ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Süleyman > Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam  (Okunma Sayısı 3512 defa)
06 Mayıs 2011, 13:06:32
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Mayıs 2011, 13:06:32 »3- Hz. Süleyman Kıssasının Yer Aldığı Kur'an’i Ortam
Yukarıda geçtiği gibi Kur'an kıssaları, Kur'an'ın genel amaçlan doğrultusunda anlatılır. Bir kaç kıssa hariç diğerleri tek bir sûrede bağımsız olarak tek başına gelmezler. Sûrenin akışı içerisinde yeri geldiği zaman anlatılır; örnekler verilir, hatırlatma yapılır, hükümler bildirilir ve insanlar ibret almaya çağrılır.

Bütün Kur'an kıssalarının bu bağlamda kendilerinden ön­ceki ve sonraki konularla tutarlı ve anlamlı bağlantıları vardır. Kıssa çoğu zaman konuyu açıklığa kavuşturur, sûrede anlatılan gerçeklerin ve bildirilerin hikmetlerin canlı tanığı halinde sunu­lur. Ya da kıssa anlatılırken Kur'an'ın hedefleri de gerçekleşir.

Hz. Süleyman kıssasında da aynı şeyi görmekteyiz.

Hz. Süleyman'a verilenler, bir anlamda Allah'ın gücünün ve kudretinin işareti, Hz. Süleyman'ın peygamberliğinin delilidir. O'nun teslimiyeti, itaati, nimetlerine şükrü, elindeki yöneticiliğe rağmen şımarmayıp Allah'a boyun eğişi ve nimet sahibini bilmesi, Allah'ın kullarından istediği tutumdur. O'na verilen ilim, bu ilimle Rabbini ve O'nun yüceliğini takdir etmesi, bu ilimle hük­medip adaletle iş görmesi, insanları hak ölçüleri içerisinde sevk ve idare etmesi Allah'ın kullarından istediği bir şeydir.

Hz. Süleyman'daki sorumluluk duygusu, Ahiret korkusu, bütün nimetlerin deneme sebebiyle verildiğini idrak etmesi, ki­şiye düşenin elindeki imkanlarla Allah'a hakkıyla şükretmek ol­duğunu bilmesi İslâmın insanlara getirdiği ölçülerdir.

Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı sûrelerde benzer konu­lar bulunmaktadır ve bu kıssa konulara canlılık vermekte, kalp­leri ısındırmakta ve düşünen beyinleri harekete geçirmektir.

Bu kıssa ile beraber insan; yeniden tarihin o ibret verici sahnesinin karşısında pasif bir seyirci olmaktan çıkmakta; kalp­leri ürperten bu tablodan yola çıkarak teslimiyetini, şükrünü, bağlılığım ve hedefe doğru gidişteki cesaretini artırmaktadır.

Kur'an, kıssaları canlı, haraketli, aktif ve uyarıcı bir tarz­da sunmaktadır. Onun kıssaları tarihte olmuş bitmiş hikayeler gibi değildir. Belki olaylar peygamberlerin hayatında olmuştur ama, onların arka planındaki ibretler, dersler hükümler ve ima­nı artırıcı mesajlar sürekli diri kalmaktadır. Kıssalar sürekli bir şekilde kişiyi Rabbi ile, Rabbînin azameti, kibriyâsı, mükâfat ve cezası ile, nimetlerinin büyüklüğü ve bu nimetlere teşekkür ah­lâkı ile yüzyüze getirmektedir. İnsanı fıtratı ile tanıştırmakta, iyi­nin ve kötünün canlı tablolarını sunmaktadır. Teslim olan ruh­larla, isyan eden ruhların durumunu gündeme getirmekte, böy­lece insanları uyanık olmaya, gördüklerinin, duyduklarının ge­reğini yapmaya davet etmektedir.

Kur'an kıssaları adeta yürüyen, devam eden tarih sahne­leri, kul ile Allah arasındaki fıtri ilişkinin seyir defteridirler.

İnsan bu canlı tabloda kendini bulur, hayatın yaratılış gerçeğini bulur, itaatin yüceliğini, isyanın seviyesizliğini; Musa tipi­nin güzelliğini, firavun tipinin çirkinliğini; Allah'tan gelene razı olanların hoş tavırları ile, yeryüzünde bozgunculuğa kalkışanla­rın şirretliklerini bulur, insan onlarda saadetin ve şekâvetin (bedbahtlığın) açık gerçekleşmiş halini görür.

Hz. Süleyman kıssası nüzul sırasına göre ilk defa Sâd Sû­resinde yer almaktadır.

Sâd Sûresi, Mekke'de nazil olan sûrelerdendir ve söze Hz. Muhammed'e vahy indirilmesiyle ve insanların Ahirette hesaba çekileceklerini haber vererek başlıyor. Hz. Muhammed'in pey­gamberliğini hayretle karşılayanlara gerekli cevabı veriyor.

Kur'an, onlara;

"Yoksa, Aziz ve Vehhab olan Rabbinin rah­met hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse sebeplere yapışsınlar da (göğe) yükselsinler bakalım."[12] uyarısıyla karşılık verip, daha önceden yaşamış inkarcı topluluk­lardan örnekler getiriyor.

Allah (c.c.) rahmet kapısını dilediği kullarına açar. Buna hiç kimse engel olamaz, insanlardan elçileri O seçer. Hiç kimse ken­diliğinden O'nun adına peygamberlik iddia edemez. Hiç kimse de yerde ilâhlığa teşebbüs edemez, yerde ve gökte hükümranlık hakkı ileri süremez. O, kullarından dilediğine rahmetini, uygun gördüğüne nimetlerini hadsiz hesapsız verir. Dilediğini kendi katındaki üstün makamlar için seçer.

Bu bağlamda Hz. Davud (a.s.) ve O'nun oğlu Hz. Süley­man'ın (a.s.) kıssaları anlatılmakla, bu iki yüce peygambere veri­len sayısız nimetler, geniş mülk ve yöneticilik, dağların, kuşla­rın, cinlerin, şeytanların ve rüzgârın onların emrine verilmesi açıklanmaktadır. Onların bu nimetler karşısındaki şükür ve tes­limiyet tavrından övgüyle söz edilmektedir.

Bununla beraber Kur'an, her ikisinin de birer insan ol­duklarını, beşerî zaafları olabileceğini, bu eksikliklerin Rableri tarafindan tamamlandığın, tevbelerini kabul ettiğini ve Allah'a giden yolda sabır ve tahammül verdiğini anlatır.

Böylece Kur'an Hz. Peygamber'e ve mü'minlere, inkâr eden­lere karşı sabırlı olmayı tavsiye ediyor. Her iki peygamberin kıssa­larına bakarak Allah'ın bağışına ümit bağlamalarını öğütlüyor. [13]

Kur'an, yine bu sûrede hem Süleyman'ın (a.s.) hem de ba­bası Davud'un (a.s.) imtihana tabi tutulduklarını belirtiyor. Öy­leyse başta müslümanlar olmak üzere diğer insanlar da çeşitli ni­metler ve sebeplerle denenirler. İnsanlara düşen bu denemeleri her iki peygamber gibi sabırla karşılayıp denemeyi kazanmaktır.

Bu gibi denemelerin Allah'tan geldiğini bilip sabreden sonra da denemeyi başarıyla tamamlayan mü'min kullara Allah (c.c.) tıpkı denemelerden geçmiş peygamberlere verdiği karşılığın bir benzerini verecektir. [14]

Sâd Sûresinde Hz. Süleyman kıssası bitince Hz. Eyyûb'un (a.s.) zorluk ve bedensel azap karşısındaki yüce sabrı övülmekte, arkasından da diğer peygamberlerden, onların üstün kişilikle­rinden, Allah'a bağlılıklarından örnekler verilmektedir.

Hz. Süleyman kıssası en uzun olarak  Neml  Sûresinde yer almaktadır.  Neml  Sûresi Mekke'de nazil olmuştur ve diğer Mekkî sûrelerin konulan bu sûrede de görülür.

Bilindiği gibi Mekkî sûrelerde iman ve mü'mine yakışan davranışlara ait konular daha ağırlıklıdır.

Sûrede yer alan kıssalar giriş kısmıyla son kısımdaki ko­nuların tasvir edilmesine yardımcı olurlar. Allah'ın insanlar ve toplumlar için koyduğu yasalar gündeme getirilir. İlâhî davetin metodlarına işaret edilir. Mekke'deki müşriklerin tutumlarıyla önceden geçen toplulukların tavırları arasında kıyaslama yapılır.

Neml  Sûresi de diğer Mekkî sûreler gibi Allah'a hakkıyla inanmaktan, yalnız O'na ibadet etmekten, Ahiret ve oradaki se­vap ve cezadan, vahye inanmaktan, ğaybın  yalnızca Allah'a ait olduğundan, Allah'ın hem yaratıcı hem de rızık verici olduğun­dan bahsediyor.

Böylece insanları Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeye teşvik ediyor. Her şeyin Allah'ın elinde olduğuna, O'nun her şe­yi değiştirme gücünü elinde bulundurduğuna iman etmeye da­vet ediyor.

Yine bu sûrede Allah'ın âyetlerim inkâr eden yalancılar ile, peygamberlerin davetine uyarak mü'min olan ve bu imanın ge­reğini yapanlara dikkat çekiyor.

Neml  Sûresi girişten hemen sonra Hz. Musa kıssasının bir bölümünü anlatıp, firavun ve benzerlerinin Allah'ın âyetlerini bile bile yalanlamalarına işaret ediyor.

Bu bölümün hemen arkasından da Hz. Davud'a ve Hz. Süleyman'a ihsan edilen nimetler anlatılıyor. Hz. Süleyman'ın hüdhüd kuşuyla, Sebe' kraliçesiyle olan hikâyesi söz konusu ediliyor. Her iki peygamberin güzel davranışlarına, teslimiyetle­rine ve şükür tavırlarına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte İslâmın davet metoduna da işaret ediliyor.

Süleyman kıssası, Hz. Süleyman'a verilen her şeyin Allah tarafından ihsan edildiğini vurguluyor. Çünkü her şeyin mülkü O'nundur. Süleymanm bilgisi de, elindeki geniş mülk te Allah'ın O'na bir bağışıdır. [15]

Sûre bundan sonra Hz. Salih'ten ve Semûd kavminin O'nun davetine karşı tavrından, Lût (a.s.) ve kıssasından söz açı­yor. Sonra

“De ki: Allah'a hamd olsun, O'nun beğenip seçtiği kullara da selâm olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onlarm ortak koştukları ilâhlar mı? [16] sorusuyla insanları düşünmeye da­vet ediyor.

 Neml  Sûresi ağırlıklı olarak 'ilim'den bahseder. Bu ilim, Allah'a ait gizli açık veya ğayb bilgisidir. Bu ilim, evrenle ilgili olarak açıklanan âyetlerdir. Bu ilim, bütün peygamberlere bildi­rilen vahy, Hz. Davud'a öğretilen Allah'ı tesbih etme, demiri yu­muşatma ilmi, Hz. Süleyman'a bildirilen kuş mantığı ilmidir.

Bu nedenle sûre, 'Kur'an'ın Alim (bilen) ve Hakim olan Allah'tan geldiğini bildirerek başlıyor. Kıssaların bitiminde ise 'yerde ve gökte olan ğaybın Allah'a ait olduğu, insanların Ahiretle ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu' haber veriliyor.[17]

Allah'ın, göğüslerde gizlenen her şeyi veya kalplerden dı­şarı çıkan her şeyi bildiği vurgulanıp insanlar uyarılıyor.

Sûre şu anlamlı ifade ile sona eriyor:

"Ve de ki: 'Allah'a hamdolsun, O size âyetlerim göstere­cek, siz de onları bilip tanıyacaksınız.' Senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan gafil değildir." [18]

Süleyman (a.s.) kıssasında sık sık ilme, bilgiye işaret edil­diğini görmekteyiz. Hz. Davud'a ve oğlu Süleyman'a, hiç kimse­ye verilmeyen bir ilim verildi. Onlar bu ilimle Allah'ın kulların­dan pek çoğundan üstün kılınmıştır.[19]

Hz. Süleyman'a Sebe' kraliçesinden haber getiren hüdhüd kuşu, şeytanın onları 'her şeyi bilen Allah'a secde etmemeleri için kandırdığını' söylemektedir. [20]

Yine kraliçenin tahtını Hz. Süleyman'ın yanında bulunan ve kendisine ilim verilmiş bir kişinin ço...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam
« Posted on: 21 Ekim 2019, 10:14:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam rüya tabiri,Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam mekke canlı, Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam kabe canlı yayın, Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam Üç boyutlu kuran oku Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam kuran ı kerim, Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam peygamber kıssaları,Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortam ilitam ders soruları, Hz. Süleyman kıssasının yer aldığı Kurani ortamönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &