ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm)  (Okunma Sayısı 959 defa)
20 Mart 2010, 16:08:12
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 20 Mart 2010, 16:08:12 »3.Cilt 3.Bölüm
Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayanlak :

Kazfîn Ne Suretle Sabît Olacağı :

Haddi Kazfin Sureti İcrası :

Kazflerin İçtimaiyle Iıaddi Kazfde Tedahül Cereyanı :

Haddi Kazfi İskat Eden Bazı Sebebler

DÖRDÜNCÜ MEBHAS.

HADDİ HAMK VE HADDİ SKKK HAKKINDADIK..

Müskiratın Mahiyyeti Ve Enval :

Müskiratın Hükümleki Cezaları

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Mahiyyeti Ve Sekranın Tarifi

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin İcrası İçîn İktiza Eden Şartlar :

Şürbi Hamrîn Ve Sarhoşluğun Sübutü :

Haddi Hamr İle Haddi Sekrin Sureti İstifası :

Hadlerde Velayeti İstifayı Haiz Olanlar :

Haddi Hamr İle Haddi Sekri Iskat Eden Bazı Sebebler :

Müskirat Hakkındaki Had Cezalarının Hikmeti Teşriiyyesi :

(BEŞİNCİ MEBHAS)

HADDİ SİRKAT HAKKINDADIR.

Sirkatin Mahiyveti Ve Nevileri :

Haddî Sirkat İcrası İçin Sarike Al Şartlar

Mesrura Aıd Şartlar

Meşkukün Mînhe Müteallik Şartlar :

Meşkukün Flhe Aîd Şartlak.

Müttehid, Muhtelif Ve Müştekek Sikkatler :

Sirkat Hadiselerinin Sureti Sübutü :

Sirkati İsbat İçin Husumete - İkamei Dava Hakkında Malik Olanlar :

Sirkatin Hükmü Ve Haddi Sirkatin Mahiyyeti :

Haddî Sirkatî Badel´îcab Iskat Eden Bazı Sebebler :

(ALTINCI MEBHAS)

SİRKATİ KÜBHA = YOL KESİCİLİK HAKKINDADIR.

Yol Kesiciliğin Mahiyeti :

Yol Kesiciligin Nevileri, Hükümleri :

Yol Kesiciler Hakkini)Aki Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi :

Yol Kesiciligin Tahakkuku İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar:

Yolları Kesilenlere Aid Şartlar

Maktulun Leh Olan Mallara Ald Şartlar :

Maktulun Fihe Aid Şartlar

Vol Kesiciler İle Yolları Kesilenlere Müteallik Şartlar :

Katı Tarik Cinayetinin Sureti Sübutü.

Yol Kesiciler Hakkındaki Cezaları Kimlerin İkame Edeceği:

Yol Kesicilere Aid Had Cezalarının Afüv Edilkmi-Yecegı Ve Bu Cezalar Arasında Tedahül Cereyanı :

Yol Kescilik Cezasını İskat Eden Şeyler :

ÜÇÜNCÜ BOLÜM...

ŞER´Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİK..

Ta´zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti :

Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri :

Ta´zir; İcrası Îçin İcab Eden Şartlar :

Ta´zirlerin Mücrimlere Göre Mertebeleri :

Ta´ziri Müstelzim Cürümler :

Ta´ziki Müstelzim Cüki Mlekin Sı´kkti Sübutu.

Ta´ziri İkameye Salahiyetli Olan Zatlak.

Ta´zîrtn Ne Veçhile Tatbik Edileceği :

Ta Zir İle Hudud Arasındaki Farklar :

Velayeti Ceraimin Mahiyyeti Ve Vülâtî Ceraimin Vazifeleri

İhtîsab Müesseseleri Ve Siyaseti Şer´îyye :

SEKİZİNCİ K İ T A B..

HARB CİHAD HUKUKUNA VE ESARET MÜESSESELERİNE DAİR OLLB BİK MUKADDİME İLE BEŞ BÖLÜMDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

MUKADDİME..

HARBE VESAİREYE MÜTEALLİK BİR KISIM ISTILAHLAR :


BİRİNCİ BÖLÜM...

HARB VE CİHAD HUKUKU´NA DAİRDİK.

Harbin, Cihadın Mahiyeti Ve Cihadın Meşruiyeti Ve Sebebi :

Cihadın Hikmeti Teşrüyyesi :

Cihada Kıyamın Cevazı İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar :

Cihad İle Mükellef Olup Olmayanlar

Cihad İçin İsticar Cai Zolub Olmadığı

Cihad Halinde Veliyyül´emrin Kumandan.

Tayini Ve Tavsiyeleri :

Harb Halinde Veliyyül´emre Ve Gazilere Teveccüh Eden İlk Vecibe.

Harb Halinde Yapılması Ve Katl İmhası Caiz Olub Olmayanlar :

Dari İslam İle Rart Harbin Mahiyetleri :

Dabi Habbe Götürülmesi Muvafık Veya Memnu Oltjb Olmayan Şeyler

Harbe Terglb Için Verilen Mala Tenfile.

Müteallik Meseleler :

İslâmiyet! Kaîhl Edecek Harbilere Müteallik Meseleler :

Hakıîde Verilen Emanın Mahiyeti, Rüknü, Nev´t Ve Şartı :

Haküde Verilen Emanın Hükmü Ve Kabilî Nakz Olub Olmaması:

Muharib Bir Düşmanın Hakkında Verilecek Hükmü Kabule Davet Edilmesi :

Hakbilek İle Yapılacak Misalehalaka Daik Meselelek:

Harbilerle Yapılan Müsalehanın Bozulmasına Dair Bazı Meseleler :

Fethin Mâhiyyetine Ve Ganimet Mallarının Taksimine, İdaresine Müteallik Meseleler :

Esirler Hakkında Yapılacak Muameleler :

Istilaya, İstibdada Müteallik Meseleler :

İKİNCİ BÖLÜM...

İSLÂM HUKUNDA BAĞİLERE MÜTEALLIK MESELELERİNE DAİRDİR..

Bağyın Mahiyeti :

Veliyyül´emrln İtaatinden Çıkanların Aksamı :

Bağllere Karşı Alınacak Vaziyet :

Bağiler İle Mi´saleha Ve Onların Nefisleri Ve Mallakı Hakkında Yapılacak Muamele :

Ehli Aol İle Ehlt Kağy´ın Tevarüsüne Ve Ahz Ve İtlaf Edecekleri Emval Ve Nüfusun Zamanına Mi Teallîk Meseleler :

Ehli Bağy Tarafından Vuku Bulacak Cinayetler :

Bagiler Tarafından Mansub Hâkimlerin Verecekleri Hükümler :

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...

İSLÂM HUKUKUNDA ZİMMİLERE VE MÜSTE´MÎNLERE MÜTEALLİK MESELELERE DAİRDİR.

Zimmetin Mahiyeti, Akdi Zimmetin Rüknü Ve Nevileri :

Akdi Zimmetin Şartları :

Ehu Zîmmettn İkametgâh Ve Vergi İtibarîyle Aksamı :

Akdi Zimmetin Hükmü :

Ehli Zimmetin Hiayet Etmekle Mükellef Oldukları Bazı Hususlar :

Zimmeti Iskat Edib Etmeyen Haller

İstimanın Mahiyyeti, Müste´mînlerin Aksamı :

Müslim Olan Müste´mînler :

Zımmı Olan Muste´mevler :

Harbi Olan Müste´minler :

Muste´mınlekın Zimmeti Kabul Etmeleri :

Mı Ste´mınleke, Yapılacak Yakdımlak :

Müste´mînlebtn Vapacaklakı Cinayetler :

Müste´minlerin Casuslukda Bulunmaları :

Mustemınlerın Akidlerı, Malları Ve Terekeleri Hakkında Yamlacak Muameleler :

Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayanlak :648 - : Makzuf, vakti kazfde ya ber hayat bulunur veya bulun­maz. Ber hayat bulunursa haddi kazfi dâvaya bizzat kendisi salâhiyet-dar olur, başkası bu dâvayı ikame edemez, makzuf gerek hazır olsun ve gerek gaib olsun. Şayed makzuf, bu dâvayı ikame etmeden veya ikame edib de henüz had istifa edilmeden vefat edecek olsa artık kendi usul ve füruundan hiçbir kimse bu dâvayı takib edemez. Çünkü haddi kazf, mak-zufun bir mülkü, bir hakkı şahsîsi değildir ki varislerine intikal etsin.. Bedayî.

649 - : Makzuf, kazfi dâva ve isbat için yerine başkasını tevkil edebilir. Şu kadar var ki, haddi kazfin istifası ânında kendisinin bizzat hazır bulunması lâzımdır. Çünkü had ânında kazifi tasdik etmesi melhuz olduğundan gıyabında ha icrası ihtiyata muvafık olamaz.

Fakat imam Ebu Yûsüf´e göre bu hususda vekâlet, esasen caiz de­ğildir. Dâvayı bizzat makzufun takib etmesi lâzımdır. Bedâyi, Hindiyye.

650 - : Makzufun kazf zamanında ber hayat bulunmadığı takdire gelince haddi kazfi dâva ve isbata salâhiyet, yalnız usul ve´ füruuna «ud olur.. Velev ki makzuf ile bunların arasında herhangi bir maniaya meb-ni veraset carî olmasın. Çünkü bu takdirde kazf ile âr, ölüye lâhik olma-yıb aralarındaki cüz´iyyat ve ba´ziyyete binaen usul ve füruuna lâhik olur. Binaenaleyh bu ân kendilerinden kaldırmak iğin irs yolile değil, belki asaleten kazf dâvasına salahiyetli bulunurlar. Bedayî, Hidaye.

651 - : Makzuf olan ölünün babası, babasının babası haddi kazf hakkını dâva edebileceği gibi oğlu, kızı veya oğlunun oğlu, kızı da dâva edebilir. Fakat bu ölünün anasının babası, anasının anası dâva edemez.

ölünün kızlarının evlâdına gelince bu husüsda ihtilâf vardır. îmamı Âzam ile îmam Ebu Yûsüf´e göre bunların da dâvaya salâhiyetleri var­dır. Çünkü ölü İle bunların arasında da mânayı vilâd mevcuddur, bunlar da anaları vasıtasiyje Ölüye müntesib oldukları cihetle yapılan kazfden bunlara da âr lâhik olur. Fakat İmam Muhammed´e göre bunların dâva­ya salâhiyetleri yokdur. Zira bunlar kendi babalarına nisbet edilirler, ana­ları tarafından dedelerine nisbet edilmezler.

Bir de tmam Muhammed´e göre kati veya ihtilâfı din gibi bir se-beble mirasdan mahrum olan bir asi veya fer´in de bu dâvayı ikameye hakkı olamaz. Bedayi.

652 - : ölü bulunan bir makzufun kardeşlerine, amcalarına, da­yılarına, halalarına gelince bunların haddi kazfi dâvaya salâhiyetdar olmadıkları hariefîlerce bil´ittifak kabul edilmektedir. Çünkü bunlar ile meyyit arasında cüz´iyyet ve ba´ziyyet bulunmadığı cihetle kazf, bunlara ne sureten, ne de manen mütenavil bulunmaz. Bedayi.

653 - : Haddi kazfi dâva edecek olan usul veya füru hakkında tertibe´riayetin lüzum ve ademi lüzumu meselesine gelince bu husus­la îmamı Âzam ile îmameyne göre tertibe riayet lâzım değildir. Bina onaleyh bunlardan meyyite daha yakın olan mevcud iken daha uzak olan, dâva ikame edebilir.

Meselâ : müteveffanın oğlu var iken oğlunun oğlu bu hakkın isti­fasını istiyebilir. imam Züfer ise tertibin lüzumuna kaildir, ona göre bunlardan karib olan mevcud iken baid olan dâvaya salâhiyetdar ola­maz. Bedayî.

654 - : Makfuzun her halde muhsan olması şart ise de onun ber hayat bulunmadığı takdirde kazf dâvasında bulunabilmeleri için usul ve füruunun muhsan olmaları şart değildir.

Binaenaleyh makzuf olan ölü; müslim, afif bulunmuş olduğu hal­de onun babası veya oğlu gayri müslim, gayri afif bulunsa da haddi kazf dâvasına salahiyetli bulunur. Çünkü bu kazfden dolayı bir ân kâmil, lâhik olmuş olur.

Bu, îmamı Âzam ile îmameyne göredir. İmam Züfere £Öre bun­ların da muhsan bulunmaları lâzımdır. Zira muhsen olmayanların şa­hıslarına ibtidaen müteveccih bir kazf, haddi müstelzim olmadığı ci­hetle bunların usul ve füruundan birine aid, bu cihetle...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm)
« Posted on: 02 Haziran 2020, 17:18:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) rüya tabiri,Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) mekke canlı, Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) kabe canlı yayın, Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) Üç boyutlu kuran oku Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) kuran ı kerim, Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) peygamber kıssaları,Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm) ilitam ders soruları, Haddi Kazfi Davaya Salahivetdar Olub Olmayan (3.Cilt 3.Bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &