> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Usulü Fıkıh Eserleri > Hukuku İslamiye > Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm)  (Okunma Sayısı 1287 defa)
11 Mart 2010, 19:19:32
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 11 Mart 2010, 19:19:32 »6.Cilt 1.Bölüm
BEY´I VE ŞİRAYE AİT OLUP BİR MUKADPİME İLE tKİ BÖLÜME AYRILMIŞTIR.

M U K A D D İ M E BEY´İ VE ŞİRAYE MÜTEALLİK ISTILAHLAR :

BİRİNCİ BÖLÜM...

BEYİ VE SİRA HAKKINDAKİ UMUMÎ HÜKÜMLERİ MESELELELERİ HAVİDİR.

Bey´in Rükünleri :

Bey´lın Meşrutiyeti Ve Umumi Hükümleri :

Beyi´de Kabulün İcaba Muvafakatı ve Meclis-i Akdin İttihadı :

Şarta Mu Kar İn Olan Bey´ı Cer :

Bey´i İkaleye Dair Hükümler :

Satılmaları Caiz Olup Olmayan Şeyler:

Muhtelif Mebi´lerin Satış Tarzları:

Bey´a Sarahaten Zikredilmeksizin Dahil Olup Olmayan Şeyler :

Semenin Vasıfları Ve Halleri:

Vade, İle Satı^ Muamelesi:

Bey´i Aktedildlkten Sonra Bayi İle Müşterinin Semende ve Mebi´de Tasarrufları:

Beyi Aktedildikten Sonra Semenin Veya Mebi´in Artırılıp Eksiltilmesi

Mebi´in Teslim Ve Tesellümü :

Mebi´in Hapsedilebilmesi:

Mebi´in Teslim Edileceği Mekan :

Mebi´i Teslimin Meünet Ve Külfeti :

Mebi´in Helakine Müterettib Hükümler :

Sevmi Şıra Ve Sevmi Nazar :

Beyi´de Cari Hıyarı Şarta Müteallik Hükümler:

Beyide Hıyarı Vasfa Müteallik Hükümler :

Beyide Hıyarı Nakde Müteallik Hükümler :

Beyide Hıyarı Tayine Müteallik Hükümler:

Beyide Hıyarı Rü´yete Müteallik Hükümler :

Beyide Hıyarı Ayba Müteallik Hükümler :

Hıyar-ı Gabn ve Tagrire Müteallik Hükümler:

Hıyaratın Sair Nevileri:

İKİNCİ BÖLÜM...

BEYİN NEVİLERİNE, HÜKÜMLERİNE AİTTİR :

Bey´in Nevileri :

Bey´in Nevilerinin Hükümleri :

Bey´i Sarfa Dair Bazi Meseleler :

Kar2a = Borç Almaya Dair Baz! Meseleler:

Ribaya Dair Bazı Meseleler:

Riban1n Hürmetindeki Hükm I Şer´iyye :

Selem´e Dair Bazı Meseleler :

İstisnaa Dair Bazı Meseleler

Müsaevme, Murabaha, Tevüye Ve Vazia Suretile Satişlar :

İhtikâra Dair Bazı Meseleler:

Bey´i Bilvefa Hakkında Bazı Meseleler :

Meraların Sevilerine Müteallik Hükümler

ON BEŞİNCİ KİTABIN SONU..

ON ALTINCI KİTAP.

ŞÜF´A HAKKINDADIR:

Şu Faya Dair Istılahlar:

Şüf anın Rüknü ve Esbabı Sübutiyesj :

Şüf´anın Şeraiti:

Sopanın Taleb Edilmesi :

Şüf´anın Hükmü:

Şüf´aya Dair İhtilaflar :

Şüf´anın Hikmet-I Teşriiyesi :

ON ALTINCI KİTABIN SONU..

ON YEDİNCİ KİTAP.

ICAREYE AİT OLUP BİR MUKADDİME İLE İKİ BÖLÜME AYRILMIŞTIR..

(MUKADDİME) ICAREYE DAİR ISTILAHLAR ;

BİRİNCİ BÖLÜM...

İCAREYE DAİR UMUMİ HÜKÜMLERİ, MESELELERİ.

İcareye Ait Zabıtalar :

İcarenin Rüknü :

İcarenin Hükmü Ve Hikmeti Teşrîiyesi :

İcarenin İnikadına, Sıhhatına, Nefazına ve Lüzumuna Ait Şartlar :

İcarelerin Butlanı Ve Fesadı Hakkındaki Meseleler

İcarelerin Fesh Edilip Edilememesi :

Ücrete = Bedeli İcareye Ait Meseleler :

İcarede Ücretin Lüzumu Ve Ecirin Ücrete İstihkakı :

Ecirin Ücreti İstifa İçin Müstecerün Fihi Hapsedip Edememesi :

İcarelerim Müddetlerine Müteallik Meseleler :

(İKİNCİ BOLÜM) 94

(ÇARELERİN ME´CUR İTİBAR İLE AKSAM VE AHKAMINA DAİRDİR :

Uruz Kabilinden Olan Şeylerin İcaresine Müteallik Meseleler :

Hayvanatın İcaresine Müteallik Meseleler :

İnsanların İsticare Müteallik Meseleler :
Hukuki İslâmİyye ve Istılâhafı ffk hiyye» unvanlı eserin işbu altıncı cildi muamelâtı hukukiyyeye ait altı kitaptan müteşekkildir. Bu kitaplar, bu eserin on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu, yir­minci kitaplarını teşkil etmektedir. Şöy!e ki :

(15) nci kitap, bey´İ ve şiraye dair olup bir mukaddime ile iki bölüme

ayrılmıştır

(16) ncı kitap, şüfaya dairdir.

(17) nci kitap, icareye ait olup bir mukaddime iie İki bölümden ibarettir.

(18) nci kitap kefalete dair olup bir mukaddime ile iki bölümden müte­şekkildir.

(19) ncu kitap, havale hakkında olup bîr mukaddime İle iki bölümü havidir.

(20) nci kitap vekâletlere dairdir.

Bu altıncı cildi teşkil eden kitaplar, mecelte-İ ahkâm-ı adliyenin bu hu suslardaki maddelerini kısmen aynen ve kısmen mealen havi olup daha bir çok mesaili ve kuyud ve şurutu muhtevi bulunmuştur.

Bu kitaplarda bir kısım mesailin hikmet-i teşriiyyesine işaret edilmiş bir takım hukuki meseleler hakkındaki muhterem müctehitlerimizin yüksek ic-tihadiarı, nîkatı nazarları en yüksek nazariyyatı hukuktyyeden olmak üzere kaydedilmiştir. Hak Taalâ Hazretlerinden muvaffakiyetler niyaz eyleriz.[1]


BEY´I VE ŞİRAYE AİT OLUP BİR MUKADPİME İLE tKİ BÖLÜME AYRILMIŞTIR.
M U K A D D İ M E BEY´İ VE ŞİRAYE MÜTEALLİK ISTILAHLAR :1 - (Bey´i) : Malı mala değişmektir ki, ya mün´akit veya gayri mün´akıt olur. Bcy´i ,gayri mün´akit, bey´i batıl demektir. üçy´i mün´ukit du sahih, fâsid, nafiz, mevkuf kısımlarına ayrılır. Bey´i nafiz de bcy´i lâzım ve gayr» lâzım kısınılarma ayrılmıştır.

Bey´i mebi itîbarilc du şu dürt kısma ayrılır. Boy´t mutlak, bey´i sarf. bey´i mükayaza, bcy´i selem. Nitekim bunlar sırasil´e izah edilecektir.

2 - (Rüknülbey´i) : Yani beyin mahiyeti ki, malı mala değişmekten ibarettir. Şu kadar var ki, bu mübadeleye delâlet etmek hasebile satıştaki icah ve kabule ve teatiye de«Rüknülbey´i« denilir.´

3- (Bayi) : Bir malı başkasına satan kimsedir.´ Bankasından qir mah satın alan şahsa da «Müşteri» denir. «Şirâ», «İştira» da satın almaktan ibarettir. -. - .

4- (Mutebayian) : Bir mah satan ile alandır ki, bu ikisine «Âkidcyn» denir. Yaptıkları alım satım muamelesine do &Mübayaa» denilir.

5 - (Mebi´) : Satılan şeydir. Yani : satışta taayyün eden bir ayindir ki, bey´iden asıl maksut olan da budur. Çünkü întifa, ancak eyân ile ulur. Semen ise malların mübadelesine vasıtadır. Bunun içindir ki bir insan me-

selâ : muayyen bir kitabi yüz kuı .^a satsa u kitap, bu satış muamelesinde taayyün eder, onu müşteriye veiü.jk lâzım gelir. Bunun semeni olan yüz kuruş ise taayyün etmoz, her han^ bir yüz kuruş semen olarak verilebilir.

6 - (Bey´i mün´akit) : în´ikad bulanbey´idîr ki, hey´a mahsus İcab vu kabulün müteallikinde, yani mebi´ ile semende esnri zahir olacak veçhle birbirine irtibat etmesile husule gelir. Bu eserden inaksal da satanın se­mene, satın alanın da mebi´e malik olmalarından ibarettir.

7 - (Bey´İ gayri mün´akit) : Kendisinde inikat Şartları tamamen vc»ya kısmen bulunmamakla batıl ulan bey´idir. Meselâ mecnunda in´ikad şaft­larından olan tasarruf ehliyeti bulunmadığından onun alım satımı mün´akit olmaz, batıl olur.

8 - (Bey´i sahih) ; Zâti ve vasfı itibarile meşrul olan bey´idir ki, buna «Bey´i Caiz» de denir. Zaten meşruiyet, icab ile kabulün meşru surette birbi­rine bağlanmasilu husule gelir. Vasfen meşruiyet de akitlerin nzalarile ve semenin m al û m iy etile tahakkuk eder.

9 - (Bey´i fâsid) : Esasen sahih olup vasfı itibaıilo sahih olmayan, yani : zaten mün´akit olup da bazı harici vasıfları bakımından meşru´ ol­mayan bey´idir. Semenin gayri mütekavvim bir mal olması gibi.

10 - (Bey i Batıl) : Kendisinde in´ikad şartları tamamen veya kısmen bulunmadığı t n.otle asla sahih olmayan bey´idir ki, hiç bir hüküm ifade etmez. Lâşe t û mütekavvim olmayan bir şeyi satmak gibi.

11 - (Bfc, i mevkuf) : Başka şahsın hakkı taallûk edip nalız olması, o şalısın iznine mütevakkıf bulunan bey´idir. Bey.´i fuzuli gibi, Fuzuli ise başkasının hakkında bir ver´i izne dayanmaksızın tasarrufta bulunan kim­sedir.

12 - (Bey´î nafiz) : Başkasının hakkı taallûk etmeyen bey´idir ki, üze­rine filhal mülkiyyet terettüp eder. Nefaz ise bir şer´i tasarruf üzerine eserinin derhal terettüp etmesidir. Binaenaleyh başkasının hakkı taallûk etmeyen böyle mün´akit bir bey´i, hemen mülkiyyet ifade eder. Yani : satan, semene, satın alan da satılan şeye hemen malik olur,

13 - (Bey´i lâz:ım) : Hıyarı şart, hıyarı rü´yet şibi hıyarattan âri olan nafiz bey´idir ki, iki taraftan yalnız biri bunu feshedemez.

14 - (Bey´İ gayri lâzım) : Kendisinde hıyarattan birisi bulunan nafiz bey´idir ki, yalnız; muhayyel olan taraf, onu feshedebilir.

15 - (Hıyar) : Muhayyerlik demektir ki, bir akdi tenfiz ile fesih ara­sında muhtar olmaktan ibarettir. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse yaptığı bir, ;;kdi diğer tarafın rızasına hacet kalmaksızın bozabilir

Hıyar lâfzı esasen ihtiyardan ismi masdar olup iki emrin hayırlısını talep, manasınadır. Bu salâhiyeti haiz olan kimseye «Muhayyer, menlehülhıyar»

denilir,

(16 - (Hıyar´ı şart) : Akitlcrdcnbirinin veya her birinin akdi muayyen bir müddet içinde fesih veya icazetle infaz edebilmek hususunda muhayyer olmasıdır.

Hıyarı şart, bey´i icare, kısmet, kefalet, havale gibi feshi kabil olan lâzım akitlerde sahihtir. Nikâh, talâk, ikrar, yemin, nezir gibi ki-bili fes-holmayan akidler de sahih değildir. Vekâlet, vasiyet, hibe, vedia, â´-iyet gibi gayri lâzım akidlerde de sahih değildir, rehinde mürtehin için h.´yarı şart da böyledir. Çünkü rehin, mürtehin için lâzım değildir, dilerse bunu vahine iade edebilir.

17 - (Hıyarı vasıf) : Bir akitde vücude şart kılınan veya Örfen meşrut bulunan mergub bir vasfın mevcut olmaması sebebile akitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir. Sağılır diye satılan bir ineğin sütten kesifmiş

olması gibi.

18 - (Hıy...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm)
« Posted on: 23 Ekim 2021, 11:02:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) rüya tabiri,Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) mekke canlı, Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) kabe canlı yayın, Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) Üç boyutlu kuran oku Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) kuran ı kerim, Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) peygamber kıssaları,Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm) ilitam ders soruları, Bey'i ve siraye ait olup (6.cilt 1.bölüm)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &