ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Ser'i tazirat ile siyaset
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ser'i tazirat ile siyaset  (Okunma Sayısı 1086 defa)
20 Mart 2010, 16:25:50
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 20 Mart 2010, 16:25:50 »ÜÇÜNCÜ BOLÜM

ŞER´Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİKİÇİNDEKİLER : Ta´zirin mahiyeti ve meşruiyeti. Ta´zirin ehem­miyeti ve nevileri. Ta´zir icrası İçin icab eden şartlar. Ta´zirlerin müc rimlere nazaran mertebeleri. Ta´ziri müstelzim cürümler. Ta´ziri müs-telzim cürümlerin sureti sübutu. Ta´ziri ikameye selâhiyetli olan zatlar. Ta´zirin ne veçhile tatbik edileceği. Ta´zir ile hudud arasındaki farklar. Velayeti cerâimîn mahiyyetj ve vülâti cerainün vazifeleri. Ihtfcab mües­seseleri ve siyaseti şer´iyye. [40]

Ta´zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti :842 - : Ta´zir kelimesi - ıstılah kısmında da yazıldığı üzere -?-Jûgatde men, red, icbar, tahkikr, te´dîb mânalarını ifade etdiği gibi nus-ret, iane, takviye, tevkir, ta´zim mânalarını da ifade eder.

Hukuk bakımından ta´zir : «hakkında muayyen bir ukubet, bir had­di şer´î mevcud olmayan cürmlerden dolayı tatbik edilecek te´dib ve ce­za» demekdir.

Bu kelimenin lûgavî mânalariyle ıstılah! mânası arasındaki mü­nasebet ise hafî değildir. Çünk,ü ta´zîr, müessir bir ibret teşkil ederek ba´şkalarını cürümlere mücaseretden men edeceği gibi mücrimleri de tekrar cürme mücaseretden men eder.

Diğer bir itibar ile ta´zir, haklarına tecavüz edilen veya mazlum mevkiinde bulunan kimselere karşı bir yardım, bir takviye mahiyetinde tecellî eder.

Diğer bir itibar ile de ta´zir, mücrimleri zulümden, denaet ve ma´-siyyetden men ile tehzibi ahlâka nail, vekar ve nezahete mazhar eder.

işte bu gibi mülâhazalara mebni bir kısım cezalara «ta´zir» adı ve­rilmiştir. Cem´i : «ta´zirât» dır.

843 - : Ta´zirin meşruiyeti, kitab ile, sünneti nebeviyye ile ve Ic-mai ümmet ile sabitdir. Resuli Ekrem - sallallahü aleyhi vesellem - Efendimiz, birisine «ey muhannes» dive tahkirde bulunan bir şahsı ta´­zir etmişdi, diğer bir şahsı da bir töhmetden. dolayı ta´zir olmak üzere habs buyurmuşdu, Zeyleî. [41]

Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri :844 - : Ta´zîr, islâm hukuku bakımından bir ceza, bir te´dib ve tehzib, bir siyaseti şer´iyye mahiyetinde tecellî eder. Ta´zirin dairesi pek geniş, ehemmiyeti pek büyük, lüzumu pek aşikârdır.

Cemiyet hayatında bî nihaye cürümler = günahlar, ma´siyyetler, memnu hareketler ve kusurlar vücude gelebilir. Bunların bir kısmı hak­kında muayyen, mahdud bir cezai şer´î yokdur, bir kısmı hakkındaki şer´î, muayyen cezalar da bazı şeraitin bulunmamasına mebni sukut ede­bilir. Halbuki herhangi bir cürmün, muzir bir hareketin mukabilinde bir ceza, bir mania bulunmaması içtimaî hikmete münafîdir.

Binaenaleyh islâm hukuku, bu husuadaki pek geniş ceza ahkâmını m ta´zir namı altında muhtevi bulunmuş, bunun takdirini ve tatbikini âmme riyasetini haiz olan ülül´emrin ve onların naibleri olan hâkimler ile sair bir kısım devlet memurlarının rey ve içtihatlarına tevdi ve tef-´viz eylemişdir.

845 - : Ta´zir unvanı altındaki cezaların nevilerine gelince bun­lar da başlıca şu on yedi kısma ayrılır:

(1) : Mücerred ilâm. Bu, hâkimin mücrime «Sen şöyle yapmış­sın» veya «Sen şöyle yapıyor muşsun» diye ihtar etmesidir.

Bu ihtar, hâkimin mücrime gönderilecek emini vasıtasiyle de ya­pılabilir.

(2) : Biccelb ilâm. Bu, hâkim tarafından mücrim mahkemeye celb ve davet edilerek kendisine «Sen şöyle yapmışsın, veya yapıyor-muşsun» tarzında bilmüvacehe yapılan ihtardır.

(3) : Vaiz ve nasihat. Bu, hâkim tarafından mücrime intibahını calib olacak suretde verilen öğütden ibaretdir.

(4) : Sert yüz göstermek, meclisden çıkıb gitmek. Bu, hâkimin müc­rime abusâne bir çehre ile bakmasından ve kendisinden münfail oldu­ğunu gösterir bir suretde meclisi terk etmesinden ibaretdir.

(5) : Tekdir ve tevbih. Bu, hâkim tarafından mücrimi azarlama­dan ve kendisine sert lâkırdı soylemekden ibaretdir.

(6) : Muvakkat habs. Bu, mücrimin ıslahı haline medar olmak üze­re muayyen bir müddet habs ve tevkif edilmesi demekdir.

(7) : Müebbed habs. Bu, mücrimin fesadını def için Ölünceye ka­dar habs edilmesi demekdir.

(8) : Gayri muayyen habs. Bu, müddeti meçhul olub mücrimin halini ıslah edeceği zamana kadar olan habs demekdir. Buna «habsi meçhul» de denir.

Habs suretiyle ta´zir cezası, mücrimi resmî habishanelerden birine koymak suretiyle olabileceği gibi kendi hanesinde tevkif ve ikamete me­mur etmek suretiyle de olabilir.

Habs müddetini takdir ve tayin ise hâkimin reyine muvaf£ezdi>. Cinayetler ve hacr mebhaslerine de müracaat!.

(9) : Nefy ve tağrib. Bu, mücrimin bir müddet bulunduğu belde­den başka bir beldeye uzaklaştırılmasından ibaretdir. Bu müddeti ta­yin, hâkime aiddir.

Ömerübnül´hattab hazretleri, bazı kadınları fitneye düşürmesi mel-; huz bulunan «Nasr ibni Haccac» adındaki hüsn ve cemale mâlik bir gen­ci Medineimünevvereden nefy etmiş, bu mübarek beldeyi ondan tathire lüzum gördüğünü söylemişdi. Maamafih Hazreti Ömer, başka bir şahsımişdi, hu şa­hıs Rûm diyarına iltihak ederek irtidad etnıişdir. Bundan haberdar olan Hazreti Ömer : bundan sonra kimseyi nefy etmem) fitne için

demişdir. İmam Ali Hazretleri de tagrib kâfidir) demişdir.- Bedayi.

Binaenaleyh nefy ve tagrib hususunda ihtiyatla hareket edilmesi lâzımdır. Bir müslümanı bir islâm beldesine nefy etmek mahzurlu gö­rüldüğünden onu ecnebi bir memlekete nefy etmek ise asla caiz görü­lemez. (228) inci sahifeye de müracaat!.

«lîmam Şafiîye göre ta´zir tarikiyie olan nefy müddeti, hur hak­kında b:r sineden, rakik hakkında da altı aydan noksan olmak lâzımdır.)

(10) : Teşhir. Bu, mücrimin yüzünü karaltarak veya kendisini bîr merkebe tersine bindirerek şehir içinde dolaştırmak suretiyle olur. Ya­pılan cürmün bir münadî tarafından haika ilân edilmesi de bu kabil­dendir. Sirkat gibi, yalan yere şahadet gibi fazihaları irtikâb eden şahıs­ları halka ilân etmeğe «tecris» adı da verilmişdir.

Tecris. bir nevi teşhir ve tefzih demekdir. Maamafih hâdiselerin bir adamı tecribedîde, kaviyyürrey bir hâle getirmesine de «tecris» de­nilir.

(11) : Ukubetler ile tehdid. Bu, bir mücrime ıslahı hal etmediği takdirde muhtelif ukubetlere maruz bırakılacağını İhtar etmekdir.

(12) : Velâyetden - mo´muriyetden azl. Bu, resmî veya gayri res­mî vazifesini suiistimal eden bir memurun, bir hâkimin, bir valinin me­ni uriyetden az! ve men edilmesi demekdir,

(13) : Kulak bükmek. Bu, mücrimin te´dib ve intihabı için kula­ğını çekib bükrnekden ibaretdir.

(14) : Darb = dayak Bu. mücrimin el ile veya bir değnek ile dö-ğülmesinden ibaretdir. Değnekle döğmenin mikdarı, imamı Azama göre üçden nihayet otuz dokuz darbeye kadardır. îmam Ebu Yusüfe göre hur hakkında üçden doksan beş veya doksan dokuz, rakik hakkında da üçden otuz dokuz darbeye kadardır.

İmamı Âzam Hazretleri, rakikler hakkındaki haddi, imam Ebu Yu­suf Hazretleri de hürler hakkındaki haddi mikyas tutmuşdur. Fukahai kiram, bir hadisi şerife mebni ta´zir darbelerini had dar­belerinden biraz noksan olarak kabul etmiş bulunuyorlar.

Fukahadan bazıları, îmam Ebu Yusuf Hazretlerinin reyini tercih etmişdir. Fakat ceza hususunda mücrimin lehine hareket edilmesi, ih­tiyata daha muvafık olduğundan imamı Âzamin re´yi mütüni fıkhiyye-ye dahil ve daha müreccah bulunmakdadır. Bedayi.

«(imamı Mâlike göre bu ta´zir darbelerinin mikdarı, Imamül´müs-limînin, ve onun naibi olan hâkimlerin reylerine muhavveldir, bir mas­lahat görülürse had mikdarından = yüz değnekden fazla da olabilir. Düsukî.

(Ibni Ebi Leylâya göre ta´zirin en çoğu yetmiş beş değnekdir. El-muhallâ.)

(İmam Şafiîye göre bunlar, hür hakkında kırkdan, rakik hakkın­da da yirmiden noksan olmalıdır. Bir kavle göre de yirmi darbeden nok> san olmalıdır. Tuhfetül´muhtac.)

(imam Ahmede göre de bu darbelerin mikdarı, ondan ziyade ola­maz. Nitekim bir hadisi şerifde = Bir kimseye hududı ilahiyyeden olan had müstesna olmak üzere - on değnekden fazla vurulamaz) buyuruhnuşdur.

Ancak bu hususda bazı müstesnalar vardır. Şöyle ki müşterek veya başkasiyle evli olan cariyesine veya zevcesinin veya evlâdının ca­riyesine veya^ bir meyteye tekarrüb eden şahsa doksan dokuz değnek vurulur. Ramazanı şerifde gündüzün içki kullanan şahıs hakkında da had ile beraber ta´zir olarak yirmi değnek vurulur. Keşşafülkına.)

(Zahirîlere ve Leys ibni Sa´de göre de ta´zir suretiyle darbın en ço­ğu on değnekdir, bundan ziyade olamaz. Elmuhallâ.)

Hanefîlerİn eazimine göre darb ile olan ta´zirin haddi asgarîsi, hâ­kimin reyine muvaffezdir. Bu, iki veva bir darbeden ibaret de olabilir.

Dayak cezası, insanların haysiyetine, izzeti nefsine münafi görüle­bilir. Fakat cezaların hepsinde de bu hal mevcuddur. Filhakika insan­ların izzeti nefsini rencide etmemek, müslümanlıkda bir esasdır. Fakat cemiyet arasında bir takım fena şeyleri irtikâb ederek halka kötü bir numune olan, bu suretle izzeti nefsini kendi eliyle imhaya çalışmış bu­lunan mütecaviz bir şahsı dayak ile ıslaha çalışmak, âmmenin selâmeti için kabulüne ihtiyaç görülen brr çaredir. Kabiliyetler, ma´siyyetler, mü-tefavit olduğundan hâkim, hikmet ve maslahata göre hareket eder, ka­naat getirdiği bir ihtiyaca mebni dayak suretiyle ta´zir cihetine gideı. buna ba^an pek ziyade lüzum görülebilir.

Maamafih imam Serahsîye göre safı´ = sille vurmak suretiyle ta -zir, caiz değildir. Bir şahsın kafasına veya boynuna açık el ile vurmak, istihfafın en son derecesidir, bundan ehli kıble siyanet olunur. Zeyleî, Reddül´muhtar. Hudud mebhasine de müraceat!.

(15) : Kati. Bu da fesadı itiyad edib, başka suretle münzecir ol­mayan herhangi bir şeririn öldürülmesinden ibaretdir. Buna «hadden kati» d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ser'i tazirat ile siyaset
« Posted on: 11 Temmuz 2020, 08:47:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ser'i tazirat ile siyaset rüya tabiri,Ser'i tazirat ile siyaset mekke canlı, Ser'i tazirat ile siyaset kabe canlı yayın, Ser'i tazirat ile siyaset Üç boyutlu kuran oku Ser'i tazirat ile siyaset kuran ı kerim, Ser'i tazirat ile siyaset peygamber kıssaları,Ser'i tazirat ile siyaset ilitam ders soruları, Ser'i tazirat ile siyasetönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &