ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Hadis Tarihi > Cem Çalışmaları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cem Çalışmaları  (Okunma Sayısı 636 defa)
14 Mart 2010, 18:29:26
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Mart 2010, 18:29:26 »Cem Çalışmaları

Bu, birden fazla kitabın hadîslerini yeni ve tek bir nüsha halinde ortaya koyma işidir. Bu, bazan daha hususî eserleri birleştirmek suretiyle yapılır, bazan da umumî eserleri birleştirmek suretiyle yapılır.

Hususî birleştirmelere en güzel örnek Buhârî ve Müslim´in hadîslerini birleştirmeye yönelik çalışmalardır, el-Cem´u Beyne´s-Sahîheyn adı altında pek çok eserler te´lîf edilmiştir. El-Hasan İbnu Muhammed es-Sâğânî´ (650/1252) -eseri Meşâriku´l-Evvari´n-Nebeviyye adını taşır-, Ebu Abdillah Muhammed İbnu Ebî Nasr Fettûh el-Humeydî (488/1098), Muhammed İbnu Hüseyn İbni Ahmed el-Ensârî el-Merî´nin (582) eserleri gibi.

Hususî cem´e giren mühim te´lifler´den biri Ebu´s-Seâdât Mecdü´d-Dîn el-Mubârek İbnu Ebî´l-Kerem Muhammed İbnu Muhammed İbni Abdilkerim İbni Abdi´l-Vâhid es-Şeybânî´ye aittir. İbnu´l-Esir diye de meşhur olan bu zatın vefat târihi 606/1209´dur. Buhârî, Müslim, Muvatta, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Nesâî´den müteşekkil altı kitabı Câmi´ul-Usûl adıyla birleştirmiştir.

Aslında, vefatı 535/1140 olan Rezîn İbnu Muâviye´nin eserinin yeni ilâveler ihtiva eden bir tehzîbi olan Câmi´u´l-Usûl´ü pek çokları ihtisar ve tehzîb ederek daha muhtasar yeni eserler ortaya koymuşlardır: Şerefü´d-Dîn Ebu´l-Kâsım Hibetullah İbnu Abdirrahîm el-Hamevî (738/1337), Muhammed Tâhir el-Fetenî el-Hindî es-Sıddîkî... gibi. Bunlardan en ziyâde tutunanı Vecîhü´d-Dîn Abdurrahmân İbnu Ali İbni Muhammed İbni Amr´ın (944/1537) eseridir. İbnu Deybe´ diye meşhur olan bu zatın eserinin ismi Teysîru´l-Vüsûl ilâ Câmi´il-Usûl adını taşır. Şerhini yapacağımız eser işte bu kitaptır.[256]

1- Cevami´u´l-Âmme:

Cevami´u´l-Âmme de denen umumî cem kitaplarına gelince; bunlar, Sahîheyn ve Kütüb-i Sitte´nin dışına çıkarak başka eserleri de birleştirmeyi gaye edinen eserlerdir: Mesâbîhu´s-Sünne, Cem´ul-Cevâmi, Câmi´u´l-Mesânîd ve´l-Elkâb, Câmi´u´l-Mesânîd ve´s-Suneni´l-Hâdi Li-Akvami Sünen...

Bunlardan en eskisi Mesâbîhu´s-Sünne´dir, Hüseyin İbnu Mes´ûd el-Begavî (516/1122) te´lîf etmiştir. Sıhâh ve hısân hadîslerden 4484 adedini cemeder. Bunlar günlük hayatta sıkça temas edilen meselelerle ilgilidir. Sıhâh tabiriyle Sahîheyn hadîslerini, hısân tabiriyle de Ebu Dâvud, Tirmizî gibi, diğer muteber kitapların hadîslerini kasteder. Eserde zayıf ve garîb olanlar belirtilir, münker ve mevzu olanlara hiç yer verilmez.

Ulema bu esere, güvenilir oluşu ve bir de günlük ihtiyaca cevap vermesi sebebiyle, fazlaca alaka göstermiş, çeşitli şerhlerini yapmıştır. Muhammed İbnu Abdillah el-Hatîb et-Tebrizî (v. 737/1336´dan sonra) de tehzîb ederek ilâvelerde bulunmuştur. Ayrıca hadîsi rivayet eden sahâbiyi, hadîsin alındığı kitabı belirtmiştir. Bu yeni eserin adı Mişkâtu´l-Mesâbîh´dir. Muhtelif şerhleri vardır. En meşhur şerhi Aliyyü´l-Karî´nin Mirkâtu´l-Mesâbîh Şerhu Mistâki´l-Mesâbîh´dir. Matbudur.

Câmi´u´l-Mesânîd ve´l-Elkâb´ı, Ebu´l-Ferec Abdurrahmân İbnu Ali el-Cevzî (597/1200) te´lif etmiş, bunda sahîheyn, el-Müsned ve Tirmizî´yi cemetmiştir.

Câmi´u´l-Mesânid ve´s-Sünen´il-Hâdi li-Akvami´s-Sünen-i İsmâil İbnu Ömer el-Veşî (774/1372) te´lif etmiştir. İbnu Kesîr diye de meşhur olan müellif bu eserinde Kütüb-ü Sitte, Ahmed İbnu Hanbel, Bezzar ve Ebu Ya´lâ´nın "Müsned"lerini ve Teberânî´nin el-Mu´cemu´l-Kebîr´ini birleştirmiştir. [257]

2- Cem´u´l-Cevamî:

Cevâmi´u´l-Amme grubuna giren cem kitapların en câmisi ve en genişi olması ve ayrıca, arkadan tanıtacağımız Câmi´u´s-Sağîr ve Kenzu´l-Ummâl gibi matbu ve müminlerin ellerinde mevcut ve mütedâvil bazı kitapların da dayanağı ve kaynağı olması sebebiyle bu kitap hakkında genişçe bilgi verip tanıtacağız. Görüleceği üzere arkadan tanıtacağımız mezkur kitaplarının muhtevasını, sıhhat durumunu kavramak, öncelikle Cem´u´l-Cevâmî´nin yeterince bilinmesine bağlıdır.

Cem´u´l-Cevâmî, eş-Şeyh el-Hâfız Celâleddin Abdurrahmân İbnu Ebî Bekr es-Suyûtî (v. 911/1505) tarafından te´lîf edilen bu eserin diğer adı el-Câmiu´i-Kebîr´dir. Müellif Suyûtî (rahimehullah), el-Câmiu´s-Sağîr´in mukaddimesinde, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´in bütün hadîslerini bir kitapta toplamak maksadıyla Cem´u´-Cevâmi´yi te´lîfe karar verdiğini belirtir. Muhakkik âlimlerin ifâde ettikleri üzere, böyle bir çalışmayı yapmak mümkün değildir. "Bütün hadîsler" tâbirinden Suyûtî merhûmun maksadının "kendi muttali olduğu hadîsler" olması gerektiği tebârüz ettirilmiştir. Her hâl u kârda merhûm, ömrünün bu işe yetmeyeceğini anlayarak, bir müddet sonra, çalışmayı yarıda kesmiş gerçekleştirdiği kısımdaki hadîsleri ihtisar ederek el-Câmiu´s-Sağîr´i ortaya koymuştur. Daha sonra yine aynı eserden ihtisar sûretiyle Ziyâdetu´l-Câmi adıyla ikinci bir kitap daha çıkarmıştır.

Bâzı kaynaklarda Cem´u´l-Cevâmi´nin bu hâliyle 100.000 civarında merviyâta şâmil olduğu ifâde edilir. Ancak bu tahminin gerçeği ifâdeden oldukça uzak kaldığı anlaşılmaktadır. Zira, eserin değişik bir tertibinden ibâret olan Kenzu´l-Ummâl´in 1978 Haleb baskısında -ki hadîsler sırayla müteselsilen numaralanmıştır- 46624 hadîs mevcuttur.

Suyûtî, hadîsleri Cem´u´i-Cevâmi´de iki ana bölümde tertîblemiştir. Birinci Bölümde (el-Kısmu´l-Evvel) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´in kavlî sünnet´ini yani sözlerini, hadîsin ilk kelimesini esas alarak alfabetik sıraya göre tanzîm etmiştir. İkinci Bölümde (el-Kısmu´s-Sâni) ise, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´ın fii´lî sünnet´ini yâni, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´ın davranış ve sözlerine veya bir sebebe veya kendisine yapılan bir müracaat gibi zât-ı risâlet penâhîleri ile ilgili olarak yapılmış olan rivâyetleri toplamıştır. Bu ikinci kısımda rivâyetler, rivâyeti yapan sahâbe isimlerine göre tertîb edilmiştir. Yâni, müellif, Aşere-i Mübeşşere´yi en başta kaydettikten sonra, diğer sahâbeleri, isimlerine göre, alfabetik sıraya koyar. İsimler kısmını aynı şekilde künyeler kısmı, bunu da mübhem olanlar kısmı, mübhemleri de kadın Sahâbelerin isimleri tâkib eder. En sonda da mürsel rivâyetler yer alır.

Suyûtî bu eseri te´lîf ederken çok miktarda kitap mütâlaa etmiştir. Kenzu´l-Ummâl´de kaydedilenler tedkîk edilince bu kaynakların 80´e yaklaştığı görülür.

Bu mecmûada sahîh, hasen ve zayıf hadîsler bulunduğu gibi zaafı şiddetli (şedîdü´z-zaaf ve hattâ mevzu (uydurma) olan hadîsler de mevcuttur. Bizzât Suyûtî, mukaddimesinde yaptığı kıymetli bir açıklama ile, hangi kitaplara nisbet edilen hadîslerin sahîh, hangilerine nisbet edilenlerin sahîh ve zayıf ve hangilerine nisbet edilenlerin de zayıf addedilmesi gerektiğini bildirir. Bu hususla ilgili gerekli açıklamayı, Hadîs Müellefâtının Tabakâtı adlı başlık altında sunduğumuz için, burada tekrar etmeyeceğiz.[258]

3- El-Câmi´u´s-Sağîr:

Eş-Şeyh el-Hâfız Celâleddin Abdurrahmân İbnu Ebî Bekr es-Suyûtî (v. 911/1505) tarafından te´lîf edilen bu eserin tam adı el-Câmi´u´s-Sağîr min Hadîsi´l-Beşîri´n-Nezîr´dir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´in vecîz (kısa) olan bir kısım hadîslerini, rivâyetlerin ilk kelimesindeki harfleri esas alarak alfabetik sıraya göre tanzîm eder. Alfabetik tanzîmde hadîslerin metni esas alındığından senetlerin atılmış olacağı açıktır. Ancak, hadîs kaydedildikten sonra, bunu Ashâb´tan kim rivâyet etmiş ise onun ismi zikredilir. Hadîsin sonunda ayrıca, sıhhat durumu ve alınmış olduğu kaynak(lar) bâzı rümûzlarla belirtilir. Kitapta rastlıyacağımız rümûzların nelere delâlet ettiği ise, eserin Mukaddime kısmında bize müellif tarafından belirtilir.

El-Câmiu´s-Sağîr´i Suyûtî, Cem´u´l-Cevâmi -diğer adıyla el-Câmiu´l-Kebîr- adlı eserinden telhîs etmiştir. Müellifimizi bu ihtisârı yapmaya sevkeden husus, Cem´u´l-Cevâmi´yi te´lîfi planlarken kendisine seçmiş olduğu hedefin zorluğudur: El-Câmiu´s-Sağîr`in mukaddimesinde belirttiği üzere, müellif, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´e nisbet edilen bütün hadîsleri, Cem´u´l-Cevâmi´de alfatebetik sırayla toplamak istemiştir. Şârih Münâvî´nin de belirttiği gibi, böyle bir çalışma hemen hemen mümkün değildir. Çalışmaları ilerleyince, bu işe ömrünün vefa etmiyeceğini bizzât Suyûtî de anlayarak, Cem´u´l-Cevâmi´yi belli bir noktada bırakır ve el-Câmiu´s-Sağîr´i telîf etmek üzere onu ihtisar eder.

Kitabın mukaddimesinde belirttiği üzere Suyûtî, Cem´u´l-Cevâmi´nin hadîslerini seçerken, hadîslerin vecîz (kısa) olanlarına ve bilhassa sıhhat durumuna dikkat eder; zaafı şiddetli olan, yâni hadîs uydurmak veya Hz. Peygamber (aliyhissalâtu vesselâm) hakkında yalan söylemek gibi bir itham yemiş râvilerin, rivâyette yalnız kaldıkları (teferrüd ettikleri) hadîsleri kitaba almaz. Hadîslerdeki mezkûr sıhhat sebebiyle eserin, bu nevde yazılmış olan el-Fâik ve eş-Şihâb gibi diğer eserlere üstünlük kazandığını bizzat Suyûtî ifâde etmeyi ihmal etmez ki, ümmetin göstereceği alâka bu iftihârı te´yîd edecektir. (Burada geçen el-Fâik´in Abdullah İbnu Ğânîm´in el-Fâik fi´l-Lafzı´r-Râik kitabı, eş-Şihâb´ın da Kadı Ebû Abdillâh Muhammed İbnu Selâm el-Kudâî´nin eş-Şihâb´ı olduğu tahmîn edilmektedir).

Muhakkikler, Suyûtî´nin bu iddiasına rağmen el-Câmiu´s-Sağîr´de bütün hadîslerin sahîh olduğunu kabûl etmezler. Sahîh ve hasen hadîslerin yanında zayıf hadîslerin de varlığına dikkat çekerler. Şârihler -ve bilhassa Münâvî, Feyzu´l-Kadîr adlı şerhinde- hadîslerin sıhhat durumlarını belirtmeyi ihmal etmezler.

El-Câmiu´s-Sağîr, havas, avam, âlim vs. her sınıfa mensup müslümanlar tarafından büyük bir alâka ve rağbete mazhar olmuştur. Bu durum eseri, Suyûtî´den sonra te´lîf edilen tasavvuf, tefsîr, ahlâk, âdâb gibi dinî edebiyâtın her çeşidine alınan hadîslere ana kaynak kılmıştır. Bu sebeple eski metinlerde rastlanan hadîslerin kaynağını bulma, sıhhat derecesini anlama ihtiyâcı duyulduğu zaman ilk başvurulacak kitap durumundadır.

Hadîsler numaralana...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Cem Çalışmaları
« Posted on: 18 Ekim 2019, 18:47:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cem Çalışmaları rüya tabiri,Cem Çalışmaları mekke canlı, Cem Çalışmaları kabe canlı yayın, Cem Çalışmaları Üç boyutlu kuran oku Cem Çalışmaları kuran ı kerim, Cem Çalışmaları peygamber kıssaları,Cem Çalışmaları ilitam ders soruları, Cem Çalışmaları önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &