ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm)  (Okunma Sayısı 1083 defa)
06 Mart 2010, 01:21:52
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 06 Mart 2010, 01:21:52 »8.Cilt 1.Bölüm
SEKİZİNCİ CİLT.

YİRMİ ALTINCI KİTAB..

SULH VE İSRA HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME..

AYRILMIŞTIR.


(MUKADDİME)

Sulh Ve İbraya Dair Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

SULHE DAİR MESELELERİ HAVİDİR..

Sulhun Aksami, Rüknü Ve Meşrüiyyeti :

Akdi Sulhun Müsalihe Aid Şartları :

Musalehünaleyh İle Musalehünanha Aid Bazı Haller Ve Şartlar :

Müsalehünanhe Dair Hükmler :

Sulhde Carî Olan Vekâletler :

Deyinden Ve Sair Bazı Haklardan Sulh :

Caiz Olub Olmayan Bazı Sulhler :

Sulh Ahkâmına Dair Bazı Meseleler :

Malikî´lere Göre Sulhe´dair Bazı Meseleler :

Şafii´lere Göre Sulhe Müteallik Bazı Meseleler :

Hanbelî´lere Göre Sulhe Aid Bazı Meseleler :

Zahirilere Göre Sulhe Aid Bazı Meseleler :

(İKİNCİ BÖLÜM)

İBRAYA DAİR AHKÂMI HAVİDİR..

İbranın Mahiyyeti Ve Aksamı :

İbranın Hükmleri :

Marizlerin, Vârislerin İbralarına Müteallik Bazi Meseleler :

YİRMİ YEDİNCİ KİTAB..

İKRAR HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN..

İBARETTİR..

(MUKADDİME)

İkrara Dair Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

İkrarın Mahiyyeti, Rüknü Ve Nevileri :

İkrarın Şartları :

Sahih Olue Olmayan Bir Kısım İkrarlar :

İkrarın Umumi Hükmleri :

(İKİNCİ BÖLÜM)

Nefy-I Mülk Ve Namı Müstear A Ait Meseleler :

Maraz-1 Mevt İle Mariz Olanların İkrarları :

Nesebe Aid İkrarlar

Kitabetle İkrara Aid Meseleler :

İkrara Dair İhtilâflar :

İkrarın Hikmet-I Teşriîyyesi :

YİRMİ SEKİZİNCİ KİTAB..

DAVALARA DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN..

MÜTEŞEKKİLDİR.

(MUKADDİME)

Davalara Aid Bazi Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

DÂVALARA DAİR UMUMİ HÜKİMLER HAKKINDADIR.

Davanin Rüknü Ve Sıhhatinin Şartları :

Dâvaların Hükümleri, Nevileri :

Davaların Hikmet-İ Teşriîyyesi :

Dâvalarda Hasım Olub Olmayanlar :

Davaların Defi´ Edilebilmesi :

Dâvâlardaki Tenakuzlar :

(İKİNCİ BÖLÜM)

DÂVALARA DAİR BİR KISIM MESELELER HAKKINDADIR.

Davalarda Huzurları Şart Olub Olmayanlar :

Düyuna Menkülâta, Akarate Müteallik Dâvalar

Mürur! Zamanin Nevileri, Müddetler :

Mürür-İ Zamana Dair Bir Kısım Meseleler :

YİRMİ DOKUZUNCU KİTAB..

BEYYİNELERE = ŞAHADETLERE VE TAHLİFE DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜMDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

(MUKADDİME)

Şahadetlere, Hüccetlere Dair Bazı Istılahlar :

(BİRİNCİ BÖLÜM)

ŞAHADETLERE DAİR UMUMİ HÜKMLER VE MESELELER HAKKINDADIR.

Şahadetin Rüknü, Nisabı, Ehemmiyeti Ve Hikmet-İ Teşri Iy-Yesi :

Şahadetlerin Şürût-I Esasiyyesi :

Şahadetlerin Dâvalara Muvafakati :

Şahadetlerin Keyfiyet-İ Edası :

Şahidlerin İhtilâfları :

Şahadet Aleşşahadetin Mahiyyeti :

Tevatür Suretiyle Şahadet :

Şahidlerin Tezkiyeleri Ve Cerh Edilmeleri :


SEKİZİNCİ CİLTBir kısım muamelât ile muhakemâta ve İfîaya müteallik ahkâmı hâvidir.


«Hukuki Islâmiyye ve Istılahaü Fıkhiyye Kamusunun işbu Srkızincı fildi beş kitapdan müteşekkildir. Bu kitablar, bu eserin yirmi altıncı, yirmi yedinci, yirmi sekizinci, yirmi dokuzuncu ve otuzuncu kitabından ibarettir. Şöyle ki :

(26) inci kitab, sulh ve ibraya müteallik meseleleri havi olub bir mukaddi­me ile İki bölüme münkasîmdir.

(27) nci kitab, ikrara dair meseleleri cami olub bir mukaddime ile iki bö lüme ayrılmışdır.

(28) inci kitab, dâvalara müteallik olub bir mukaddime ile iki bölümden ibarettir.

(29) uncu kitab. Beyyinelere şehadetlere ve yeminlere dair olup bir mu­kaddime ile iki bölümden müteşekkil bulunmuştur.

(30) uncu kitab, kaza Hükm ve fetva hakkındaki mesaili cami oîub bir mukaddime ile üç bölümden ibarettir.

Bu sekizinci cildin kitablarında münderiç meseleler Mecellei Ahkâmı Ad-liyyenin bu hususlardaki maddelerini aynen veya meâien cami olduğu gibi da­ha bir çok lâzımlı ahkâm ve izahatı da havi bulunmuştur.

Bu kamusda - evvelce de yazılmış olduğu üzere fıkhı Hanefî esas ola-ark tesbit edilmiştir. Hukukî meseleler, maddeler arasında mukayeseler yapı­labilmesi için de sair büyük mezahibi fıkhiyyemize aid bir çok meseleler, mü­talaalar, kayd olunmuştur. Bu kamusu teşkil eden cildlerin birincisi, usulü fıkhı ve tabakatı fukahayı muhtevi olub bu, bir nazariyyatı hukukiyye ve tari­hi fıkh mecmuası demektir. Diğer cildlerdcki meseleler do islâm hukukunun esaslarını muhtevi olub bunlardan bir çoğunun esbabı mucibei makmnında olan ileli fıkhıyyesine «Çünkü, zira...» diye işaret olunmuş, ve başlıca bir ki-

sim ahkâmı hukukıyyenin hikmeti teşriiyyesi de ayrıca kayd edilmiştir. Vel­hâsıl: bu sekizinci cild ile bu eser nihayet bulmaktadır. Bu eser, heyeti mecmu­ası itibariyle (Usulü fıkh, tarihi fıkh, ıstılahatı fıkhiyye, füruatı fıkhıyye, hi-lâfiyyat, hikem-i teşriiyye = Nazariyyaü hukukiyye) namile altı ilim şubesini muhtevi bulunmuşdur. Bu ilimlerin haddi zatındaki vüsatına, ehemmiyetine nazaran muhtasar, mahdud olan bu eser, nâçiz bir ferdin neticei mesaisi bu­lunmaktadır. Bu cihetle şüphe yok ki noksanlardan hâli delildir. Fakat mun-sif, âli nazar zevatdan memuldur ki, mahza islâm Hukukuna naçizane bir hiz-metde bulunmak gayesini takib etmiş olan âciz müellifini hüsn-i niyyetine ba-ğişlıyacaklar, kendisini bu hususda mazur göreceklerdir.

Feyyazı kerim olan azimüşşan mabudumuzun af ve merhametine iltica e-derek nâçiz eserimizin riza-i ilâhisine iktiranını niyaz eyleriz. Allahü â´lem bissavab ve ileyhil´merciu vel´meâb.[1]

YİRMİ ALTINCI KİTAB


SULH VE İSRA HAKKINDA OLUB BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME
AYRILMIŞTIR.


(MUKADDİME)


Sulh Ve İbraya Dair Istılahlar :
1 - (Sulh = Musalehe) : Muhasamanın hilafıdır. Esasen istikâmet üThâl mânasına olan selâh kelimesiyle ilgilidir. Istılahda: îki tarafın, yani: Müddei ile müddeaaleyhin aralarında rızalariyle nizaı refi´ ve izâle eden bir akdden ibaretdir.

2 - (Tesâlüh) : Musalehe demekdir ki, hilafı tehasumdur. Müsâlemet mânasını müfiddir.

3 - (Musâlih) : Sulhu akd eden kimsedir. Binaenaleyh asaleten veya ve­kâleten veya velayeten müddeî veya müddeaaleyh sıfatiyle musâlehada bulu­nan kimseye musâlih denir,

4 - (Musâlehünaleyh) : Bedel-i sulh demekdir ki, mal da, menfaat de olabilir.

5 - (Musâlehünanh) : Müddeabih olan = Dâva edilen şeydir, yani: Bir hakkı şahsî olarak dâva ve taleb edilen şeyden ibaretdir. Hukuk-ı ilâhiyyeden dolayı ise sulh sahih değildir.

6 - (Salâh) : Fesadın zıddıdır. Nefsinde müstakimül´hâl olan kimseye «Salih» denilir. Diğer bir tarife göre salih, hukûkullâhı ve hukuk-ı ibâdî ikâ­me eden zatdır.

7 - (İbra) : Bir kimseyi bir dâvadan, bir hakdan beri kılmak, onun hak­kında dâvada, hak talebinde bulunmakdan vazgeçmekdir.

8 - (İbrâ-i âm) : Bir kimsenin zimmetini bütün haklardan, dâvalardan beri kılmakdır.

9 - (Ibrâ-İ has) : Bir kimsenin zimmetini muayyen bir hakdan, hususî bir dâvadan veya bir kısım haklardan beri kılmakdır.

10 - (İbrâ-i istifa) : Bir kimsenin zimmetindeki bir hakkın alınmış, kabz edilmiş olduğunu itiraf eylemekdir ki, bir nevi ikrar demekdir.

11 - (İbrâ-i iskat) : Bir kimsenin zimmetindeki kabil-i iskât oları bir hak­kı veya kâfi´e-i hukuki iskât etmekden veya böyle bir hakkın bir kısmını hat ve tenzil eylemekden ibaretdir.

12 - (Berâet) : Bir şahsın zimmetinin, yani; Nefsinin bir şeyin vücub ve lüzumundan hâli olması, iddia edilen hak ile meşgul olmaması demekdir. Bu­na «Berâet-i zimmet» de denir.

Berâet tâbiri, bir şahs hakkında iddia edilen bir suçdan beri olduğuna ve­ya kendisine isnad edilen suçun haddizatında bir suç teşkil etmediğine dair hâkim tarafından verilen hükm mânasına da müstameldir. [2]

(BİRİNCİ BÖLÜM)

SULHE DAİR MESELELERİ HAVİDİR
İÇİNDEKİLER : Sulhun aksamı, rüknü ve meşru ly yet i. Akd-i sulhun mu-sâlihe aid şartlan. Musâlehünaleyh İle musâlehünanha aid bazı haller ve şart­lar. Musâlehünanha dair hükmler. Deyinden ve sair bazı haklardan su|h. Caiz olub olmayan bazı sulhler Sulh ahkâmına dair bazı meseleler. [3]

Sulhun Aksami, Rüknü Ve Meşrüiyyeti :13 - : Sulhler, müddeaaleyhin cevab verib vermiyeceğine nazaran üç kı­sımdır. Şöyle ki: Birinci kısım, an ikrârin sulhdür ki, müddeaalleyhin müddea-bihi ikrarı üzerine yapılan sulhdür. ikrar ve itiraf edilen bir alacak dâvasından sulh gibi. ikinci kısım, an inkârın sulhdür ki, müddeaaleyhin müddeabıhı inkârı üzerine yapılan sulhdür. inkâr edilen bir emanet dâvasından sulh gibi. üçün­cü kısım, an sükutin sulhdür ki, müddeaaleyhin müddeabihi ikrar ve inkâr et-meyib sükût etmesi üzerine yapılan sulhdür.

14 - : Sulhun rüknü, icab ve kabuldür. Binaenaleyh icab ve kabul bulun­madıkça sulh mün´akid olmaz.

Meselâ : Bir kimse, bir şahsdan satmış olduğu bir mal bedeli olarak bin kuruş dâva edib de bilâhare «Bunun mukabilinde sekiz yüz kuruşa sulh ol­dum.» dese, müddeaaleyh olan o şahs da «Bu veçhile sulhu kabul etdim.» de­se aralarında icab ve kabul ile sekiz yüz kuruş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm)
« Posted on: 18 Ağustos 2019, 14:20:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) rüya tabiri,Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) mekke canlı, Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) kabe canlı yayın, Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) Üç boyutlu kuran oku Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) kuran ı kerim, Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) peygamber kıssaları,Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm) ilitam ders soruları, Sulh ve isra hakkinda (8.Cilt 1.bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &