ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Peygamberin Savasları > Mekkenin fethi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mekkenin fethi  (Okunma Sayısı 1595 defa)
07 Ocak 2011, 15:05:07
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 07 Ocak 2011, 15:05:07 »5- MEKKENİN FETHİ


(Ramazan, 8. H. Yıl / 14 Aralık, 629 M., Çarşamba)
 

«Namazdan sonra, Iîz. Peygamber (S.A.), Kabe etrafında büyük bir kalabalık halinde toplanmış olan şehir ahâlisine bir hitabede bulundu ve bunlara, ken­disine ve ashabına neler yaptıklarım ve onların ne kadar çok haksızlıklarda bulunduklarım hatırlattıktan sonra, artık kendisinden ne bekliyebile çeklerini sor­du. Kısa bir duraklamadan sonra şöyle devam etti:

«Bugün, artık size hiç bir mes'ûliyet yüklenme­yecek; dağılıp gidiniz, hepiniz serbestsiniz.»[232]

Anî olarak Mekke'nin havası değişti; akşama doğru hemen bütün ahâli İslâmı kabul etmişlerdi. Başka bir şey onları bu derece samimî ve derin­lemesine kendisine bağlamamıştı. Onlar, artık mağ­lûp ve fethedilmiş bir şehir halkı değil, haklar ve mükellefiyetlerde galiplerle müsavi vaziyette idiler. Bir şehrin Fâtihi Allahın Resûlu olursa, esasen hiç bir şekilde bir müfrit hareket beklenemez.» [233]

 

Hz. Peygamberin (S.A.) Tatbik Ettiği Strateji:
 

157.  Resûlullahm  da ifâde   ettiği gibi   Hendek muhasarası  (Hicri 5— Milâdî 627), Kureyşliierin hücum teşebbüslerinin en yüksek noktasını teşkil edi­yordu. Müslümanların devamlı gayretlen neticesi Mekkeliler tamamen bitap bir halde, daimî bir artış gösteren İslâm kuvvet ve kudretine karşı müdafaa­ya çekilmekle iktifa ettiler. Bunun sebepleri muhte­liftir. Bu değişen tavırlarında, sadece Bedr savaşı ve Hendek muhasarasmdaki ademi muvaffakiyetleri mü-sebbib olarak gösterilemez.

158.    Hakikaten  Hz.   Peygamber   (S.A.)   her  za­man, umumî bir siyaset icabı olduğu kadar bir pren­sip meselesi olarak da, düşmanı tamamen imha et­mekten ziyâde, sadece ona galebe etmeyi müreccah addetmiştir. Bu gayesine varmak için de iki ayrı yo­la müracaat ediyordu:

1.  Kureyşlüeri iktisadî baskı altına almak,

2. Uzak görüşlü siyasetiyle mütemadiyen kendi askerî kuvvetini artırmak.


Hz. Peygamber (S.A.), umumiyetle Öyle bir zaman­da darbeyi indiriyordu ki, düşman artık mukaveme­te yeltenemiyordu bile; bu suretle maksat ve gayesi en kansız bir şekilde tahakkuk ediyordu. Neticede, düşman kaynak ve kuvvetleri el değdirilmemiş bir halde, kendilerinden müsbet bir yolda istifade müm­kün olduğu nisbette îslâm Devletinin kuvvet ve kud­retine ilâve olunuyordu.[234]

159. Mekke,  —diğer bir deyişle   «mezru  olma­yan vadi"  (Kur'an, 14/37) —, sâkinlerinin yegâne ol­mamakla beraber maişet vasıtaları, yaz - kış yaptık­ları kervan ticaretiydi2. Medine'ye  hicreti  müteakip dört ay geçmemişti ki, Hz. Peygamber  (S.A.)  kuzeyde, Medine'den geçip Mısır ve Suriye'ye varan, Mek-keliJerin yaz mevsimi (Rıhlet'us-Sayf) [235] ticaret yolu­nu seyr ü sefere kapamak için teşebbüse geçti ve bunda fiilen muvaffak da oldu. Hz, Peygamber (S.A.) Medine'nin batısında oturan Yanbû'nun komşusu olan kabilelerle ittifak anlaşmaları akdetti. Bu ara­zi kesiminde Mekkelüerin sık sık aştıkları yollar bu­lunmaktadır. Tarih, bu anlaşmaların bir çoğunun me­tinlerini bize kadar mahfuz tutmuş bulunmaktadır. [236] İslâmm ve îslâm Devletinin yayılıp genişlemesiyle Hz. Peygamberin (S.A.) nüfuz ve tesiri de arttı. Ar­tık o Kureyşlilerin Necd üzerinden geçerek Irak'a var­malarına bile mâni olabilecek bir hâle gelmiştis. [237] Bu kuzey mıntakalar yazın sık sık kullanılırdı. Kışın Mekke kervanları umumiyetle .güneye inerler. Tâ'if tarikiyle Yemen ve Umân'a giderlerdi. Tabiatiyle ilk günler bu yolu kolaylıkla kesmek mümkün değildi. Mamafih Avrupa ile Hindistan arasındaki Mekke üzerinden geçtiği söylenen beynelmilel ticaret dur­muş ve neticede bu durum, Kureyşlileri beynelmilel ticaret kervanlarına muhafız kıtaları terfik etme in­hisarından mahrum etmişti. Kuzey bölgeleri le doğ­rudan doğruya yaptıkları ve kendilerine yüzde yüz kâr bırakan kervan ticareti hiç mevzuubahs edilmese bile, bu muhafızlıktan gelen gelir çok ehemmiyetli bir miktarı bulmaktaydı. Düşmana zarar vermek gaye­siyle onun güney ticâret yollan üzerine de küçük as­kerî birlikler sevkedümiştir. Bu istikamette tertip edi­len askerî seferlerden birine Abdullah'ibn Cahş ku­manda ediyordu;   kendisi   Tâ'if   yakınındaki   Nahle mevkiini vurmuştur. [238] Bir müddet sonra, bir diğeri Hicrî 3, Milâdi 624 senedinde, Oarada mıntakasına gönderilmiş ve Mekkelilerden 100.000 dirhem kıyme­tinde gümüş ele geçirmişlerdir. [239] Acaba bu mal tran­sit emteadan mıydı? Hendek savaşından sonra Hicri 5 ve Milâdî 627 yılında Müslüman nüfuz ve tesiri Necd havalisinden doğudaki Yemâme bölgesine kadar uzaklara yayılmıştı. Yemâme, Kureyşlilerin bütün hububat ithalâtım yaptıkları bir zahire anbarı duru­mundadır. Yemâme mıntakası hâkimi Sumâmet'ubn Usâl, Hz. Peygamberin (S.A.) teşviki ile hububat ih­racını durdurur durdurmaz, tarihçilerin verdikleri malûmata göre, Mekke'de kıtlık baş göstermiştir.[240] Tarîhen sabittir ki, Hicrî 6 ve Milâdî 627 - 628 yılı Hi­caz mıntakası için kurak geçmiş ve yağmur yağma­mıştır. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber (S.A.) bir defasında, 500 altın dinar tutarında bir meblâğı, o zamanki düşmanı Mekke'nin mahrumiyet içinde bu­lunan fakirlerine sarfedilmek üzere göndermiştir. Ebû Sufyân, Hz. Peygamberin (S.A.) şehir ahalisi arasın­da ayrılık husule getirmek maksadıyla Mekke'deki gençlerin kalblerini kazanmaya teşebbüs etmesi kar­şısında acı acı homurdanmıştı. [241] Bu hâdisenin yuka­rıda işaret ettiğimiz kuraklık mevsimine raslaması muhtemeldir. Belki de bu âmiller içinde en esaslısı, Kureyşlilerin müttefikleri tarafından ya İslâm dinini kabul etmeleri veya Hz. Peygamberle (S.A.) dostluk anlaşmaları imzalamak suretiyle tedricen yalnız bı­rakılmalarıydı. Filhakika, tedkik edersek bu tarihte Mekke'nin bütün istikametlerinde, kuzeyinde, batısmda, hattâ güneyinde Müslüman kabilelerinin sakin oldukları hakikati ile karşı karşıya kalırız. Esasen az sonra da Hudeybiye anlaşması yapıldı. (H. 6 — M. Ocak 628). Kuzeyde Hayber mıntakası, bu tarihten iki ay sonra, islâm Devletine inkıyat etti (Hicrî 7. yı­lın Muharrem ayı — M. 628). Ancak, bir yıl geçmişti ki Mekkeliler, bu Hudeybiye anlaşmasını bozdular; her ne kadar pişman oldularsa da artık iş işten, geç­mişti. Sonra Medine'ye bir heyet göndererek Hudey­biye anlaşmasını yenilemek istediler. Hz. Peygamber (S.A.) bunu yenilemek taraftarı değildi. Tabiatiyle Mekkeliler, Müslümanların her an bir mukabele! bil-misil yapacaklarından endişeleniyorlardı; sonra artık yalmzdslar. ve fiilen de yardımına güvenecekleri kim­seleri  kalmamıştı. [242]


[232] Taberi, C. I, s. 1642.

[233] Muhammad Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, Yağmur Yayınları, İstanbul 1991: 135.

[234] Kur'an,   106/1-4.

[235] Kur'an, 106/2.

[236] eI-Vesâîq*us-Siyâsiyye adlı kitabıma bak.

[237] İbn Hişftm, s. 547.

[238] İbn Hişâm, s. 423-24.

[239] Taberî,  s.  1375.

[240] Ibn Hişâm. s. 997; İbn Abd'ul-Berr, tstî'âb. No. 37ft

[241] Serahsi. el-Mebsût, C. X. s. 91-92.

[242] Muhammad Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, Yağmur Yayınları, İstanbul 1991: 135-139.

[243] İbn Hişâm,  s.  805.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mekkenin fethi
« Posted on: 05 Nisan 2020, 19:43:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mekkenin fethi rüya tabiri,Mekkenin fethi mekke canlı, Mekkenin fethi kabe canlı yayın, Mekkenin fethi Üç boyutlu kuran oku Mekkenin fethi kuran ı kerim, Mekkenin fethi peygamber kıssaları,Mekkenin fethi ilitam ders soruları, Mekkenin fethiönlisans arapça,
Logged
28 Ocak 2014, 22:35:02
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2014, 22:35:02 »

Aleyküm selam;


«Namazdan sonra, Iîz. Peygamber (S.A.), Kabe etrafında büyük bir kalabalık halinde toplanmış olan şehir ahâlisine bir hitabede bulundu ve bunlara, ken­disine ve ashabına neler yaptıklarım ve onların ne kadar çok haksızlıklarda bulunduklarım hatırlattıktan sonra, artık kendisinden ne bekliyebile çeklerini sor­du. Kısa bir duraklamadan sonra şöyle devam etti:

«Bugün, artık size hiç bir mes'ûliyet yüklenme­yecek; dağılıp gidiniz, hepiniz serbestsiniz.»[232]

Anî olarak Mekke'nin havası değişti; akşama doğru hemen bütün ahâli İslâmı kabul etmişlerdi. Başka bir şey onları bu derece samimî ve derin­lemesine kendisine bağlamamıştı. Onlar, artık mağ­lûp ve fethedilmiş bir şehir halkı değil, haklar ve mükellefiyetlerde galiplerle müsavi vaziyette idiler. Bir şehrin Fâtihi ALLAHın Resûlu olursa, esasen hiç bir şekilde bir müfrit hareket beklenemez.» [233]

Mekke nin fethi ile Peygamber Resulü nun doğumunun olduğu yer Mekke çok kutsal ...
Allah oraya gitmeyi nasip etsin.
  :) :)

 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

13 Mayıs 2014, 18:17:58
Kader 7/C

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.088« Yanıtla #2 : 13 Mayıs 2014, 18:17:58 »

İslam peygamberi Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Dünya güzel olsaydı,doğarken ağlamazdık...

Yaşarken temiz olsaydık,ölünce yıkanmazdık.
15 Aralık 2018, 07:25:56
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.687Site
« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2018, 07:25:56 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri Peygamberimiz in izinden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &