ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ)  (Okunma Sayısı 1887 defa)
10 Mart 2009, 01:20:20
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 10 Mart 2009, 01:20:20 »«Ebû Umeyye'nin Kızı Ümmu Seleme (R.Anhâ)»
 
«RasûSüöah (S.A.V) Üritmii Seieme i!e evlenince, güzel­liği hakkında bana anlatılanlar sebebiyle ziyâdesJyEe üşündüm. Onu görünceye kadar nazik davrandım. Onun bana enfatsiandan kat kat daha güzel olduğunu gör­düm.»[1]

RasûSüüah'ın (S.A.V) şehri Medîne-i Münevvere ay ışığında yüzü­yordu. Sükûneti sadece Zâdu'r-rakb [yol azığı) denilen1 Süheyl İbn Muğîre'nin Kızı Ummu Seleme'nin yatağının etrafındaki kadınların gü­rültüsü bozuyordu. Daha sonra kadınlar Osman İbn Muhammsd İbn Ebî Sufyan'm halkı hacca götürmesinden, Mekke'de Rasûİüiiah'm (S.A.V) müezzini Ebû Mahîure e!-Cumahî'nin ölümünden, yine Mek­ke'de Abdullah İbn Amîr İbn Kureyz ve onun Arafat'a gömülmesinden bahsetmeye başladılar.

Ummu Seleme ölüm kelimesini duyunca vücûdunu sıkıştıran ağ­rılara rağmen gülümsedi. Mekke hayalinde canlandı ve geçmişteki hatıralar aklına geldi.

Bir gün kocası Ebû Seleme (Abdullah İbn Abdilesed-elMahzumî] yüzü sevinç dolu olarak yanına geldi, Ummu Seleme hayretle ona ba­karak ;

— Ne var ne yok? dedi. Ebû Seleme:

İbn

—  Dünya ve âhiret hayrı var,.    Bugün   Ubeyde    ibnu'î-Han Abdilimuttallb, el-Erkam   İbn Ebi'l-Erkam ei-Mahzumî ve Osman   İbn Maz'un ve ben Allah'ın Rasûlü'nün (S.A.V) yanına gittik.   O bize   İs-iâm-ı anlattı. Kur'ân-ı Kerîm okudu.   Biz de bunun üzerine müslümaiî öldük. Onun doğruluk ve nur üzerinde olduğuna şehâdet ettik. dedi.

Ummu Seleme:

—  Sen doğru ve emîn süt kardeşin ve dayının   oğluna gittin de niye beni beraberinde götürmedin? dedi.

Ebû Seleme karısının   sitemindeki   samimiyeti  hissesine onun elini tutup:

— O İnsanları gizİİGe tek oian Allah'a   İbâdete davet   ediyor... Gece oluncaya kadar bekleyip seni ona götüreceğim ve sen de Keli-mel Şehâdeti getireceksin, dedi.

Ummu Seleme güneşin yüzünü gözetlemeye, gecenin gelmesin­de acele etmeye başladı. Daha önce zamansn o kadar ağır olduğunu hissetmemişti. Zaman sanki kumların üzerinde sürüklenen bir kaya gibi ağır ağır geçiyordu. Mekke'nin özerine karanlık çökünce Ummu Seleme kocasından kendisini Hadîce Bint Huveyiid'in evine götürme­sini İstedi. Peygamber'e (S.Â.V) geldi. Orada Osman İbn Maz'uri'un hanımı Havle Bint Hakîm'i de gördü. RasûlüHah (S.A.V) onlara İslâm'ı aniatîp Kurân-ı Kerîm okudu. Onlar da kelîme-i şehâdeti getirdiler.

Ebû Cehl Sbn Hîşam Ebû Seleme ve hanımının müslüman olduk­larını Öğrenince hemen kin ve öfkeyle onlara geldi ve :

— Duyduğuma göre siz de yalancı kâhine uymuşsunuz, dedi.

Ebû Seleme .

^~ Vallahi, RasûlüHah (S.A.V) n© yalancsdir, ne de kahindir. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz, dedi:

Ebû Cehl İbn Hîşam :

— Allah Kureyş'in   yetiminden başkasını    bulamadı da onu mu peygamber olarak gönderdi? dsdl.

Ebû Seleme de:

—  «Öncekilere nice peygamberler   göndermişizdir.    Kendilerine gelen her peygamberi onlar mutlaka alaya alırlardı.» diye cevap ver-di.  [2]

Ebû Cehl İbn HTşam :

—  Size şiirlerinden de öğretmiş, dedi. Urnmu Seleme :

—  O şair de değildir. Duyduğun şey âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. -Cebrail onu, emîn plan Rasûlü'nün uyarıcılardan olması için onun kalbine indirmiştir, diye cevap verdi.

Bütün kabileler müsiüman -olanlara saldırıp hapsetmeye, döv mekle'aç susuz bırakmakla ve sıcak şiddetlenince Mekke'nin kızgın kumlanyla işkence etmeye başladılar. Bazıları başlarına gelen belâ­nın şiddetinden yeni dinlerinden vazgeçmişler, bazıları da bu işken­celere dayanmışlar ve Allah onları korumuştur. Ebû Cehl İbn Hîşam, şerefli güçlü kuvvetli ve uyanık birisinin müsiüman olduğunu duyar­sa onu şu şekilde tehdit ederdi:.

,— Sen, senden daha hayırlı olan babanın dinini terkettin. Biz senin sefih (ahmak), görüşünün yanlış olduğunu ilân edeceğiz ve şe­refini ayaklar altına alacağız.

Eğer müsiüman olan kişi bir tacirse Ebû Cehl İbn Hîşam şöyle derdi.

—  Vallahi, sana ticaret yaptırmayacağız ve mallarını   yökedece-ğiz.

Eğer zayıf birisîyse Ebû Cehii onu döver ve başkalarını onun üzerine kışkırtırdı.

Ebû Seleme, ez-Zubeyr İbnu'l-Avvam, Abdurrahman İbn Avf, Os­man İbn Affan ve el-Mîkdad İbnu'l-Esved gelip (bunlar büyük işkence­lerle karşılaşmışlardı)

—  Ey Allah'ın Peygamberi!   Biz müşrikken güçlü kuvvetli ve şe­refli kimselerdik, İman edince dövüldük ve işkence gördük, bunlarla dövüşmemiz için bize izin ver, dediler.

Peygamber (S.A.V):

—Sabrediniz diye cevap verdi.

Rasûiüllah'ın (S.A.V) ashabından bazılarının sabrı tükendi. Duru­mu şikâyet üzere ona geldiler. Peygamber (S.A.V) Ebû Seleme ile ka­rısı Ummu Seleme'nin Osman İbn Affan'la karısı Rasulüllah'm kızı Rukıyye'nİn gözlerindeki yaşlan görünce onlara acıyıp şöyle dedi :

—  Kim bir yerden başka bir yere dîni için kaçarsa o yer bir ka­rış da olsa, Cennet ona vacip olur ve o babası Halîlullah İbrahim'le Peygamberi Muhammed'in rafîki (yol arkadaşı) olur.

Ebû Seleme sordu :

—. Nereye gidelim? Ya Rasûlellah!

Rasûlüllah (S.A.V) :

—  Habeşistan tarafına yola çıkınız.   Orada yanında hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar var.   Orası doğruluk yurdudur  diye ce­vap verdi.

Osman İbn Maz'un da :

—  Mekke'ye ne zaman döneceğiz? Ya Rasûlellah; diye sordu: Rasûlüllah (S.A.V) ona :

—  Allah içinde bulunduğunuz   durumdan sizin için bir ferahlık verdiği zaman diye cevap verdi.

Ebû Seleme ve hanımı Ummu Seleme Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Ebû Seleme Habeşistan'a hicret edenlerin ilki oldu. Daha sonra ona Osman İbn Affan'ia hanımı Rasûiüllah'ın (S.A.V) kızı Ru-kıyye, Abdurrahman İbn Avf, Mus'ab İbn Umeyr, Abdullah İbn Mes'ud, ez-Zubeyr İbnu'l-Avvam, Osman İbn Maz'un, Amir İbn Rabîa ile hanımı Leyla Bint Ebî Hasme, Ebû Sebre İbn Ebî Ruhm'la hanım Ummu Kulsum Bint Süheyl İbn Amr ona yetiştiler. Osman İbn Maz'un da onlara emîr olmuştu.

Ummu Seleme, Zeyneb'i dünyaya getirdi... Muhacirler Habeşis­tan'da üç ay kaldılar. Bu arada Ömer İbnu'i-Hattab'ın müsiüman oldu­ğunu ve Rasûlüllah'm ashabının Kabe'nin etrafında namaz kıhp güven ve huzur içinde Kur'ih okuduklarını duydular.   Bunun üzerine Abdur-rahman İbn Avf:

— Yakınlarımız bize, aralarında yaşadığımız bu yabancsîarden da­ha sevimlidirler, dedi.

Muhacirler Mekke'ye döndüler. Hemen oraya girmeden önce Mus'ab İbn ümeyr şöyle dedi:

—  Dönmekte acele etmiş olmamızdan korkuyorum. Ebü Seleme koyun göden bir adama sordu ;

—  Şu anda, Muhamrned'ln taraftarlarıyla Kureyş arasındaki   du­rum nasti?

Çoban şöyie cevap verdi:

—  Müslümanlarla Kureyş arasındaki düşmanlık tamamen arttı, Muhacirler Mekke Ve gece olunca girmeye karar verdiler.

Ummu'İ-Kura'ya (Mekke'ye) gece olunca gizlice girdiler. Faks* Kureyş onların geldiğini öğrendi ve oniara tuzak kurdular. Zaysf gör­düklerine işkence ettiler. Onlardan birazı himaye elde edip kanlan dökülmeyecek ve işkence edilmeyecek güçlü bir himaye altında ol­dular. Osman îbo Maz'un, el-Velîd İbnuViVluğire'nin himayesine girdi. Ebû Seleme, Ebû Cehl İbn-Hîşam'in kenidisine işkence etmek ve di­ninden döndürmek istediğini öğrenince dayısı Ebû Talro'e gitti. Ebü Cehi Benî Mahzum'dan o!an bîr topluluğun başında ona geldi ve şoyîe dediler:

—  Yeğenini (Rasüîüİlah'ı kastediyorlar) himayene aldın. Sen kim oluyorsun da bizim adamımızı himayene alıyorsun?

—  Ö benden himaye etmemi istedi. Üstelik 0, kızkardeşimin oğ­ludur, (Berre Bint Abdüimuttalib'in oğludur.)   Eğer ben kszkardeşimin oğlunu himayeme almazsam erkek   kardeşimin oğlunu da himayeme aimıyacağım demektir.

Ebû Leheb İbn AbdNmuttaiib de gelmişti. Öfkelenerek:

—  Ey Kureyş topluluğu! Sîz bu meseleyi çok büyüttünüz. O ken­di kavminin içinde himayede olduğu halde devamlı ona saldırıyorsu-

nuz. Ondan vazgeçiniz, yoksa yaptığı her işte istediğine kavuşuncaya kadar onunla birlikte oluruz-

Ebü Cehl İbn Hîşam, Ebû Leheb'in kendilerinden ayrılmasından veya onun taraf tutma duygusuna kapılıp Rasûİüllah'a (S.A.V) katıl­masından, yeğeninin dâvasının büyümesinden ve güçlenmesinden korktu.

Ebü Cehl İbn Hîşam :

— Hayır, Ebû Utbe! Hoşlanmadığın şeyden vazgeçiyoruz.

Kureyş'Ie Rasûlüliah'sn (S.A.V) ashabı arasındaki düşmanlık bü­yüyünce onlar, Habeşistan'a hicret konusunda izin İstemek İçin Pey-gamber'a (S.A.V) gittiler.   Rasûlültah onlara izin verdi.    Ebü Seleme

—  Ya Rasûleltah! Habeşistan'a yaptığımız iki hicrette de sen bi­zimle birlikte değilsin.

Peygamber (S,A.V):

—  Sîz Allah'a ve bana hîcret ediyorsunuz.    Bu iki hicret tama­men size aittir, buyurdu.

Ebû Seleme :

—  Bu bize yeter, ey Allah'ın Rasûlü!

Rasûlüllah'ın ashabından 83 kişi Habeşistan'a hicrete hazırlanır yordu. Onlar ailelerini, mallarını çocuklarını ve yurtlarını birakıpdin-îerinî kurtarmak için Allah'a kaçtılar. Habeşistan'da güven, huzur ve rahata kavuştular, Habeşistan'ın kralı Necaşî'nin himayesine teşekkür ettiler. Peygamberin (SAV) Ashabının Habeşistan'a hîcret ettikleri­ni orada huzur ve güvene kavuştuklanm görünce Kureyş'in içini kin ve öfke doldurdu. Onlar Amr İbnu'l-As ve Abdullah İbn Ebs Umeyye'yi (Umrnu Seleme'nin kardeşi) hediyelerle birlikte Necaşrye gönderdi­ler. Fakat Necaşî, Rasûlüllah'ın ashabının sözierini duyduktan sonrs onları, Amr ve Abdullah'a teslim etmemeye müslümaniarın onun ül­kesinde güven içinde olduklarına yemin etti ve hediyeleri geri verdi. Amr'la Abdullah fena bir halde ayrıldılar.

Ummu Seleme, (oğlu) Seleme'yî dünyaya getirdi ve Abdullİah İbn Abdîlesed onunla künyelendi (Adt Ebû Seleme oldu). Daha sonrj

nu Seleme, Amr ve Durre'...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ)
« Posted on: 19 Temmuz 2019, 02:37:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) rüya tabiri,Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) mekke canlı, Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) kabe canlı yayın, Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) kuran ı kerim, Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) peygamber kıssaları,Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ) ilitam ders soruları, Ummu Seleme Bint Ebî Umeyye (R. Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &