ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanefi Fıkhı > Hadislerle Hanefi Fıkhı-I
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hadislerle Hanefi Fıkhı-I  (Okunma Sayısı 6589 defa)
01 Mayıs 2010, 23:51:29
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 01 Mayıs 2010, 23:51:29 »Hadislerle Hanefi Fıkhı-I


Önsöz.

Müctehîdlerin Dereceleri (Tabakaları)

Müctehid´de Bulunması Gerekli Şartlar:

İ’lâü’s-Sünen´in Telif Süreci

TEMİZLİK BÖLÜMÜ..

I. ABDEST.

1. Abdestin Almış Şekli ve Fazileti

2. Başın Dörtte Birini Mesh Etmek.

Sarık Üzerine Mesh.

a. Sarığa Meshi İfade Eden Hadislerin Değerlendirilmesi

b. Konuyla İlgili Şâz Hadis ve Hükmü.

c. Konuyla İlgili Fiilî Hadislerin Değerlendirilmesi

d. Fiilî Hadislerle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi

3. Sakalları Hilâllemek.

Hz. Peygamber (s.a.v.)´in Sakalı

4. Ellerin Yıkanmadan Kaba Sokulmasının Yasak Oluşu.

5. Abdestte Besmelenin Müstehap Oluşu.

6. Misvak Kullanmanın Sünnet Oluşu.

a. Dişleri Parmaklarla Ovmak.

b. Misvakın Kullanılış Şekli

7. Ağza ve Burna Su Vermenin Sünnet Oluşu.

8. Ağız ve Burun Temizliğini Ayrı Ayrı Yapmak.

9. Kulakların Mesh Edilmesi

10. Sakalı Hilallemenin Sünnet Oluşu ve Şekli

11. Parmakları ve Diğer Abdest Uzuvlarını Ovalamak.

12. Abdestte Uzuvları Üçer Defa Yıkamanın Sünnet Oluşu.

13. Abdestte Niyetin Farz Olmadığı

14. Suyun Temizleyiciliği

15. Başın Her Tarafını Mesh Etmenin Sünnet Oluşu.

16. Başın Kolların Yıkandığı Islak Elle Mesh Edilebileceği

17. Abdestte Tertibin Farz Olmayışı

18. Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu.

19. Uzuvların Ara Vermeden Birbiri Ardınca Yıkanması

20. Boyunun Mesh Edilmesinin Müstehap Oluşu.

Sakalın Meshi

21. Abdestte Yüz ve Ayakları Fazla Yıkamanın Müstehap Oluşu.

22. Boy Abdestinden Sonra Abdest Almanın Mekruh Oluşu.

23. Gusülden Artan Suyla Abdest ve Gusül Alınması

24. Abdestten Arta Kalan Suyu Ayakta İçmenin Müstehap Oluşu.

25. Küçük Abdest Sonrası Eteğe Su Serpmenin Sünnet Oluşu.

26. Yıkamadan Önce Ayaklara Su Serpmenin Müstehap Oluşu.

27. Bir Abdestle Birden Fazla Namazın Kılınabileceği

28. Göz Pınarlarının Oğulmasınm Sünnet Oluşu.

29. Abdest Alana Su Dökerek Yardımcı Olmak.

30. Abdestten Sonra Okunacak Duâ.

31. Abdesti Bozan Durumlar

a. İdrar ve Dışkı Yolundan Çıkanlar

b. Burundan Kan Gelmesi, Ağız Dolusu Kusmak, Vedi, Mezi Ve Akan Kan.

c. Mafsalları Gevşeyecek Şekilde Uyumanın Abdesti Bozacağı

d. Namazda Kahkaha İle Gülmek.HADİSLERLE HANEFİ FIKHI


ÖnsözEl-hamdü lillâhi Rabbi´l-âlemin ve´s Salâtü ve´s Selâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selüm.

Misvak Neşriyat olarak hassas ve gayretli bir çalışmanın mahsûlü olan "İ´lâüs-Sünen" isimli eseri Arapçadan Türkçeye terceme ve tahriç ettirip istifadenize sunmuş bulunuyoruz. Kaynaklarıyla Hanefi fıkhını anlatmak­ta olan bu kitap; kolay istifade edilir olduğu gibi, ayrıca ne kadar büyük bir hazinenin içerisinde olduğumuzu bizlere göstermektedir.

Yaratılışımız Cenâb-ı Hakk´m dilemesiyle olmuştur. "Hani Rabbin Me­leklere; "Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım " demişti. Me-İekler de; "Biz seni hamdinle teşbih ve noksanlıklardan tenzih etmekte ol­duğumuz halde, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek kimse mi yaratacak­sın?" demişlerdi. Allah (c.c.); "Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim" buyurdu. Allah (c.c.) Hz. Âdem aleyhisselâma bütün isimleri öğretti. Son­ra eşyayı meleklere gösterip; "Eğer sadıklardansanız bunların isimlerini ba­na haber verin" buyurdu. Melekler; "Biz seni tenzih ederiz. Senin bize öğ­rettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Muhakkak sen herşeyi bilensin. Üs­tün hikmet sahibisin" dediler. Allah (c.c), Hz. Âdem (a.s.)´a; "Ey Âdem, varlıkların isimlerini meleklere haber ver" buyurdu. Âdem aleyhisselam da meleklere o isimleri (ve yaratılış hikmetlerini) haber verince Allah (c.c.); Ben size demedim mi, göklerin ve yerin gayblarmı ben bilirim. Açıkladığı­nızı da gizlediğinizi de elbette ben bilirim" buyurdu.[1]

Murâd-ı ilâhî ile yaratılan insanın "Biz gerçekten insanı en güzel bir bi­çimde yarattık"[2] âyet-i kerimesiyle en güzel surette yaratıldığı ifade edilirken, "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarat­tım ´ [3]buyurarak yaratılış hikmeti ve gayesi belirtilmiştir.

îlk insan ayrıca ilk peygamberdir. Yani vahye muhataptır. Bilginin ilk kaynağı da yine vahiydir. Vahiyden uzaklaşan insanlara, topluluklara Al­lah, belirli aralıklarla peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamber­lerini yalanlayan nice kavimlerin suda boğulduğu, yerin dibine batırıldığı veya gökgürültüsüyle helak olduğu âyetlerle bildirilmiştir.

Son peygamber olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Musta­fa (s.a.v.), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. "(Habîbim), biz seni an­cak âlemlere rahmet olarak gönderdik."[4]

Âlemlere Rahmet olarak göndermiş olduğu Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)´e öyle bir yetki vermiş ki "O Resul size neyi emretmişse onu alın, neden sakındırmış ise ondan kaçının"[5] buyurmuştur. Başka bir âyeti kerimede " (Resulüm) de ki; Eğer siz Allah´ı seviyorsanız, hemen ba­na uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın"[6] buyurarak Allah´ın rızasını kazanmanın ve bağışlanmanın yolunun tek olduğunu görüyoruz; O da Allah Resulü (s.a.v.)´i sevmek ve O (s.a.v.)´e tabii olmaktır.

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ashabı bizzat gördükleri ve sohbetinde bulundukları ve var bildikleri herşeye Allah ve Resûlü´nü tercih ettikleri için Allah´ın razı olduğu topluluk olarak yaşamışlar ve kazanmışlardır. Bizim de dünya ve âhiret saadetini elde etmemizin yolu düzgün bir itika­da, salih bir amele sahip olmaktan geçmektedir. Bu da ancak; ilimsiz, amelsiz ve ehil olmayan kişilerin arkasından gitmekle değil, ilmini, ahlâ­kını, ehliyetini İslam âleminin kabul ettiği müctehid imamların arkasından gitmekle elde edilir.

İctihâd Ve Müctehid: İctihad, lügatte meşakkate tahammül et­mek gücü ve kuvveti yettiği kadar çalışmak manâsındadır. Fıkıhta geniş bir bilgiye (yed-i tûlâ) sahip din alimlerinin fer´î olan (ayrıntılı, ikinci derece­de) bir şer´î hükmü, Kur´an-ı Kerim ve Hadîs-i Şeriflere dayandırarak hü­küm çıkarmasıdır. Müctehid ise, bu hususta bütün kuvvetini sarf eden zâta denir. İstinbat, lügat manası kuyudan güçlükle su çıkarmak demektir. Fıkıh­ta ise şer´î deliller çerçevesinde bir söz veya içten derin, ince ve gizli ma­nalar çıkarmak demektir.

İçtihadın Mahiyyeti Ve Şartları: Ferî olan şer´î mes´elele-rin hepsinde içtihada muktedir olan zata mutlak müctehid, bu mes´elelerin yalnız bir kısmı hakkında içtihada kadir olan zâta da mukayyed müctehid denilir.

Mutlak müctehidin içtihadı için iki temel şart vardır ki bunlar; İçtiha­dın ehlinden sadır olması ve mahalline sarf olunmasıdır. Ehüyyet; Kitabui-lah´a, Siinnet-i Nebeviyyeye, gelecek icmaya ve kıyasın bütün ayrıntı ve inceliklerine vukuf ile hasıl olur. Şöyle ki; Herhangi birŞer´i mes´ele hak­kında kendi usûl ve kaideleri dairesinde ictihadda bulunacak bir zatın, ah­kama dair Kur´an âyetlerinin lügat ve şeriat bakımından manalarını ve bunlara ait ilimleri ve bunların hâss, umûmi, mücmel, müfesser, nâsih, mensuh gibi kısımlarını layıkıyla bilsin. Keza; Ahkamla ilgili sünnet-i se-niyyenin metinlerini, senedlerini yani bunların lügat ve şer´i manalarını ve kısımlarını bizlere ne suretle rivayet edilegelmiş olduklarını tamamıyla kamilen bilmiş olması gerekir.

İşte İmam-ı A´zam (r.a.) ile diğer üç mezheb imamı; İmâm-ı Mâlik, İmâm-ı Şafii, îmam-ı Ahmed ibn Hanbel (r.a.) Hazeratı birer mutlak müc­tehid olduklarından bu şartları kendilerinde toplamışlardır.

İçtihada ehil zâtlar, furûâttan olan şer´i mes´elelerde ictihad yaparlar, sarih, kat´i naslar ile veya icmâ ile sabit olan mukaddes hükümler hakkın­da ictihad asla yapılamaz. Meselâ, namazın, orucun rükünleri, adetleri, va­kitleri hususunda içtihada asla yer yoktur.


Müctehîdlerin Dereceleri (Tabakaları)Bu tasnifi 9. Osmanlı Şeyhülislamı, Müftiü´s - Sakaleyn Ahmed Şem-süddin İbn Kemal (k.s.a.), diğer bir adıyla Şeyhülislam Kemalpaşazâde yapmıştır.

1. Müctehid-i Mutlak (Dinde Müctehid): Usûl ve şer´i mes´ele­lerde asla başka bir müctehidi taklid etmeyip mutlak olarak ictihad sahi­bi müctehİdlerdir. Usûl ve kaideleri hazırlayarak naslardan hükümlerini çıkaran âlimlerdir. Bunlar mezheb sahiplen, mezheb kurucuları olan zat­lardır. İmam-ı A´zam Ebû Hanife (r.a.), İmam-ı Malik (r.a.), İmam-ı Şafiî (r.a.), İmam-ı Ahmed İbn Hanbel (r.a.), İbrahim Nehâi, İbn Ebî Leylâ, Süf-yan-i Sevrîgibi.

2. Müctehid Fi´l-Mezheb (Bir mezhebde müctehit olanlar): Doğrudan doğruya nasiardan (şer´i delillerden) hüküm çıkarma selahiye-tını haiz ve kadir olduğu halde böyle yapmayıp bağlı bulunduğu mezheb imamının ictihad yoluna uyarak onun usûl ve kaidelerine tabi olan müctehidlerdir. İmanvı Ebû Yûsuf, İmam-ı Muhammed, İmam-i Züfer (r.a.) gi­bi.

3. Müctehid Fi´l-Mes´ele (Muayyen bir meselede müctehid olanlar): Mensubu bulunduğu fıkhı mezhebde hükmü bulunmayan mes´eieler hakkında ictihad etmeğe muktedir olan zata denir. Bunlar mez-heb kurucusu imama muhalefet edemezler. Tahâvi, Serahsî, Pezdevî (r.a.) gibi.

4. Ashâb-Itahric (Tahric yapan fakihler): Bağlı bulundukları mez­hebde hükmü bulunmayan, sonradan meydana gelmiş mes´elelerin hü­kümlerini o mezhebin usûl ve kaidelerine göre bulup çıkarırlar, fakat ken­dileri ictihad edemezler.

5. Tercih Yapabilen Müctehidler: Bir mezhe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Hadislerle Hanefi Fıkhı-I
« Posted on: 19 Temmuz 2019, 04:24:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hadislerle Hanefi Fıkhı-I rüya tabiri,Hadislerle Hanefi Fıkhı-I mekke canlı, Hadislerle Hanefi Fıkhı-I kabe canlı yayın, Hadislerle Hanefi Fıkhı-I Üç boyutlu kuran oku Hadislerle Hanefi Fıkhı-I kuran ı kerim, Hadislerle Hanefi Fıkhı-I peygamber kıssaları,Hadislerle Hanefi Fıkhı-I ilitam ders soruları, Hadislerle Hanefi Fıkhı-Iönlisans arapça,
Logged
04 Nisan 2011, 22:05:23
ceylannur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 116


« Yanıtla #1 : 04 Nisan 2011, 22:05:23 »

Allah razı olsun sag olun konuları tek sayfaya ataıyorsunuz zor okunuyor acılmıyor kısa kısa olasa daha rahat okunur bu kadar guzel bır konudan fayadanlanmak bılgınlem cok guzel

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &