğu me­kan­lar­da al­kol­lü iç­ki sa­tış ve da­ğı­tı­mı ya­pı­la­ma­ya­cak­tır. Bu­ra­dan ha­re­ket­le Ye­şi­lay’ın al­kol­lü fes­ti­val­le­re yap­tı­ğı hu­ku­ki mü­da­ha­le son­ra­sın­da YÖK ge­nel­ge­si ile üni­ver­si­te­ler­de al­kol­lü iç­ki sa­tış ve ik­ra­mı ya­sak­lan­mış­tır. Dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­de al­kol rek­la­mı ya­sak­ken bi­zim ül­ke­miz­de bu­nun ya­sal ol­ma­sı tam bir ay­maz­lık­tır. Rus­ya’da in­ter­net­te da­hi al­kol rek­la­mı ya­sak­lan­mış­tır. Pek çok Av­ru­pa ül­ke­sin­de hiç­bir şe­kil­de al­kol rek­la­mı ya­pı­la­ma­mak­ta­dır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

YE­Şİ­LAY’DAN AL­KO­LE ÇÖ­ZÜM ÖNE­Rİ­Sİ

Ye­şi­lay’ın ko­nuy­la il­gi­li çö­züm öne­ri­le­ri şöy­le:
Genç­le­rin al­kol kul­lan­ma­sı­nı özen­di­re­cek uy­gu­la­ma­lar ve rek­lam izin­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı, bu ko­nu­da genç­le­ri baş­ka ya­rar­lı alış­kan­lık­la­ra yön­len­di­re­cek et­kin­lik­ler ya­pıl­ma­lı, Ye­şi­lay gi­bi STK’la­rın genç­le­re doğ­ru eği­tim­ler ver­me­si­ne ola­nak sağ­lan­ma­lı­dır. Al­kol pro­mos­yo­nu, üc­ret­siz da­ğı­tı­mı ya­sak­lan­ma­lı, rek­lam ve özen­dir­me ya­pan­lar hak­kın­da ce­zai yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır. Okul ve iba­det­ha­ne, ders­ha­ne gi­bi me­kan­la­rın ya­kın­la­rın­da açı­lan te­kel ba­yi­le­ri­nin ruh­sat­la­rı der­hal ip­tal edil­me­li­dir. Pik­nik ala­nı ve me­si­re yer­le­rin­de, ka­mu­ya açık yer­ler­de al­kol kul­la­nı­mı en­gel­len­me­li­dir.

ŞE­NER: MED­YA­DA AL­KOL DE­Lİ­KAN­LI­LI­ĞIN SİM­GE­Sİ Gİ­Bİ GÖS­TE­Rİ­Lİ­YOR

Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof.Dr. Sa­mi Şe­ner ise, “Al­kol so­ru­nu bi­rey­sel de­ğil, top­lum­sal bir so­run­dur. Bu­ra­da en bü­yük iş si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na düş­mek­te­dir. Bi­linç­siz bi­rey­le­re ders­ler ve­ri­le­rek al­ko­lün za­ra­rı öğ­re­til­me­li­dir. Al­kol kul­la­nan bi­rey bi­lin­ci­ni kay­bet­mek­te ve bu­nun so­nu­cu­nu ise top­lum çek­mek­te­dir. Dev­le­tin ge­rek­li or­gan­la­rı bu işin üze­rin­de du­ra­rak bir an ön­ce çö­züm bul­ma­lı­dır. Bu du­rum Tür­ki­ye’de­ki top­lum­sal ya­pı­yı da boz­mak­ta­dır. Ai­le bü­yü­ğü­nün iç­ki iç­ti­ği yer­de ço­cuk onu rol mo­del ola­rak al­mak­ta ve ile­ri­de al­kol­le ta­nış­mak­ta­dır. Al­kol bu­nun ya­nı sı­ra te­le­viz­yon­da, med­ya­da da giz­len­me­den açık­ça afi­şe edil­mek­te­dir. Yer­li ve­ya ya­ban­cı si­ne­ma­lar­da al­kol ce­sa­re­tin, bü­yük­lü­ğün, de­li­kan­lı­lı­ğın bir sim­ge­si gi­bi gös­te­ri­li­yor. Ke­der­le­nen ve ya­hut se­vi­nen ka­rak­ter­ler al­kol kul­la­nı­yor. Bu da o fil­mi iz­le­yen bi­re­yin bi­lin­çal­tı­na yer­le­şe­rek iler­de kul­lan­ma­sı­na ne­den olu­yor. Ör­fü­müz ve ade­ti­miz­de bu gi­bi top­lum­sal so­run­lar yer al­ma­mak­ta­dır...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor
« Posted on: 16 Eylül 2019, 01:25:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor rüya tabiri,Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor mekke canlı, Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor kabe canlı yayın, Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor Üç boyutlu kuran oku Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor kuran ı kerim, Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor peygamber kıssaları,Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyor ilitam ders soruları, Dizi ve reklam ile alkol özendiriliyorönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &