> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Bey'in nevileri, hükümleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bey'in nevileri, hükümleri  (Okunma Sayısı 2622 defa)
11 Mart 2010, 20:42:01
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 11 Mart 2010, 20:42:01 »İKİNCİ BÖLÜM
BEYİN NEVİLERİNE, HÜKÜMLERİNE AİTTİR :İÇİNDEKİLER: Bey´in nevileri. Bey´in nevilerinin hükümleri,´ Bey ı sarfa dair bazı meseleler. Ribaya, karza dair Dazı ırese´^Ier. Selem hakkın­da bazı meseleler. Isüsnaa´ dair bazı meseleler. Müsaveme, murabaha, tevliye, vazîa suretile satışlar, ihtikâra dair bazı rreseleler. Beyi´ bilvefa hakkında bazı meseleler. Merızların bey´i ve şıralarına müteallik bazı me seleler. [30]


Bey´in Nevileri :340 - . Bey´iW, mün´akit, gayri mün´akit, .lâzım, . gayri lâzım nâfi.î gayri nafiz, batıl, fâsid, mevkuf nevilerine ayrılır.

341 - : Bir bey´i, mün´akit olabilmesi için rüknü, yani: icab ve kabul, me^ru´ surette ehlinden, yani âkil mümeyyizden sudur etmeli ve bu rü­kün, bey´in hükmünü, yani: mülkiyeti kabil Jan bir mahalle sureti me$-ruada muzaf buljnmahdr Ve illa mün´akit Qİnr Çünkü rüknünde halel bulunan bir satış muamelesi batıldır. Mecnunun, g«yri mümeyyiz çocuğun bey´i ve şirâsı gibi.

342 - : Bey´in hükmünü kabil .nahal; mevcud, mütekavv:m, teslimi makdur -olan maldır. Satılan mal, ı.:adum, veya teslimi gayri makdur veya gayri mütekavvi-n olursa beyi, br.tıl oha.

343 - : Meşru´ bir bey´İ hıyarattan beri bulunursa lâzım, beri bulun mazsa gayri lâzım olur. Meselâ: hıyarı şart ile yapılan hir bey´i muame­lesi, gayri lâzımdır.

344 - : Bayi, sattığı mala malik veya o mal sahibinin velisi veya ve­kili veya vasisi ise bey´i nafiz olur ve illâ gayri nafiz olur.

345 - : Başkasının hakkı taallûk eden bir bey´i c gayrin iznine mev­kuf bulunur, icazet verirse nafiz, vermezse batıl olur. Başkasının matını fuzul« olarak satmak gibi. Merhun veya me´cur olan bir malı satmak ve mü meyyiz olan gayu mezun çocuğun bey´i de ou kabildendir.

346 - : Bey´in in´ikadına ait şeraiti cr.ui oidıı*u halde bazı harici-va­sıflar itibarile meşru olmayan bir bey´ide fâsid bulunmuş olur.

Meselâ: mebi´ müşteri yanında nizaa müeddi olacak surette meçhul

hıılıınc

Kezalik: semen, mali mütekavvim olmazsa veya kamilen veya kısmen meçhul bulunursa satış muamelesi yine fâsid olur.

347 - : Fâsid b.ir beyi, İle alınan mal, kabzediünce beyi, nafiz olur. Yani: o mebii bayiin sarahaten veya delaleten iznile kabzeden müşterinin onda ´tasarrufu caiz olur. Fakat o malı -müşteri kabzetmeden başkasına satsa veya icareye verse bunlar sahih olmaz.

348 - : Bir fuzuli akdin mevkufen mün´akit olması için iki şart var­dır. Birisi: akn. halinde o akde icazet verebilecek bir şahsın mevcut olma­sıdır. Diğeri de o akit, imza ve infazı kabil bulunmalıdır. Bu iki şart bulun­mazsa akit, batıl olmuş olur.

«(Malikîlere göre bir akdin v ucu de gelmesi için akitlerin mümeyyiz olmaları şarttır. Temyizden maksad, akıl sahiplerinin maksatlarına ait bir şey söylendiği zaman onu anlamak, ona göre güzelce cevap verebilmek ha­lidir. Binaenaleyh temyizden mahrum olan bir sarhoşun bey´i ve şirâsı mün´akit olmaz. Bir nevi temyize malik olan bir sarhoşun alım satımı ise gayri lâzım olarak mün´akit olur.

.Akitlerin rızaları da şarttır. Binaenaleyh cebri haram ile mükrehen vaki olan bir bey´i ve şira´ lâzım olmaz. Fakat cebri şer´î ile vuku bulan böyle bir muamele lâzım olur. ,Garimlerin alacaklarını veya müstahık olan­ların nafakalarını vermek için hâkimin icbarite vuku bulan bir bey´i mua­melesi gibi.

Kezaîik: Ammeye ait bir yolu veya camii şerifi tevsi için cebran vuku-bclan bir bey´ide bu kabildendir.

Nâsın şiddetle muhtaç oldukları taam cinsinden şeyleri ihtikâra mey­dan vermemek üzere vukubulan ikrah da bir ikrahi şer´idir.

Merhunun bey´i mürtehinin, fuzulinin bey´i mülk sahibinin rozasına mevkufen mün´akit olur.

Bir mal-, fuzulen satıldığı mecliste sahibi hazır bulunup da sukut etse hakkında bey´i lâzım ve kendisi semene müstahik olur. Semeni almaksızın bir sene sükût etse semene ait hakkı sakıt olur. Meclisi akitde hazır olma* yıp da bilâhare akdi fuzuliye muttali olsa bey´i bir seneye kadar bozabilir. Bir sene geçince semene müstahık olur. Meğerki «Hıyaze» müddeti olan on sene mürur etsin. Bu takdirde semen namına bir şey taleb edemez.

A´mamn bey´i ve şırası vesair muamelâtı -zarurete mebni- caizdir. Ancak bir şeyi mücazefeten = toptan alıp satması caiz değildir. Bir de sağır olan a´mamn bu gibi muamelâtı caiz olmaz. Çünkü kendisine bir şe­yi ne işaretle ve ne de tavsif ile bildirmek kabil olamaz- Şerhi Muhamme di Hırsı. Haşİyei Kasım. Haşiyei Âliyyiiadevî.)

Şafülerce de bey´i ve şiranın sıhhati için şunlar şarttır: (1) : Akitler, reşid olmalıdırlar. Binaenaleyh mahcur olanların bey´i ve şirâsı sahih değildir.

(2) : Akitler, haksız yere mükreh bulunmamalıdırlar. Binaenaleyh mük-rehin akdi sahih olmaz. •

(3) : Mebiin ve semenin aynileri şer´an tahir olmalıdırlar. Binaenaleyh müskiratın, hınzırların, meytelerin, muallem olsalar da kelblcrin satılma lan sahih olmaz.

(4) : Mebiden intifa´, şer´an kabil olmalıdır. Binaenaleyh haşeratı x? menfaatleri olmayan sair hayvanları satmak sahih değildû´.

(5) : Bayi, büyük bir Jsülfete düşmeksizin mebi´i teslime kadir bulun­malıdır. Binaenaleyh âbik köleyi, gaspedilmiş bir malı, kaçmış olan bir ku şu satmak sahih değildir. •

(6) : Akitler, ma´kudu aleyhin maliki veya malikinin vekili veya velisi bulunmalıdır. Binaenaleyh fuzulinin bey´i ve şirası batıldır. Maamafih bey´i fuzuli, İmam Şafiînin kadîm kavline göre mevkuftur. Bu kavil, delil cihe­tinden daha kuvvetlidir.

(7) : Akitler, ma´kudu aleyhe ya aynini görmek veya vasfını, miktarım İşitmek suretile âlim olmalıdırlar. Binaenaleyh semenlerini ayrı ayrı tayin etmeksizin iki şeyden, meselâ: iki libastan birini satmak batıldır. Velevkı kıymetleri müsavi olsun Tuhfetülmuhtac.)

(Hanbelîlere göre de bir bey´i ve şıranın sıhhati için şöylece yedi şart vardır:

(1) : Akitler reşid olmalıdır. Binaenaleyh mecnunun, sekramn, nainıin. velisi tarafından mezun olmayan sefihin ve mümeyyiz çocuğun satışları sa­hih değildir.

(2) ; Akit;er, akde razı olmalıdırlar. Binaenaleyh haksız yere mükreh olanın bey´i sahih olmaz.

(3) : Mebi´ mal olmalı, yani: menfaati her halde -hacet ve zaruret za­manında olsun olmasın- mubah olan bir şey bulunmalıdır. Bu mal, ayan i-e menafiden camdır. Binaenaleyh hamrın, kelbin, meytenin bey´i sahih değildir.

(4) : Bayi, akit zamanında mebia malik olmalı veya onu satmaya mu 2un bulunmaİKİır. Binaenaleyh fuzulinin bey´i sahih değildir. Velevki bu tasarrufta bilâhare icazet verilsin.

(5) : Mebiî´ akit esnasında teslime kudret bulunmalıdır. Binaenaleyh âbıkı, şarid =* kaçmış deveyi, denizde veya havada bulunup kolaylıkla el­de edilemiyecek balığı ve kgşu satmak sahih değlidir. Bunlar madum hük-mündedirler.

(6) : Semen ile müsemmen, akit halinde veya akitten biraz evvel akit­lerce ya müşahede veya tavsif suretile malûm bulunmalıdır. Binaenaleyh meçhulü bey´i ve şira sahih değildir.

(7) : Akit müneccez olmalıdır. Binaenaleyh muallak olan bir beyi ve şîra sahih olmaz. «Bu malı sana gelecek ayın ihtidası olunca sattım» veya «falan razı olursa sattım» denilmesi gibi. Çünkü bey´i ve şira´ bir akdi muavazadır.) Akdi muavazanın muktezası ise mülkü akit ânında naklet­mektir. Şart ise bu nakle manidir.

«Inşaallah sattım» veya «kabul ettim» denilmesi, mubayaanın sıhhati­ne mâni değildir. Neylülmearib. Keşşafülkına´.)

«(Eimmei selâaeye göre bey´i i´âsid İle bey´i batıl bir mânadadır. Her fâsid olan akdi bey.´i batıl, her batıl olan akdi bey´i fâsiddir. .Velhasıl Şartlarından veya rükünlerinden biri muhtel olan bey´i, fâsiddir, batıldır. Bunların hepsi de haramdır. Nasırı bunlardan içtinabı vacibdir. Eunezahi-

bülarbaa.)

Fakat İbn-i Rüsdün beyanına nazaran imam Malike göre fâsid bey´ile* rin bir kısmı haram değil, mekruhtur. Nitekim ileride beyan olunacaktır.

(Zahirîlere göre de her bey´i fâsid, batıldır. Bu halde mebi, bayiin mül­künde bakidir. Ona müşteri malik olmaz. Onu kabzedecek olsa kendisine zamanı gasb ile mazmun olur. Semen de kabzederse bayi üzerine mazmun olur. Bu bey´i zamanın uzaması, pazarların tagayyürü, metaın bozulması, bayi ile müşterinin vefatı tashih edemez. Nitekim Allahu Taalâ: buyurmuştur. Elmuhallâ.) [31]


Bey´in Nevilerinin Hükümleri :
349 - : Bey´i mün´akidin hükmü, mülkiyettir. Yani: bu bey´i ile. müş­teri mebia, bayi de semene malik olur. Şöyle ki: bey´i mün´akıt, bir nafiz bey´i sahih ise fühal mülkiyeti ifade eder. Bir bey´i fâsid ise indelkabz ve bir bey´i mevkuf ise indelicaze mülkiyeti müfid olur.

350 - : Bey´ batıl, asla, yani: ne fÜhal ne de badelkabz velicaze hü­küm ifade etmez. Binaenaleyh müşteri, bayiin iznile mebü kabzetse ele ona malik olamaz. Belki mebi´ yanında emanet kabilinden bulurîmuş olur, taaddisi bulunmaksızın telef olsa müşteriye zaman lâzım gelmez. Şayed müşteri böyle bey´i batıl ile satılmış olan bir malı bayiin izni olmaksızın kabzederse gâsıb hükmünde bulunur.

351 - : Bey´i fâsid, indulkabz hüküm ifade eder. Yuni: müşteri bjyiıı» sarahaten veya delâleten iznile mebii .kabzedince ona malik olur. Bu hal­de mebi, müşteri yanında telef olup aynının reddi müteazzir bulunsa müş­teriye zaman lâzım gelir. Velevki taaddisi ve taksiri bulunmamış olsun. Şöyle ki, Mebi´ misliyattari ise mislini ve kıyemiyattan ise yevmi kabzdaki kıymetini müşterinin bayia vermesi icabeder. Kabz zamanına itibar olunur. Zira zaman ile sabit olur. Şayed müşteri evvelce bu mebi için bir semen vermiş, ise onu bayiden geri alır. Ve eğer semen, müstehlek ise mislini tazmin edebilir.

352 - : Bey...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Bey'in nevileri, hükümleri
« Posted on: 26 Ekim 2021, 06:33:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bey'in nevileri, hükümleri rüya tabiri,Bey'in nevileri, hükümleri mekke canlı, Bey'in nevileri, hükümleri kabe canlı yayın, Bey'in nevileri, hükümleri Üç boyutlu kuran oku Bey'in nevileri, hükümleri kuran ı kerim, Bey'in nevileri, hükümleri peygamber kıssaları,Bey'in nevileri, hükümleri ilitam ders soruları, Bey'in nevileri, hükümleriönlisans arapça,
Logged
22 Kasım 2016, 21:47:23
kucukhavva82

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2016, 21:47:23 »

selem maddesimi bulamadım :(((
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &