ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Hanımlar İlmihali => Konuyu başlatan: Safiye Gül üzerinde 14 Kasım 2010, 18:46:04Konu Başlığı: Eşler arasındaki anlaşmazlıklar
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 14 Kasım 2010, 18:46:04
Eşler Arasındaki Anlaşmazlıklar Ve Çözüm Yolları:
 

Eşler arasındaki anlaşmazlıklar ayrılığa ve dargınlığa dönüş­mesi durumunda, Şanı Yüce Allah, bu anlaşmazlığın giderilme­si ve eşlere nasihat etmeleri İçin iki hakem belirlenmesini şart olarak belirlenmiştir. Hakemlerin biri kadını, diğeri erkeği temsil eder. Çünkü eşler arasındaki ayrılığın devamı, yuvanın yıkılma­sına, çocukların parçalanmasına, aradaki akrabalık bağlarının ve ilişkilerin kopmasına yol açar.

Yüce Ailah şöyle buyurmuştur; 'Şayet karı kocanın araları­nın açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak ister­lerse Allah aralarını bulur. Hiç şüphesiz Allah, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.[691]

Eşlerin aralarını düzeltmek için hakemlerin bütün gayret ve çabayı göstermeleri gerekir. Aralarını düzeltme ve onları ıslah etme konusunda samimi ve dürüst olmalıdırlar. Hatalı olanın elinden tutup, hakka yöneltmeliler.

 
Hakemlerin Yetkileri:
 

Eşlerin arasını düzeltmek için hakemler bütün gayret ve ça­bayı gösterdikten sonra, bunun imkânsız olduğunu görmeleri durumunda, eşieri ayırma yetkileri var mıdır? Ya da bu konuda tekrar eşlere mi müracaat edilir? Alimler bu konuda iki görüş be­lirtmişlerdir. Tercih edilen görüşe göre hakemler, hâkim yetkisine sahiptirler; vekil değiilerdir. Dolayısıyla eşleri boşama yetkisine sahiptirler. Verdikleri karara eşlerin razı olmaları şartı aranmaz.. Hakemlerin, hâkim kararıyla veya eşlerin vekâletiyle bu göreve getirilmiş olmaları şart değildir. Mâiiki mezhebi ve bir rivayete göre Hanbeli ve Şafiî mezhebi bu görüştedir. İbn Teymiye bu görüşü tercih etmiştir.[692] Bu âlimler görüşlerini şu delillere da­yandırmışlardır;

1. Yüce Allah şöyle buyurmuştur; 'Erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin.[693] Yüce Al­lah, hakemlerin vekil değil; kadı/hâkim konumunda olduğunu belirtmiştir. İslam şeriatında, vekil kelimesi bir isim ve anlam; ha­kem kelimesi başka bir isim ve anlam taşır. Dolayısıyla Sânı Yüce Allah, her ikisini de 'hakem' olarak açıkladıktan sonra, vekil ve hakem kelimesine tek anlam yüklemek kural dışı bir uygulama olmakla birlikte hükümleri birbirine karıştırmak ve ifsat etmek olur.[694]

2. Yüce Ailah şöyle buyurmuştur; '...Bun/ar barıştırmak is­terlerse.[695] Âyette 'bunlar' kelimesiyle hakemler kastedilmiş­tir, eşler değil. Dolayısıyla hakemlerin kararlarında eşlerin rızası aranmaz. Eşlerin iradesi dışında, hakemler kendi iradeleriyle ta­sarruf hakkına sahiptirler. Şayet hakemler vekil hükmünde olsa­lardı, her ikisinin de iradesi eşlerin iradesine bağlı kalırdı.[696]

3. Ubeyde (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Ali bin Ebû Talih (ra­diyallâhu anh)'ı gördüm; bir kadın ve kocası, bir grup insanla bir­likte ona gelmişlerdi. (Eşler arasındaki sorunun çözümü için) her iki taraf da birer hakem belirlediler. Ali (radiyallâhu anh) hakem­lere şöyle dedi; «Sorumluluklarınızı biliyor musunuz? Eğer eşle­rin ayrılmaları kanaatine varırsanız; onları ayırırım. Eğer onların birleşmeleri kanaatine varırsanız; onları birleştiririm».  Bunun üzerine kadının kocası; «Ayırmalarını ben kabul etmem!» dedi. Ali (radiyallâhu anh); «Yalan söyledin! Allah'a yemin olsun ki, sonuç lehine de, aleyhine de olsa, Allah'ın kitabına razı oluncaya kadar sıyrılamazsm!» dedi. Kadın; «Sonuç lehime de, aleyhime de olsa, ben Allah Teâlâ'nın kitabına razıyım» dedi.[697]

Ali (radiyailâhu anh), hakemlere söylediği bu sözleri, arala­rında sahabelerin de bulunduğu bir ortamda söylemiştir. Buna hiç kimsenin bir itirazı olmamıştır. Dolayısıyla orada bulunanlar bu konuda 'icmâ' etmişlerdir.

4. Ukayl bin Ebû Tâlib ile hanımı Fâtıma bin Ukbe arasında anlaşmazlık olduğunda; Fâtıma, yaşadığı durumu Osman (radi-yallâhu anh)'a şikayet etti. Bunun üzerine hz. Osman, onlara, İbn Abbâs'ı ve Muâviye'yİ hakem olarak gönderdi. İbn Abbâs; «ikisini ayırıyorum [boşanmaları kararını verdim]» dedi.[698]

Yukarıda sayılan delillerden anlaşıldığı gibi, hakemler gerekli gördüğü takdirde, eşleri boşama ve birleştirme yetkisine sahiptir­ler. Kararları bağlayıcıdır. -Allah en doğrusunu bilir-.


Hakemlerin Farklı Kararlar Vermesi:

 

İki hakemden biri boşanmalarına, diğeri evliliklerinin de­vamına karar vermesi durumunda veya bir hakemin kocanın 10.000 TL. karşılığı hanımını boşamasına; diğeri 20.000 TL. karşılığı boşamasına karar vermesi durumunda; her iki hakemin kararıyla da hükmedilmez. İttifakla karar çıkıncaya kadar yeni hakemler tayin edilir.

Eşlerin aileleri arasından hakemliğe elverişli kimsenin bu­lunamaması durumunda, Hanefî, Şafiî ve Hanbelî âlimler, aile dışından iki hakem belirlenmesinin caiz olduğunu belirtmişler­dir. Bu hakemlerin ittifakla karar vermeleri durumunda, kararları bağlayıcıdır.[699]


[691] Nisa, 35.

[692] Bidâyetu'l-Muctehid, 2/163; el-Muğnî, 7/49; el-Fetâvâ, 32/35.

[693] Nisa, 35.

[694] İbnu'l-Arabî, Abkâmu'l-Kıtrân, 1/424.

[695] Nisa, 35.

[696] Tefsim'l-Kurtubî, 5/175; Zâdu'i-Meâd, 4/33.

[697] Abdurrezzâk, 6/512; Bağavî, Şerhu's-Sunne, 9/190.

[698] Taberî, 5/74; Abdurrezzâk, 6/513; Şafiî, 656, Beyhakî, 7/306; Sahih ri­vayettir.

[699] Fethu'l-Kadtr, 3/223; Mevâhibu%CeM, 4/17; Muğnfl-Muhtâc, 3/261; Şerhu Munteha'i-İrâdot, 3/106.


Konu Başlığı: Ynt: Eşler arasındaki anlaşmazlıklar
Gönderen: Ceren üzerinde 26 Aralık 2017, 17:34:46
Esselmau aleyküm.Rabbim bizleri evleneceğimiz insan ile anlaşan , karşılıklı iletişimi saygıyı sevgiyi sağlayan ve aile içi huzuru sağlayıp allahın rızasını kazanan kullardan eylesin inşallah...


Konu Başlığı: Ynt: Eşler arasındaki anlaşmazlıklar
Gönderen: sedanurr üzerinde 26 Aralık 2017, 18:17:41
Ve aleykümüsselam Rabbim hayırlı huzurlu bir yuva kurabilmeyi nasip etsin


Konu Başlığı: Ynt: Eşler arasındaki anlaşmazlıklar
Gönderen: Sevgi. üzerinde 27 Aralık 2017, 01:13:26
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Mevlam tüm yuvalarımıza huzur ,mutluluk, anlayışlı, hayırlı geçimler olmasını nasip eylesin inşaAllah