Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde)

(1/1)

✿ Reyyan ✿:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (soru-cevap şeklinde) ünite ünite ayrılmıştır

1. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
Yanıt: Devlet

1.Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir?
Yanıt: Yurttaşların devlet gücü üzerinde haklarının olması

1. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
Yanıt: Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

1. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Hukuk kuralları

1.Türk Devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin birlikte yürütülmesi

2.1876'da ilan edilen anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı parlamentosunun danışma kurulu olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni nedir?
Yanıt: Parlamentoya yasama yetkisi verilmemişti ve yürütmeyi denetleme işi de padişahındı

2. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki toprakları hangi anlaşma sonucunda kaybetmiştir?
Yanıt: Uşi Antlaşması

2. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
Yanıt: Genç Osmanlılar

2. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

2.17 nci Yüzyılda Avrupa’nın ortak düşmanları Osmanlıya karşı birleşmesinde etkili olay hangisidir?
Yanıt: 1648 Vestefalya antlaşması ile mezhep savaşının bitmesi

3.Osmanlı Devletinde Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda başlamıştır?
Yanıt: Dil

3. Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
Yanıt: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi

3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Boğazların ele geçirilmesi

3.Aşağıdaki şahıslardan hangisi İttihat ve Terakki’nin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düşünürüdür?
Yanıt: Ziya Gökalp

3.Doğu cephesinin kapanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rusya’da ihtilal çıkması

3.Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı öncesi izlediği siyasal politikalardan biri değildir?
Yanıt: Osmanlı Devleti’nin zayıflığından yararlanarak, onu parçalamak isteyen İngiltere, Fransa, İtalya’ya engel olmak

3.Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
Yanıt: Amerika’nın politik ağırlığının devletlerce kabul edilmesi

4. İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı sıralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Irak’ın büyük bir bölümü ile Ürdün’e yerleşmesini planladıkları devlet hangisidir?
Yanıt: İngiltere

4.Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız bir Rum devleti kurmak için mücadele veren örgüt hangisidir?
Yanıt: Pontus

4. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslara kendi bağımsızlıklarını sağlama olanağı veren ilkeleri ortaya koymuştur?
Yanıt: Wilson

4. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

4.Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

4.Osmanlı İmparatorluğunu Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan arasında kağıt üzerinde paylaştıran ilk antlaşma hangisidir?
Yanıt: Üç İmparator Antlaşması

5.Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılan yer hangisidir?
Yanıt: Amasya

5.İslam İhtilali komitesi özellikle hangisine karşılıklı mücadeleye girmiştir?
Yanıt: Rumlara

5. Mustafa Kemal Paşanın 9.Ordu Müfettişliğine atanmasıyla istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Doğu Karadeniz’de asayişin sağlanması ve İngiliz tehdidinden kurtulmak

6.Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongre hangisidir?
Yanıt: Sivas Kongresi

6.Erzurum kongresi öncesi kenti örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ermeni tehlikesinin yaklaşması

6. Mondros ateşkes anlaşmasının hemen ardından toplanan ve Osmanlı devletinin uluslar kurumuna alınması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçlar çerçevesinde birleşen ancak başarısız olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Milli kongre

6. Sivas Kongresi sonrasında toplanan kongrelerin hangisinde, yurttaki direnişin bir bütün olduğu ve Doğu ile Batı Anadolu'nun aynı amaç altında birleşmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür?
Yanıt: Muğla Kongresi

6.Hangi olaydan sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülerek yurtsever yeni bir yeni hükümetin iş başına geçirilmesi kararlaştırılmıştır?
Yanıt: Sivas kongresi

7. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
Yanıt: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği

7.Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın ulusal kurtuluş savaşının merkezi seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Yanıt: Meclis-i Mebusan üyelerinin Ankara’nın ulusal kurtuluşun hareketinin merkezi olması yönünde oy vermeleri

7. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

7.İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi

7.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin özelliklerinden değildir?
Yanıt: 1921 anayasasından bahsedilmemiştir

8.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yurdun kurtarılması

8.Aşağıdakilerden hangisi Birinci dönem TBMM özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
Yanıt: Kadınların meclise girmiş olması

8. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

8.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Paşanın izlediği politikalardan biri değildir?
Yanıt: Zafere ulaşınca yapılacak devrimlerin grupların oluşması

9. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
Yanıt: İngilizlerden parasal destek sağlanması

9.Düzenli ordu ilk başarılı sonucu hangi cephede almıştır?
Yanıt: Doğuda Ermenilere

9. Yunanlıların İstanbul’u işgal edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İstanbul’un anlaşma devletlerince işgal edilmiş olması

9.Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında TBMM’nin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Mustafa Kemal Paşaya bağlı olmamaları

10. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
Yanıt: TBMM Hükümeti'nin varlığının kabul edilmesi

10. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çerkez Ehem’in Kütahya da ayaklanması

10. Aşağıdakilerden hangisi Çerkez Ethem ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Yanıt: Yunanlılar tarafından isyanla kışkırtılması

11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
Yanıt: Türkiye'ye Boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

11. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

11.TBMM Hükümetinin kurtuluş savaşı süresince doğrudan ya da dolaylı olarak savaşmadığı ulus aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Amerika

11. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

11. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

11.Lozan’da Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığında neresi alındı?
Yanıt: Karaağaç

12.Türk-Irak sınırı hangisinde kesin biçimini almıştır?
Yanıt: Uluslar Kurumunda

12.Takrir-i Sükûn dönemi hangisiyle başlamıştır?
Yanıt: Şeyh Sait ayaklanması

12.Osmanlı ailesi mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

12.Halifelik hangi nedenlerle kaldırılmıştır?
Yanıt: Cumhuriyet ve laiklikle bağdaşmaması

13.1876 Anayasasının varlığını ortadan kaldıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Saltanatın Kaldırılması

13. 1961 anayasasının askeri darbe sonucu kabul edilen bir yasa olarak sayılmamasının nedeni nedir?
Yanıt: Kurucu meclis yoluyla hazırlanmış ve halkoyuna sunularak meşrulaştırılmıştır

13. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış ve uluslararası anlaşma kime aittir?
Yanıt: TBMM

13. Yürütme gücünün parlamento içinden çıkarak hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Parlamenter sistem

13.Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasında yer alan temel özelliklerdendir?
Yanıt: Güçler birliği- Ulusçuluk

14. 1950–60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

14. Aşağıdakilerden hangisi 1930–1945 arasında Türkiye’nin ekonomik durumu için söylenemez?
Yanıt: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

14. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin eğitim konusundaki atılımlarından değildir?
Yanıt: Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun çıkartılarak Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

14. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

14.İkinci Dünya savaşının Türkiye üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Döviz stokunun oluşması

14. Aşağıdakilerden hangisi 1939–1945 arası Türk ekonomisinin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Tarım ürünlerinin fiyatının düşmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'da oluşan genel siyasi durumlardan biri değildir?
Yanıt: Alman sömürgelerinin İngiliz ve Fransızlar arasında bölüşülmesi

15. Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Avrupa Konseyi

15. Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan Yugoslavya Krallığı içinde yer almaz?
Yanıt: Macaristan

15.İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşmasına göre ortak işgal ettikleri bölge neresidir?
Yanıt: İstanbul ve Çanakkale boğazları

15.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?
Yanıt: Almanya’nın ekonomik ve askeri yönden üstün güç olması

16.Aşağıdakilerden hangisi, devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer almaz?
Yanıt: Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri değiştirirken yavaş hareket etmek

16.Herhangi bir konuda birbiriyle mantıksal ilişkisi bulunan düşüncelerin bulunduğu düşünce sistemine ne ad verilir?
Yanıt: İdeoloji

16.Yeni Türk devleti kurulduktan sonra, toplumdaki bütün ilişkilerin düzenlenmesi hangi alanda yapılan inkılâplarla sağlanmıştır?
Yanıt: Hukuk

16. İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını önleyen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Bilim ve sanat

16.İnsanlar arasındaki özel veya toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Yanıt: Hukuk

17.Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Fransız ihtilali

17.Gözlem ile aklı ilk defa birleştiren düşünür hangisidir?
Yanıt: Roger Bacon

17Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
Yanıt: Reform hareketi

18.Aşağıdakilerden hangisi, belli başlı insan haklarından biri değildir?
Yanıt: Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

18.Bir devlette bir zamanda yürürlükte olan, uygulanan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Yanıt: Pozitif Hukuk

19. Ulus egemenliğine dayanan Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli olarak cumhuriyet'i benimsediği günlerde, geleneksel Osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır?
Yanıt: Hilafet

19.Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edildiği gün, daha başka inkılâplar da yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
Yanıt: Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

20.XX. yüzyıl başlarında kurulan Darülfünun, 1933 yılında kapatılmıştır. Bu kurumun yerine aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?
Yanıt: İstanbul Üniversitesi

20. Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

21.Adam Smith hangi ekonomik sistemin kurucusu sayılmaktadır?
Yanıt: Liberal ekonomik sistem

21.Ekonomik etkinliklerin kişilere bırakılmasını savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Liberal Ekonomik Sistem

22. Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
Yanıt: Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması

22.Türkiye Cumhuriyetinde, soyadı kanunundan önce kişi adının korunmasının yer aldığı ilk hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Türk Medeni Kanunu

22.Kadının toplum içindeki yeri nasıl belirlenir?
Yanıt: Kadının adının yanında soyadının bulunması

23. Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Akılcılık-Ulusçuluk

24. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Cumhuriyet

24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
Yanıt: Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir

24.Bir devlet için temel öğeler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
Yanıt: Ülke-Ulus-Egemenlik

25.Türk milliyetçiliğini bilimsel temellere oturtmasında ve siyasi bir hüviyet kazanmasında aşağıdaki şahıslardan hangisi etkili olmuştur?
Yanıt: Ziya Gökalp

25.Türk ulusçuluğunun en önemli düşünürü kimdir?
Yanıt: Ziya Gökalp

25. "Ulus"un niteliği üzerinde düşünen ilk Türk bilim adamı kimdir?
Yanıt: Ziya Gökalp

25. Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Din birliği

25.Atatürk’e göre Türk’ün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Vicdan isteğiyle Türk toplumunun ortak değerlerine bağlananlar

25.Osmanlı İmparatorluğunda Türkçülük akımının geç gelişmesinin nedeni nedir?
Yanıt: Türkçülüğün önemsenmemesi

26.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılığın amaçlarından biri değildir?
Yanıt: Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine imkân sağlamak

26.TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?
Yanıt: Ulusal egemenliğe dayalı olması

27. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

28.Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinin geliştirilerek sürdürülmesine temel ilkedir?
Yanıt: Devrimcilik

29. Yurttaşın,” devletini uluslararası bir mahkemede dava edebilmesi" hangi kurumun açılmasıyla ortaya çıktı?
Yanıt: İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme

29.Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşlarından Rauf Bey aşağıdakilerden hangisine karşı idi?
Yanıt: Halifeliğin kaldırılmasına

30.Kültürler değerlendirilirken özellikle esas alınması gereken ölçüt hangisidir?
Yanıt: İnsana değer verme

30. Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması

30.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın zaferi ile doğan ulusal devletin yarattığı sonuçlardan birisidir?
Yanıt: Ulusa dayalı tam bağımsız bir devlet doğmuştur

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc